Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
30
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Phác hoạ được hệ thống quản lý môi trường tại các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI<br /> ------------*****------------<br /> <br /> Tống Văn Cƣờng<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNGCÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP<br /> TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƢƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành:<br /> <br /> Khoa học môi trƣờng<br /> <br /> Mã số:<br /> <br /> 60440301<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> PGS.TS Lƣu Đức Hải<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu<br /> trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố trƣớc bất kỳ hội đồng nào trƣớc<br /> đây.<br /> Tác giả<br /> <br /> Tống Văn Cƣờng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trƣớc tiên, tôi xin dành lời cảm ơn đặc biệt tới thầy giáo PGS.TS. Lƣu Đức<br /> Hải đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn hiện luận văn.<br /> Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo của Khoa Môi trƣờng và Bộ<br /> môn Quản lý môi trƣờng (Trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà<br /> Nội) đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn.Tôi<br /> xin cảm ơn các đồng nghiệp tại Trung tâm phát triển cụm công nghiệpChƣơng Mỹ,<br /> Công ty đầu tƣ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Nghĩa đã giúp đỡ, cung cấp<br /> tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình, ngƣời thân đã động viên tôi trong quá<br /> trình thực hiện luận văn./.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> Học Viên<br /> <br /> Tống Văn Cƣờng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT<br /> BOD5<br /> BTNMT<br /> BVMT<br /> <br /> Lƣợng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hoà chất hữu<br /> cơ trong nƣớc<br /> Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng<br /> Bảo vệ môi trƣờng<br /> <br /> BQL<br /> <br /> Ban quản lý<br /> <br /> CCN<br /> <br /> Cụm công nghiệp<br /> <br /> COD<br /> <br /> Lƣợng oxy cần thiết oxy hoá các chất hoá học trong<br /> nƣớc<br /> <br /> DO<br /> <br /> Lƣợng oxi hoà tan trong nƣớc<br /> <br /> ĐTM<br /> <br /> Đánh giá tác động môi trƣờng<br /> <br /> KCN<br /> <br /> Khu công nghiệp<br /> <br /> KCN, CX Khu công nghiêp, chế xuất<br /> KCX<br /> <br /> Khu chế xuất<br /> <br /> KKT<br /> <br /> Khu kinh tế<br /> <br /> KPH<br /> <br /> Không phát hiện<br /> <br /> NM<br /> <br /> Nƣớc mặt<br /> <br /> QCVN<br /> <br /> Quy chuẩn Việt Nam<br /> <br /> QLMT<br /> <br /> Quản lý môi trƣờng<br /> <br /> TCVN<br /> <br /> Tiêu chuẩn Việt Nam<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> TNMT<br /> <br /> Tài nguyên môi trƣờng<br /> <br /> TSS<br /> <br /> Tổng chất rắn lơ lửng<br /> <br /> TT<br /> <br /> Thông tƣ<br /> <br /> SXKD<br /> SX<br /> UBND<br /> XD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> Sản xuất<br /> Uỷ ban nhân dân<br /> Xây dựng<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 1. 1 Tổng sản phẩm GDP và tốc độ tăng trƣởng GDP từ năm 2011 tới 2015<br /> huyện Chƣơng Mỹ.......................................................................................................6<br /> Bảng 1. 2 Cơ cấu các ngành kinh tế từ năm 2011 tới 2015 huyện Chƣơng Mỹ (%) .6<br /> Bảng 2. 1Vị trí mẫu đất .............................................Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 2. 2 Vị trí mẫu không khí .................................Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 2. 3 Vị trí mẫu nƣớc .........................................Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 1 Kết quả đánh giá chất lƣợng môi trƣờng đấtError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> Bảng 3. 2 Kết quả quan trắc nƣớc mặt KCN Phú Nghĩanăm 2014Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> Bảng 3. 3 Kết quả quan trắc nƣớc mặtKCN Phú Nghĩanăm 2015Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> Bảng 3. 4 Kết quả quan trắcnƣớc mặtKCN Phú Nghĩanăm 2016Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> Bảng 3. 5 Kết quả phân tích nƣớc mặt CCN Ngọc Sơn ngày 22/8/2016 ......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 6 Kết quả phân tích nƣớc mặt CCN Ngọc Hoà ngày 22/8/2016 ......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 7 Kết quả phân tích nƣớc mặt CCN Phụng Châu ngày 22/8/2016 ....... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 8 Kết quả phân tích nƣớc mặt CCN Trƣờng Yên ngày 23/8/2016 ...... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 9 Kết quả phân tích nƣớc mặt CCN Đông Sơn ngày 23/08/2016 ....... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 10 Kết quả đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> Bảng 3. 11 Kết quả quan trắc không khí KCN Phú Nghĩa năm 2014 .............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 12 Kết quả quan trắc không khí KCN Phú Nghĩa năm 2015 .............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 13 Kết quả quan trắc không khí KCN Phú Nghĩa năm 2016 .............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 14 Kết quả quan trắc không khí CCN Ngọc Sơn ngày 24/8/2016 ...... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 15 Kết quả quan trắc không khí CCN Ngọc Hoà ngày 24/8/2016 ...... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 16 Kết quả quan trắc không khí CCN Phụng Châu ngày 24/8/2016 ... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 17 Kết quả quan trắc không khí CCN Trƣờng Yên ngày 25/8/2016 ... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản