Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hiện trạng vai trò của báo chí trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân ven biển đồng bằng sông Hồng

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
10
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hiện trạng vai trò của báo chí trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân ven biển đồng bằng sông Hồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá vai trò của báo chí trong việc cung cấp và định hướng thông tin về BĐKH, giúp nâng cao nhận thức của người dân về BĐKH, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của BĐKH đối với đời sống, KT-XH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hiện trạng vai trò của báo chí trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân ven biển đồng bằng sông Hồng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA SAU ĐẠI HỌC<br /> <br /> PHẠM ĐÌNH TUYÊN<br /> <br /> “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ<br /> TRONG VIỆC NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU<br /> CHO NÔNG DÂN VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG”<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA SAU ĐẠI HỌC<br /> <br /> PHẠM ĐÌNH TUYÊN<br /> <br /> “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ<br /> TRONG VIỆC NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU<br /> CHO NÔNG DÂN VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG”<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU<br /> Chuyên ngành: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU<br /> Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> TS. Nhạc Phan Linh<br /> PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hƣơng<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN................................................................................................................................. iv<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................................. v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................................. vi<br /> 1. Lý do lựa chọn đề tài .................................................................................................................. 7<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................................. 10<br /> 2.1 Mục tiêu tổng quát ................................................................................................................... 10<br /> 2.2 Mục tiêu cụ thể ........................................................................................................................ 10<br /> 3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 10<br /> 3.1 Đối tượng nghiên cứu .............................................................................................................. 10<br /> 3.2 Khách thể nghiên cứu .............................................................................................................. 10<br /> 3.3 Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................................. 10<br /> 4.1 Vấn đề nghiên cứu ................................................................................................................... 11<br /> 4.2 Giả thuyết nghiên cứu.............................................................................................................. 11<br /> 5. Khung lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu............................................. 12<br /> 5.2 Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................................... 13<br /> PHẦN NỘI DUNG ...................................................................................................................... 18<br /> CHƢƠNG I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU...................................................... 18<br /> 1.1 Các nghiên cứu ở nước ngoài .................................................................................................. 18<br /> 1.2 Các nghiên cứu ở trong nước................................................................................................... 20<br /> CHƢƠNG II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ........... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1 Cơ sở lý luận ............................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1 Các khái niệm cơ bản sử dụng trong đề tài .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2 Các lý thuyết áp dụng trong đề tài ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2 Cơ sở thực tiễn của Luận văn .................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3 Mô tả vắn tắt về địa bàn nghiên cứu ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1 Đồng bằng sông Hồng .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2 Tóm tắt thông tin các huyện thuộc địa bàn nghiên cứu ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3 Tóm tắt thông tin các xã thuộc địa bàn nghiên cứu .............. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG III. THỰC TRẠNG BÁO CHÍ ĐƢA TIN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ........... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1 Tần suất thông tin về BĐKH trên báo chí ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1 Tần suất xuất hiện chủ đề về BĐKH trên các báo ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2 Tần suất xuất hiện chủ đề về BĐKH trên các báoThái Bình, Hải Phòng, Nam Đinh .. Error!<br /> ̣<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2 Bối cảnh đưa tin về BĐKH...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3 Hình thức thông tin về BĐKH ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> i<br /> <br /> 3.4 Nội dung thông tin về BĐKH trên báo chí .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.1 Biểu hiện của BĐKH trên báo chí ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.2 Nguyên nhân của BĐKH trên báo chí .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.3 Hậu quả của BĐKH trên báo chí .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.4 Giải pháp phòng chống và ứng phó với BĐKH trên báo chí Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG IV. VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG VIỆC NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ<br /> BĐKH CHO NÔNG DÂN VEN BIỂN ĐBSH .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1 Vai trò báo chí cung cấp thông tin về BĐKH cho người dân ĐBSH .....Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 4.1.1 Phương thức cung cấp thông tin cho người dân ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.2 Nội dung cung cấp thông tin................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.3 Đánh giá của người dân về vai trò cung cấp thông tin về BĐKH của báo chí ............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 4.2 Vai trò báo chí nâng cao nhận thức về BĐKH cho người dân Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1 Nâng cao nhận thức về nguyên nhân của BĐKH ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.2 Nâng cao nhận thức về hậu quả của BĐKH ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.3 Nâng cao nhận thức về giải pháp BĐKH ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3. Khuyến nghị về vai trò của báo chí trong việc nâng cao nhận thức về BĐKH cho nông dân<br /> ven biển ĐBSH .............................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> PHẦN KẾT LUẬN .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................................... 25<br /> TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT ............................................................................................................... 25<br /> PHỤ LỤC .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> BẢN GIẢI TRÌNH ........................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> Về việc chỉnh sửa nội dung Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu sau bảo vệ Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là kết quả nghiên cứu của riêng mình. Các số<br /> liệu khảo sát, thực nghiệm được công bố trong Luận văn là do tôi trực tiếp thực<br /> hiện và chưa từng được công bố ở bất kỳ công trình khoa học nào khác.<br /> Các thông tin thứ cấp sử dụng trong luận văn được tham khảo và trích dẫn<br /> nguồn đầy đủ, đúng quy định.<br /> Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của Luận<br /> văn.<br /> Tác giả<br /> <br /> Phạm Đình Tuyên<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản