intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:138

0
52
lượt xem
16
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ

l<br /> <br /> Bé Gi¸o Dôc vµ еo T¹o<br /> <br /> Tr−êng Đ¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi<br /> <br /> ***<br /> <br /> NGUYỄN SONG HÀO<br /> <br /> GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO<br /> CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA<br /> CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV BẮC TRUNG BỘ<br /> Chuyªn ngµnh: Qu¶n trÞ Kinh doanh<br /> <br /> LuËn V¨n Th¹c SÜ Kü ThuËt<br /> Qu¶n TrÞ Kinh Doanh<br /> <br /> Ng−êi h−íng dÉn:<br /> Ts Ph¹m ThÞ Thu Hµ<br /> <br /> Hµ Néi – N¨m 2013<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn Tiến sỹ Phạm Thị Thu Hà, người đã tận tình<br /> hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện luận văn.<br /> Em bày tỏ lòng biết ơn đến các Thầy, Cô giáo Viện Kinh tế và Quản Lý,<br /> Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cùng toàn thể các bạn<br /> đồng nghiệp đã tạo điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành bản luận văn này.<br /> Nghệ An, ngày ...... tháng ...... năm 2013<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Song Hào<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các<br /> thông tin, số liệu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể. Kết<br /> quả nghiên cứu trong luận văn là đúng đắn, trung thực và chưa từng có ai công bố<br /> trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Song Hào<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các hình vẽ, đồ thị<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC<br /> TRONG DOANH NGHIỆP.<br /> Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực, vai trò, ý nghĩa<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.2. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.3. Quá trình phát triển của quản trị nguồn nhân lực<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1.4. Tầm quan trọng và vai trò, ý nghĩa của quản trị nguồn<br /> nhân lực<br /> 1.2.<br /> <br /> 11<br /> <br /> Quản trị nguồn nhân lực vừa là một khoa học, vừa là một nghệ<br /> thuật<br /> 1.2.1. Quản trị nguồn nhân lực là một khoa học<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.2.2. Quản trị nguồn nhân lực là một nghệ thuật<br /> 1.3.<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> Những thách thức trong quản trị nguồn nhân lực đối với các<br /> doanh nghiệp<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> 14<br /> <br /> Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.4.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực<br /> 1.4.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.4.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực<br /> 1.5.<br /> <br /> 16<br /> <br /> 17<br /> <br /> Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và quản lý đào tạo trong<br /> doanh nghiệp<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.5.1. Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.5.2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn<br /> nhân lực<br /> 1.5.3. Quản lý đào tạo<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.5.4. Loại hình và hình thức đào tạo doanh nghiệp<br /> 1.6.<br /> <br /> 20<br /> <br /> 25<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn<br /> nhân lực đối với doanh nghiệp<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.6.1. Môi trường bên ngoài<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.6.2. Môi trường bên trong<br /> <br /> 35<br /> <br /> Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ<br /> NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV<br /> BẮC TRUNG BỘ<br /> 2.1.<br /> <br /> 39<br /> <br /> Khái quát về Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ<br /> <br /> 39<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Bảo<br /> hiểm BIDV Bắc Trung Bộ<br /> <br /> 39<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Bảo hiểm BIDV<br /> Bắc Trung Bộ<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Bảo hiểm BIDV<br /> <br /> 41<br /> 47<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản