intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
43
lượt xem
15
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và thực tiễn, luận văn phân tích thực trạng công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2015 – 2017. Qua đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị trong thời gian đến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

BÄÜ GIAÏO DUÛC VAÌ ÂAÌO TAÛO<br /> ÂAÛI HOÜC HUÃÚ<br /> TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> LÃ ÂÆÏC THËNH<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC QUAÍN LYÏ ÂÁÖU TÆ CÄNG TÆÌ<br /> NGUÄÖN VÄÚN NGÁN SAÏCH NHAÌ NÆÅÏC TAÛI<br /> SÅÍ KÃÚ HOAÛCH VAÌ ÂÁÖU TÆ TÈNH QUAÍNG TRË<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> LUÁÛN VÀN THAÛC SÉ KHOA HOÜC KINH TÃÚ<br /> <br /> HUÃÚ, 2018<br /> <br /> BÄÜ GIAÏO DUÛC VAÌ ÂAÌO TAÛO<br /> ÂAÛI HOÜC HUÃÚ<br /> TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> LÃ ÂÆÏC THËNH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC QUAÍN LYÏ ÂÁÖU TÆ CÄNG TÆÌ<br /> NGUÄÖN VÄÚN NGÁN SAÏCH NHAÌ NÆÅÏC TAÛI<br /> SÅÍ KÃÚ HOAÛCH VAÌ ÂÁÖU TÆ TÈNH QUAÍNG TRË<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> CHUYÃN NGAÌNH: QUAÍN LYÏ KINH TÃÚ<br /> MAÎ SÄÚ: 8 34 04 10<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> LUÁÛN VÀN THAÛC SÉ KHOA HOÜC KINH TÃÚ<br /> <br /> NGÆÅÌI HÆÅÏNG DÁÙN KHOA HOÜC: PGS.TS PHAN VÀN HOÌA<br /> <br /> HUÃÚ, 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng<br /> dẫn khoa học của PGS.TS Phan Văn Hòa - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Các<br /> nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài là trung thực và chưa công bố bất kỳ dưới<br /> hình thức nào trước đây. Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá được tác<br /> giả thu thập trong quá trình nghiên cứu.<br /> Ngoài ra trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu<br /> <br /> Ế<br /> <br /> của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> i<br /> <br /> Lê Đức Thịnh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám hiệu, các<br /> Quý Thầy Cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế đã trang bị cho tôi những kiến thức<br /> quý báu trong thời gian qua.<br /> Đặc biệt, tôi xin cảm ơn thầy PGS.TS. Phan Văn Hoà, người hướng dẫn khoa học<br /> của luận văn, đã tận tình hướng dẫn, đưa ra những đánh giá xác đáng giúp tôi hoàn<br /> thành luận văn này.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Đồng thời, tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các cán bộ công chức Sở<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Kế hoạch và Đầu tư; các cán bộ thuộc các Sở, ngành, BQLDA cấp tỉnh; cán bộ các<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> huyện, thành phố, thị xã và một số đơn vị quản lý, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh<br /> <br /> H<br /> <br /> Quảng Trị đã tạo điều kiện về thời gian và giúp đỡ tôi trong việc khảo sát tìm kiếm các<br /> <br /> IN<br /> <br /> nguồn thông tin quý báu cho việc hoàn thành luận văn.<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân đã động viên, khích lệ tôi<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> cả về vật chất lẫn tinh thần trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn.<br /> Mặc dù, bản thân đã rất cố gắng, nhưng luận văn không tránh khỏi những khiếm<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> khuyết, tác giả mong nhận được sự đóng góp chân thành của Quý Thầy, Cô giáo, các<br /> <br /> G<br /> <br /> đồng chí và đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Lê Đức Thịnh<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên: Lê Đức Thịnh<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> <br /> Niên khóa: 2016-2018<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phan Văn Hoà<br /> Tên đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách<br /> nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị”.<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Đầu tư công có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện và phát triển hệ thống kết<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> cấu hạ tầng kinh tế -xã hội, hỗ trợ hoạt động của tất cả các thành phần kinh tế, tạo<br /> <br /> H<br /> <br /> động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Quá trình tăng trưởng kinh tế của tỉnh thời gian vẫn dựa quá nhiều vào đầu tư<br /> <br /> H<br /> <br /> công trong khi hoạt động đầu tư công còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết, tồn tại.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Với mong muốn đóng góp ý kiến góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới, tác giả chọn đề tài:<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> “Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị” làm luận văn thạc sĩ kinh tế.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Để đạt được các mục tiêu đề ra, tác giả sử dụng các phương pháp tổng hợp và<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> phân tích sau: phương pháp khảo cứu tài liệu, phương pháp chuyên gia chuyên khảo,<br /> phương pháp thống kê mô tả, phân tổ thống kê, so sánh được sử dụng trong việc phân<br /> tích thực trạng công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Sở<br /> Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, so sánh các số liệu thu thập được qua các năm để<br /> đưa ra các kết luận.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp của luận văn:<br /> Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý<br /> đầu tư công từ nguồn vốn NSNN tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị giai đoạn<br /> từ năm 2015-2017; đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ<br /> nguồn vốn NSNN tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2025.<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản