intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Hạnh Hạnh Hanhhien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

0
63
lượt xem
23
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày về: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, phân tích thực trạng công tác quản lý thuế; định hướng, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Quảng Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là<br /> <br /> trung thực, chính xác và chưa bao giờ sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin<br /> cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và<br /> các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Huế, ngày<br /> <br /> tháng năm 2018<br /> <br /> Người cam đoan<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> Nguyễn Quang Nam<br /> <br /> CK<br /> H<br /> IN<br /> TẾ<br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> i<br /> <br /> TR<br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn, học viên đã nhận<br /> <br /> được sự hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý chân thành của Quý thầy cô, đồng nghiệp và<br /> gia đình.<br /> <br /> Lời đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhà trường, khoa và các<br /> <br /> giảng viên của trường Đại học Kinh tế Huế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi<br /> trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.<br /> Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa là người thầy trực<br /> <br /> tiếp hướng dẫn tôi thực hiện luận văn. Thầy đã chỉ bảo, hướng dẫn rất tận tình,<br /> giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban lãnh đạo, các đồng<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> nghiệp của tác giả tại Kho bạc Nhà nước Quảng Bình và Cục thuế Quảng Bình đã<br /> ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình thực hiện đề tài.<br /> Cuối cùng, tôi muốn dành lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và người thân đã<br /> <br /> CK<br /> <br /> hết lòng ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu,<br /> động viên tôi vượt qua những khó khăn trong học tập và cuộc sống.<br /> Xin trân trọng cảm ơn.<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2018<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> Huế, ngày<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Nguyễn Quang Nam<br /> <br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> ii<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> Họ và tên học viên: NGUYỄN QUANG NAM<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> <br /> Niên khóa: 2016-2018<br /> <br /> Người hướng dẫn: PGS.TS. HOÀNG HỮU HÒA<br /> Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP<br /> <br /> DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI<br /> CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH.<br /> Quản lý thuế TNDN là vấn đề lớn, rất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực.<br /> <br /> Luận văn “Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh<br /> nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình” đã hệ thống hóa một số<br /> vấn đề cơ bản về thuế TNDN và quản lý thuế TNDN cả về mặt lý luận và thực tiễn.<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> Trong quá trình nghiên cứu tác giả đã hệ thống hóa, kế thừa các vấn đề lý<br /> luận về quản lý thuế TNDN nói chung và tại mô hình cấp tỉnh nói riêng được đề<br /> cập trong các tài liệu và các công trình nghiên cứu của nhiều tác giả, với nhiều cách<br /> <br /> CK<br /> <br /> tiếp cận trong nhiều lĩnh vực khác nhau có liên quan.<br /> Phân tích thực trạng quản lý thuế TNDN trên địa bàn, cho chúng ta thấy mỗi<br /> địa phương, loại hình doanh nghiệp có những đặc điểm, điều kiện quản lý thuế<br /> khác nhau. Tuy nhiên việc áp dụng và thực hiện nó trước hết phải tuân thủ với<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> nguyên tắc chung của pháp luật thuế, các quy trình quản lý của ngành Thuế và phù<br /> hợp điều kiện cụ thể của từng địa phương.<br /> <br /> Công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình<br /> từ năm 2014 đến năm 2016 đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần vào việc<br /> hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao. Tuy nhiên, thực trạng công<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình còn nhiều<br /> hạn chế, thiếu sót. Từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường và hoàn<br /> thiện công tác quản lý thuế TNDN tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, góp phần vào<br /> <br /> Ế<br /> <br /> iii<br /> <br /> HU<br /> <br /> thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được Đảng và Nhà nước giao.<br /> <br /> TR<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Giải nghĩa<br /> <br /> 1<br /> <br /> CP<br /> <br /> Cổ phần<br /> <br /> 2<br /> <br /> DNTN<br /> <br /> Doanh nghiệp tư nhân<br /> <br /> 3<br /> <br /> ĐTNT<br /> <br /> Đối tượng nộp thuế<br /> <br /> 4<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> Hội đồng nhân dân<br /> <br /> 5<br /> <br /> ĐKT<br /> <br /> Đăng ký thuế<br /> <br /> 6<br /> <br /> NTĐT<br /> <br /> Nộp thuế điện tử<br /> <br /> 7<br /> <br /> NNT<br /> <br /> Người nộp thuế<br /> <br /> 8<br /> <br /> NQD<br /> <br /> Ngoài quốc doanh<br /> <br /> 9<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ngân sách Nhà nước<br /> <br /> 10<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> 11<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> 12<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> 13<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> 14<br /> <br /> KTQM<br /> <br /> 15<br /> <br /> UBND<br /> <br /> 16<br /> <br /> XDCB<br /> <br /> 17<br /> <br /> XNK<br /> <br /> CK<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> TT<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> Khai thuế qua mạng<br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> Xây dựng cơ bản<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Xuất nhập khẩu<br /> <br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> iv<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Lời cam đoan................................................................................................................i<br /> Lời cảm ơn ..................................................................................................................ii<br /> Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ............................................................. iii<br /> Danh mục các chữ viết tắt ..........................................................................................iv<br /> Mục lục........................................................................................................................v<br /> Danh mục bảng ....................................................................................................... viii<br /> Danh mục sơ đồ..........................................................................................................ix<br /> PHẦN 1. MỞ ĐẦU.....................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .......................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ..............................................................................3<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................3<br /> 5. Nội dung nghiên cứu ...............................................................................................5<br /> PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .......................................................................6<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU<br /> <br /> CK<br /> <br /> NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH .6<br /> 1.1. Lý luận cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp ngoài quốc doanh ................................. 6<br /> 1.1.1 Khái niệm và phân loại doanh nghiệp ngoài quốc doanh ..................................6<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> 1.1.2. Khái niệm và vai trò về thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp.............................10<br /> 1.1.3 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ......12<br /> 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với<br /> doanh nghiệp ngoài quốc doanh................................................................................19<br /> 1.3 Bài học kinh nghiệm quản lý thuế TNDN của các nước trên thế giới và một số<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> tỉnh ở Việt Nam. ........................................................................................................21<br /> 1.3.1 Các nước trên thế giới..................................................................................................... 21<br /> 1.3.2 Kinh nghiệm của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.................................................. 23<br /> 1.3.3 Những bài học kinh nghiệm về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh<br /> <br /> HU<br /> <br /> nghiệp ngoài quốc doanh......................................................................................................... 27<br /> <br /> Ế<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản