Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật Thuế của doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:144

0
25
lượt xem
11
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật Thuế của doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác thanh tra việc chấp hành Pháp luật thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nghiên cứu sẽ đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh tra thuế tại Cục Thuế Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật Thuế của doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là<br /> trung thực và chưa được ai công bố dưới bất kỳ hình thức nào.<br /> Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được<br /> cảm ơn. Các số liệu và thông tin trích dẫn được nêu trong luận văn này đã được ghi<br /> <br /> Ế<br /> <br /> rõ nguồn gốc.<br /> <br /> U<br /> <br /> Huế, Ngày 15 tháng 3 năm 2015<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> i<br /> <br /> Nguyễn Hữu Tuân<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành được luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ<br /> chức và cá nhân. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, Phó<br /> Giáo Sư, Tiến sĩ Bùi Dũng Thể đã nhiệt tình giành nhiều thời gian và trí lực, trực<br /> tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình xây dựng đề cương, nghiên cứu và hoàn<br /> thành luận văn.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Trường Đại học Kinh tế Huế cùng toàn thể quý thầy, cô đã giúp đỡ tôi trong suốt<br /> <br /> U<br /> <br /> quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cục Thuế và các Phòng thuộc cục<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Thuế Thanh Hóa đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong<br /> quá trình thu thập số liệu, nắm bắt tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương.<br /> <br /> H<br /> <br /> Sau cùng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và các bạn học viên lớp Cao học<br /> <br /> IN<br /> <br /> K14A Quản Trị Kinh Doanh Thanh Hóa đã động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình<br /> làm luận luận văn. Đồng thời xin giửi lời cám ơn đến các anh/chị đáp viên đã nhiệt<br /> <br /> K<br /> <br /> tình tham gia trả lời câu hỏi khảo sát giúp tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Hữu Tuân<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ tên học viên: NGUYỄN HỮU TUÂN<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Niên khóa: 2013 – 2015<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. BÙI DŨNG THỂ<br /> Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH<br /> PHÁP LUẬT THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH THANH<br /> HÓA<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài:<br /> Cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế đã đặt ra cho công tác quản lý<br /> thuế nói chung và thanh tra thuế nói riêng nhiều thách thức và buộc phải điều chỉnh<br /> cho phù hợp với thực tiễn quản lý và phát huy vai trò, tác dụng của mình. Thanh tra<br /> thuế phải đổi mới, nâng cao chất lượng, phát huy tính hiệu quả tương thích, phù hợp<br /> với trình độ phát triển của doanh nghiệp và của nền kinh tế, phù hợp với các chuẩn<br /> mực quản lý thuế quốc tế. Do đó, cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra<br /> thuế của CQT các cấp từ trung ương đến địa phương nhằm nâng cao khả năng phát<br /> hiện gian lận, nâng cao ý thức tuân thủ của NNT, tạo môi trường cạnh tranh bình<br /> đẳng và lành mạnh cho NNT trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Xuất phát từ<br /> <br /> K<br /> <br /> tình hình đó, tôi đã chọn đề tài: Hoàn thiện công tác thanh tra Thuế tại các<br /> doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, làm đề tài luận văn của mình.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp thu thập tài liệu<br /> thứ cấp, sơ cấp, điều tra, chọn mẫu, phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu trên<br /> phần mềm SPSS; phân tích thống kê để mô tả và xác định mối tương quan giữa các<br /> khía cạnh đánh giá và hiệu quả của công tác thanh tra thuế doanh nghiệp trên địa<br /> bàn tỉnh Thanh Hóa (Hồi quy, Paired sample t-test, One sample t-test).<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn:<br /> Luận văn góp phần bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận về thanh tra thuế và<br /> hiệu quả thanh tra thuế.<br /> Ngoài ra, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả thanh tra thuế ở<br /> Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Từ thực trạng đó, luận văn phân tích,<br /> đánh giá những ưu điểm và hạn chế, tồn tại, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế,<br /> tồn tại liên quan đến hiệu quả thanh tra thuế. Luận văn đưa ra các yêu cầu đặt ra đối<br /> với việc nâng hiệu quả thanh tra thuế ở Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thời gian tới và<br /> đề xuất các giải pháp, điều kiện để thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện công<br /> tác thanh tra thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> :<br /> <br /> Cán bộ thanh tra<br /> <br /> CQT<br /> <br /> :<br /> <br /> Cơ quan thuế<br /> <br /> DN<br /> <br /> :<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> :<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> TTĐB<br /> <br /> :<br /> <br /> Tiêu thụ đặc biệt<br /> <br /> NNT<br /> <br /> :<br /> <br /> Người nộp thuế<br /> <br /> TNCN<br /> <br /> :<br /> <br /> Thu nhập cá nhân<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> :<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> CBTT<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Bảng 1.1.<br /> <br /> Thang đo đánh giá công tác thanh tra Thuế ........................................44<br /> <br /> Bảng 2.1.<br /> <br /> Bảng thống kê số lượng cán bộ làm công tác thanh tra thuế ..............49<br /> <br /> Bảng 2.2:<br /> <br /> Tình hình số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa .........49<br /> <br /> Bảng 2.3.<br /> <br /> Bảng thống kê các doanh nghiệp đã thực hiện thanh tra thuế<br /> từ 2010-2013 .......................................................................................52<br /> <br /> Bảng 2.4.<br /> <br /> Bảng thống kê kết quả thanh tra việc chấp hành thuế tại các doanh<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ....................................................53<br /> Nguồn đối tượng điều tra ....................................................................62<br /> <br /> Bảng 2.6:<br /> <br /> Bảng kết quả phân tích Cronbach’s Alpha..........................................67<br /> <br /> Bảng 2.7.<br /> <br /> Kiểm định KMO và Bartlett’s Test .....................................................69<br /> <br /> Bảng 2.8.<br /> <br /> Bảng kết quả phân tích EFA các biến độc lập ....................................70<br /> <br /> Bảng 2.9.<br /> <br /> Kết quả phân tích nhân tố Hiệu quả công tác thanh tra Thuế .............72<br /> <br /> Bảng 2.10.<br /> <br /> Kết quả kiểm định phân phối chuẩn....................................................73<br /> <br /> Bảng 2.11.<br /> <br /> Đánh giá về nhóm nhân tố "Công tác phân tích lập kế hoạch"...........74<br /> <br /> Bảng 2.12.<br /> <br /> Đánh giá về nhóm nhân tố "Trình độ của đội ngũ cán bộ thanh tra" ..76<br /> <br /> Bảng 2.13.<br /> <br /> Đánh giá về nhóm nhân tố "Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Bảng 2.5.<br /> <br /> Đánh giá về nhóm nhân tố "Nhận thức của doanh nghiệp nộp thuế" .80<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Bảng 2.14.<br /> <br /> O<br /> <br /> nộp thuế"...............................................................................................78<br /> <br /> Bảng 2.15.<br /> <br /> Đánh giá về nhóm nhân tố "Chính sách pháp luật thuế và người nộp<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> thuế" ....................................................................................................83<br /> <br /> Bảng 2.16.<br /> <br /> Kết quả kiểm định giá trị trung bình tổng thể với nhóm nhân tố "Cơ<br /> sở vật chất kỹ thuật, tài chính phục vụ thanh tra"...........................85<br /> <br /> Bảng 2.17.<br /> <br /> Bảng chỉ tiêu đánh giá độ phù hợp của mô hình.................................87<br /> <br /> Bảng 2.18.<br /> <br /> Bảng kiểm định độ phù hợp của mô hình ...........................................87<br /> <br /> Bảng 2.19.<br /> <br /> Kết quả kiểm định Pearson’s mối tương quan giữa biến phụ thuộc và<br /> các biến độc lập ...................................................................................88<br /> <br /> Bảng 2.20.<br /> <br /> Bảng thông số thống kê của từng biến trong mô hình hồi quy ...........90<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản