intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện môi trường chính sách khuyến khích đầu tư vốn ở tỉnh Phú Yên

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
22
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện môi trường chính sách khuyến khích đầu tư vốn ở tỉnh Phú Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

đề tài hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về vốn đầu tư, chính sách khuyến khích vốn đầu tư; đánh giá toàn diện thực trạng chính sách thu hút và khuyến khích vốn đầu tư, chỉ ra nguyên nhân hạn chế của chính sách trong việc thu hút vốn đầu tư ở tỉnh Phú Yên; đề xuất những giải pháp phù hợp để tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Phú Yên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện môi trường chính sách khuyến khích đầu tư vốn ở tỉnh Phú Yên

PHẦN MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nền kinh tế thế giới phát triển mạnh<br /> mẽ, quan hệ giữa các quốc gia ngày càng kết chặt hơn trên tất cả các lĩnh vực, hoạt<br /> động thương mại đã lan rộng trên phạm vi toàn thế giới với mức độ cạnh tranh ngày<br /> càng gay gắt, quyết liệt. Chính vì thế, tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, tìm ra<br /> những bước đi cụ thể, tạo môi trường chính sách khuyến khích đầu tư theo hướng<br /> cạnh tranh thu hút các nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi phát huy “nội lực” trên cơ<br /> sở kết hợp với “ngoại lực”, nhanh chóng vượt qua những thách thức của nền kinh<br /> tế, tạo đà tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).<br /> Phú Yên là một tỉnh thuộc khu vực duyên hải Nam trung bộ, có tiềm năng lợi<br /> thế về lao động và tài nguyên. Cùng với sự phát triển kinh tế mở của cả nước, Phú<br /> Yên tạo mọi điều kiện thuận lợi để đón chào các nhà đầu tư. Đặc biệt, Quyết định số<br /> 122/2008/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Phú Yên<br /> đến năm 2020. Trong đó, dự kiến nhu cầu vốn đầu tư thời kỳ 2006 - 2020 khoảng<br /> 238 nghìn tỷ đồng; Xây dựng và ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư đến<br /> năm 2020; Mở rộng các dự án đầu tư, đa dạng hóa các hình thức tạo vốn, đẩy mạnh<br /> cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai kịp thời<br /> các chính sách của Nhà nước một cách cụ thể và phù hợp với đặc điểm của tỉnh.<br /> Để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, với những chính sách ưu<br /> đãi chung của cả nước, tỉnh Phú Yên đã ban hành một số chính sách khuyến khích<br /> thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, du lịch và đầu tư<br /> vào các khu công nghiệp. Song bên cạnh đó, việc khai thác nguồn vốn của các<br /> thành phần kinh tế, tranh thủ vốn đầu tư của các bộ, ngành trung ương, vốn tín dụng<br /> và các Chương trình mục tiêu để đầu tư vào các lĩnh vực then chốt, quyết định và<br /> cần thiết, còn những hạn chế, tồn tại cần phải được tháo gỡ. Đây chính là vấn đề đòi<br /> hỏi cần được giải quyết.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tuy vậy, từ trước đến nay chung quanh vấn đề hoàn thiện môi trường chính<br /> sách khuyến khích đầu tư vốn đã có một số sách, đề tài nghiên cứu liên quan như:<br /> - Trần Thị Minh Châu (2007), Về chính sách khuyến khích đầu tư ở Việt<br /> Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.<br /> - Mai Ngọc Cường (2000), Hoàn thiện chính sách và tổ chức thu hút đầu tư<br /> trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội.<br /> - Nguyễn Hoàng Giáp. Tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút đầu tư<br /> nước ngoài cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta, thực trạng và giải pháp.<br /> Tạp chí Châu Á – Thái Bình Dương, 6/2000.<br /> - Đỗ Hải Hồ (2008), “Cải thiện môi trường để thu hút đầu tư”, Tạp chí kinh<br /> tế và dự báo, (số 3/2008).<br /> - Nguyễn Đình Hương (2003), Hoàn thiện môi trường thể chế phát triển<br /> đồng bộ các loại thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.<br /> Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.<br /> - Lê Chí Mai (2001), Những vấn đề cơ bản về chính sách và chính sách<br /> công, Nxb Đại học Quốc gia thành phố HCM.<br /> - Trần Thị Cẩm Trang. So sánh môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)<br /> của Việt Nam với các nước ASEAN – 5 và Trung Quốc. Giải pháp cải thiện môi<br /> trường FDI của Việt Nam. Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới, số 11/2004<br /> - Trần Nguyên Tuyên. Hoàn thiện môi trường và chính sách khuyến khích<br /> đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam. Tạp chí Cộng sản số 14 (7/2004)<br /> - Hà Xuân Vấn (2007), Hoàn thiện môi trường chính sách khuyến khích đầu<br /> tư vốn ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay, Đề tài cấp bộ nghiệm thu 2008 ở trường<br /> Đại học Kinh tế - Đại học Huế.<br /> Riêng ở tỉnh Phú Yên, chưa có đề tài nào nghiên cứu đến vấn đề hoàn thiện<br /> môi trường chính sách khuyến khích đầu tư vốn. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Hoàn<br /> thiện môi trường chính sách khuyến khích đầu tư vốn ở tỉnh Phú Yên” làm nội<br /> dung nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của mình.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu<br /> - Mục tiêu: Chính sách thu hút đầu tư ngày càng hấp dẫn nhằm tạo môi<br /> trường thuận lợi để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Phú Yên.<br /> - Nhiệm vụ:<br /> + Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về vốn đầu tư, chính sách khuyến khích<br /> vốn đầu tư.<br /> + Đánh giá toàn diện thực trạng chính sách thu hút và khuyến khích vốn đầu<br /> tư, chỉ ra nguyên nhân hạn chế của chính sách trong việc thu hút vốn đầu tư ở tỉnh<br /> Phú Yên.<br /> + Đề xuất những giải pháp phù hợp để tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng<br /> cao khả năng thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Phú Yên.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu chính sách khuyến khích đầu tư vốn.<br /> - Phạm vi nghiên cứu:<br /> + Về thời gian: Giai đoạn từ năm 2001-2010, định hướng sử dụng các giải<br /> pháp tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư từ năm 2011 đến năm 2020.<br /> + Về không gian: tại địa bàn tỉnh Phú Yên<br /> + Nội dung nghiên cứu: các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư, xúc tiến<br /> đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, cải cách hành chính.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu và cách thức tiến hành<br /> - Ngoài phương pháp chung là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đề tài<br /> sử dụng các phương pháp cụ thể sau:<br /> + Phương pháp phân tích tổng hợp, lôgích-lịch sử.<br /> + Phương pháp diễn giải – quy nạp<br /> + Phương pháp thống kê.<br /> + Phương pháp tổng kết thực tiễn.<br /> + Phương pháp thu thập thông tin: Sử dụng phương pháp thăm dò ý kiến<br /> thông qua phiếu thăm dò đối với 30 cá nhân đại diện các DN: Tổng giám đốc, giám<br /> đốc, trưởng phòng và chuyên viên công tác trong các DN và chuyên ngành đầu tư,<br /> <br /> 3<br /> <br /> công tác ban hành chính sách...từ đó rút ra những ý kiến chung về các nội dung mà<br /> đề tài nghiên cứu.<br /> 5. Kết quả nghiên cứu dự kiến và những đóng góp mới của luận văn<br /> - Kết quả nghiên cứu luận văn sẽ góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận của vấn<br /> đề môi trường chính sách khuyến khích đầu tư vốn, làm cơ sở cho các nhà đầu tư, các<br /> đối tác liên doanh, các nhà quản lí, các nhà quản trị đầu tư tham khảo ý kiến để xây<br /> dựng nên những chính sách đầu từ phù hợp với tình hình thực tế ở tỉnh Phú Yên.<br /> - Góp phần tìm ra các giải pháp có tính khả thi trong việc thực hiện chính<br /> sách khuyến khích đầu tư vốn ở tỉnh Phú Yên trong thời gian tới, đến năm 2015,<br /> tầm nhìn đến năm 2020.<br /> 6. Kết cấu luận văn<br /> Ngoài các phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung<br /> luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Lý luận và thực tiễn về môi trường chính sách khuyến khích đầu<br /> tư vốn.<br /> Chương 2: Thực trạng môi trường chính sách khuyến khích đầu tư vốn ở<br /> tỉnh Phú Yên.<br /> Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách khuyến khích<br /> đầu tư vốn ở tỉnh Phú Yên.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 1: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MÔI TRƯỜNG<br /> CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VỐN<br /> 1.1. Những vấn đề chung về chính sách và môi trường chính sách<br /> 1.1.1. Khái niệm<br /> Chính sách:<br /> Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), chính sách được hiểu là “những<br /> chuẩn tắc cụ thể để thực hiện đường lối nhiệm vụ; chính sách được thực hiện trong<br /> một thời gian nhất định, trên những lĩnh vực nào đó. Bản chất, nội dung và phương<br /> hướng của chính sách tùy thuộc tính chất của đường lối, nhiệm vụ chính trị, kinh tế,<br /> văn hoá, xã hội... muốn định ra chính sách đúng phải vừa căn cứ vào tình hình thực<br /> tiễn trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn, phải vừa giữ vững mục tiêu chung, phương<br /> hướng được xác định trong đường lối nhiệm vụ chung, vừa linh hoạt vận dụng vào<br /> điều kiện cụ thể” [37, 475]<br /> Giáo trình Chính sách trong quản lý KT-XH của Khoa Khoa học quản lý,<br /> Trường đại học Kinh tế quốc dân cho rằng, “Chính sách quản lý nói chung, chính<br /> sách KT-XH nói riêng là tổng thể các quan điểm, các chuẩn mực, các biện pháp, các<br /> thủ thuật mà các chủ thể quản lý sử dụng nhằm tác động lên đối tượng và khách thể<br /> quản lý để đạt đến những mục tiêu trong số các mục tiêu chiến lược chung của đất<br /> nước một cách tốt nhất sau một thời gian đã định” [14, 21]<br /> Tiến sĩ Lê Chí Mai cho rằng, chính sách là chương trình hành động do các<br /> nhà lãnh đạo hay các nhà quản lý đề ra để giải quyết một vấn đề nào đó thuộc phạm<br /> vi thẩm quyền của họ… [27, 475]<br /> Thống nhất một số điểm chung của các định nghĩa trên, có thể hiểu: Chính<br /> sách là tổng thể các chương trình hành động, các quan điểm với các công cụ,<br /> phương tiện, biện pháp kỹ thuật mà chủ thể ban hành để sử dụng nhằm theo đuổi<br /> các mục tiêu đã định trong một khoảng thời gian xác định. Nói cách khác, một<br /> chính sách bao giờ cũng bao hàm năm yếu tố cấu thành, đó là chủ thể chính sách<br /> với hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của chính sách, các nguồn lực thực thi chính<br /> sách, môi trường của chính sách và các đối tượng liên quan đến chính sách. Mặt<br /> khác, với tư cách một hệ thống hành động thực tiễn, chu trình của một chính sách<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản