intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
51
lượt xem
17
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua việc nghiên cứu kinh tế tư nhân ở thành phố Tuy Hòa, đề tài nghiên cứu góp phần khẳng định thêm vai trò của kinh tế tư nhân và tìm giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Kinh tế tư nhân là lực lượng nòng cốt, có vai trò chiến lược trong phát triển<br /> kinh tế của nước ta hiện nay. Những năm qua, kinh tế tư nhân đã có những đóng<br /> góp tích cực vào phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân, góp phần giữ<br /> vững ổn định chính trị - xã hội đất nước, tạo thêm nhiều việc làm và nhiều của cải<br /> <br /> Ế<br /> <br /> cho xã hội. Nhìn chung, khu vực kinh tế tư nhân có nhiều ưu thế nổi trội, là khu vực<br /> <br /> U<br /> <br /> có tốc độ tăng trưởng khá ổn định, nhiều năm tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tăng trưởng chung của nền kinh tế, huy động được nhiều nguồn nội lực còn đang ở<br /> dạng tiềm năng, đặc biệt là sử dụng nhiều lao động.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> KTTN trên địa bàn thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, trong những năm qua<br /> có bước phát triển vượt bậc, hiện nay có hơn 10000 đơn vị KTTN, với các loại hình<br /> <br /> H<br /> <br /> chủ yếu là DNTN, CTTNHH, CTCP và hộ kinh tế cá thể tiểu chủ. Trong đó, có<br /> <br /> IN<br /> <br /> khoảng 9500 hộ kinh tế cá thể tiểu chủ và 600 loại hình DN. Sự ra đời của các<br /> <br /> K<br /> <br /> DNTN ở thành phố Tuy Hoà tiêu biểu như: doanh nghiệp Thuận Thảo, doanh<br /> nghiệp vận tải Cúc Tư, doanh nghiệp Phương Tuấn, xây dựng Hiệp Hoà … đã góp<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> phần giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại,<br /> <br /> O<br /> <br /> nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Cụ thể như CTCP<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Thuận Thảo giải quyết cho 2000 lao động có việc làm với mức thu nhập trung bình<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2 triệu đồng/người/tháng, doanh nghiệp xây dựng Hiệp Hoà giải quyết cho hơn 100<br /> lao động có việc làm, với mức thu nhập 2,5 triệu đồng/người/tháng.<br /> Tuy nhiên, kinh tế tư nhân ở thành phố Tuy Hoà hiện còn nhiều yếu kém: quy<br /> <br /> mô nhỏ, ít vốn bình quân 10,61 tỷ/DN, công nghệ còn lạc hậu, trình độ quản lý yếu,<br /> tính cạnh tranh chưa cao. Nhiều đơn vị kinh tế tư nhân còn trốn thuế, gian lận thương<br /> mại, buôn lậu hoặc không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo hộ lao<br /> động, không đóng bảo hiểm xã hội…Với những hạn chế như vậy, kinh tế tư nhân ở<br /> thành phố Tuy Hòa nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung cần được nghiên cứu, tìm<br /> kiếm giải pháp khắc phục những hạn chế và phát triển mạnh hơn nữa.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bàn về phát triển kinh tế tư nhân đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu,<br /> hội thảo, các bài viết đăng tải trên trên nhiều tạp chí khác nhau như:<br /> - Nguyễn Minh Phong (2004), Phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Nội, Nxb Chính<br /> trị quốc gia, Hà Nội.<br /> - Trần Xuân Châu (2008), Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Huế - Thực<br /> trạng và giải pháp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học Huế.<br /> - Hồ Văn Vĩnh (2003), Kinh tế tư nhân và quản lý nhà nước đối với kinh tế tư<br /> nhân ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> - Nguyễn Kế Tuấn (2010), Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường định<br /> <br /> ́H<br /> <br /> hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội…<br /> Riêng tỉnh Phú Yên, chưa có công trình nghiên cứu nào về phát triển kinh tế tư<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> nhân ở thành phố Tuy Hoà. Vì vậy nên, tôi chọn đề tài: “Phát triển kinh tế tư nhân ở<br /> thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên” làm nội dung nghiên cứu cho luận văn của mình.<br /> <br /> H<br /> <br /> Khi chọn đề tài nghiên cứu này tôi hi vọng rằng, có thể tìm kiếm các giải pháp<br /> <br /> IN<br /> <br /> thúc đẩy kinh tế tư nhân ở thành phố Tuy Hòa phát triển trong những năm tới.<br /> 2. Câu hỏi nghiên cứu<br /> <br /> K<br /> <br /> - Các cách tiếp cận mới về kinh tế tư nhân?<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> - Đặc thù phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Tuy Hòa (những vấn đề cấp<br /> <br /> O<br /> <br /> bách đặt ra) như thế nào?<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> - Những phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Tuy<br /> Hòa là gì?<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 3. Mục đích nghiên cứu<br /> 3.1. Mục đích chung<br /> Thông qua việc nghiên cứu kinh tế tư nhân ở thành phố Tuy Hòa mà khẳng<br /> <br /> định thêm vai trò của kinh tế tư nhân và tìm giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân<br /> phát triển.<br /> 3.2. Mục đích cụ thể<br /> Một là, hệ thống hóa những cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tư<br /> nhân. Bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân nhằm vận dụng<br /> vào trong phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Tuy Hòa.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hai là, phân tích thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Tuy Hòa.<br /> Ba là, đề xuất những giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế tư nhân trên địa<br /> bàn thành phố Tuy Hòa.<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> 4.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> Chủ yếu nghiên cứu tổng thể quá trình phát triển KTTN, xác định xu hướng và<br /> giải pháp phát triển ở thành phố Tuy Hoà.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 4.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> U<br /> <br /> 4.2.1 Về không gian<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Không gian nghiên cứu là thành phố Tuy Hoà của tỉnh Phú Yên.<br /> 4.2.2 Về thời gian<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Thời gian là từ năm 2000 đến nay.<br /> 4.2.3. Về nội dung<br /> <br /> H<br /> <br /> Không đi sâu xem xét mặt kinh tế - kỹ thuậtvà quản trị kinh doanh mà chủ yếu<br /> <br /> IN<br /> <br /> tập trung mặt kinh tế - xã hội (tức là các quan hệ kinh tế chủ yếu, xác định các quá<br /> <br /> K<br /> <br /> trình, động thái, xu hướng, thể chế chính sách), góp phần đề xuất các giải pháp làm<br /> <br /> phố Tuy Hoà.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> cơ sở cho các chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, trọng tâm là ở thành<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> 4.2.4 Về chủ thể nghiên cứu<br /> <br /> Chủ yếu tập trung nghiên cứu doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> hữu hạn, công ty cổ phần.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> Ngoài phương pháp chung là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ<br /> <br /> nghĩa Mác-Lênin, đề tài sử dụng các phương pháp cụ thể sau:<br /> - Phương pháp phân, tổ thống kê.<br /> - Phương pháp điều tra, thu thập số liệu.<br /> - Phương pháp phân tích tổng hợp.<br /> - Phương pháp phỏng vấn, chuyên gia.<br /> - Phương pháp chọn mẫu.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6. Kết quả nghiên cứu dự kiến và những đóng góp mới của luận văn<br /> 6.1. Kết quả dự kiến<br /> - Hệ thống hóa vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân.<br /> - Khảo sát thực trạng, đánh giá sự phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Tuy Hòa.<br /> - Tìm kíêm các giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân ở thành phố Tuy Hòa phát<br /> triển trong những năm tới.<br /> 6.2. Những đóng góp của luận văn<br /> <br /> Ế<br /> <br /> - Làm cơ sở nghiên cứu cho những người nghiên cứu, hoạch định chính sách<br /> <br /> U<br /> <br /> và các doanh nhân ở thành phố Tuy Hòa.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> - Làm tài liệu tham khảo giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên trường<br /> THPT chuyên Lương Văn Chánh ở thành phố Tuy Hòa.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 7. Kết cấu đề tài<br /> <br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, đề tài được kết<br /> <br /> H<br /> <br /> cấu gồm 3 chương:<br /> <br /> IN<br /> <br /> - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân.<br /> <br /> K<br /> <br /> - Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân của thành phố Tuy Hoà.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> Tuy Hoà.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> - Chương 3: Những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN<br /> VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN<br /> 1.1 Quan niệm, phân loại và những quan hệ kinh tế chủ yếu của kinh tế tư nhân<br /> 1.1.1 Quan niệm về kinh tế tư nhân<br /> Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin đã khẳng định sự tồn tại của kinh tế tư<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nhân (KTTN) là một tất yếu khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội<br /> <br /> U<br /> <br /> (CNXH) và việc phát triển thành phần kinh tế này là một trong những nhiệm vụ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> kinh tế lâu dài, cơ bản của cả thời kỳ quá độ. Vấn đề KTTN ở Việt Nam có nhiều<br /> biến động. Trước khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, với nhận thức<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> cứng nhắc về mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa (XHCN), KTTN được đem đối lập<br /> với kinh tế XHCN và là đối tượng của cải tạo XHCN. Nhận thức sai lầm đó đã được<br /> <br /> H<br /> <br /> thẳng thắn chỉ ra trong Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986). Đồng thời, Đại hội đề<br /> <br /> IN<br /> <br /> ra chủ trương chiến lược về phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự quản<br /> <br /> K<br /> <br /> lí của Nhà nước theo định hướng XHCN. Đến Nghị quyết 16 BCT – BCHTW khoá<br /> VI (3/1989), Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra quan niệm về KTTN: KTTN là đơn<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> vị kinh tế do những người có vốn, có tài sản lập ra sản xuất và kinh doanh theo pháp<br /> <br /> O<br /> <br /> luật; KTTN bao gồm các hình thức: hộ cá thể; hộ tiểu chủ; hộ tiểu thương, các<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> doanh nghiệp tư nhân (DNTN) dưới nhiều hình thức: xí nghiệp tư doanh; công ty tư<br /> doanh; công ty cổ phần (CTCP),…[3]<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Tuy vậy, những năm đầu của công cuộc đổi mới, ảnh hưởng của tư duy cũ về<br /> <br /> kinh tế XHCN vẫn chưa hoàn toàn bị xoá bỏ. Tư tưởng về phát triển KTTN còn rất e<br /> dè, chưa được thông thoáng, nhưng đã có bước cải thiện về nhận thức rất đáng kể.<br /> Như xác định: KTTN được phát triển, theo sự quản lý, hướng dẫn của Nhà nước. Hay<br /> xác định: kinh tế cá thể, tiểu chủ có vị trí quan trọng, lâu dài; Giúp đỡ kinh tế cá thể,<br /> tiểu chủ giải quyết khó khăn về vốn, về khoa học và công nghệ, về thị trường tiêu thụ<br /> sản phẩm; Khuyến khích tư bản tư nhân (TBTN) đầu tư vào sản xuất, yên tâm làm ăn<br /> lâu dài; bảo hộ quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi và tăng<br /> cường quản lý, hướng dẫn làm ăn đúng pháp luật, có lợi cho quốc kế dân sinh.[9]<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2