intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đấu thầu trong xây lắp ở Sở GTVT Quảng Ninh

Chia sẻ: Dặng Vũ Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
60
lượt xem
32
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đấu thầu trong xây lắp ở Sở GTVT Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích là vận dụng lý luận về công tác đấu thầu các công trình, kết hợp với thực tiễn của quá trình nhiều năm công tác tại Sở GTVT QN để phân tích thực trạng công tác đấu thầu công trình giao thông, phát hiện vấn đề, từ đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu trong các dự án xây dựng công trình giao thông do Sở GTVT QN làm Chủ đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đấu thầu trong xây lắp ở Sở GTVT Quảng Ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> TRẦN NHƯ LONG<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG<br /> ĐẤU THẦU TRONG XÂY LẮP Ở SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> TỈNH QUẢNG NINH<br /> <br /> Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Phạm Thị Thu Hà<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2012<br /> <br /> Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đấu thầu trong xây lắp ở Sở GTVT Quảng Ninh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................... 4<br /> 1. Lý do nghiên cứu:........................................................................................... 4<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu:...................................................................................... 5<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu..................................................................................... 6<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu:....................................................................................... 6<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu: ............................................................................... 7<br /> 6. Dự kiến kết quả đạt được................................................................................ 7<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, HƯỚNG DẪN<br /> THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG<br /> THEO LUẬT XÂY DỰNG<br /> 1.1.Đấu thầu, hoạt động đấu thầu và trình tự thực hiện....................................... 8<br /> 1.2.Quá trình hình thành và phát triển đấu thầu ở Việt Nam ............................... 8<br /> 1.3. Luật đấu thầu, Nghị định hướng dẫn và các văn bản pháp quy về đấu thầu 11<br /> 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đấu thầu ........................................ ......19<br /> 1.5. Đặc điểm xây lắp các công trình giao thông ........................................... ....36<br /> 1.6. Phương hướng nâng cao chất lượng đấu thầu xây lắp .................................37<br /> Kết luận chương 1: ............................................. 37<br /> CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CÁC<br /> DỰ ÁN DO SỞ GTVT QN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ<br /> 2.1. Giới thiệu tổng quan về Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh (GTVT QN) .38<br /> 2.2. Thực trạng công tác thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ<br /> bản sử dụng vốn nhà nước................................................................................ 45<br /> <br /> Trần Như Long – Cao học QTKD 2010 – Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đấu thầu trong xây lắp ở Sở GTVT Quảng Ninh<br /> <br /> 2.3. Đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử<br /> dụng vốn nhà nước ................................................................................ ............ 51<br /> 2.4. Thực trạng công tác đánh giá lựa chọn nhà thầu ở Sở GTVT QN .............. 69<br /> 2.5. Đánh giá việc thực hiện đánh giá lựa chọn nhà thầu thông qua thực trạng tại<br /> một số dự án........................................................................................................75<br /> Kết luận chương 2: ............................................. 81<br /> CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG<br /> CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ ĐÁNH GIÁ THẦU CÁC DỰ ÁN DO SỞ<br /> GTVT QN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ<br /> 3.1. Định hướng phát triển giao thông ở Tỉnh Quảng Ninh............................... 83<br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và đánh giá<br /> thầu các dự án do Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh làm chủ đầu tư .............. 85<br /> Kết luận chương 3: ............................................. 99<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................102<br /> 1. Những nghiên cứu và kết quả đã đạt được ...................................................102<br /> 2. Các kết luận và kiến nghị .............................................................................103<br /> 3. Hạn chế của đề tài và những định hướng nghiên cứu tiếp theo ....................105<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................106<br /> PHẦN PHỤ LỤC THAM KHẢO.................................................................108<br /> PHỤ LỤC 1 - Kế hoạch đấu thầu giai đoạn I - Dự án đầu tư xây dựng công<br /> trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 4B (Tờ trình số 141/TTr-SGTVT-TĐ ngày<br /> 3/7/2009)........................................................................................................ 107<br /> PHỤ LỤC 2 - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu gói thầu số 3.8: Xây dựng<br /> công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 279…..……………...…...…………109<br /> PHỤ LỤC 3 - Gói thầu Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp QL18 đoạn Km<br /> 174+000 – Km 272+800 sử dụng vốn Trái phiếu Chính Phủ; Chủ đầu tư: Sở<br /> GTVT QN, Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án thuộc Sở .......................... 117<br /> <br /> Trần Như Long – Cao học QTKD 2010 – Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đấu thầu trong xây lắp ở Sở GTVT Quảng Ninh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu độc lập của riêng<br /> tôi. Không sao chép bất kỳ một công trình hay một luận án của bất cứ tác giả<br /> nào khác. Các kết quả, số liệu trong luận văn là trung thực. Các tài liệu trích dẫn<br /> có nguồn gốc rõ ràng.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trần Như Long – Cao học QTKD 2010 – Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> 1<br /> <br /> Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đấu thầu trong xây lắp ở Sở GTVT Quảng Ninh<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> GTVT QN<br /> <br /> Giao thông vận tải Quảng Ninh<br /> <br /> QLDA<br /> <br /> Quản ký dự án<br /> <br /> ODA<br /> <br /> Hỗ trợ phát triển chính thức<br /> <br /> WB<br /> <br /> Ngân hàng thế giới<br /> <br /> ADB<br /> <br /> Ngân hàng phát triển châu Á<br /> <br /> EPC<br /> <br /> Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công<br /> <br /> HSDT<br /> <br /> Hồ sơ dự thầu<br /> <br /> HSMT<br /> <br /> Hồ sơ mời thầu<br /> <br /> TCĐG<br /> <br /> Tiêu chuẩn đánh giá<br /> <br /> TKKT<br /> <br /> Thiết kế kỹ thuật<br /> <br /> TKBVTC<br /> <br /> Thiết kế bản vẽ thi công<br /> <br /> QLĐB<br /> <br /> Quản lý đường bộ<br /> <br /> GPMB<br /> <br /> Giải phóng mặt bằng<br /> <br /> XDCB<br /> <br /> Xây dựng cơ bản<br /> <br /> QPPL<br /> <br /> Qui phạm pháp luật<br /> <br /> ĐTXD<br /> <br /> Đầu tư xây dựng<br /> <br /> XDGT<br /> <br /> Xây dựng giao thông<br /> <br /> CTGT<br /> <br /> Công trình giao thông<br /> <br /> KHĐT<br /> <br /> Kế hoạch đấu thầu<br /> <br /> ĐXTC<br /> <br /> Đề xuất tài chính<br /> <br /> ĐXKT<br /> <br /> Đề xuất kỹ thuật<br /> <br /> KQĐT<br /> <br /> Kết quả đấu thầu<br /> <br /> HSTK<br /> <br /> Hồ sơ thiết kế<br /> <br /> TPCP<br /> <br /> Trái phiếu Chính phủ<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> ĐTNH<br /> <br /> Đầu tư ngắn hạn<br /> <br /> QL<br /> <br /> Quốc lộ<br /> <br /> Trần Như Long – Cao học QTKD 2010 – Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> 2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản