Luận văn Thạc sĩ Khoa học ngành Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Hóa chất giai đoạn từ nay đến năm 2020

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
16
lượt xem
6
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học ngành Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Hóa chất giai đoạn từ nay đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương nghiên cứu lý thuyết chung nguồn nhân lực và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực ngành Hóa chất ở Việt Nam; quan điểm và một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành hóa chất ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học ngành Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Hóa chất giai đoạn từ nay đến năm 2020

NGUYỄN ĐỨC THIỆN<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGUYỄN ĐỨC THIỆN<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG<br /> NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH HOÁ CHẤT GIAI<br /> ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHOÁ 2011 - 2013<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN ĐỨC THIỆN<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG<br /> NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH HOÁ CHẤT GIAI<br /> ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ QTKD<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> 0<br /> 0<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> 0<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG I: NGUỒN NHÂN LỰC VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG<br /> CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC ........................................................ 7<br /> 1.<br /> <br /> Khái niệm nguồn nhân lực, nguồn nhân lực ngành Hoá chất, chỉ tiêu<br /> đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực. .............. 7<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Khái niệm nguồn nhân lực .............................................................................. 7<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Nguồn nhân lực trong quá trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá .................... 12<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Kinh nghiệm của các nước có nền kinh tế chuyển đổi ................................... 13<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực ngành<br /> Hoá chất ...................................................................................................... 18<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Tính cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ....................... 21<br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> Sản xuất hiện đại và yếu tố con người ......................................................... 21<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Lý thuyết tăng trưởng về nguồn nhân lực .................................................... 23<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực .................................... 25<br /> <br /> 3.1.<br /> <br /> Chỉ tiêu chất lượng chuyên môn .................................................................. 25<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Chỉ tiêu chất lượng sức khoẻ ....................................................................... 27<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Chỉ tiêu chất lượng tinh thần ........................................................................ 28<br /> <br /> 3.4.<br /> <br /> Các chỉ tiêu khác đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ................................. 29<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Nội dung và phương pháp nghiên cứu nguồn nhân lực ........................... 30<br /> <br /> 4.1.<br /> <br /> Nghiên cứu theo tài liệu ............................................................................... 31<br /> <br /> 4.2.<br /> <br /> Nghiên cứu theo phỏng vấn điều tra ............................................................ 31<br /> <br /> 4.3.<br /> <br /> Nghiên cứu theo cách tiếp cận khoanh vùng văn hoá của từng ngành<br /> kinh tế. ........................................................................................................ 32<br /> <br /> 4.4.<br /> <br /> Nghiên cứu chất lượng nguồn nhân lực theo từng vùng (khu vực) địa lý<br /> xã hội. ......................................................................................................... 32<br /> <br /> 4.5.<br /> <br /> Kết hợp các nghiên cứu nguồn nhân lực ...................................................... 33<br /> <br /> Nguyễn Đức Thiện<br /> <br /> Niên khoá: 2011 - 2013<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ QTKD<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Các phương pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ......................... 33<br /> <br /> 5.1.<br /> <br /> Công tác giáo dục đào tạo ............................................................................ 33<br /> <br /> 5.2.<br /> <br /> Công tác đào tạo lại ..................................................................................... 34<br /> <br /> 5.3.<br /> <br /> Công tác tuyển dụng .................................................................................... 34<br /> <br /> TÓM TẮT CHƯƠNG I .........................................................................................36<br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC<br /> TRONG NGÀNH HOÁ CHẤT CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY ..........................37<br /> 2.1.<br /> <br /> Đặc điểm của ngành hoá chất trong sự phát triển kinh tế Việt Nam ...... 37<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực ngành hoá chất .......................... 38<br /> <br /> 2.2.1. Đặc điểm về quy mô nguồn nhân lực ngành Hoá chất .................................. 39<br /> 2.2.2. Đặc điểm cơ cấu giới tính nguồn nhân lực ngành Hoá chất .......................... 41<br /> 2.2.3. Trình độ văn hóa ......................................................................................... 43<br /> 2.2.4. Trình độ chuyên môn kỹ thuật ..................................................................... 50<br /> 2.2.5. Tình trạng sức khỏe ..................................................................................... 55<br /> 2.3.<br /> <br /> Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực<br /> ngành Hoá chất ........................................................................................ 58<br /> <br /> 2.3.1. Yếu tố kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực ngành<br /> Hoá chất ..................................................................................................... 59<br /> 2.3.2 Yếu tố sức khỏe ảnh hưởng trực triếp nguồn nhân lực ngành Hoá<br /> chất ........................................................................................................... 64<br /> 2.3.3<br /> <br /> Yếu tố trình độ văn hóa và chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực<br /> ngành Hoá chất .......................................................................................... 66<br /> <br /> TÓM TẮT CHƯƠNG II ...................................................................................... 73<br /> CHƯƠNG III: QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ<br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH HOÁ CHẤT<br /> TRONG THỜI GIAN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 ............................................... 75<br /> 3.1.<br /> <br /> Những quan điểm về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành<br /> Hoá chất .................................................................................................... 75<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> Một số định hướng phát triển ngành công nghiệp Hoá chất Việt Nam ......... 75<br /> <br /> 3.1.2. Các quan điểm cơ bản nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành<br /> Hoá chất ...................................................................................................... 75<br /> <br /> Nguyễn Đức Thiện<br /> <br /> Niên khoá: 2011 - 2013<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ QTKD<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 3.1.3. Phương hướng trong giai đoạn hiện nay đối vơi sự phát triển chất lượng<br /> nguồn nhân lực ngành Hoá chất .................................................................. 79<br /> 3.2.<br /> <br /> Giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng ngành Hoá chất ................... 82<br /> <br /> 3.2.1. Giải pháp thu hút nguồn nhân lực của ngành Hoá chất ................................ 82<br /> 3.2.2. Giải pháp đổi mới chính sách y tế ngành Hoá chất ....................................... 83<br /> 3.2.3. Giải pháp cải tiến kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo ................................ 86<br /> 3.2.4. Giải pháp cải tiến chính sách đầu tư phát triển giáo dục đào tạo .................. 92<br /> 3.2.5. Giải pháp cải tiến chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng lao động<br /> chuyên môn kỹ thuật. .................................................................................. 94<br /> 3.2.6. Giải pháp duy trì và phát triển nguồn nhân lực ............................................ 97<br /> 3.3.<br /> <br /> Một số kiến nghị cho ngành Hoá chất ...................................................... 99<br /> <br /> TÓM TẮT CHƯƠNG III .................................................................................... 100<br /> KẾT LUẬN .......................................................................................................... 101<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 103<br /> PHỤ LỤC ............................................................................................................. 106<br /> <br /> Nguyễn Đức Thiện<br /> <br /> Niên khoá: 2011 - 2013<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản