intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:130

0
140
lượt xem
58
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả của việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hiệp Hòa, từ đó đề xuất được một số giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao năng lực công tác hoàn thiện hồ sơ, giải pháp hoàn thiện hệ thống cơ sở địa chính số. Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được xem xét và là cơ sở cho các tỉnh khác tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

 1.  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN *** DƯƠNG THỊ YẾN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÂY DỰNG  CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH HUYỆN HIỆP HÒA,  TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số               : 60850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đinh Thị Bảo Hoa
 2. Hà Nội  2015
 3. MỤC LỤC MỞ ĐẦU.................................................................................................................. 1  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                      ..................................................      1  ***                                                                                                                                 .............................................................................................................................      1                                                                                                                                      1 ...................................................................................................................................     DƯƠNG THỊ YẾN                                                                                                      ..................................................................................................      1  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH                                  ..............................      5  1.1. Khái quát hệ thống hồ sơ địa chính                                                                              ..........................................................................      5  1.1.1. Hệ thống bản đồ và hồ sơ địa chính                                                                                      ..................................................................................      5  1.1.2 Nguyên tắc lập hồ sơ địa chính                                                                                               ...........................................................................................      8  1.1.3 Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính                                                              ..........................................................      8  1.1.4 Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính                                                                                          ......................................................................................      9  1.2 Tổng quan về cơ sở dữ liệu địa chính                                                                         .....................................................................       10  1.2.1 Khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu địa chính                                                                      ..................................................................       11  1.2.2 Nội dung dữ liệu địa chính                                                                                                    ................................................................................................       11  1.2.3 Nguyên tắc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                                                       ...................................................................       12  1.2.4  Yêu cầu của phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu                                                                   ...............................................................       13  1.3 Thực trạng xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính tại Việt Nam                ............       13  1.3.1 Thực trạng dữ liệu địa chính                                                                                                 .............................................................................................       13  1.3.2. Tình hình xây dựng hồ sơ địa chính                                                                                      ..................................................................................       16  1.3.3 Hiện trạng phần mềm xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính                      ..................       19  1.4 Mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                                                 .............................................................       20  1.4.1 Mục tiêu                                                                                                                                 .............................................................................................................................       20  1.4.2 Yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu địa chính                                                                               ...........................................................................       21  1.5 Mô hình tổng thể cơ sở dữ liệu địa chính                                                                   ...............................................................       22  1.6 Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm ViLIS                   ...............       23  1.6.1 Nền tảng công nghệ                                                                                                              ..........................................................................................................       23  1.6.2  Các phân hệ của phiên bản ViLIS 2.0                                                                                  ..............................................................................       25  1.6.3 Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu và phân hệ quản trị người dùng trong ViLIS                     .................       25  1.7 Đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm ViLIS  .  34       1.7.1 Đánh giá hiệu quả về kinh tế ­ tài chính: tiết giảm chi phí tài chính                                   ...............................       34  1.7.2  Hiệu quả về lợi ích kinh tế xã hội                                                                                       ...................................................................................       34
 4.  1.7.3  Đánh giá về hiệu quả chính trị                                                                                             .........................................................................................       35  1.7.4 Đánh giá tính bền vững                                                                                                          ......................................................................................................       36  CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH          37 .....       2.1 Các yêu cầu kỹ thuật để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                    ................................       37  2.2 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Hiệp Hòa                               ...........................       38  2.3 Thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn huyện Hiệp Hòa                                       ..................................       39 2.3.1 Thực trạng về hệ thống bản đồ địa chính và công tác tổ chức kê khai đăng ký, cấp giấy   chứng nhận quyền sử dụng đất.                                                                                                    ................................................................................................       39 2.3.2 Thực trạng hệ thống phần mềm quản lý đất đai tại Phòng tài nguyên huyện Hiệp Hòa     42              2.3.3 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị tại phòng TNMT huyện Hiệp Hòa.             .........       43  2.4 Mô hình tổ chức CSDL tại huyện Hiệp Hòa                                                              ..........................................................       43  2.5 Kiến trúc hệ thống thông tin quản lý CSDL đất đai Huyện Hiệp Hòa                 .............       45  2.5.1 Mô hình kiến trúc thông tin của hệ thống CSDL đất đai tập trung tỉnh Bắc Giang             .........       45  2.5.2  Mô hình tổng thể hệ thống thông tin đất đai Huyện Hiệp Hòa                                          ......................................       46  2.6 Nội dung CSDL đất đai Huyện Hiệp Hòa                                                                   ...............................................................       49  2.6.1 Dữ liệu không gian                                                                                                                ............................................................................................................       50  2.6.2 Dữ liệu phi không gian                                                                                                          ......................................................................................................       51  2.7 Quy trình công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                            .......................................       52  2.7.1 Quy trình công nghệ thiết lập dữ liệu không gian địa chính từ bản đồ địa chính                ............       53  2.7.2 Quy trình công nghệ thiết lập dữ liệu thuộc tính từ hồ sơ                                                 ..............................................         63  2.7.3  Liên kết dữ liệu không gian và thuộc tính địa chính để tạo CSDL địa chính                      ..................       67 CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA   CHÍNH HUYỆN HIỆP HÒA – TỈNH BẮC GIANG                                              ..........................................       68 3.1 Các bước thực hiện và kết quả ứng dụng thực nghiệm ViLIS vào việc xây   dựng cơ sở dữ liệu( lấy dữ liệu ví dụ xã Mai Đình – huyện Hiệp Hòa)                      ..................       68  3.1.1 Thu thập tài liệu                                                                                                                     .................................................................................................................       68  3.1.2 Phân loại và hoàn thiện hồ sơ địa chính hiện có                                                                   ...............................................................       69  3.1.3 Chuẩn hóa dữ liệu không gian địa chính từ bản đồ địa chính                                              ..........................................       71  3.1.4 Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa chính xã Mai Đình                                                  ..............................................       73  3.1.5 Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính xã Mai Đình                                                   ...............................................       75  3.1.6 Cập nhật, quản lý và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính                                         .....................................       80 3.2 Đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc   Giang                                                                                                                                        ....................................................................................................................................       84  3.2.1 Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai trước khi sử dụng phần mềm ViLIS              ..........       84
 5.  3.2.2 Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai khi sử dụng phần mềm ViLIS                        ....................       92 3.3 Khó khăn phát sinh trong quá trình xây dựng CSDL địa chính huyện Hiệp Hòa                                                                                                                                               109 ............................................................................................................................................      3.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác CSDL địa chính                                         ....................................       109  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                                                 .............................................................................       110  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                       ...................................................................................       113
 6. DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CSDL Cơ sở dữ liệu CSDL ĐC Cơ sở dữ liệu địa chính CNTT Công nghệ thông tin BĐĐC Bản đồ địa chính GCN Giấy chứng nhận GCN QSD đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HSĐC  Hồ sơ địa chính TNMT Tài nguyên môi trường TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân
 7. DANH MỤC BẢNG  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                      ..................................................      1  ***                                                                                                                                 .............................................................................................................................      1                                                                                                                                      1 ...................................................................................................................................     DƯƠNG THỊ YẾN                                                                                                      ..................................................................................................      1  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH                                  ..............................      5  1.1. Khái quát hệ thống hồ sơ địa chính                                                                              ..........................................................................      5  1.1.1. Hệ thống bản đồ và hồ sơ địa chính                                                                                      ..................................................................................      5  1.1.2 Nguyên tắc lập hồ sơ địa chính                                                                                               ...........................................................................................      8  1.1.3 Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính                                                              ..........................................................      8  1.1.4 Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính                                                                                          ......................................................................................      9  1.2 Tổng quan về cơ sở dữ liệu địa chính                                                                         .....................................................................       10  1.2.1 Khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu địa chính                                                                      ..................................................................       11  1.2.2 Nội dung dữ liệu địa chính                                                                                                    ................................................................................................       11  1.2.3 Nguyên tắc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                                                       ...................................................................       12  1.2.4  Yêu cầu của phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu                                                                   ...............................................................       13  1.3 Thực trạng xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính tại Việt Nam                ............       13  1.3.1 Thực trạng dữ liệu địa chính                                                                                                 .............................................................................................       13  1.3.2. Tình hình xây dựng hồ sơ địa chính                                                                                      ..................................................................................       16  1.3.3 Hiện trạng phần mềm xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính                      ..................       19  1.4 Mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                                                 .............................................................       20  1.4.1 Mục tiêu                                                                                                                                 .............................................................................................................................       20  1.4.2 Yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu địa chính                                                                               ...........................................................................       21  1.5 Mô hình tổng thể cơ sở dữ liệu địa chính                                                                   ...............................................................       22  1.6 Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm ViLIS                   ...............       23
 8.  1.6.1 Nền tảng công nghệ                                                                                                              ..........................................................................................................       23  1.6.2  Các phân hệ của phiên bản ViLIS 2.0                                                                                  ..............................................................................       25  1.6.3 Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu và phân hệ quản trị người dùng trong ViLIS                     .................       25  1.7 Đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm ViLIS  .  34       1.7.1 Đánh giá hiệu quả về kinh tế ­ tài chính: tiết giảm chi phí tài chính                                   ...............................       34  1.7.2  Hiệu quả về lợi ích kinh tế xã hội                                                                                       ...................................................................................       34  1.7.3  Đánh giá về hiệu quả chính trị                                                                                             .........................................................................................       35  1.7.4 Đánh giá tính bền vững                                                                                                          ......................................................................................................       36  CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH          37 .....       2.1 Các yêu cầu kỹ thuật để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                    ................................       37  2.2 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Hiệp Hòa                               ...........................       38  2.3 Thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn huyện Hiệp Hòa                                       ..................................       39 2.3.1 Thực trạng về hệ thống bản đồ địa chính và công tác tổ chức kê khai đăng ký, cấp giấy   chứng nhận quyền sử dụng đất.                                                                                                    ................................................................................................       39 2.3.2 Thực trạng hệ thống phần mềm quản lý đất đai tại Phòng tài nguyên huyện Hiệp Hòa     42              2.3.3 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị tại phòng TNMT huyện Hiệp Hòa.             .........       43  2.4 Mô hình tổ chức CSDL tại huyện Hiệp Hòa                                                              ..........................................................       43  2.5 Kiến trúc hệ thống thông tin quản lý CSDL đất đai Huyện Hiệp Hòa                 .............       45  2.5.1 Mô hình kiến trúc thông tin của hệ thống CSDL đất đai tập trung tỉnh Bắc Giang             .........       45  2.5.2  Mô hình tổng thể hệ thống thông tin đất đai Huyện Hiệp Hòa                                          ......................................       46  2.6 Nội dung CSDL đất đai Huyện Hiệp Hòa                                                                   ...............................................................       49  2.6.1 Dữ liệu không gian                                                                                                                ............................................................................................................       50  2.6.2 Dữ liệu phi không gian                                                                                                          ......................................................................................................       51  2.7 Quy trình công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                            .......................................       52  2.7.1 Quy trình công nghệ thiết lập dữ liệu không gian địa chính từ bản đồ địa chính                ............       53  2.7.2 Quy trình công nghệ thiết lập dữ liệu thuộc tính từ hồ sơ                                                 ..............................................         63  2.7.3  Liên kết dữ liệu không gian và thuộc tính địa chính để tạo CSDL địa chính                      ..................       67 CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA   CHÍNH HUYỆN HIỆP HÒA – TỈNH BẮC GIANG                                              ..........................................       68 3.1 Các bước thực hiện và kết quả ứng dụng thực nghiệm ViLIS vào việc xây   dựng cơ sở dữ liệu( lấy dữ liệu ví dụ xã Mai Đình – huyện Hiệp Hòa)                      ..................       68  3.1.1 Thu thập tài liệu                                                                                                                     .................................................................................................................       68  3.1.2 Phân loại và hoàn thiện hồ sơ địa chính hiện có                                                                   ...............................................................       69  3.1.3 Chuẩn hóa dữ liệu không gian địa chính từ bản đồ địa chính                                              ..........................................       71
 9.  3.1.4 Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa chính xã Mai Đình                                                  ..............................................       73  3.1.5 Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính xã Mai Đình                                                   ...............................................       75  3.1.6 Cập nhật, quản lý và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính                                         .....................................       80 3.2 Đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc   Giang                                                                                                                                        ....................................................................................................................................       84  3.2.1 Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai trước khi sử dụng phần mềm ViLIS              ..........       84  3.2.2 Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai khi sử dụng phần mềm ViLIS                        ....................       92 3.3 Khó khăn phát sinh trong quá trình xây dựng CSDL địa chính huyện Hiệp Hòa                                                                                                                                               109 ............................................................................................................................................      3.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác CSDL địa chính                                         ....................................       109  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                                                 .............................................................................       110  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                       ...................................................................................       113
 10. DANH MỤC HÌNH  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                      ..................................................      1  ***                                                                                                                                 .............................................................................................................................      1                                                                                                                                      1 ...................................................................................................................................     DƯƠNG THỊ YẾN                                                                                                      ..................................................................................................      1  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH                                  ..............................      5  1.1. Khái quát hệ thống hồ sơ địa chính                                                                              ..........................................................................      5  1.1.1. Hệ thống bản đồ và hồ sơ địa chính                                                                                      ..................................................................................      5  1.1.2 Nguyên tắc lập hồ sơ địa chính                                                                                               ...........................................................................................      8  1.1.3 Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính                                                              ..........................................................      8  1.1.4 Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính                                                                                          ......................................................................................      9  1.2 Tổng quan về cơ sở dữ liệu địa chính                                                                         .....................................................................       10  1.2.1 Khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu địa chính                                                                      ..................................................................       11  1.2.2 Nội dung dữ liệu địa chính                                                                                                    ................................................................................................       11  1.2.3 Nguyên tắc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                                                       ...................................................................       12  1.2.4  Yêu cầu của phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu                                                                   ...............................................................       13  1.3 Thực trạng xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính tại Việt Nam                ............       13  1.3.1 Thực trạng dữ liệu địa chính                                                                                                 .............................................................................................       13  1.3.2. Tình hình xây dựng hồ sơ địa chính                                                                                      ..................................................................................       16  1.3.3 Hiện trạng phần mềm xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính                      ..................       19  1.4 Mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                                                 .............................................................       20  1.4.1 Mục tiêu                                                                                                                                 .............................................................................................................................       20  1.4.2 Yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu địa chính                                                                               ...........................................................................       21  1.5 Mô hình tổng thể cơ sở dữ liệu địa chính                                                                   ...............................................................       22  1.6 Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm ViLIS                   ...............       23  1.6.1 Nền tảng công nghệ                                                                                                              ..........................................................................................................       23  1.6.2  Các phân hệ của phiên bản ViLIS 2.0                                                                                  ..............................................................................       25  1.6.3 Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu và phân hệ quản trị người dùng trong ViLIS                     .................       25  1.7 Đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm ViLIS  .  34       1.7.1 Đánh giá hiệu quả về kinh tế ­ tài chính: tiết giảm chi phí tài chính                                   ...............................       34
 11.  1.7.2  Hiệu quả về lợi ích kinh tế xã hội                                                                                       ...................................................................................       34  1.7.3  Đánh giá về hiệu quả chính trị                                                                                             .........................................................................................       35  1.7.4 Đánh giá tính bền vững                                                                                                          ......................................................................................................       36  CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH          37 .....       2.1 Các yêu cầu kỹ thuật để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                    ................................       37  2.2 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Hiệp Hòa                               ...........................       38  2.3 Thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn huyện Hiệp Hòa                                       ..................................       39 2.3.1 Thực trạng về hệ thống bản đồ địa chính và công tác tổ chức kê khai đăng ký, cấp giấy   chứng nhận quyền sử dụng đất.                                                                                                    ................................................................................................       39 2.3.2 Thực trạng hệ thống phần mềm quản lý đất đai tại Phòng tài nguyên huyện Hiệp Hòa     42              2.3.3 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị tại phòng TNMT huyện Hiệp Hòa.             .........       43  2.4 Mô hình tổ chức CSDL tại huyện Hiệp Hòa                                                              ..........................................................       43  2.5 Kiến trúc hệ thống thông tin quản lý CSDL đất đai Huyện Hiệp Hòa                 .............       45  2.5.1 Mô hình kiến trúc thông tin của hệ thống CSDL đất đai tập trung tỉnh Bắc Giang             .........       45  2.5.2  Mô hình tổng thể hệ thống thông tin đất đai Huyện Hiệp Hòa                                          ......................................       46  2.6 Nội dung CSDL đất đai Huyện Hiệp Hòa                                                                   ...............................................................       49  2.6.1 Dữ liệu không gian                                                                                                                ............................................................................................................       50  2.6.2 Dữ liệu phi không gian                                                                                                          ......................................................................................................       51  2.7 Quy trình công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                            .......................................       52  2.7.1 Quy trình công nghệ thiết lập dữ liệu không gian địa chính từ bản đồ địa chính                ............       53  2.7.2 Quy trình công nghệ thiết lập dữ liệu thuộc tính từ hồ sơ                                                 ..............................................         63  2.7.3  Liên kết dữ liệu không gian và thuộc tính địa chính để tạo CSDL địa chính                      ..................       67 CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA   CHÍNH HUYỆN HIỆP HÒA – TỈNH BẮC GIANG                                              ..........................................       68 3.1 Các bước thực hiện và kết quả ứng dụng thực nghiệm ViLIS vào việc xây   dựng cơ sở dữ liệu( lấy dữ liệu ví dụ xã Mai Đình – huyện Hiệp Hòa)                      ..................       68  3.1.1 Thu thập tài liệu                                                                                                                     .................................................................................................................       68  3.1.2 Phân loại và hoàn thiện hồ sơ địa chính hiện có                                                                   ...............................................................       69  3.1.3 Chuẩn hóa dữ liệu không gian địa chính từ bản đồ địa chính                                              ..........................................       71  3.1.4 Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa chính xã Mai Đình                                                  ..............................................       73  3.1.5 Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính xã Mai Đình                                                   ...............................................       75  3.1.6 Cập nhật, quản lý và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính                                         .....................................       80 3.2 Đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc   Giang                                                                                                                                        ....................................................................................................................................       84
 12.  3.2.1 Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai trước khi sử dụng phần mềm ViLIS              ..........       84  3.2.2 Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai khi sử dụng phần mềm ViLIS                        ....................       92 3.3 Khó khăn phát sinh trong quá trình xây dựng CSDL địa chính huyện Hiệp Hòa                                                                                                                                               109 ............................................................................................................................................      3.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác CSDL địa chính                                         ....................................       109  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                                                 .............................................................................       110  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                       ...................................................................................       113  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                      ..................................................      1  ***                                                                                                                                 .............................................................................................................................      1                                                                                                                                      1 ...................................................................................................................................     DƯƠNG THỊ YẾN                                                                                                      ..................................................................................................      1  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH                                  ..............................      5  1.1. Khái quát hệ thống hồ sơ địa chính                                                                              ..........................................................................      5  1.1.1. Hệ thống bản đồ và hồ sơ địa chính                                                                                      ..................................................................................      5  1.1.2 Nguyên tắc lập hồ sơ địa chính                                                                                               ...........................................................................................      8  1.1.3 Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính                                                              ..........................................................      8  1.1.4 Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính                                                                                          ......................................................................................      9  1.2 Tổng quan về cơ sở dữ liệu địa chính                                                                         .....................................................................       10  1.2.1 Khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu địa chính                                                                      ..................................................................       11  1.2.2 Nội dung dữ liệu địa chính                                                                                                    ................................................................................................       11  1.2.3 Nguyên tắc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                                                       ...................................................................       12  1.2.4  Yêu cầu của phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu                                                                   ...............................................................       13  1.3 Thực trạng xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính tại Việt Nam                ............       13  1.3.1 Thực trạng dữ liệu địa chính                                                                                                 .............................................................................................       13  1.3.2. Tình hình xây dựng hồ sơ địa chính                                                                                      ..................................................................................       16  1.3.3 Hiện trạng phần mềm xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính                      ..................       19  1.4 Mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                                                 .............................................................       20  1.4.1 Mục tiêu                                                                                                                                 .............................................................................................................................       20  1.4.2 Yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu địa chính                                                                               ...........................................................................       21  1.5 Mô hình tổng thể cơ sở dữ liệu địa chính                                                                   ...............................................................       22  1.6 Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm ViLIS                   ...............       23  1.6.1 Nền tảng công nghệ                                                                                                              ..........................................................................................................       23
 13.  1.6.2  Các phân hệ của phiên bản ViLIS 2.0                                                                                  ..............................................................................       25  1.6.3 Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu và phân hệ quản trị người dùng trong ViLIS                     .................       25  1.7 Đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm ViLIS  .  34       1.7.1 Đánh giá hiệu quả về kinh tế ­ tài chính: tiết giảm chi phí tài chính                                   ...............................       34  1.7.2  Hiệu quả về lợi ích kinh tế xã hội                                                                                       ...................................................................................       34  1.7.3  Đánh giá về hiệu quả chính trị                                                                                             .........................................................................................       35  1.7.4 Đánh giá tính bền vững                                                                                                          ......................................................................................................       36  CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH          37 .....       2.1 Các yêu cầu kỹ thuật để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                    ................................       37  2.2 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Hiệp Hòa                               ...........................       38  2.3 Thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn huyện Hiệp Hòa                                       ..................................       39 2.3.1 Thực trạng về hệ thống bản đồ địa chính và công tác tổ chức kê khai đăng ký, cấp giấy   chứng nhận quyền sử dụng đất.                                                                                                    ................................................................................................       39 2.3.2 Thực trạng hệ thống phần mềm quản lý đất đai tại Phòng tài nguyên huyện Hiệp Hòa     42              2.3.3 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị tại phòng TNMT huyện Hiệp Hòa.             .........       43  2.4 Mô hình tổ chức CSDL tại huyện Hiệp Hòa                                                              ..........................................................       43  2.5 Kiến trúc hệ thống thông tin quản lý CSDL đất đai Huyện Hiệp Hòa                 .............       45  2.5.1 Mô hình kiến trúc thông tin của hệ thống CSDL đất đai tập trung tỉnh Bắc Giang             .........       45  2.5.2  Mô hình tổng thể hệ thống thông tin đất đai Huyện Hiệp Hòa                                          ......................................       46  2.6 Nội dung CSDL đất đai Huyện Hiệp Hòa                                                                   ...............................................................       49  2.6.1 Dữ liệu không gian                                                                                                                ............................................................................................................       50  2.6.2 Dữ liệu phi không gian                                                                                                          ......................................................................................................       51  2.7 Quy trình công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính                                            .......................................       52  2.7.1 Quy trình công nghệ thiết lập dữ liệu không gian địa chính từ bản đồ địa chính                ............       53  2.7.2 Quy trình công nghệ thiết lập dữ liệu thuộc tính từ hồ sơ                                                 ..............................................         63  2.7.3  Liên kết dữ liệu không gian và thuộc tính địa chính để tạo CSDL địa chính                      ..................       67 CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA   CHÍNH HUYỆN HIỆP HÒA – TỈNH BẮC GIANG                                              ..........................................       68 3.1 Các bước thực hiện và kết quả ứng dụng thực nghiệm ViLIS vào việc xây   dựng cơ sở dữ liệu( lấy dữ liệu ví dụ xã Mai Đình – huyện Hiệp Hòa)                      ..................       68  3.1.1 Thu thập tài liệu                                                                                                                     .................................................................................................................       68  3.1.2 Phân loại và hoàn thiện hồ sơ địa chính hiện có                                                                   ...............................................................       69  3.1.3 Chuẩn hóa dữ liệu không gian địa chính từ bản đồ địa chính                                              ..........................................       71  3.1.4 Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa chính xã Mai Đình                                                  ..............................................       73
 14.  3.1.5 Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính xã Mai Đình                                                   ...............................................       75  3.1.6 Cập nhật, quản lý và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính                                         .....................................       80 3.2 Đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc   Giang                                                                                                                                        ....................................................................................................................................       84  3.2.1 Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai trước khi sử dụng phần mềm ViLIS              ..........       84  3.2.2 Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai khi sử dụng phần mềm ViLIS                        ....................       92 3.3 Khó khăn phát sinh trong quá trình xây dựng CSDL địa chính huyện Hiệp Hòa                                                                                                                                               109 ............................................................................................................................................      3.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác CSDL địa chính                                         ....................................       109  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                                                 .............................................................................       110  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                       ...................................................................................       113
 15. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và  kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và khách quan. Mọi sự giúp  đỡ  cho việc thực hiên luận văn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã  được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày   tháng     năm 2015 Tác giả luận văn Dương Thị Yến
 16. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành quá trình học tập và thực hiện luận văn này, lời đầu tiên tôi   xin bày tỏ  lòng biết  ơn chân thành đến tập thể  các giáo sư, các nhà khoa học,   thầy giáo, cô giáo của trường đại học Khoa học và Tự  nhiên đã tận tình truyền  đạt kiến thức chỉ bảo tôi trên con đường học tập nghiên cứu khoa học. Tôi cũng xin gửi lời cảm  ơn sâu sắc tới PGS.TS Đinh Thị  Bảo Hoa là  người hướng dẫn luận văn của tôi, đã giành nhiều tâm huyết, trí tuệ  mẫn tiệp  của mình, giúp định hướng khoa học và luôn động viên khích lệ  tôi hoàn thành  luận văn một cách tốt nhất Xin cảm  ơn các cán bộ  nhân viên Phòng tài nguyên và môi trường huyện   Hiệp Hòa, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hiệp Hòa đã nhiệt tình   giúp đỡ  và cung cấp cho tôi nhiều tài liệu, số  liệu và các thông tin quan trọng   cũng như đóng góp cho luận văn của tôi nhiều ý kiến quý báu. Xin cảm ơn bạn bè lớp Cao học Quản lý đất đai 2013 ­ 2015 cùng bạn bè,  đồng nghiệp tại công ty cổ  phần tư  vấn Sơn Hà đã  ủng hộ, động viên tôi hoàn   thành luận văn. Cuối cùng tôi xin đặc biệt cám ơn những người thân trong gia đình đã quan  tâm chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể yên tâm vững lòng hoàn thiện  luận văn này Tác giả luận văn Dương Thị Yến
 17. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Trong thời đại ngày nay,  công nghệ  thông tin thực  sự  là  một công cụ  không thể  thiếu trong hiện đại hóa nền hành chính, đặc biệt là việc  ứng dụng   công nghệ thông tin nhằm đổi mới các quy trình hoạt động, tăng cường năng lực   của nền hành chính, làm cho hoạt động hành chính hiệu quả hơn, minh bạch hơn,   phục vụ  nhân dân tốt hơn và phát huy dân chủ  mạnh mẽ  hơn.  Ứng dụng công   nghệ thông tin là một trong các định hướng quan trọng của ngành Tài nguyên và  Môi trường trong giai đoạn hiện nay. Việc  ứng dụng công nghệ thông tin là bắt  buộc để  đáp  ứng được các mục tiêu quản lý nhà nước về  tài nguyên và môi  trường theo hướng phát triển bền vững và thực hiện chủ  trương kinh tế  hóa   ngành.  Để  đáp  ứng các yêu cầu thực tế  về  quản lý đất đai trong thời gian qua   nhiều đơn vị, địa phương đã đầu tư  xây dựng nhiều hệ  thống phần mềm khác   nhau phục vụ  công tác xây dựng, quản lý và cập nhật dữ  liệu địa chính, tin học  hoá các quy trình nghiệp vụ về quản lý đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã   ban hành Thông tư  số  17/2010/TT­BTNMT quy định kỹ  thuật về  chuẩn dữ  liệu  địa chính Việt Nam ngày 04 tháng 10 năm 2010, đây là văn bản Quy định kỹ thuật  được xây dựng để áp dụng thống nhất trong cả nước, là văn bản pháp lý, chỉ đạo   toàn ngành thực hiện về xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong thời gian tới. Dữ liệu địa chính có vai trò quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về  đất đai và là một loại dữ liệu được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực khác như  quy hoạch, xây dựng, giao thông, nông nghiệp,... Do đó việc xây dựng và quản lý  tốt cơ  sở  dữ  liệu địa chính vừa giúp thực hiện các quy trình nghiệp vụ  quản lý  đất đai một cách hiệu quả, hỗ trợ cho các lĩnh vực quản lý Nhà nước khác có nhu  cầu sử dụng dữ liệu địa chính được dễ dàng thuận tiện cũng như  thúc đẩy việc   sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai phục vụ các mục đích phát triển Kinh tế  ­ Xã   hội và Quốc phòng ­ An ninh. 1
 18. Tại Việt Nam, hiện nay đã có nhiều tỉnh tiến hành việc xây dựng cơ sở dữ  liệu địa chính bằng phần mềm ViLIS và đạt hiệu quả cao như Vĩnh Long, TP Hồ  Chí Minh, Bình Dương...  Trong xu thế phát triển mạnh về kinh tế và xã hội của cả nước nói chung  và của tỉnh Bắc Giang nói riêng thì công tác quản lý về tài nguyên và môi trường  đứng trước nhiều thách thức lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực nhạy cảm như quản   lý đất đai. Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ đất đai ở Huyện Hiệp Hòa nói riêng và   ở tỉnh Bắc Giang nói chung gặp một số khó khăn thách thức:  Khối lượng dữ liệu  cần xử lý lớn, có giá trị  kinh tế cao, liên quan đến nhiều đối tượng trong xã hội;   Dữ liệu đất đai biến động hàng ngày do nhu cầu thực tế và tốc độ đô thị hóa cao   nhưng việc cập nhật, chỉnh lý chưa được thực hiện thường xuyên theo quy định;   Nhu cầu tiếp cận và khai thác thông tin về đất đai của cá nhân, tổ  chức rất lớn;  Yêu cầu khai thác giá trị kinh tế của thông tin đất đai theo quy định của pháp luật,   làm nguồn thu tái sử dụng phục vụ cho sự phát triển của hệ thống. Trước tình hình thực tế  đó, năm 2013 huyện Hiệp Hòa đã tiến hành xây   dựng cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm ViLIS. Sau gần hai năm thực hiện   và đưa vào quản lý, sử dụng, cơ sở dữ liệu địa chính đã đáp ứng được những yêu   cầu cơ bản về quản lý đất đai hiện nay. Từ  yêu cầu cấp thiết của thực tế  và nhận thấy tầm quan trọng của vấn  đề  nêu trên, tác giả  đã nghiên cứu thực hiện đề  tài “ Nghiên cứu đánh giá hiệu   quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”.   2. Mục tiêu nghiên cứu  Đánh giá hiệu quả của việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hiệp   Hòa, từ  đó đề  xuất được một số  giải pháp phù hợp với tình hình thực tế  nhằm  nâng cao năng lực công tác hoàn thiện hồ sơ, giải pháp hoàn thiện hệ thống cơ sở  địa chính số. Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được xem xét và là cơ sở cho   các tỉnh khác tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
 19. Để  thực hiện mục tiêu đề  ra, nhiệm vụ  nghiên cứu cần thực hiện bao   gồm: ­ Nghiên cứu tổng quan về  CSDL, dữ  liệu địa chính và CSDL địa chính,  thực trạng xây dựng và quản lý CSDL địa chính. ­ Nghiên cứu quy trình xây dựng và quản lý cơ  sở  dữ  liệu địa chính từ  nguồn dữ liệu bản đồ và hồ sơ địa chính đã có bằng phần mềm ViLIS. ­  Thu thập tài liệu, số liệu về bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính. ­ Phân tích, đánh giá số  liệu, thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất, các số liệu về tình hình sử dụng đất tại địa phương.  ­ Đánh giá hiệu quả đối với công tác xây dựng và quản lý CSDL địa chính  theo chuẩn dữ liệu địa chính và đưa ra giải pháp hoàn thiện hệ thống. 4. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian nghiên cứu: Đề tài được thực hiện trên địa bàn huyện  Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Phạm vi khoa học: Đề tài giới hạn nghiên cứu ở các vấn đề sau: + Phân tích thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh   Bắc Giang. + Đánh giá hiệu quả  xây dựng cơ  sở  dữ  liệu địa chính huyện Hiệp Hòa,  tỉnh Bắc Giang. + Đề xuất phương án hoàn thiện hệ thống  5. Phương pháp nghiên cứu ­ Phương pháp điều tra, khảo sát:  Điều tra thu thập các các số  liệu, tài  liệu của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang:  + Điều kiện tự nhiên, kinh tế ­ xã hội, tài nguyên thiên nhiên, môi trường;   bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch của 25 xã, 1 thị trấn; 2 quyển sổ mục kê, 2  quyển sổ  địa chính, 1 quyển sổ  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1636  bản lưu giấy chứng nhận;  + Các báo cáo số liệu thống kê, kiểm kê, báo cáo hàng năm của Phòng tài  nguyên môi trường huyện Hiệp Hòa, các số liệu về công tác quản lý đất đai qua  3
 20. các thời kỳ quản lý tại huyện Hiệp Hòa:  Báo cáo công tác quản lý đất đai trên   địa bàn huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2013­2014;  Báo cáo công tác quản lý đất đai   trên địa bàn huyện Hiệp Hòa giai đoạn 6 tháng đầu năm 2015 để  phục vụ  cho  việc nghiên cứu thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện  Hiệp Hòa. + Thu thập các báo cáo công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Bắc  Giang giai đoạn năm 2013­2014; giai đoạn 6 tháng đầu năm 2015. ­  Phương pháp phân tích, tổng hợp số  liệu:  Trên cơ  sở  bản đồ, các tài  liệu, số liệu thu được, tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu, so sánh các số liệu   trong báo cáo công tác quản lý đất đai hàng năm để  đánh giá tính hiệu quả  công   tác quản lý đất đai qua các giai đoạn của huyện Hiệp Hòa; so sánh hiệu quả khi   xây dựng CSDL địa chính huyện Hiệp Hòa và TP Bắc Giang. ­ Phương pháp bản đồ  và hệ  thông tin địa lý: Dùng trình bày và biên tập  bản đồ xã Mai Đình( xã ví dụ thực nghiệm) theo quy phạm bản đồ trên nền phần  mềm   MicroStation.   Sau   khi   chuẩn   hóa   dữ   liệu   bản   đồ   trên   phần   mềm  MicroStation, xuất dữ liệu sang phần mềm ViLIS để quản lý hồ sơ địa chính. 6. Cơ sở tài liệu để thực hiện Luận văn a) Các văn bản pháp lý liên quan tới xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ­ Luật Đất đai năm 2003, 2013. ­ Các Nghị  định của Chính phủ, Thông tư  của các Bộ, ngành và các văn  bản của địa phương về hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai. b) Tài liệu, số liệu thu thập, điều tra thực tế tại địa phương ­ Các tài liệu, số  liệu về điều kiện tự  nhiên, tài nguyên thiên nhiên, phát   triển kinh tế ­ xã hội và quản lý đất đai tại địa phương:  Báo cáo công tác quản lý  đất đai trên địa bàn huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2013­2014;  Báo cáo công tác quản   lý đất đai trên địa bàn huyện Hiệp Hòa giai đoạn 6 tháng đầu năm 2015 . Các loại  sổ  sách: 2 quyển sổ mục kê, 2 quyển sổ  địa chính, 1 quyển sổ  cấp giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất, 1636 bản lưu giấy chứng nhận. c) Các bản đồ 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản