intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty Hóa Chất Z121

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
81
lượt xem
16
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty Hóa Chất Z121

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài là hệ thống hóa được các lý luận, mô hình về chất lượng và quản trị chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệp; đưa ra được các giải pháp đóng góp cho việc quản trị chất lượng, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm tại Z121; góp phần đóng góp các sáng kiến mới cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty Hóa Chất Z121

HOÀNG THỊ NGỌC HẰNG<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> HOÀNG THỊ NGỌC HẰNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CễNG TY HOÁ CHẤT Z121<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHOÁ 2009<br /> <br /> Hà Nội – 2012<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> HOÀNG THỊ NGỌC HẰNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO<br /> CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CễNG TY HOÁ CHẤT Z121<br /> <br /> Chuyờn ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. ĐỖ THÀNH PHƯƠNG<br /> <br /> Hà Nội – 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC BIỂU BẢNG ............................................................................................... 4<br /> DANH MỤC CÁC TỪ QUY ƯỚC ................................................................................. 5<br /> LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, QUẢN LÝ VÀ<br /> PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM .................................................................. 4<br /> 1.1.Khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm.......................................... 4<br /> 1.1.1.Khái niệm về chất lượng.................................................................................... 4<br /> 1.1.2.Khái niệm về quản lý chất lượng ...................................................................... 7<br /> 1.2.Phân loại thuộc tính của sản phẩm ........................................................................... 8<br /> 1.3.Các chỉ tiêu chất lượng và các phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm ........ 9<br /> 1.3.1.Hệ thống các chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm....................... 9<br /> 1.3.2.Các chỉ số phương pháp đánh giá chất lượng................................................. 12<br /> 1.4.Các công cụ quản lý chất lượng sản phẩm............................................................. 18<br /> 1.5.Nội dung phân tích tình hình chất lượng sản phẩm .............................................. 19<br /> 1.5.1.Đánh giá chung về chất lượng sản phẩm........................................................ 20<br /> 1.5.2.Phân tích CLSP theo quá trình hình thành ..................................................... 20<br /> 1.5.3.Phân tích CLSP theo các yếu tố ảnh hưởng ................................................... 21<br /> 1.5.3.1.Nhóm nhân tố bên ngoài ...................................................................................21<br /> 1.5.3.2.Nhóm nhân tố bên trong....................................................................................24<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY<br /> TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÁ CHẤT 21 (Z121) ................................................ 27<br /> 2.1.Tổng quan về Z121.................................................................................................. 27<br /> 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển........................................................................... 27<br /> 2.1.2.Những thành tích của Z121 ............................................................................. 29<br /> 2.1.3.Sơ đồ tổ chức .................................................................................................... 31<br /> <br /> 2.1.4.Thông tin giao dịch và ngành nghề kinh doanh ............................................. 32<br /> 2.1.5.Mục tiêu phấn đấu............................................................................................ 32<br /> 2.2.Phân tích tình chất lượng sản phẩm và công tác quản lý chất lượng sản phẩm .. 32<br /> 2.2.1.Đánh giá chung về chất lượng sản phẩm của Z121 ....................................... 33<br /> 2.2.1.1.Sản phẩm và các chỉ tiêu đánh giá chung chất lượng sản phẩm của Z121.34<br /> 2.2.1.2.Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm của Z121.................................36<br /> 2.2.1.3.Đo lường chất lượng sản phẩm cho mặt hàng Pháo Hoa..............................39<br /> 2.2.1.4.Đo lường chất lượng sản phẩm cho mặt hàng kíp nổ....................................40<br /> 2.2.1.5.Đo lường chất lượng sản phẩm cho mặt hàng dây cháy nổ..........................41<br /> 2.2.1.6.Đo lường chất lượng sản phẩm theo ba yếu tố con người, NVL, Công nghệ<br /> ...........................................................................................................................................41<br /> 2.2.1.7.Tình hình chất lượng sản phẩm của Z121 và ảnh hưởng của nó đến kết quả<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh......................................................................................46<br /> 2.2.2.Phân tích chất lượng sản phẩm theo quá trình hình thành............................. 49<br /> 2.2.3.Phân tích chất lượng sản phẩm theo các yếu tố ảnh hưởng........................... 53<br /> Kết luận chương 2 ..................................................................................................... 67<br /> 3.1.Một số giải pháp duy trì tốt hơn hệ thống quản chị chất lượng............................ 68<br /> 3.1.1.Cần có các chính sách đào tạo tốt hơn để nâng cao nhận thức về chất lượng.<br /> .................................................................................................................................... 68<br /> 3.1.2.Một số biện pháp cụ thể khác .......................................................................... 71<br /> 3.1.2.1.Tăng cường công tác kiểm tra ..........................................................................71<br /> 3.1.2.2. Cải tạo môi trường làm việc và xây dựng cơ sở hạ tầng..............................73<br /> 3.1.2.3.Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu nhu cầu thị trường.....................74<br /> 3.1.2.4.Công ty cần đảm bảo hơn về chất lượng nguyên vật liệu.............................75<br /> 3.2.Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM. ........................................ 76<br /> 3.2.1. Hoàn thiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000...................... 77<br /> 3.2.2.Chính sách đào tạo. .......................................................................................... 78<br /> 3.2.3.Xây dựng cơ cấu hỗ trợ.................................................................................... 81<br /> <br /> 3.2.4.Cải tiến liên tục (Kaizen)................................................................................. 82<br /> 3.2.4.1. Kaizen là gì: .......................................................................................................82<br /> 3.2.4.2.Quan điểm cơ bản của Kaizen:.........................................................................83<br /> 3.2.4.3.Các đối tượng cải tiến của Kaizen là tất cả những gì hiện có:......................83<br /> 3.2.4.4. Các hoạt động Kaizen có thể được khởi xướng bởi: ....................................83<br /> 3.2.5.Sử dụng các công cụ và vòng tròn cải tiến để quản lý công việc hàng ngày.<br /> .................................................................................................................................... 84<br /> 3.2.6. Áp dụng 6 sigma vào quy trình sản xuất sản phẩm. ..................................... 84<br /> KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 90<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................. 91<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2