Luận văn Thạc sĩ Khoa học quản lý: Phân tích các yếu tố quyền sở hữu trí tuệ có ảnh hưởng tới kết quả hoạt động định giá nhãn hiệu tại Việt Nam

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
20
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học quản lý: Phân tích các yếu tố quyền sở hữu trí tuệ có ảnh hưởng tới kết quả hoạt động định giá nhãn hiệu tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu nội dung của luận văn gồm có 3 chương. Chương 1: Khái quát chung về định giá nhãn hiệu và các yếu tố quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng tới hoạt động định giá nhãn hiệu. Chương 2: Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng tới kết quả hoạt động định giá nhãn hiệu tại Việt Nam. Chương 3: Kiến nghị giải pháp xây dựng các tiêu chuẩn định giá nhãn hiệu trên cơ sở các yếu tố quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng tới hoạt động định giá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học quản lý: Phân tích các yếu tố quyền sở hữu trí tuệ có ảnh hưởng tới kết quả hoạt động định giá nhãn hiệu tại Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -----------------------------------------------------<br /> <br /> LÊ THỊ HẠT<br /> <br /> PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ<br /> CÓ ẢNH HƢỞNG TỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH<br /> GIÁ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN LÝ<br /> <br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> 1<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ----------------------------------------------------LÊ THỊ HẠT<br /> <br /> PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÓ<br /> ẢNH HƢỞNG TỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ<br /> NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN LÝ<br /> MÃ SỐ: Đào tạo thí điểm<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Quế Anh<br /> <br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ......................................................................................................... 1<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... 7<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 8<br /> 1. Tên đề tài:................................................................................................... 8<br /> 2. Lý do nghiên cứu ....................................................................................... 8<br /> 3. Lịch sử nghiên cứu ..................................................................................... 9<br /> 4. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................ 15<br /> 5. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................. 15<br /> 6. Mẫu khảo sát ............................................................................................ 15<br /> 7. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 16<br /> 8. Giả thuyết nghiên cứu .............................................................................. 16<br /> 9. Phƣơng pháp nghiên cứu ......................................................................... 16<br /> 10. Kết cấu của luận văn ............................................................................. 16<br /> PHẦN NỘI DUNG ......................................................................................... 17<br /> CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỊNH GIÁ NHÃN HIỆU VÀ<br /> CÁC YẾU TỐ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ẢNH HƢỞNG TỚI HOẠT<br /> ĐỘNG ĐỊNH GIÁ NHÃN HIỆU ................................................................ 17<br /> 1.1. Tổng quan về nhãn hiệu và định giá nhãn hiệu ................................. 17<br /> 1.1.1. Nhãn hiệu ..................................................................................... 18<br /> 1.1.1.1. Khái niệm............................................................................... 18<br /> 1.1.1.2. Những nội dung cơ bản về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp<br /> đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam ........................................ 21<br /> 1.1.2. Khái niệm định giá và định giá tài sản trí tuệ ............................. 25<br /> 1.1.2.1 Khái niệm định giá ................................................................. 25<br /> 3<br /> <br /> 1.1.2.2. Khái quát về định giá tài sản trí tuệ: .................................... 26<br /> 1.1.3. Tổng quan về định giá nhãn hiệu ................................................ 28<br /> 1.1.3.1. Khái niệm định giá nhãn hiệu ............................................... 28<br /> 1.1.3.2. Phân biệt định giá nhãn hiệu và định giá thương hiệu ......... 29<br /> 1.2. Khái quát về các yếu tố ảnh hƣởng tới định giá tài sản trí tuệ nói<br /> chung và yếu tố quyền sở hữu trí tuệ ảnh hƣởng đến hoạt động định giá<br /> nhãn hiệu nói riêng.................................................................................... 34<br /> 1.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động định giá tài sản trí tuệ nói<br /> chung ...................................................................................................... 34<br /> 1.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt<br /> động định giá tài sản trí tuệ ............................................................... 34<br /> 1.2.1.2. Phân loại các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động định giá tài sản<br /> trí tuệ................................................................................................... 36<br /> 1.2.2. Khái quát về các yếu tố quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng đến hoạt<br /> động định giá nhãn hiệu ........................................................................ 43<br /> 1.2.2.1. Khái niệm............................................................................... 43<br /> 1.2.2.2. Các loại yếu tố ....................................................................... 46<br /> CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU<br /> TỐ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ẢNH HƢỞNG TỚI KẾT QUẢ HOẠT<br /> ĐỘNG ĐỊNH GIÁ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM ................................... 50<br /> 2.1. Đánh giá thực trạng hoạt động định giá nhãn hiệu tại Việt Nam<br /> ................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Nhận định chung về thực tiễn hoạt động định giá nhãn hiệu tại<br /> Việt Nam ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1.1. Định giá nhãn hiệu còn mờ nhạt trong thực tiễn ........... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.1.1.2. Đánh giá thấp vai trò của quyền sở hữu trí tuệ khi định giá.<br /> ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Lý giải nguyên nhân của thực trạng trênError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1.2.1. Khách quan ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2.2. Chủ quan................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Ảnh hƣởng của các yếu tố quyền sở hữu trí tuệ tới kết quả hoạt động<br /> định giá nhãn hiệu tại Việt Nam ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Loại nhãn hiệu và tình trạng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu....... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Phạm vi đăng ký bảo hộ về thời gianError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.2.3.Phạm vi bảo hộ về lãnh thổ .......... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Phạm vi bảo hộ về nội dung ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.5. Khả năng xảy ra tranh chấp, xâm phạm quyềnError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.2.6. Hình thức hợp đồng trong chuyển nhƣợng, chuyển giao quyền sử<br /> dụng nhãn hiệu ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.7. Một số yếu tố khác....................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN<br /> ĐỊNH GIÁ NHÃN HIỆU TRÊN CƠ SỞ CÁC YẾU TỐ QUYỀN SỞ HỮU<br /> TRÍ TUỆ ẢNH HƢỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ .................. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1. Lý do lựa chọn giải pháp ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Tính phù hợp ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Tính thiết thực.............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản