intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty Tư vấn thiết kế GTVT Phía Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:122

3
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở khái quát lý luận về hệ thống báo cáo kế toán ở Việt Nam, tìm hiểu thực trạng hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty tư vấn thiết kế GTVT Phía Nam, luận văn đã xác định quan điểm và phương hướng hoàn thiện, đề xuất ra các biện pháp hoàn thiện và điều kiện để thực hiện các biện pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty Tư vấn thiết kế GTVT Phía Nam

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM PHẠM THỊ HOÀNG ANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2005
 2. 1 MUÏC LUÏC MÔÛ ÑAÀU CHÖÔNG 1 – LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN VAØ BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN 1.1. VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN VAØ BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN 1 1.1.1. KHAÙI NIEÄM VEÀ KEÁ TOAÙN 1 1.1.2. MUÏC TIEÂU VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG THOÂNG TIN KEÁ TOAÙN 3 1.1.2.1. Muïc tieâu cuûa keá toaùn 3 1.1.2.2. Ñoái töôïng söû duïng thoâng tin keá toaùn 4 1.1.3. BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN 7 1.1.3.1. Ñònh nghóa 7 1.1.3.2. Phaân loaïi baùo caùo keá toaùn 8 1.1.3.3. Muïc ñích cuûa baùo caùo keá toaùn 11 1.1.3.4. Yeâu caàu ñoái vôùi baùo caùo keá toaùn 13 1.2. HEÄ THOÁNG KEÁ TOAÙN VAØ BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN HIEÄN HAØNH VIEÄT NAM 1.2.1. KHAÙI QUAÙT QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH HEÄ THOÁNG KEÁ TOAÙN VAØ BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN VIEÄT NAM 17 1.2.1.1. Giai ñoaïn 1 : Töø naêm 1970 ñeán thaùng 12 naêm 1986 17 1.2.1.2. Giai ñoaïn 2 : Töø thaùng 12 naêm 1986 ñeán thaùng 6 naêm 1991 19 1.2.1.3. Giai ñoaïn 3 : Töø naêm 1991 ñeán nay 21 1.2.2. CAÙC CHUAÅN MÖÏC KEÁ TOAÙN VIEÄT NAM LAØM CÔ SÔÛ CHO VIEÄC TRÌNH BAØY BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 23 1.2.2.1. Chuaån möïc soá 21 “ Trình baøy Baùo caùo taøi chính” 23 1.2.2.2. Chuaån möïc soá 25 “ Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát vaø keá toaùn caùc khoûan ñaàu tö vaøo coâng ty con” 27 1.2.3. NHAÄN XEÙT 29 CHÖÔNG 2 – THÖÏC TRAÏNG HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN TAÏI COÂNG TY TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI PHÍA NAM ( TEDI SOUTH ) 2.1. GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY 31 2.1.1. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN 31 2.1.1.1. Giôùi thieäu chung 31
 3. 2 2.1.1.2. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån 32 2.1.1.3. Tình hình hoaït ñoäng 32 2.1.2. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC 37 2.1.3. MOÁI QUAN HEÄ TAØI CHÍNH GIÖÕA COÂNG TY VÔÙI ÑÔN VÒ TRÖÏC THUOÄC 2.1.4. TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN 39 2.1.4.1. Toå chöùc boä maùy keá toaùn 39 2.1.4.2. Caùc chính saùch keá toaùn aùp duïng taïi Coâng ty 40 2.1.4.3. Quy trình keát chuyeån doanh thu , baøn giao dòch vuï hoaøn thaønh taïi Coâng ty 2.1.4.4. Sô ñoà keá toaùn cuûa TEDI SOUTH 44 2.2. THÖÏC TRAÏNG HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN CUÛA TEDI SOUTH 2.2.1. MUÏC ÑÍCH CUÛA VIEÄC LAÄP BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN 48 2.2.2. THÔØI HAÏN LAÄP , NÔI GÖÛI BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN 48 2.2.3. NOÄI DUNG HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN 50 2.2.3.1. Heä thoáng baùo caùo keá toaùn taøi chính 50 2.2.3.2. Heä thoáng baùo caùo keá toaùn quaûn trò 54 2.3. ÑAÙNH GIAÙ VEÀ HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN CUÛA TEDI SOUTH 57 2.3.1. ÖU ÑIEÅM 57 2.3.2. NHÖÔÏC ÑIEÅM 58 2.3.2.1. Ñoái vôùi heä thoáng baùo caùo taøi chính 59 2.3.2.2. Ñoái vôùi heä thoáng baùo caùo quaûn trò 62 CHÖÔNG 3 – HOAØN THIEÄN HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN TAÏI COÂNG TY TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI PHÍA NAM 3.1. QUAN ÑIEÅM VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAØN THIEÄN HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN TAÏI TEDI SOUTH 66 3.1.1. QUAN ÑIEÅM HOAØN THIEÄN 66 3.1.2. PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAØN THIEÄN 67 3.1.2.1. Ñoái vôùi heä thoáng baùo caùo taøi chính 67 3.1.2.2. Ñoái vôùi heä thoáng baùo caùo quaûn trò 68 3.1.3. CÔ SÔÛ HOAØN THIEÄN 70 3.2. NOÄI DUNG HOAØN THIEÄN HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN CUÛA TEDI SOUTH 71 3.2.1. HOAØN THIEÄN HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH RIEÂNG 71 3.2.1.1. Baûng Caân ñoái keá toaùn 71 3.2.1.2. Baùo caùo Keát quaû kinh doanh 76
 4. 3 3.2.1.3. Baùo caùo Löu chuyeån tieàn teä 76 3.2.1.4. Baûng thuyeát minh baùo caùo taøi chính 77 3.2.2. HOAØN THIEÄN HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÅNG HÔÏP 78 3.2.2.1. Baûng caân ñoái keá toaùn toång hôïp 79 3.2.2.2. Baùo caùo keát quaû kinh doanh toång hôïp 85 3.2.2.3. Baûng thuyeát minh baùo caùo taøi chính toång hôïp 91 3.2.2.4. Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä toång hôïp 91 3.2.3. HOAØN THIEÄN HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO QUAÛN TRÒ 101 3.2.3.1. Hoaøn thieän heä thoáng baùo caùo quaûn trò saün coù cuûa TEDI SOUTH 101 3.2.3.2. Boå sung moät soá baùo caùo quaûn trò 103 3.3. ÑIEÀU KIEÄN ÑEÅ THÖÏC HIEÄN CAÙC GIAÛI PHAÙP HOAØN THIEÄN 114 3.3.1. CAÁP VÓ MOÂ 114 3.3.2. CAÁP VI MOÂ 116 KEÁT LUAÄN TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC
 5. 4 MÔÛ ÑAÀU 1. Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi : Coâng ty Tö vaán Thieát keá Giao thoâng vaän taûi Phía Nam ( Tedi South ) laø moät trong nhöõng doanh nghieäp haøng ñaàu cuûa ngaønh giao thoâng vaän taûi Vieät Nam. Qua hôn 25 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån , vôùi söï naêng ñoäng vaø saùng taïo , coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu ñaùng keå trong vieäc ñaûm traùch thöïc hieän caùc coâng trình chuyeân ngaønh giao thoâng taïi Vieät Nam vaø khu vöïc Chaâu AÙ. Tuy nhieân vôùi xu höôùng toaøn caàu hoùa veà kinh teá ñang dieãn ra maïnh meõ trong khu vöïc vaø treân toaøn theá giôùi hieän nay, thì nhöõng thaønh töïu treân chæ laø nhöõng thaønh coâng böôùc ñaàu . Hôn nöõa , ñeå thöïc hieän chuû tröông ñuùng ñaén cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà caûi caùch vaø ñoåi môùi doanh nghieäp , goùp phaàn naâng cao hieäu quaû söùc caïnh tranh trong neàn kinh teá thò tröôøng , Coâng ty Tö vaán Thieát keá GTVT Phía Nam ñaõ xaây döïng Ñeà aùn saép xeáp , ñoåi môùi doanh nghieäp vaø ñöôïc Boä Giao thoâng vaän taûi pheâ duyeät chuyeån ñoåi hoaït ñoäng theo moâ hình Coâng ty Coå phaàn keå töø naêm 2005.Do ñoù , ñeå chuaån bò toát cho quaù trình coå phaàn hoùa , Coâng ty caàn ñaëc bieät chuù troïng ñeán vieäc laäp vaø trình baøy heä thoáng baùo caùo keá toaùn cuûa coâng ty . Heä thoáng baùo caùo keá toaùn laø saûn phaåm cao nhaát cuûa quaù trình keá toaùn. Trong ñieàu kieän phaùt trieån kinh teá thò tröôøng , hoäi nhaäp kinh teá ôû Vieät Nam hieän nay , thoâng tin trình baøy treân baùo caùo keá toaùn trôû neân heát söùc ña daïng vaø caøng coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng . Noù moät maët phaûi ñaûm baûo ñöôïc tình höõu ích ñoái vôùi nhieàu ñoái töôïng söû duïng , ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån vaø quaûn lyù neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn hoaït ñoäng theo cô cheá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa , moät maët phaûi
 6. 5 hoaø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá , phuø hôïp vôùi yeâu caàu hoäi nhaäp kinh teá .ÔÛ caùc doanh nghieäp Vieät Nam noùi chung vaø Coâng ty Tö vaán thieát keá GTVT Phía Nam noùi rieâng, heä thoáng baùo caùo keá toaùn ñöôïc xaây döïng phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm kinh doanh cuûa ngaønh ngheà treân cô sôû tuaân thuû caùc quy ñònh chung cuûa Boä Taøi chính . Tuy nhieân , trong quaù trình xaây döïng vaø aùp duïng ôû Coâng ty vaø caùc xí nghieäp thaønh vieân , nhaát laø trong giai ñoaïn tieán haønh coå phaàn hoaù, heä thoáng baùo caùo keá toaùn ñaõ boäc loä nhieàu haïn cheá vaø ñang ñöôïc caùc nhaø quaûn lyù quan taâm söûa chöõa , xaây döïng toát hôn Nhaèm goùp phaàn hoaøn thieän heä thoáng baùo caùo keá toaùn taïi Coâng ty Tö vaán thieát keá Giao thoâng vaän taûi Phía Nam phuø hôïp hôn vôùi ñieàu kieän kinh doanh môùi , toâi choïn vieát ñeà taøi “ Hoaøn thieän heä thoáng baùo caùo keá toaùn taïi Coâng ty Tö vaán thieát keá GTVT Phía Nam “ 2. Muïc ñích cuûa luaän vaên : Treân cô sôû khaùi quaùt lyù luaän veà heä thoáng baùo caùo keá toaùn ôû Vieät Nam , tìm hieåu thöïc traïng heä thoáng baùo caùo keá toaùn taïi Coâng ty tö vaán thieát keá GTVT Phía Nam , luaän vaên ñaõ xaùc ñònh quan ñieåm vaø phöông höôùng hoaøn thieän , ñeà xuaát ra caùc bieän phaùp hoaøn thieän vaø ñieàu kieän ñeå thöïc hieän caùc bieän phaùp hoaøn thieän heä thoáng baùo caùo keá toaùn taïi Coâng ty. 3. Noäi dung , ñoái töôïng nghieân cöùu : - Tìm hieåu nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà khaùi nieäm keá toaùn , veà ñònh nghóa, muïc ñích , yeâu caàu vaø phaân loaïi baùo caùo keá toaùn - Khaûo saùt thöïc traïng heä thoáng baùo caùo keá toaùn taïi Coâng ty Tö vaán thieát keá Giao thoâng vaän taûi Phía Nam - Quan ñieåm , phöông höôùng , noäi dung vaø ñieàu kieän ñeå thöïc hieän caùc bieän phaùp hoaøn thieän heä thoáng baùo caùo keá toaùn taïi Coâng ty.
 7. 6 4. Phöông phaùp nghieân cöùu : Phöông phaùp chuû yeáu ñöôïc vaän duïng trong nghieân cöùu ñeà taøi laø phöông phaùp duy vaät bieän chöùng vaø duy vaät lòch söû. Caùc vaán ñeà ñöôïc nghieân cöùu trong moái quan heä phoå bieán vaø trong söï vaän ñoäng , phaùt trieån . Ngoaøi ra, luaän vaên coøn keát hôïp , söû duïng ñoàng boä caùc phöông phaùp phaân tích , so saùnh , quy naïp , dieãn dòch ñeå laøm saùng toû vaán ñeà caàn nghieân cöùu . 5. Keát caáu cuûa luaän vaên : Ngoaøi phaàn môû ñaàu vaø keát luaän , luaän vaên goàm coù 3 chöông : - Chöông 1 : Lyù luaän chung veà keá toaùn vaø baùo caùo keá toaùn - Chöông 2 : Thöïc traïng heä thoáng baùo caùo keá toaùn taïi Coâng ty Tö vaán Thieát keá Giao thoâng vaän taûi Phía Nam. - Chöông 3 : Hoaøn thieän heä thoáng baùo caùo keá toaùn taïi Coâng ty Tö vaán thieát keá Giao thoâng vaän taûi Phía Nam
 8. 7 CHÖÔNG I LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN VAØ BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN 1.1 Vaán ñeà chung veà keá toaùn vaø baùo caùo keá toaùn : 1.1.1 Khaùi nieäm veà keá toaùn : Khaùi nieäm veà keá toaùn phuï thuoäc vaøo yeâu caàu maø moãi taàng lôùp daân cö trong xaõ hoäi ñoøi hoûi ôû keá toaùn vaø cuõng tuøy thuoäc theo töøng thôøi ñieåm lòch söû . Do ñoù coù raát nhieàu khaùi nieäm veà keá toaùn , döôùi ñaây laø moät soá ñònh nghóa tieâu bieåu : Uyû ban thuaät ngöõ cuûa Hoïc vieän keá toaùn vieân coâng chöùng Myõ ( AICPA) ñònh nghóa : “Keá toaùn laø moät ngheä thuaät duøng ñeå ghi cheùp, phaân loaïi vaø toång hôïp theo moät phöông phaùp rieâng coù döôùi hình thöùc tieàn teä veà caùc nghieäp vuï , caùc söï kieän kinh teá vaø trình baøy keát quaû cuûa noù cho ngöôøi söû duïng ra quyeát ñònh” Uyû ban nguyeân taéc keá toaùn cuûa Myõ (APB) ñònh nghóa : “Keá toaùn laø hoaït ñoäng dòch vuï .Chöùc naêng cuûa noù laø cung caáp thoâng tin ñònh löôïng ñöôïc cuûa caùc toå chöùc kinh teá, chuû yeáu laø thoâng tin taøi chính giuùp ngöôøi söû duïng ñeà ra caùc quyeát ñònh kinh teá” Hieäp hoäi keá toaùn Myõ thì cho raèng : “ Keá toaùn laø quaù trình ghi nhaän , ño löôøng vaø coâng boá caùc thoâng tin kinh teá , giuùp ngöôøi söû duïng phaùn ñoaùn vaø ra quyeát ñònh döïa treân thoâng tin naøy” Ñieàu leä toå chöùc keá toaùn Nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ ñònh nghóa : “Keá toaùn laø coâng vieäc ghi cheùp , tính toaùn baèng con soá döôùi hình thöùc giaù trò , hieän vaät vaø thôøi gian lao ñoäng , chuû yeáu döôùi hình thaùi giaù trò ñeå phaûn aùnh kieåm tra tình hình vaän
 9. 8 ñoäng cuûa caùc loaïi taøi saûn , quaù trình vaø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh , söû duïng voán vaø kinh phí Nhaø nöôùc , cuõng nhö caùc toå chöùc , xí nghieäp”. Trong neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá keá hoaïch hoùa taäp trung , chöùc naêng phaûn aùnh vaø giaùm ñoác hay kieåm tra cuûa keá toaùn ñoái vôùi ñoái töôïng keá toaùn luoân ñöôïc nhaán maïnh trong caùc ñònh nghóa keá toaùn . Ví duï nhö : “Keá toaùn xaõ hoäi chuû nghóa laø coâng vieäc tính toaùn , ghi cheùp phaûn aùnh baèng con soá moät caùch lieân tuïc , toaøn dieän vaø coù heä thoáng caùc loaïi vaät tö , tieàn voán vaø moïi hoaït ñoäng kinh teá , qua ñoù maø giaùm ñoác tình hình thöïc hieän keá toaùn Nhaø nöôùc , tình hình baûo veä taøi saûn xaõ hoäi chuû nghóa” Trong neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng , ngoaøi chöùc naêng phaûn aùnh vaø giaùm ñoác hay kieåm tra cuûa keá toaùn ñoái vôùi ñoái töôïng keá toaùn , chöùc naêng cung caáp thoâng tin taøi chính cho caùc ñoái töôïng söû duïng ñeå ñeà ra caùc quyeát ñònh kinh doanh coøn laø moät nhu caàu khaùch quan. Vì vaäy caùc ñònh nghóa keá toaùn trong giai ñoaïn naøy ñeàu ñeà caäp ñeán chöùc naêng cung caáp thoâng tin taøi chính cuûa keá toaùn nhö : “Keá toaùn laø quaù trình toå chöùc coù tính ñònh höôùng thöïc haønh gaén vôùi vieäc theo doõi , ghi soå , toång hôïp , phaân tích vaø truyeàn ñaït caùc soá lieäu veà caùc söï kieän cuûa ñôøi soáng kinh teá . Muïc ñích cuûa noù laø thu thaäp thoâng tin cho caùc quyeát ñònh quaûn lyù” Ngaøy 17 thaùng 6 naêm 2003, Luaät Keá Toaùn cuûa Vieät Nam ñaõ ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua vaø ñöôïc ñöa aùp duïng töø ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2004 . Ñeå thoáng nhaát quaûn lyù keá toaùn , baûo ñaûm keá toaùn laø coâng cuï quaûn lyù , giaùm saùt chaët cheõ coù hieäu quaû moïi hoaït ñoäng kinh teá , taøi chính , cung caáp thoâng tin ñaày ñuû , trung thöïc , kòp thôøi , coâng khai , minh baïch , ñaùp öùng yeâu caàu toå chöùc , quaûn lyù ñieàu haønh cuûa cô quan nhaø nöôùc, doanh nghieäp , toå chöùc vaø caù nhaân , moät ñònh nghóa veà keá toaùn ñaõ ñöôïc
 10. 9 ñöa ra : “ Keá toaùn laø vieäc thu thaäp , xöû lyù , kieåm tra, phaân tích vaø cung caáp thoâng tin kinh teá, taøi chính döôùi hình thöùc giaù trò , hieän vaät vaø thôøi gian lao ñoäng” Nhö vaäy , qua caùc ñònh nghóa treân , ta thaáy veà cô baûn chuùng vaãn coù ñieåm chung thoáng nhaát : Keá toaùn laø moät coâng cuï ghi cheùp , toång hôïp thoâng tin kinh teá cuûa moät toå chöùc ñeå laäp baùo caùo vaø ñeå cung caáp thoâng tin cho quaù trình xem xeùt ñeà ra caùc quyeát ñònh kinh doanh . 1.1.2. Muïc tieâu vaø ñoái töôïng söû duïng thoâng tin keá toaùn: 1.1.2.1 Muïc tieâu cuûa keá toaùn : Muïc tieâu cô baûn cuûa keá toaùn laø cung caáp thoâng tin veà taøi chính cuûa moät toå chöùc kinh teá . Thoâng tin veà taøi chính cuûa toå chöùc maø keá toaùn phaûn aùnh ôû ñaây chuû yeáu laø thoâng tin cuûa toå chöùc kinh doanh coù muïc tieâu chính laø lôïi nhuaän . Nhöõng thoâng tin veà taøi chính maø heä thoáng keá toaùn cung caáp raát caàn thieát cho nhöõng ngöôøi ra quyeát ñònh quaûn lyù trong quaù trình laäp keá hoaïch vaø giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp . Ngoaøi ra thoâng tin taøi chính coøn caàn cho caû nhöõng ngöôøi ôû beân ngoaøi doanh nghieäp nhö caùc chuû sôû höõu , ngöôøi cho vay , caùc nhaø ñaàu tö , caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc coù lieân quan ñeán doanh nghieäp …. Nhöõng ngöôøi nay cuõng caàn ñöôïc cung caáp thoâng tin veà tình hình taøi chính vaø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñeå xem xeùt vaø ñöa ra quyeát ñònh thích hôïp. Theo Meigs,1995 thì cho raèng keá toaùn coù 02 muïc tieâu chuû yeáu : Moät laø , phaân loaïi , toång hôïp vaø truyeàn ñaït nhöõng thoâng tin veà taøi chính cuûa moät toå chöùc kinh teá . Hai laø , cung caáp thoâng tin höõu ích cho vieäc ra quyeát ñònh cuûa moät toå chöùc vaø dieãn ñaït ñöôïc khaû naêng , traùch nhieäm vaø cöông vò quaûn lyù
 11. 10 Nhöõng thoâng tin keá toaùn taøi chính ñöôïc thieát keá quan troïng khoâng chæ ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö maø coøn raát caàn thieát ñoái vôùi xaõ hoäi , töø nhöõng thoâng tin naøy maø caùc nhaø ñaàu tö seõ quyeát ñònh ñôn vò kinh teá naøo seõ ñöôïc choïn ñeå ñaàu tö voán , taøi trôï voán trong chieán löôïc ñaàu tö phaùt trieån . Tuy nhieân vaán ñeà ñaët ra laøm theá naøo ñeå lieân keát, toång hôïp caùc thoâng tin moät caùch coù hieäu quaû phuïc vuï cho vieäc ra quyeát ñònh kòp thôøi vaø ñuùng ñaén. 1.1.2.2. Ñoái töôïng söû duïng thoâng tin keá toaùn : Caùc thoâng tin keá toaùn ñöôïc taïo ra nhaèm phuïc vuï cho nhöõng nhoùm ngöôøi khaùc nhau coù nhöõng nhu caàu söû duïng thoâng tin khaùc nhau Nhu caàu thoâng tin keá toaùn cuûa töøng nhoùm ñoái töôïng ñoái vôùi töøng quyeát ñònh ñöôïc khaùi quaùt qua bieåu sau : Bieåu 1.1 : Ñoái töôïng söû duïng thoâng tin keá toaùn Nhoùm ñoái töôïng Quyeát ñònh coù nhu caàu thoâng tin Nhaø quaûn trò Xaùc ñònh trình ñoä vaø hieäu quaû ñeå ñieàu haønh HÑKD Coå ñoâng Mua , baùn hoaëc naém giöõ coå phieáu Chuû nôï Taêng , giaûm hoaëc giöõ nguyeân tín duïng Nhaân vieân Ñeä trình yeâu caàu taêng löông , thay ñoåi vieäc laøm Chính quyeàn Tính thueá , ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa DN ñeán moâi tröôøng KD Khaùch haøng Mua saûn phaåm cuûa doanh nghieäp vaø cung caáp dòch vuï a. Caùc nhaø quaûn trò doanh nghieäp : Bao goàm caùc caáp ñoä quaûn trò khaùc nhau trong doanh nghieäp laø nhöõng ngöôøi tröïc tieáp ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Hoï söû duïng thoâng tin
 12. 11 veà keá toaùn ñeå xaùc ñònh muïc tieâu kinh doanh , ñeà ra caùc quyeát ñònh ñeå thöïc hieän , ñaùnh giaù thöïc hieän muïc tieâu vaø ñieàu chænh , neáu thaáy caàn thieát , ñeå hoaït ñoäng kinh doanh cuûa hoï ñaït hieäu quaû cao hôn . Vai troø cuûa keá toaùn trong vieäc cung caáp thoâng tin cho caùc nhaø quaûn trò laø nhaèm lieân keát caùc quaù trình quaûn lyù vôùi nhau vaø lieân keát doanh nghieäp vôùi moâi tröôøng beân ngoaøi. b. Chuû sôû höõu : Laø nhöõng ngöôøi coù quyeàn sôû höõu vôùi voán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp nhö coå ñoâng , ngöôøi goùp voán lieân doanh , Nhaø nöôùc trong caùc doanh nghieäp quoác doanh vaø coâng ty coå phaàn … Hoï quan taâm ñeán lôïi töùc sinh ra töø voán kinh doanh, vì ñaây laø caên cöù ñeå hoï ñöa ra caùc quyeát ñònh caàn thieát , bao goàm caû quyeát ñònh phaân chia lôïi töùc cho hoï. Ñoàng thôøi , qua vieäc xem xeùt thoâng tin treân baùo caùo keá toaùn , hoï coù theå ñaùnh giaù naêng löïc traùch nhieäm cuûa caùc boä phaän quaûn lyù ôû doanh nghieäp laø toát hay xaáu. c. Caùc nhaø cho vay vaø cung caáp haøng hoùa , dòch vuï : Caùc ngaân haøng , caùc toå chöùc taøi chính cuõng nhö caùc nhaø cung caáp haøng hoaù , dòch vuï tröôùc khi cho vay hoaëc cung caáp ñeàu coù nhu caàu thoâng tin veà khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp nhö theá naøo . Nghóa laø , doanh nghieäp ñaõ coù ñuû khaû naêng chi traû hay khoâng ? Ñeå coù ñöôïc nhöõng thoâng tin naøy , hoï phaûi söû duïng thoâng tin cuûa keá toaùn. d. Caùc nhaø ñaàu tö Caùc nhaø ñaàu tö laø nhöõng ngöôøi cung caáp voán cho toå chöùc hoaït ñoäng kinh doanh vôùi hy voïng thu ñöôïc lôïi töùc treân voán ñaàu tö . Hoï caàn bieát nhöõng ruûi ro veà voán, nhöõng thoâng tin veà caùc ruûi ro tieàm taøng trong caùc doanh nghieäp coù lieân quan
 13. 12 ñeán khoaûn ñaàu tö cuûa hoï. Hoï luoân muoán ñaàu tö vaøo nôi naøo coù tyû leä hoaøn voán cao nhaát vôùi thôøi gian ngaén nhaát. Do ñoù , hoï caàn nhöõng thoâng tin veà tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp ñeå quyeát ñònh luùc naøo neân mua , neân giöõ hay neân baùn caùc chöùng khoaùn. Vaø hoï caøng quan taâm hôn vì nhöõng thoâng tin naøy giuùp hoï ñaùnh giaù khaû naêng chi traû coå töùc cuûa doanh nghieäp. e. Caùc cô quan thueá : Caùc cô quan thueá ñòa phöông vaø trung öông döïa vaøo taøi lieäu cuûa keá toaùn ñeå tính thueá , ñaëc bieät laø thueá thu nhaäp doanh nghieäp . Caùc cô quan thueá thöôøng laáy soá lieäu lôïi töùc ñöôïc theå hieän treân baùo caùo keá toaùn tröø ñi caùc khoaûn mieãn giaûm thueá theo luaät ñònh ñeå xaùc ñònh lôïi töùc chòu thueá . f. Caùc cô quan Nhaø nöôùc : Caùc cô quan Nhaø nöôùc caàn soá lieäu keá toaùn cuûa doanh nghieäp , ñeå toång hôïp cho ngaønh , ñòa phöông vaø treân cô sôû ñoù phaân tích ñaùnh giaù nhaèm ñònh ra caùc chính saùch kinh teá thích hôïp ñeå thuùc ñaåy saûn xuaát kinh doanh vaø ñieàu haønh kinh teá vó moâ. g. Nhaân vieân : Nhaân vieân quan taâm ñeán thoâng tin veà tính oån ñònh vaø khaû naêng sinh lôøi cuûa doanh nghieäp , nhöõng thoâng tin giuùp hoï ñaùnh giaù khaû naêng chi traû löông , trôï caáp höu trí vaø thôøi cô tuyeån duïng lao ñoäng cuûa doanh nghieäp 1.1.3. Baùo caùo keá toaùn : 1.1.3.1 . Ñònh nghóa : Keát quaû cuûa coâng taùc keá toaùn ôû ñôn vò keá toaùn ñöôïc bieåu hieän thoâng qua heä thoáng baùo caùo keá toaùn ñöôïc laäp ñeå cung caáp thoâng tin cho caùc ñoái töôïng khaùc nhau. Xuaát phaùt töø yeâu caàu cuûa coâng cuï keá toaùn trong quaûn lyù Nhaø nöôùc ôû töøng giai ñoaïn khaùc nhau maø ñònh nghóa veà baùo caùo keá toaùn cuõng thay ñoåi . ÔÛ Vieät Nam , giai
 14. 13 ñoaïn neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá keá hoaïch hoùa taäp trung , Baùo caùo keá toaùn ñöôïc ñònh nghóa nhö sau : “Baùo caùo keá toaùn laø phöông phaùp keá toaùn toång hôïp soá lieäu töø caùc soå keá toaùn theo caùc chæ tieâu kinh teá taøi chính phaûn aùnh tình hình taøi saûn taïi moät thôøi ñieåm vaø keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp trong moät kyø nhaát ñònh vaøo moät bieåu maãu baùo caùo ñaõ quy ñònh”. Hoaëc “ Cuõng nhö caùc phöông phaùp khaùc , toång hôïp , caân ñoái keá toaùn cuõng coù hình thöùc bieåu hieän rieâng . Hình thöùc thích hôïp vôùi toång hôïp , caân ñoái keá toaùn laø heä thoáng baûng toång hôïp , caân ñoái thöôøng goïi taét laø baùo bieåu keá toaùn coù cheá ñoä keá toaùn keøm theo” Nhö vaäy qua caùc ñònh nghóa treân chuùng ta coù theå ruùt ra moät quan ñieåm thoáng nhaát veà baùo caùo keá toaùn laø : “ Baùo caùo keá toaùn laø moät trong caùc phöông phaùp cuûa keá toaùn ñöôïc söû duïng ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng kieåm tra ñoái töôïng keá toaùn trong neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá keá hoaïch hoùa taäp trung” Khi neàn kinh teá nöôùc ta chuyeån töø cô cheá keá hoaïch hoaù taäp trung sang cô cheá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa thì quan nieäm veà baùo caùo keá toaùn cuõng thay ñoåi . Vôùi muïc ñích söû duïng baùo caùo keá toaùn nhö moät phöông tieän cung caáp thoâng tin cho nhöõng ñoái töôïng söû duïng nhaèm ñeà ra caùc quyeát ñònh kinh teá , baùo caùo keá toaùn ñöôïc ñònh nghóa nhö sau : “ Baùo caùo keá toaùn ñònh kyø laø nhöõng baùo caùo toång hôïp nhaát veà tình hình taøi chính , keát quaû kinh doanh trong kyø cuûa moät doanh nghieäp nhaèm phuïc vuï caùc yeâu caàu thoâng tin cho vieäc ñeà ra caùc quyeát ñònh cuûa chuû doanh nghieäp , hoäi ñoàng quaûn trò , nhaø ñaàu tö, nhaø cho vay hieän taïi , töông lai vaø caùc cô quan , toå chöùc chöùc naêng”.
 15. 14 Hoaëc : “ Baùo caùo keá toaùn laø saûn phaåm cuoái cuøng cuûa quaù trình keá toaùn . Caùc baùo caùo naøy ñöôïc chuyeån ñeán ban quaûn trò vaø nhöõng ngöôøi beân ngoaøi coù quan taâm moät hình aûnh suùc tích veà khaû naêng sinh lôïi vaø tình hình taøi chính cuûa moät doanh nghieäp” Toùm laïi trong moãi giai ñoaïn khaùc nhau cuûa neàn kinh teá thì ñònh nghóa veà baùo caùo keá toaùn cuõng khaùc nhau. Ñaëc bieät trong neàn kinh teá môû hieän nay, baùo caùo keá toaùn ñöôïc xem laø heä thoáng thoâng tin ñaõ ñöôïc xöû lyù bôûi heä thoáng keá toaùn nhaèm cung caáp thoâng tin taøi chính höõu ích cho nhöõng ngöôøi coù nhu caàu söû duïng , qua ñoù hoï seõ ñöa ra ñöôïc caùc quyeát ñònh kinh teá . 1.1.3.2. Phaân loaïi baùo caùo keá toaùn : Caên cöù vaøo muïc ñích cung caáp thoâng tin cuõng nhö tính phaùp leänh cuûa thoâng tin ñöôïc cung caáp thì baùo caùo keá toaùn trong doanh nghieäp ñöôïc phaân thaønh : heä thoáng baùo caùo taøi chính vaø heä thoáng baùo caùo quaûn trò. Trong giai ñoaïn hieän nay, khi neàn kinh teá nöôùc ta ñang töøng böôùc hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá quoác teá thì vieäc coå phaàn hoùa , saùp nhaäp caùc coâng ty nhoû ñeå cho ra ñôøi caùc moâ hình coâng ty meï – coâng ty con , hay coøn goïi laø caùc taäp ñoaøn ñaõ ngaøy caøng trôû neân phoå bieán. Do ñoù , ngoaøi heä thoáng baùo caùo keá toaùn rieâng cuûa töøng doanh nghieäp , baùo caùo keá toaùn hôïp nhaát cuûa taäp ñoaøn cuõng caàn phaûi ñöôïc coâng boá . Vì vaäy , ta phaân loaïi heä thoáng baùo caùo keá toaùn nhö sau : a. Heä thoáng baùo caùo taøi chính : a1 . Baùo caùo taøi chính rieâng cuûa moät doanh nghieäp: Thuaät ngöõ “ Baùo caùo taøi chính “ laàn ñaàu tieân ñaõ xuaát hieän taïi quyeát ñònh 1141/TC/QÑ/CÑKT , ban haønh ngaøy 1/11/1995 cuûa Boä Taøi chính vaø theo ñoù ñònh
 16. 15 nghóa veà baùo caùo taøi chính ra ñôøi nhö :“ Baùo caùo taøi chính ñöôïc duøng ñeå moâ taû hoaït ñoäng vaø tình traïng taøi chính cuûa caùc loaïi hình toå chöùc khaùc nhau “. Theo Luaät Keá toaùn cuûa Vieät Nam ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 17 thaùng 6 naêm 2003 , taïi muïc 3 , ñieàu 29 ñaõ quy ñònh :” Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp theo chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn duøng ñeå toång hôïp vaø thuyeát minh veà tình hình kinh teá, taøi chính cuûa ñôn vò keá toaùn”. Cuõng theo Luaät Keá toaùn thì heä thoáng baùo caùo taøi chính doanh nghieäp Vieät Nam hieän nay goàm 4 baùo caùo : - Baûng caân ñoái keá toaùn - Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh - Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä - Thuyeát minh baùo caùo taøi chính a2 . Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát : Caû VAS 25 vaø IAS 27 “ Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát vaø keá toaùn khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con” ñeàu ñònh nghóa veà baùo caùo taøi chính hôïp nhaát nhö sau : “ Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát laø baùo caùo taøi chính cuûa moät taäp ñoaøn ñöôïc trình baøy nhö baùo caùo taøi chính cuûa moät doanh nghieäp . Baùo caùo naøy ñöôïc laäp treân cô sôû hôïp nhaát baùo caùo cuûa coâng ty meï vaø caùc coâng ty con theo quy ñònh cuûa chuaån möïc” Moät coâng ty meï caàn trình baøy caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát nhö theå caû taäp ñoaøn laø moät doanh nghieäp duy nhaát. Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát caàn ñaùp öùng yeâu caàu cung caáp thoâng tin kinh teá, taøi chính cuûa ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính cuûa taäp ñoaøn . Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát phaûi theå hieän ñöôïc caùc thoâng tin veà taäp ñoaøn nhö moät doanh nghieäp ñoäc laäp khoâng tính ñeán ranh giôùi phaùp lyù cuûa caùc phaùp nhaân rieâng bieät.
 17. 16 Nhö vaäy , veà hình thöùc trình baøy , töùc laø heä thoáng caùc maãu baùo caùo , muïc ñích vaø yeâu caàu cung caáp thoâng tin cuûa baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cuõng gioáng nhö baùo caùo taøi chính rieâng maø thoâi. b. Baùo caùo keá toaùn quaûn trò : Heä thoáng baùo caùo keá toaùn quaûn trò laø keát quaû xöû lyù thoâng tin cuûa heä thoáng keá toaùn nhaèm cung caáp thoâng tin cho nhöõng nhaø quaûn trò noäi boä doanh nghieäp ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh veà quaûn lyù , hoaïch ñònh , kieåm soaùt vaø caùc quyeát ñònh khaùc , khoâng tìm thaáy trong caùc baùo caùo taøi chính. Heä thoáng caùc maãu bieåu baùo caùo keá toaùn quaûn trò khoâng mang tính phaùp lyù baét buoäc maø tuyø theo yeâu caàu quaûn lyù cuûa töøng doanh nghieäp ñeå thieát keá caùc maãu bieåu cho phuø hôïp. Thoâng thöôøng seõ coù caùc daïng baùo caùo sau : - Baùo caùo cung caáp thoâng tin cho quaù trình laäp keá hoaïch : caùc baûng döï toaùn doanh thu , chi phí … - Baùo caùo cung caáp thoâng tin cho quaù trình toå chöùc ñieàu haønh hoaït ñoäng : baùo caùo doanh thu , baùo caùo chi phí vaø lôïi nhuaän , baùo caùo haøng toàn kho… - Baùo caùo cung caáp thoâng tin cho quaù trình kieåm soaùt : baùo caùo thöïc hieän ôû töøng boä phaän doanh nghieäp … - Baùo caùo cung caáp thoâng tin cho quaù trình ra quyeát ñònh : caùc phöông aùn haï giaù , quaûng caùo gaén vôùi caùc soá lieäu veà giaù thaønh vaø lôïi nhuaän … Nhu caàu chính cuûa nhaø quaûn trò khoâng phaûi laø caùc thoâng tin chi tieát rôøi raïc maø laø caùc baûng toùm taét tuy ngaén goïn nhöng ñaày ñuû , roõ raøng , töø ñoù nhaø quaûn trò seõ thaáy ñöôïc nôi naøo coù vaán ñeà vaø nôi ñaâu caàn söï quan taâm cuûa nhaø quaûn lyù hôn nöõa ñeå caûi tieán laøm cho coâng vieäc ñaït ñöôïc hieäu quaû hôn .
 18. 17 1.1.3.3. Muïc ñích cuûa baùo caùo keá toaùn : Trong giai ñoaïn neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá keá hoaïch hoùa taäp trung , baùo caùo keá toaùn ñöôïc laäp nhaèm muïc ñích : - Phaûn aùnh vaø kieåm tra tình hình thöïc hieän keá hoaïch cuûa caùc ñôn vò - Cung caáp thoâng tin nhaèm laøm cô sôû ñeå phaân tích hoaït ñoäng kinh teá cuûa doanh nghieäp - Ñöôïc xem nhö laø moät trong nhöõng taøi lieäu tham khaûo quan troïng ñeå xaây döïng keá hoaïch hoaït ñoäng cho doanh nghieäp - Laø taøi lieäu quan troïng ñeå cung caáp cho caùc cô quan chuû quaûn vaø cô quan quaûn lyù chöùc naêng kieåm tra , kieåm soaùt tình hình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp - Laø döõ lieäu quan troïng cung caáp cho caùc cô quan chöùc naêng ñeå toång hôïp caùc chæ tieâu kinh teá ôû phaïm vi ngaønh cuõng nhö cuûa toaøn boä neàn kinh teá quoác daân Trong neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng , heä thoáng baùo caùo keá toaùn cuûa doanh nghieäp ñöôïc chia thaønh heä thoáng baùo caùo taøi chính vaø heä thoáng baùo caùo keá toaùn quaûn trò vôùi nhöõng muïc ñích khaùc nhau. Trong “ Quy ñònh chung veà vieäc laäp vaø trình baøy caùc baùo caùo taøi chính” cuûa Uyû ban chuaån möïc keá toaùn quoác teá ñaõ neâu : “ Muïc ñích cuûa caùc baùo caùo taøi chính laø cung caáp thoâng tin veà tình hình taøi chính ( baûng caân ñoái keá toaùn ), keát quaû hoaït ñoäng ( baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ) vaø nhöõng thay ñoåi veà tình hình taøi chính (baùo caùo löu chuyeån tieàn teä ) cuûa moät doanh nghieäp maø höõu ích cho nhieàu ñoái töôïng söû duïng trong vieäc ra caùc quyeát ñònh kinh teá.” ÔÛ Vieät Nam, muïc ñích cuûa baùo caùo taøi chính ñöôïc xaùc ñònh taïi Quyeát ñònh soá 1141-TC/QÑ/CÑKT ngaøy 01/11/1995 cuûa Boä Taøi chính ñöôïc theå hieän trong Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp nhö sau :
 19. 18 - Toång hôïp vaø trình baøy toång quaùt , toaøn dieän veà tình hình taøi saûn , coâng nôï, nguoàn voán ; tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp trong moät kyø haïch toaùn nhaát ñònh - Nhaèm cung caáp thoâng tin kinh teá taøi chính chuû yeáu cho vieäc ñaùnh giaù tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp , qua ñoù ñaùnh giaù ñöôïc khaû naêng taøi chính cuûa doanh nghieäp trong kyø hoaït ñoäng vöøa qua, ñoàng thôøi ñöa ra ñöôïc nhöõng döï ñoaùn trong töông lai. Thoâng tin cuûa baùo caùo taøi chính coøn laø caên cöù quan troïng ñeà ra caùc quyeát ñònh veà quaûn lyù, ñieàu haønh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh hoaëc ñöa ra caùc quyeát ñònh veà ñaàu tö cuûa caùc nhaø quaûn lyù doanh nghieäp , chuû sôû höõu , caùc chuû nôï hieän taïi vaø töông lai cuûa doanh nghieäp . Trong heä thoáng chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam (VAS) , Chuaån möïc soá 21 “Trình baøy Baùo caùo taøi chính” ñöôïc ban haønh vaø coâng boá theo Quyeát ñònh soá 234/2003/QÑ-BTC ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2003 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính cuõng ñaõ neâu roõ muïc ñích cuûa Baùo caùo taøi chính : “ Baùo caùo taøi chính phaûn aùnh theo moät caáu truùc chaët cheõ tình hình taøi chính , keát quaû kinh doanh cuûa moät doanh nghieäp . Muïc ñích cuûa baùo caùo taøi chính laø cung caáp caùc thoâng tin veà tình hình taøi chính , tình hình kinh doanh vaø caùc luoàng tieàn cuûa moät doanh nghieäp , ñaùp öùng nhu caàu höõu ích cho soá ñoâng nhöõng ngöôøi söû duïng trong vieäc ñöa ra caùc quyeát ñònh kinh teá”. Tuy nhieân , caùc baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp ñeå ñaùp öùng yeâu caàu chung nhaát cuûa caùc ñoái töôïng söû duïng beân ngoaøi doanh nghieäp chöù khoâng cung caáp toaøn boä thoâng tin caàn thieát cho caùc nhaø quaûn lyù ñeà ra caùc quyeát ñònh kinh teá cuõng nhö phuïc vuï cho vieäc hoaïch ñònh , kieåm soaùt noäi boä doanh nghieäp bôûi vì chuùng chæ ñöa ra caùc aûnh höôûng taøi chính cuûa caùc söï kieän trong quaù khöù vaø khoâng baét buoäc cung
 20. 19 caáp nhöõng thoâng tin phi taøi chính . Vaø heä thoáng caùc baùo caùo keá toaùn quaûn trò ñaõ ra ñôøi ñeå phuïc vuï cho cho yeâu caàu naøy. Muïc ñích cuûa heä thoáng baùo caùo keá toaùn quaûn trò laø cung caáp nhöõng thoâng tin höõu ích phuïc vuï nhaø quaûn trò doanh nghieäp , taïo cô sôû ñeå nhaø quaûn trò doanh nghieäp thöïc hieän toát chöùc naêng quaûn lyù cuûa mình laø giaùm saùt , ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa noäi boä doanh nghieäp. Thoâng tin treân baùo caùo keá toaùn quaûn trò vôùi muïc ñích chuû yeáu phuïc vuï cho noäi boä neân khoâng caàn thieát phaûi tuaân thuû nhöõng nguyeân taéc keá toaùn, khoâng mang tính phaùp leänh maø phuï thuoäc vaøo yeâu caàu cuûa nhaø quaûn trò. Thoâng tin keá toaùn quaûn trò thöôøng mang tính linh hoaït , höôùng veà töông lai. Baùo caùo keá toaùn quaûn trò thöôøng taäp trung cho töøng boä phaän traùch nhieäm cuï theå ñeå coù theå ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa töøng boä phaän , töø ñoù hoaïch ñònh quy moâ hoaït ñoäng cuûa töøng boä phaän trong doanh nghieäp trong töông lai. 1.1.3.4. Yeâu caàu ñoái vôùi baùo caùo keá toaùn : Muïc ñích cuûa baùo caùo keá toaùn phuï thuoäc vaøo moâi tröôøng keá toaùn , vaø töø ñoù chi phoái caû yeâu caàu ñoái vôùi baùo caùo keá toaùn . Trong neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá keá hoaïch hoùa taäp trung , ñeå ñaûm baûo cho caùc baùo caùo keá toaùn coù theå phaùt huy ñöôïc taùc duïng ñaày ñuû ,vieäc laäp baùo caùo keá toaùn phaûi ñaït caùc yeâu caàu döôùi ñaây : - Baùo caùo phaûi laäp theo ñuùng maãu bieåu quy ñònh , noäi dung vaø phaïm vi ghi trong caùc chæ tieâu baùo caùo phaûi thoáng nhaát vôùi noäi dung vaø phaïm vi cuûa caùc chæ tieâu keá hoaïch. - Caùc chæ tieâu trong baùo caùo phaûi thoáng nhaát vôùi nhau, lieân heä boå sung cho nhau thaønh moät heä thoáng , qua ñoù coù theå ñaùnh giaù ñöôïc toaøn dieän tình hình caùc maët hoaït ñoäng kinh teá taøi chính cuûa xí nghieäp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2