intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Một số giải pháp nâng cao công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại Công ty xăng dầu khu vực 1 – Công ty TNHH một thành viên

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

200
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý thuyết về an toàn vệ sinh lao động , phòng chống cháy nổ; phân tích công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại xí nghiệp bán lẻ xăng dầu và tổng kho xăng dầu Đức Giang trực thuộc Công ty xăng dầu khu vực 1; một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại công ty xăng dầu khu vực 1 - Công ty TNHH một thành viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Một số giải pháp nâng cao công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại Công ty xăng dầu khu vực 1 – Công ty TNHH một thành viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ----------------------------------<br /> <br /> PHAN THỊ HẢI YẾN<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH<br /> LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TẠI CÔNG TY XĂNG<br /> DẦU KHU VỰC 1 – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN<br /> Chuyên ngành :<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. Trần Thị Bích Ngọc<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2013<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................... 3<br /> CHƯƠNG 1. MỘT SỐ TỔNG HỢP VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 4<br /> 1.1. Khái niệm về các thuật ngữ ......................................................................... 4<br /> 1.2. Các phương pháp xác định yếu tố có hại trong sản xuất ............................ 5<br /> 1.3. Các phương pháp xác định yếu tố nguy hiểm trong sản xuất .................... 6<br /> 1.4. Tình hình ATVSLĐ của Việt nam trong những năm vừa qua ................... 7<br /> 1.5. Vai trò, ý nghĩa của quản lý AT – VSLĐ thời kỳ hội nhập ........................ 10<br /> 1.1.5. Vai trò, ý nghĩa của quản lý AT – VSLĐ .................................................. 10<br /> 1.6. Nội dung của công tác ATVSLĐ: các thể lệ, chế độ bảo hộ lao động; kỹ<br /> thuật an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ...................................... 16<br /> 1.6.1. Hệ thống an toàn vệ sinh lao động ............................................................ 16<br /> 1.6.2. Các văn bản Nhà nước có liên quan đến ATVSLĐ –PCCN. ................... 17<br /> KẾT LUẬN CUỐI CHƯƠNG I.......................................................................... 24<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ATVSLĐ PCCN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC I CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN............................................................ 25<br /> 2.1. quá trình hình thành và phát triển của công ty xăng dầu khu vực 1 - Công<br /> ty TNHH một thành viên .................................................................................... 25<br /> 2.1.1. Giới thiệu về công ty Xăng dầu Khu vực 1- Công ty TNHH một thành<br /> viên. ...................................................................................................................... 25<br /> 2.2 Các xí nghiệp, đơn vị trực thuộc Công ty Xăng dầu khu vực I<br /> .............................................................................................................................. 29<br /> 2.2.1 Giới thiệu về Xí nghiệp Bán lẻ dầu Hà Nội ................................................ 29<br /> <br /> 2.3. Phân tích tình hình quản lý an toàn VSLĐ - PCCN tại công ty xăng dầu<br /> khu vực I ( Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu , Tổng kho xăng dầu Đức Giang ) ........ 30<br /> 2.3.1 Phân tích tình hình quản lý an toàn VSLĐ- PCCN tại Xí nghiệp Bán lẻ xăng<br /> dầu<br /> <br /> ............................................................................................................................30<br /> <br /> 2.3.2 . Phân tích tình hình quản lý an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy<br /> nổ tại tổng kho xăng dầu Đức Giang .................................................................. 46<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG II ................................................................................... 56<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG<br /> QUẢN LÝ ATVSLĐ - PCCN TẠI 2 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY<br /> XDKVI ................................................................................................................. 58<br /> 3.1. Quan điểm của công ty XDKVI ................................................................... 58<br /> 3.2. Đề xuất một số phương hướng giải pháp hoặc thực hiện hệ thống quản lý<br /> ATVSLĐ - PCCN cho 2 đơn vị thuộc Công ty xăng dầu KVI ........................... 58<br /> 3.3. Một số kiến nghị với công ty XDKV I .......................................................... 67<br /> KẾT LUẬN .......................................................................................................... 69<br /> CÁC BIỂU BẢNG ............................................................................................... 70<br /> PHIẾU KHẢO SÁT ............................................................................................ 84<br /> CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 87<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> Tên đề tài: “Một số giải pháp nâng cao công tác an toàn vệ sinh lao động<br /> và phòng chống cháy nổ tại công ty xăng dầu khu vực 1 – công ty TNHH một<br /> thành viên”.<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài:<br /> - Công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ ( PCCN)<br /> là một chính sách lớn của Đảng và nhà nước, có tác động to lớn về mặt chính trị,<br /> kinh tế và xã hội. Đối với các doanh nghiệp thì ATVSLĐ -PCCN đồng nghĩa với<br /> việc tăng năng suất lao động, giảm chi phí khắc phục các sự cố tai nạn lao động và<br /> bệnh nghề nghiệp, đem lại sức khoẻ và hạnh phúc cho người lao động an toàn cho<br /> doanh nghiệp. Tại các doanh nghiệp Việt Nam và nhất là các doanh nghiệp nhà<br /> nước thì hiệu quả quản lý công tác ATVSLĐ – PCCN còn hạn chế do nhiều<br /> nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau. Mặt khác , đối với công ty xăng<br /> dầu khu vực 1 kinh doanh xăng dầu là một mặt hàng thiết yếu phục vụ phát triển<br /> kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Đây là mặt hàng kinh doanh có<br /> điều kiện, luôn tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Vì vậy để nâng<br /> cao hiệu quả quản lý công tác ATVSLĐ-PCCN tại công ty xăng dầu khu vực 1Công ty TNHH một thành viên tôi đã tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá về thực<br /> trạng công tác này của công ty xăng dầu khu vực 1 .<br /> Phạm vi nghiên cứu của đề tài:<br /> - Nghiên cứu về công tác ATVSLĐ - PCCN trong 02 đơn vị trực thuộc công ty<br /> xăng dầu khu vực 1 trong giai đoạn 2007 - 2011.<br /> Phương pháp nghiên cứu:<br /> Nhóm các phương pháp lý luận gồm:<br /> - Phương pháp nghiên cứu các tài liệu, văn bản.<br /> <br /> 1<br /> <br /> - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh.<br /> Nhóm phương pháp thực tiễn gồm:<br /> - Phương pháp quan sát thực tiễn.<br /> - Phương pháp điều tra, khảo sát.<br /> - Phương pháp tổng hợp đánh giá, tổng kết.<br /> Ý nghĩa của đề tài :<br /> - Nghiên cứu làm rõ những vấn đề đang tồn tại trong thực tiễn hoạt động an toàn vệ<br /> sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị trực thuộc Công ty xăng dầu khu<br /> vực 1.<br /> - Đề xuất một số giải pháp phát triển công tác an toàn vệ sinh lao động -phòng<br /> chống cháy nổ cho Công ty xăng dầu khu vực 1<br /> Cấu trúc luận văn :Gồm 3 chương.<br /> Chương 1: Cơ sở lý thuyết về an toàn vệ sinh lao động , phòng chống cháy nổ<br /> Chương 2: Phân tích công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ<br /> tại xí nghiệp bán lẻ xăng dầu và tổng kho xăng dầu Đức Giang trực thuộc Công ty<br /> xăng dầu khu vực 1.<br /> Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý an toàn vệ sinh lao<br /> động và phòng chống cháy nổ tại công ty xăng dầu khu vực 1- công ty TNHH một<br /> thành viên.<br /> Em xin trân trọng cảm ơn đến các Thầy, Cô giáo trong Bộ môn quản lý<br /> kinh tế, Cô giáo TS Trần Thị Bích Ngọc đã luôn nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ<br /> em trong quá trình thực hiện Luận văn, và Ban Lãnh đạo cùng toàn thể các<br /> Anh, Chị trong xí nghiệp bán lẻ xăng dầu, tổng kho xăng dầu Đức Giang đã<br /> tạo điều kiện cho em tìm hiểu, nghiên cứu tình hình thực tế. Mặc dù đã rất cố<br /> gắng trong việc thực hiện Luận văn, nhưng không tránh khỏi những thiếu sót.<br /> Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các Thầy, Cô để Luận văn<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2