intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Uni-Portal hỗ trợ ra quyết định tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
170
lượt xem
22
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Uni-Portal hỗ trợ ra quyết định tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Uni-Portal hỗ trợ ra quyết định tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng gồm 3 chương trình bày về: giới thiệu khái niệm cơ bản của hệ hỗ trợ quyết định và những ưu việt của nó, trình bày những khái niệm cần thiết để xây dựng kho dữ liệu hỗ trợ quyết định, phương pháp kho dữ liệu của trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, trình bày cách xây dựng hệ thống Uni-Portal hỗ trợ ra quyết định tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Uni-Portal hỗ trợ ra quyết định tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 1. -1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N NĂNG HÙNG VÂN NGHIÊN C U VÀ XÂY D NG H TH NG UNI-PORTAL H TR RA QUY T Đ NH T I TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA, Đ I H C ĐÀ N NG Chuyên ngành : KHOA H C MÁY TÍNH Mã s : 60.48.01 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà N ng - Năm 2011
 2. -2- Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS Nguy n Thanh Bình Ph n bi n 1: PGS.TS Lê Văn Sơn Ph n bi n 2: TS Nguy n M u Hân Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 18 tháng 6 năm 2011. Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng.
 3. -3- M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài T ñ u th p niên 90 c a th k trư c, v n ñ ng d ng công ngh thông tin trong ngành giáo d c là m t ch ñ l n ñư c UNESCO chính th c ñưa ra thành chương trình hành ñ ng trư c ngư ng c a c a th k XXI. UNESCO còn d báo: công ngh thông tin s làm thay ñ i n n giáo d c m t cách cơ b n vào ñ u th k XXI. Trong nh ng năm qua, trên th trư ng ñã có r t nhi u ph n m m ñư c xây d ng ñ áp d ng trong trư ng h c. Tuy nhiên, nh ng ng d ng này có tính ñ ng b chưa cao, chưa có ph n m m “lõi” v qu n lý ñi u hành ña c p và chưa có h th ng cơ s d li u chung. Hơn n a, s thay ñ i thông tin liên t c ñòi h i nh ng nhà qu n lý ph i thư ng xuyên ñưa ra nh ng quy t ñ nh k p th i, chính xác ñ ñáp ng v i xu th phát tri n và m c tiêu c nh tranh c a mình. Ngư i ra quy t ñ nh c n ph i thu th p, t ng h p và phân tích d li u t nhi u ngu n khác nhau ñ ra quy t ñ nh nhanh chóng và phù h p. Xu t phát t nh ng nhu c u th c t nêu trên chúng tôi xin ch n ñ tài “Nghiên c u và xây d ng h th ng Uni-Portal h tr ra quy t ñ nh t i trư ng Đ i h c Bách khoa, Đ i h c Đà N ng” ñ làm lu n văn t t nghi p c a mình. 2. M c tiêu và nhi m v nghiên c u M c tiêu c a ñ tài là tìm hi u các cơ s lý thuy t v h h tr quy t ñ nh, kho d li u và OLAP t ñó xây d ng h th ng qu n lý và h tr quy t ñ nh t i trư ng Đ i h c Bách khoa, Đ i h c Đà N ng. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u, tìm hi u công tác qu n lý, ra quy t ñ nh t i trư ng Đ i h c Bách khoa. Kh o sát các h th ng ngu n, xây d ng kho d li u và h th ng Uni-Portal h tr quy t ñ nh.
 4. -4- Ph m vi nghiên c u, ñ tài ñư c nghiên c u và th c hi n t i trư ng Đ i h c Bách khoa. Đ tài t p trung tìm hi u cơ s lý thuy t ra quy t ñ nh, kho d li u và OLAP. Xây d ng h th ng qu n lý ñi u hành và h tr quy t ñ nh t i trư ng Đ i h c Bách khoa. 4. Phương pháp nghiên c u Phương pháp nghiên c u lý thuy t, thu th p và phân tích các tài li u, ngôn ng l p trình và công ngh liên quan ñ n ñ tài. Phương pháp nghiên c u th c nghi m, phân tích yêu c u th c t c a bài toán và xây d ng chương trình ng d ng. Th nghi m và ñánh giá k t qu . 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a lu n văn V m t lý thuy t, k t qu nghiên c u có th làm tài li u tham kh o cho các ñơn v phát tri n ph n m m trong các trư ng ñ i h c. V m t th c ti n, xây d ng h th ng qu n lý và h tr ra quy t ñ nh t i trư ng Đ i h c Bách khoa, ĐH Đà N ng 6. B c c c a lu n văn N i dung chính c a lu n văn ñư c chia thành 4 chương sau: Chương 1: Gi i thi u nh ng khái ni m cơ b n c a h h tr quy t ñ nh và nh ng ưu vi t c a h h tr ra quy t ñ nh b ng cách xem xét nh ng kh năng, c u trúc và phân lo i c a h h tr ra quy t ñ nh. Chương 2: Trình bày nh ng khái ni m c n thi t cho vi c xây d ng kho d li u h tr quy t ñ nh, bao g m: Các khái ni m ña chi u, t ch c cơ s d li u ña chi u v i OLAP và kho d li u. Chương 3: Trình bày v phương pháp xây d ng kho d li u c a trư ng Đ i h c Bách khoa, Đ i h c Đà N ng. Chương 4: Trình bày cách xây d ng h th ng Uni-Portal và Uni- Portal h tr ra quy t ñ nh sau khi ñã có ñư c kho d li u.
 5. -5- CHƯƠNG 1: T NG QUAN V H H TR QUY T Đ NH 1.1. Gi i thi u Các khái ni m c a h h tr quy t ñ nh (DSS) ñư c ñ c p ñ u tiên vào ñ u nh ng năm 1970 b i Gorry và Scott Morton qua c m t h quy t ñ nh qu n lý (MSS). Ông ñ nh nghĩa c m t c a h th ng này là “H tương tác d a trên máy tính nh m giúp nh ng ngư i ra quy t ñ nh t n d ng d li u và mô hình ñ gi i quy t các v n ñ không có tính ch t c u trúc”. Theo Gorry và Scott Morton, các v n ñ x lý có th ñư c phân chia thành có c u trúc, n a c u trúc và không có c u trúc [1]. 1.2. Các khái ni m h h tr quy t ñ nh Các ñ nh nghĩa trư c ñây c a h h tr quy t ñ nh nh n m nh vào kh năng h tr các nhà ra quy t ñ nh qu n lý trong các tình hu ng n a c u trúc. 1.3. C u trúc h h tr quy t ñ nh 1.3.1. Ti n trình có tính ch t c u trúc, không có tính ch t c u trúc và có tính ch t bán c u trúc Đ i v i nh ng v n ñ có tính ch t c u trúc, thư ng th t c tìm l i gi i t t nh t hay ñ t t có s n. Đ i v n ñ không có tính ch t bán c u trúc, con ngư i thư ng dùng tr c giác ñ quy t ñ nh. V n ñ có tính ch t bán c u trúc, n m gi a v n ñ có tính ch t c u trúc và không có tính ch t c u trúc. 1.3.2. S h tr c a máy tính ñ i v i quy t ñ nh có c u trúc Nh ng quy t ñ nh có tính ch t c u trúc ho c m t s quy t ñ nh có tính ch t bán c u trúc, ñ c bi t trong lĩnh v c ki m soát ñi u hành và qu n lý, ñã ñư c h tr b i máy tính t nh ng năm 1960.
 6. -6- 1.3.3. Khoa h c qu n lý Gi i pháp khoa h c qu n lý quan ni m r ng, nh ng nhà qu n lý có th d a theo m t ti n trình tương ñ i có h th ng ñ gi i quy t v n ñ . Vì th , có th dùng m t gi i pháp khoa h c ñ ñưa ra các quy t ñ nh qu n lý. 1.4. Năng l c c a h h tr quy t ñ nh B i chưa có m t ñ nh nghĩa th ng nh t chung cho DSS, do ñó s không có s nh t trí chung v các ñ c trưng và kh năng c a DSS. Vì v y, chúng tôi ch nêu lên danh sách m t t p h p lý tư ng các ñ c tính này trong hình 1.1 sau: Ki n th c Quy t ñ nh bán Các nhà qu n lý c u trúc khác nhau L p mô hình tính Dành cho nhóm và toán cá nhân D c ut o QĐ tu n t hay H h tr ph c v ña phương Vi c s d ng c i quy t ñ nh Thu th p thông tin, ti n thi t k , ch n l c Con ngư i ki m Các ti n trình QĐ soát khác khau Hi u qu D dùng S thích nghi và m md o Hình 1.1 Năng l c c a DSS 1.4.1. Năng l c t ng quát 1.4.2. Năng l c chung c a h th ng 1.4.3. Năng l c các thành ph n 1.5. Các thành ph n c a h h tr quy t ñ nh H th ng h tr quy t ñ nh bao g m nh ng h th ng phân h sau ñây:
 7. -7- D li u: Các h th ng Internet, intranet trong và ngoài máy tính khác và extranet Qu n lý d Qu n lý mô Các mô hình li u hình ngoài Phân h d a trên ki n th c Cơ s ki n th c Phân h giao t ch c di n ngư i dùng Nhà qu n lý (ngư i dùng) Hình 1.2 Các thành ph n DSS 1.5.1. Phân h qu n lý d li u Ví d v phân h qu n lý d li u trong trư ng ñ i h c bao g m các ph n t sau:
 8. -8- Các ngu n d li u trong Ngu n d Nhân s Tài chính Đào t o KHCN li u ngoài Trích xu t D li u cá nhân Cơ s d li u Kho d li u Ti n nghi h h tr quy t ñ nh c a t ch c ch t v n H th ng qu n lý QL h i tho i CSDL - Truy xu t Thư m c d QL mô hình - Ch t v n li u - C p nh t - Tư ng trình QL ki n th c - Xóa b Hình 1.3 Phân h qu n lý d li u 1.5.1.1. Cơ s d li u 1.5.1.2. H qu n tr cơ s d li u 1.5.2. Phân h qu n lý mô hình Cơ s mô hình ch a nh ng tư ng trình th t c, mô hình khoa h c qu n lý, tài chính, th ng kê ñ c bi t là các mô hình ñ nh lư ng khác, chúng cung c p kh năng phân tích cho DSS. 1.5.3. Phân h qu n lý d a trên ki n th c - H tr quy t ñ nh d a trên ki n th c: giúp h tr các bư c c a quá trình quy t ñ nh không gi i quy t ñư c b ng toán. - Các h mô hình hoá quy t ñ nh thông minh: giúp ngư i dùng xây d ng, áp d ng và qu n lý thư vi n các mô hình.
 9. -9- - Các h chuyên gia phân tích quy t ñ nh: tích h p các phương pháp lý thuy t nghiêm ng t v tính b t ñ nh vào các cơ s ki n th c c a h chuyên gia. 1.5.4. Phân h giao di n ngư i dùng Vi c xác ñ nh ai là ngư i th c s dùng DSS là ñi u quan tr ng trư c khi thi t k DSS. 1.6. H th ng qu n lý d li u 1.6.1. Cơ s d li u Cơ s d li u c a h th ng qu n lý d li u bao g m: D li u n i b , d li u bên ngoài, d li u cá nhân và s trích d li u. 1.6.2. H qu n lý cơ s d li u H th ng qu n lý cơ s d li u bao g m các ch c năng: Lưu tr , truy tìm và s a ch a và ki m soát [1]. Vi t tư ng Tư ng trình trình (chương ñ nh kỳ trình áp d ng) M Nhà qu n CSDL B Ngôn ng Tư ng trình lý, ngư i DSS M ch t v n ñ c thù s d ng S Mô hình toán K t qu c a mô hình Hình 1.4 Vai trò c a h qu n lý cơ s d li u 1.6.3. Ti n nghi v n tin 1.6.4. Thư m c d li u 1.7. K t chương
 10. - 10 - CHƯƠNG 2: KHO D LI U C A H H TR QUY T Đ NH 2.1. Kho d li u 2.1.1. Đ nh nghĩa Kho d li u (Data Warehouse - DW) là t p h p c a các cơ s d li u tích h p, hư ng ch ñ , ñư c thi t k ñ h tr cho ch c năng h tr quy t ñ nh mà m i ñơn v d li u ñ u liên quan t i m t kho ng th i gian c th [2]. 2.1.2. Đ c ñi m d li u trong kho d li u 2.1.2.1. D li u có tính tích h p 2.1.2.2. D li u g n th i gian và có tính l ch s 2.1.2.3. D li u ch ñ c 2.1.2.4. D li u không bi n ñ ng 2.1.2.5. D li u t ng h p và chi ti t 2.1.3. S d ng kho d li u 2.1.4. Phương pháp xây d ng kho d li u 2.1.5. Thi t k sơ s d li u cho kho d li u B ng chi u B ng chi u B ng B ng M tl pc a s ki n s ki n b ng chi u Hình 2.1 Gi n ñ hình sao và hình tuy t rơi
 11. - 11 - 2.1.5.1. Gi n ñ hình sao (Star schema) Gi n ñ hình sao là gi n ñ bao g m m t b ng s ki n (fact table) trung tâm ch a kh i lư ng d li u là các ñ i lư ng ño lư ng và m t t p các b ng chi u (dimension table) liên quan th hi n các chi u tham chi u, m i b ng th hi n m t chi u. 2.1.5.2. Gi n ñ hình tuy t rơi (Snowflake schema) Gi n ñ hình tuy t rơi là m t s m r ng c a gi n ñ hình sao, t i ñó m i cánh sao không ph i là m t b ng chi u mà là nhi u b ng. 2.1.5.3. Gi n ñ k t h p (Constellation schema) Trong trư ng h p ng d ng ñòi h i có nhi u b ng s ki n cùng dùng chung các b ng chi u, thì d ng gi n ñ này như là t p h p các gi n ñ hình sao và nó ñư c g i là gi n ñ k t h p. 2.1.5.4. Nh ng v n ñ liên quan t i thi t k gi n ñ hình sao 2.1.6. Qu n tr kho d li u 2.2. Các thành ph n c a kho d li u 2.2.1. Siêu d li u Siêu d li u (MetaData) là d ng d li u miêu t v d li u. Trong kho d li u, siêu d li u là d ng ñ nh nghĩa d li u như: b ng, c t, m t báo cáo, các lu t hay nh ng quy t c bi n ñ i. Siêu d li u bao quát t t c các phương di n c a kho d li u [20]. 2.2.2. Các ngu n d li u 2.2.3. X lý giao d ch tr c tuy n - OLTP D li u phát sinh t các ho t ñ ng hàng ngày ñư c thu th p, x lý ñ ph c v công vi c c th c a m t t ch c thư ng ñư c g i là d li u tác nghi p và ho t ñ ng thu th p x lý lo i d li u này ñư c g i là x lý giao d ch tr c tuy n.
 12. - 12 - 2.2.3.1. Nh ng ñ c ñi m c a h th ng OLTP 2.2.3.2. Nh ng công c thu th p làm s ch và chuy n ñ i d li u ngu n 2.2.4. X lý phân tích tr c tuy n - OLAP X lý phân tích tr c tuy n là m t k thu t s d ng các th hi n d li u ña chi u g i là các kh i (cube) nh m cung c p kh năng truy xu t nhanh ñ n d li u c a kho d li u. T o kh i cho d li u trong các b ng chi u (dimension table) và b ng s ki n (fact table) trong kho d li u và cung c p kh năng th c hi n các truy v n tinh vi và phân tích cho các ng d ng máy khách. 2.2.5. Cơ s d li u c a kho d li u 2.2.6. Kho d li u ch ñ Kho d li u ch ñ (DM - Datamart) là CSDL có nh ng ñ c ñi m gi ng v i kho d li u nhưng v i quy mô nh hơn và lưu tr d li u v m t lĩnh v c, m t chuyên ngành. Các kho d li u ch ñ có th ñư c hình thành t m t t p con d li u c a kho d li u ho c cũng có th ñư c xây d ng ñ c l p và sau ñó có th ñư c k t n i, tích h p l i v i nhau t o thành kho d li u. 2.3. Kho d li u c a h h tr quy t ñ nh 2.3.1. Ti p c n ña chi u 2.3.2. Các khái ni m c a ña chi u 2.3.2.1. Mô hình d li u ña chi u Các nhà qu n lý có khuynh hư ng suy nghĩ theo “nhi u chi u”. Ví d như khuynh hư ng mô t c a nh ng ñơn v ñào t o: “Đào t o các sinh viên trong nhi u chuyên ngành khác nhau, và ñánh giá hi u qu th c hi n qua th i gian”.
 13. - 13 - Suy nghĩ m t cách tr c giác, vi c ñào t o như m t kh i (cube) d li u, v i các nhãn trên m i c nh c a kh i (xem hình 2.3). Sinh viên Th i gian Chuyên ngành Hình 2.2 Mô ph ng các chi u trong kh i ñào t o 2.3.2.2. Kh i (Cube) 2.3.2.3. Chi u (Dimension) 2.3.2.4. Các ñơn v ño lư ng (Measures) 2.3.2.5. Các phân ho ch (Partitions) 2.3.3. Ti p c n kho d li u và phân tích x lý tr c tuy n Kho d li u và OLAP có th ñư c xem như là các thành ph n c a ho t ñ ng x lý thông tin hư ng quy t ñ nh d a trên phân tích. Trong ñó, kho d li u ñóng vai trò cung c p d li u và OLAP ñóng vai trò phân tích, khai thác các d li u này. 2.3.4. H tr quy t ñ nh trên cơ s kho d li u và OLAP H tr quy t ñ nh hư ng theo d li u nh m vào vi c t ch c hi u qu kho d li u và s d ng gi i pháp OLAP ñ cung c p t i ña các thông tin theo xu hư ng quy t ñ nh cho ngư i s d ng, h tr ñưa ra nh ng quy t ñ nh phù h p m t cách d dàng và nhanh chóng nh t. 2.4. K t chương
 14. - 14 - CHƯƠNG 3: XÂY D NG KHO D LI U C A TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA, Đ I H C ĐÀ N NG H TR R A QUY T Đ NH 3.1. Gi i thi u v trư ng Đ i h c Bách khoa, Đ i h c Đà N ng 3.1.1. Gi i thi u 3.1.2. Đ i ngũ gi ng viên 3.1.3. T ch c 3.1.4. Quy mô ñào t o 3.1.5. H p tác ñào t o 3.2. Kh o sát các h th ng ngu n Sau khi ti n hành kh o sát t i trư ng Đ i h c Bách khoa và các ñơn v tr c thu c, chúng tôi ñã xác ñ nh ñư c m t s h th ng ngu n cơ s d li u như sau: 3.2.1. Cơ s d li u qu n lý nhân s Cơ s d li u nhân s trư ng Đ i h c Bách khoa ñư c t p h p t b ph n qu n lý nhân s phòng Hành chính T ng h p. 3.2.2. Cơ s d li u qu n lý ñào t o Cơ s d li u ñào t o ñư c s n sinh t : qu n lý môn h c, th i khoá bi u, qu n lý giáo viên, ñăng ký tín ch , qu n lý ñi m…. 3.2.3. Cơ s d li u qu n lý khoa h c công ngh Cơ s d li u khoa h c công ngh có ñư c nh vào quá trình qu n lý phòng Khoa h c, Sau Đ i h c và H p tác qu c t . 3.3. Thi t k h th ng kho d li u c a trư ng Đ i h c Bách khoa 3.3.1. Ki n trúc lu ng d li u Ki n trúc lu ng d li u (data flow architecture) c a kho d li u trư ng Đ i h c Bách khoa ñư c thi t k như sau:
 15. - 15 - ng d ng khai Nhân s Đào t o Các Khoa thác d li u KH,CN Stage DDS Kho ETL Stage ETL d li u Tài v Nh p tr c ti p ng d ng khai CTSV Khác d li u vào kho thác d li u Hình 3.1 Ki n trúc lu ng d li u c a trư ng ĐH Bách khoa Cơ s d li u t m (stage) là nơi lưu tr t m th i d li u trích ñư c t h th ng ngu n, trư c khi th c hi n các bư c ti p theo. M t stage r t c n thi t ñ i v i trư ng h p vi c chuy n ñ i ph c t p, d li u ngu n l n, hơn n a ñ gi m t i ña th i gian trích d li u t h th ng ngu n. Stage ETL nh n d li u t các CSDL qu n lý nhân s , qu n lý ñào t o, qu n lý khoa h c công ngh , qu n lý tài v và các ngu n d li u khác n p v Stage; DDS ETL nh n d li u t Stage r i n p v Kho d li u trư ng Đ i h c Bách khoa. Các ng d ng s khai thác d li u t DDS. M t gói ETL bao g m nhi u ti n trình, ti n trình ETL là m t ph n c a gói ETL nh n d li u t m t ho c nhi u ngu n d li u và n p v b ng ñích. 3.3.2. Ki n trúc h th ng 3.3.3. Phương pháp trích l c d li u Trích l c d li u là ch c năng cho phép trích ch n d li u theo m t s tiêu chí c a d li u trong kho d li u ch ñ nào ñó ñ ki m tra, c p nh t hay ñưa vào các kho d li u ch ñ ñích.
 16. - 16 - 3.4. Đ c t c u trúc kho d li u c a trư ng Đ i h c Bách khoa 3.4.1. Kho d li u ch ñ Nhân s Căn c vào h th ng chúng ta ch n sơ ñ hình sao ñ xây d ng kho d li u ch ñ nhân s : DONVI THONGTIN HOCHAM ID_DONVI ID_NHANVIEN ID_HOCHAM IDNHANVIEN TEN HOVATEN IDDANHHIEU DIACHI NGAYSINH NAMPHONG SODIENTHOAI NOISINH QUOCGIA EMAIL NGUYENQUAN GHICHU WEBSITE DIENTHOAI CreatedDate THONGTINLIENHE EMAIL ModifiedDate GIOITHIEU IDDONVI CreatedDate IDCHUCDANH HOCVI ModifiedDate IDHOCHAM ID_HOCVI IDNHANVIEN IDHOCVI IDTRINHDO HINHANH CHUYENNGANH NGOAINGU COSODT IDCHINHTRI NUOCDT NAMTN IDDIACHI CreatedDate CreatedDate ModifiedDate ModifiedDate Hình 3.2 Sơ ñ hình sao kho d li u ch ñ Nhân s 3.4.2. Kho d li u ch ñ Đào t o Kho d li u ch ñ v ñào t o có ñư c t chương trình qu n lý ñào t o, d li u trong kho thư ng phát sinh r t l n, nh t là khi sinh viên th c hi n ñăng ký tín ch và khi giáo viên nh p ñi m.
 17. - 17 - MONHOC SINHVIEN ID_MON ID_SINHVIEN TENMON Hoten SOTINCHI Gioitinh CreatedDate Ngaysinh ModifiedDate NoiSinh QueQuan NHANVIEN DiaChi ID_NHANVIEN DoiTuong TENNHANVIEN MaNganh CreatedDate CreatedDate ModifiedDate ModifiedDate Hình 3.3 Sơ ñ hình sao kho d li u ch ñ Đào t o 3.4.3. Kho d li u ch ñ Khoa h c và công ngh Kho d li u ch ñ Khoa h c và Công ngh có ñư c t các chương trình qu n lý phòng Khoa h c, SĐH và HTQT. Đ ñơn gi n trong vi c x lý và thu th p thông tin chúng ta có th xây d ng kho d li u theo sơ ñ hình sao. 3.5. K t chương Trên cơ s kh o sát các ngu n d li u t i trư ng Đ i h c Bách khoa, Đ i h c Đà N ng, chúng tôi ti n hành xây d ng kho d li u b ng cách ñi xây d ng các kho d li u theo hư ng ch ñ Nhân s , Đào t o và Khoa h c công ngh và sau khi xây d ng xong, các kho d li u này ñư c k t n i tích h p l i v i nhau t o thành kho d li u c a trư ng Đ i h c Bách khoa.
 18. - 18 - CHƯƠNG 4: XÂY D NG H TH NG UNI-PORTAL H TR RA QUY T Đ NH T I TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA, Đ I H C ĐÀ N NG 4.1. Xác ñ nh yêu c u bài toán 4.1.1. Các v n ñ g p ph i 4.1.2. Các m c tiêu ñ t ra 4.2. M t s gi i pháp Portal mã ngu n m 4.2.1. Gi i pháp uPortal - University Portal 4.2.2. Gi i pháp DotNetNuke 4.2.3. Gi i pháp Liferay 4.3. Xây d ng h th ng Uni-Portal Uni-Portal là vi t t t c a University Portal ñây là m t c ng thông tin chuyên bi t do chúng tôi ñ xu t và phát tri n trên n n t ng công ngh .Net nh m vào ho t ñ ng qu n lý trong các trư ng ñ i h c. Uni-Portal chú tr ng phát tri n các module nghi p v ñ tích h p vào h th ng như: Qu n tr h th ng, phân quy n ngư i dùng, qu n lý nhân s , thi ñua khen thư ng, công văn, ñào t o, khoa h c, các t p chí, th ng kê, h tr ra quy t ñ nh…. 4.3.1. Ch c năng c a h th ng Uni-Portal 4.3.1.1. Ch c năng phân quy n và qu n lý ngư i dùng 4.3.1.2. Ch c năng qu n lý Nhân s 4.3.1.3. Ch c năng qu n lý Khoa h c công ngh 4.3.1.4. Ch c năng qu n lý khen thư ng và k lu t 4.3.1.5. Ch c năng qu n lý Công văn 4.3.1.6. Ch c năng qu n lý Ti n lương
 19. - 19 - 4.3.2. Xây d ng h th ng Uni-Poral T nh ng ch c năng c a h th ng ñã ñư c gi i thi u trên, chúng tôi ti n hành xây d ng h th ng Uni-Portal d a trên công ngh .Net và h qu n tr cơ s d li u SQL Server 2005. 4.3.2.1. Giao di n qu n tr h th ng 4.3.2.2. Giao di n qu n tr ngư i dùng 4.3.2.3. Giao di n qu n tr nhân s 4.3.2.4. Giao di n kh i t o ti n lương 4.3.2.5. Giao di n qu n tr công văn 4.4. Xây d ng h th ng Uni-Portal h tr quy t ñ nh t i trư ng Đ i h c Bách khoa, ĐH Đà N ng 4.4.1. Gi i thi u v h th ng Uni-Portal h tr ra quy t ñ nh H th ng Uni-Portal s cung c p cho ngư i dùng m t công c ñ x lý mô hình OLAP, t ch c cơ s d li u ña chi u, cung c p kh năng phân tích d li u h tr ra quy t ñ nh. 4.4.2. Xác ñ nh yêu c u c a Uni-Portal h tr quy t ñ nh H th ng Uni-Portal ph i d dàng cho ngư i s d ng, không c n thi t ngư i s d ng ph i là ngư i hi u bi t nhi u v máy tính. Có th ng d ng Uni-Poral ñ h tr quy t ñ nh trong ph m vi r ng các bài toán, trong nhi u lĩnh v c và d li u có khuynh hư ng ña chi u. 4.4.3. Ch c năng c a h th ng Uni-Portal h tr ra quy t ñ nh M t h h tr ra quy t ñ nh d a vào d li u s d ng hai thành t chính là Kho d li u và OLAP s có ñ u vào là các d li u thu ñư c t các ho t ñ ng tác nghi p và ñ u ra là các báo cáo, thông tin phân tích ñư c hi n th m t cách tr c quan và linh ho t. Ki n trúc c a h th ng h tr quy t ñ nh d a vào d li u:
 20. - 20 - Qu n tr CSDL Phân tích Ngư i s Kho ña chi u d li u d ng d li u D li u tác nghi p Hình 4.1 Ki n trúc h th ng h tr ra quy t ñ nh d a vào d li u 4.4.3.1. Ch c năng t o l p cơ s d li u ña chi u 4.4.3.2. Ch c năng phân tích và hi n th d li u 4.4.4. Mô hình OLAP cho bài toán ra quy t ñ nh 4.4.4.1. Xác ñ nh các kh i d li u Xác ñ nh kh i B nhi m ch c v Xác ñ nh kh i Tuy n d ng 4.4.4.2. Đ nh nghĩa các chi u Hai kh i B nhi m ch c v và Tuy n d ng chia s nh ng kh i chung: NHANVIEN, DONVI, NAM và m i kh i có nh ng chi u riêng: NGHIENCUU, KHENTHUONG c a B nhi m ch c v , HOCKY, MONHOC c a Kh i Tuy n d ng. 4.4.5. Phân tích d li u ra quy t ñ nh 4.4.5.1. Phân tích d li u B nhi m viên ch c D li u ñ phân tích b nhi m ch c v có ñư c là nh vào h th ng tác nghi p Uni-Portal. Nên khi b nhi m lãnh ñ o (h i ñ ng b nhi m ch c v ) s ti n hành ch n các viên ch c vào danh sách b nhi m sau ñó s xem xét các thông s liên quan ñ n viên ch c ñó. 4.4.5.2. Phân tích d li u Tuy n d ng Khi phân tích d li u quy t ñ nh tuy n d ng, ngư i lãnh ñ o thư ng ñưa ra nh ng câu h i: - Tuy n giáo viên gi ng d y môn nào?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2