intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa: Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:206

0
45
lượt xem
17
download

Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa: Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng công các quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang, đánh giá đúng những ưu điểm hạn chế trong công tác quản lý và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại di tích lịch sử văn hóa này trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa: Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG<br /> Dã nh<br /> <br /> LÊ NGỌC HẢI<br /> <br /> QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH<br /> PHÙNG KHOANG<br /> (PHƢỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA<br /> Khóa 4 (2015 - 2017)<br /> <br /> Hà Nội, 2018<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG<br /> <br /> LÊ NGỌC HẢI<br /> <br /> QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH<br /> PHÙNG KHOANG<br /> (PHƢỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Quản lý văn hóa<br /> Mã số: 60 31 06 42<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS VĂN ĐỨC THANH<br /> <br /> Hà Nội, 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn: Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình<br /> Phùng Khoang, phƣờng Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố<br /> Hà Nội là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các trích dẫn, số liệu và kết<br /> quả nêu trong luận văn là trung thực và có xuất xứ rõ ràng.<br /> Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2018<br /> Tác giả luận văn<br /> Đã ký<br /> Lê Ngọc Hải<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> BQL<br /> <br /> : Ban quản lý<br /> <br /> BVHTT<br /> <br /> : Bộ Văn hóa - Thông tin<br /> <br /> Bộ VHTT<br /> <br /> : Bộ Văn hóa & Thể thao<br /> <br /> CNH,HĐH<br /> <br /> : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> CNH, ĐTH<br /> <br /> : Công nghiệp hóa, đô thị hóa<br /> <br /> DTLN<br /> <br /> : Di tích lƣu niệm<br /> <br /> DSVH<br /> <br /> : Di sản văn hóa<br /> <br /> ĐTH<br /> <br /> : Đô thị hóa<br /> <br /> GS<br /> <br /> : Giáo sƣ<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> : Nhà xuất bản<br /> <br /> PGS<br /> <br /> : Phó Giáo sƣ<br /> <br /> Sở VH&TT<br /> <br /> : Sở Văn hóa và Thể thao<br /> <br /> Tr.<br /> <br /> : Trang<br /> <br /> TS<br /> <br /> : Tiến sĩ<br /> <br /> TW<br /> <br /> : Trung ƣơng<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Ủy ban nhân dân<br /> <br /> UNESCO<br /> <br /> : Tổ chức Giáo dục, Khoa học<br /> và Văn hóa Liên hợp quốc<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ<br /> VĂN HÓA VÀ TỔNG QUAN DI TÍCH ĐÌNH PHÙNG KHOANG .. 18<br /> 1.1. Cơ sở lý luận về quản lý di tích lịch sử văn hóa .................................. 18<br /> 1.1.1. Một số khái niệm liên quan ...................................................... 24<br /> 1.1.2. Nội dung Quản lý nhà nƣớc về di tích lịch sử văn hóa .............. 31<br /> 1.2. Cơ sở pháp lý về bảo tồn và phát huy giá trị di tích ..................... 32<br /> 1.3. Tổng quan về di tích đình Phùng Khoang ........................................... 35<br /> 1.3.1. Giới thiệu chung về phƣờng Trung Văn và sự hình thành, phát triển<br /> của đình Phùng Khoang .............................................................................. 35<br /> 1.3.2. Những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của di tích đình<br /> Phùng Khoang ................................................................................... 41<br /> Tiểu kết ........................................................................................................ 46<br /> Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH<br /> ĐÌNH PHÙNG KHOANG ................................................................. 48<br /> 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý<br /> di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang ................................................ 48<br /> 2.1.1. Ủy ban nhân dân các cấp................................................................... 48<br /> 2.1.2. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội - Phòng Văn hóa và<br /> Thông tin quận Nam Từ Liêm .................................................................... 49<br /> 2.1.3. Ban quản lý di tích ................................................................... 53<br /> 2.2. Hoạt động công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang .. 54<br /> 2.2.1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá<br /> trị văn hóa của di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn phƣờng ....................... 54<br /> Xây dựng kế hoạch bảo tồn di tích.............................................................. 54<br /> 2.2.2. Tổ chức tuyên truyền, tổ chức các văn bản pháp luật bảo vệ và<br /> phát huy các giá trị văn hóa của di tích trong cộng đồng ........................... 64<br /> 2.2.3. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ nhằm giữ gìn và phát<br /> huy các giá trị của di tích ............................................................................ 66<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản