intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Thực trạng và các giải pháp cán bộ và công tác cán bộ ở Công ty Thương mại Khách sạn Đống Đa

Chia sẻ: Pt Pt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

163
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và các giải pháp cán bộ và công tác cán bộ ở công ty thương mại khách sạn đống đa', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Thực trạng và các giải pháp cán bộ và công tác cán bộ ở Công ty Thương mại Khách sạn Đống Đa

 1. Luận văn Thực trạng và các giải pháp cán bộ và công tác cán bộ ở Công ty Thương mại Khách sạn Đống Đa
 2. Phần mở đầu Hi ện nay, đất n ư ớc ta đang b ư ớc sang thời kỳ đẩy mạnh hội nhập công n ghi ệp hóa - h i ện đại hóa đẩy nhanh hội nhập trong bối cảnh có nhiều thời c ơ, t hu ận lợi mới, nh ưng c ũng có nhiều khó khăn, thách thức mới. Việc chuyển sang n ền kinh tế thị t rư ờng nhiều th ành ph ần, định h ư ớng x ã h ội chủ nghĩa, m ở rộng quan hệ với n ư ớc ngo ài c ũng nh ư cu ộc Cách mạng khoa học v à công n gh ệ hiện nay đ òi h ỏi đội ngũ cán bộ nói chung trong đó có cán bộ quản lý d oanh nghi ệp Th ương m ại phải có đủ bản lĩnh chính trị, p h ẩm chất Cách m ạng, năng lực trí tuệ, năng lực tổ chức điều h ành th ực tế. Th ương nghi ệp k hông ch ỉ là c ầu nối giữa sản xuất v à tiêu dùng mà v ới t ư cách là m ột ng ành k inh t ế độc lập có vị trí quan trọng trong nền kinh tế q uốc dân, đặc biệt trong thời kỳ đổi m ới, t hương nghi ệp cần góp phần tích cực cho sản xuất h àng hoá p hát tri ển, phân công lại lao động x ã h ội thúc đẩy các ng ành đ ổi mới công n gh ệ, cải tiến c ơ c ấu sản xuất, nâng cao chất l ư ợng sản phẩm, l àm cho s ản x u ất gắn với nhu cầu thị tr ư ờng. H ội nhậ p và toàn c ầu hóa l à m ột xu thế khách quan ng ày càng có nhi ều n ư ớc tham gia, trong đó có Việt Nam, đ òi h ỏi đội ngũ cán bộ, nâng cao tr ình đ ộ về mọi mặt. Tháng 7/1995 Việt Nam đ ã gia nh ập ASEAN v à tr ở th ành t hành viên chính th ức của Diễn đ àn kinh t ế khu vực C hâu Á - T hái Bình D ương (A PEC) tháng 11/1998, tham gia Di ễn đ àn Á Âu (ASEM) tháng 3 /1996, đ ã ký Hi ệp định Th ương m ại Việt Nam Hoa Kỳ năm 2000 v à đang t rong quá trình đ àm phán gia nh ập tổ chức Th ương m ại Thế giới (WTO). - Trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế để đạt được mục tiêu "Mở rộng thị trường ngo ài nước gắn với việc phát triển ổn định thị trường trong nước, lấy thị trường trong nước làm cơ sở, đặt hiệu quả kinh doanh thương nghiệp trong hiệu quả kinh tế - xã hội của toàn bộ nền kinh tế" Công ty Thương mại - Khách sạn Đống Đa 1
 3. - đơn vị chủ yếu là kinh doanh bán lẻ và dịch vụ nhà hàng khách sạn, ngoài n h ững n hi ệm vụ chiến l ư ợc đ ư ợc Sở Th ương m ại giao c òn ph ải phấn đấu. Bảo đảm đ ời sống của CB.CNV, bảo to àn và tăng trư ởng vốn. - Đ ể thực h iện đ ược đúng nhiệm vụ đó đối với Công ty cần có m ột đội ngũ cán bộ, chuy ên gia gi ỏi về các lĩnh vực th ương m ại, du lịch, k hách s ạn, xuất nhập khẩu, phát triển thị tr ư ờng v à qu ản lý kinh tế ... - V i ệc nâng cao trình đ ộ đội ngũ cán bộ c ủa Công ty c òn do yêu c ầu về tổ c h ức bộ máy gọn nhẹ, hiệu qủa, nâng cao năng lực hoạch định kế hoạch v à t ổ c h ức sản xuất kinh doanh; không những tinh thông về nghiệp vụ, có hiệu suất c ông tác cao mà còn ph ải có phẩm chất đạo đức tốt có ý thức trách nhiệ m đ ối v ới công việc đ ược giao. L à m ột doanh nghiệp quốc doanh công tác cán bộ chịu sự chỉ đạo chặt c h ẽ của các cấp uỷ đảng nh ưng trong đ ề t ài này em sẽ không đề cập đến công t ác đ ảng. Phạm vi nghi ên cứu của đề tài gi ới hạn trong phạm vi cán bộ l ãnh đ ạo cô ng ty, trư ởng các bộ phận trực thuộc và cán b ộ cấp phòng c ủa công ty. Luận văn ngoài phần Mở đầu và K ết luận: Phần I: Một số vấn đề chung về công tác cán bộ. P h ần II : Thực trạng cán bộ và công tác cán b ộ ở Công ty Th ương m ại K hách s ạn Đống Đa. P h ần III: Các giải pháp cơ b ản nâng cao trình đ ộ của đội ngũ cán bộ quản l ý trong doanh nghi ệp giai đoạn hiện nay. 2
 4. PH ẦN I M ỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ  1 . T ầm quan trọng của cán bộ v à công tác cán b ộ t h ời kỳ đổi mớ i: T rong m ỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ Cách mạng đều cần có một đội ngũ c án b ộ thích ứng, có phẩm chất, năng lực đáp ứng đ ược đ òi h ỏi của nhiệm vụ ở t ừng giai đoạn, từng thời kỳ. Trong giai đoạn hiện nay đất n ước đang tiếp t ục đổi mới, đẩy mạnh công n ghiệp hóa - h i ện đại hóa. Phấn đấu năm 2020 n ư ớc ta c ơ b ản trở th ành m ột n ư ớc công nghiệp v ì m ục ti êu dân giàu nư ớc m ạnh, x ã h ội công bằng, dân chủ, văn minh. Điều n ày đ òi hỏi chúng ta phải n âng cao trình đ ộ đội ngũ cán bộ quản lý nói chung trong đó có độ i ng ũ cán b ộ quản lý doanh nghiệp của Công ty Th ương m ại - K hách sạn Đống Đa. P h ải xuất phát từ y êu c ầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp h óa - h i ện đại hóa để xây dựng đội ngũ cán bộ - Đ ể thực hiện đ ư ợc y êu c ầu n hi ệm vụ công nghiệp hóa - h i ện đại h óa đ ất n ư ớc, nhân tố quan trọng quyết đ ịnh h àng đ ầu l à ph ải xây dựng đ ư ợc một đội ngũ cán bộ có tr ình đ ộ chính trị, p h ẩm chất đạo đức, có tài năng. B ởi, nếu không có đội ngũ cán bộ đạt y êu c ầu n hư v ậy th ì đ ư ờng lối chính sách có đúng mấy cũng không trở t hành hi ện t h ực. Mặt khác, y êu c ầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - h i ện đại hóa đất n ư ớc l à căn c ứ để Đảng ta đề ra tiêu chu ẩn cán bộ, xây dựng n ội dung, ph ương hư ớng đ ào t ạo, bồi d ư ỡng cán bộ, xem xét, đánh giá, bố trí v à s ử dụng cán bộ. Cô ng nghi ệp hóa - h i ện đại hóa đất n ư ớc l à phát huy n h ững lợi thế của đất n ư ớc, tận dụng mọi khả năng để đạt tr ình đ ộ công n gh ệ ti ên ti ến, đặc biệt l à công ngh ệ thông tin v à công ngh ệ sinh học. Tranh 3
 5. t h ủ ứng dụng những th ành t ựu mới về khoa học v à công ngh ệ, t ừng b ư ớc phát t riển kinh tế tri thức. Bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ m à trư ớc h ết l à đ ộc lập tự chủ về đ ư ờng lối, chính sách, có tiềm lực kinh tế đủ mạnh, có m ức tích lũy ng ày càng cao t ừ nội bộ nền kinh tế, có c ơ c ấu kinh tế hợp lý, có sức c ạnh tranh, kết cấu hạ tầng ng ày càng hi ện đại, các ng ành công nghi ệp n ặng then chốt có năng lực nội sinh về khoa học v à công ngh ệ, giữ vững sự ổn đ ịnh về kinh tế, t ài chính v ĩ mô, bảo đảm an ninh lương th ực, an to àn năng l ư ợng, t ài chính, môi trư ờng ... X ây d ựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với c h ủ động hội nhập kinh tế quốc tế kết hợp nội lực với ngoại lực th ành ngu ồn l ực tổng hợp để phát triển đất n ư ớc. P hát huy truy ền thống y êu nư ớc, đo àn k ết tập hợp rộng rãi các lo ại cán b ộ, trọng dụng nh ân tài, tăng cư ờng bản chất giai cấp công nhân của Đảng l à v ấn đề có tính nguy ên t ắc xuy ên su ốt trong quá trình xây d ựng Đảng cũng nh ư x ây d ựng đội ngũ cán bộ. Quan điểm giai cấp công nhân trong xây dựng đội n g ũ cán bộ phải đ ư ợc thực hiện ở tất cả các khâu t ừ tuyển chọn, đ ào t ạo, bồi d ư ỡng đến đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ v à chính sách đ ối với đội ngũ cán b ộ. Giáo dục bồi d ư ỡng lập tr ư ờng quan điểm, ý thức tổ chức kỷ luật của giai c ấp công nhân để xây dựng đ ư ợc đội ngũ cán bộ thực sự trung th ành v ới sự n ghi ệp Cách mạng của giai cấp công nhân. Chú trọng tăng c ư ờng số cán bộ x u ất thân từ giai cấp công nhân, tr ư ớc hết l à cán b ộ chủ chốt trong hệ thống c hính tr ị. G ắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức v à đ ổi mới c ơ c h ế chính sách có mố i quan h ệ biện chứng với nhau, tác động qua lại với n hau. B ộ máy tổ chức mạnh, hoạt động có hiệu quả tr ư ớc hết phụ thuộc v ào đ ội ngũ cán bộ yếu hay mạnh. Nếu đội ngũ cán bộ không đáp ứng đ ư ợc y êu c ầu th ì không th ể có tổ chức bộ máy mạnh mẽ, ng ư ợc lại nếu t ổ chức bộ máy 4
 6. y ếu hoạt động rời rạc không có sự gắn kết, hiệu quả công tác thấp th ì không t h ể có đội ngũ cán bộ mạnh. V ì v ậy, xây dựng đội ngũ cán bộ phải chú trọng x ây d ựng tổ chức bộ máy - M ặt khác, xây dựng đội ngũ cán bộ phải coi trọng v i ệc đổi mới c ơ c h ế chính sách, c ơ ch ế chính sách chính l à đ ộng lực thúc đẩy đ ội ngũ cán bộ phát triển. C ơ ch ế chính sách đúng l àm cho đ ội ngũ cán bộ p h ấn khởi, nhiệt t ình công tác, c ơ ch ế chính sách không ph ù h ợp dễ dẫn đến v i ệc cán bộ lợi dụng sơ h ở, không kích thích sự nhiệt t ình công tác. Khi quy h o ạch đ ào t ạo, bồi d ư ỡng, bố trí sử dụng cán bộ gắn với xây dựng tổ chức Đ ảng v à các t ổ chức trong hệ thống chính trị gắn với việc đổi mới c ơ ch ế c hính sách. C án b ộ v à phong trào Cách m ạng của quần chúng có mối quan h ệ biện c h ứng với nhau, phong trào Cách m ạng của quần chúng l à vư ờn ư ơm, là nơi sản sinh ra cán bộ. Qua hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh chính l à môi t rư ờng để rèn luy ện, thử thách, sàng lọc cán bộ, xem xét đánh giá, bố trí sử d ụng - Lấy hiệu quả công v i ệc l àm thư ớc đo để đánh giá phẩm chất năng lực c ủa cán bộ. Mọi hoạt động của ng ư ời cán bộ đều phải đ ư ợc kiểm nghiệm qua t h ực tiễn. V ì v ậy, việc thông qua hoạt động thực tiễn v à phong trào Cách m ạng của quần chúng để tuyển chọn giáo dục r èn luy ện, bồi d ưỡng cán bộ p h ải đ ư ợc cấp ủy th ường xuy ên quan tâm và tạo điều kiện để cán bộ đ ư ợc r èn l uy ện thử thách, kiểm nghiệm qua hoạt động thực tiễn. C ác c ấp ủy Đảng l à nhân t ố quyết định th ành công c ủa công tác cán bộ, n h ững vấn đề về chủ tr ương chính sác h, đánh giá, b ố trí, sử dụng, điều động, đ ề bạt, khen th ư ởng, kỷ luật cán bộ nhất thiết phải do Đảng ủy quyết định t heo đa số. Thực hiện chính sách cán bộ thông qua các tổ chức v à đ ội ngũ Đ ảng vi ên theo đúng quy tr ình, quy ch ế v à đi ều lệ đo àn th ể của các t ổ chức t rong h ệ thống chính trị, Đảng thống nhất l ãnh đ ạo công tác cán bộ v à qu ản lý 5
 7. đ ội ngũ cán bộ theo nguy ên t ắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của c ác t ổ chức th ành viên trong h ệ thống chính trị. 2. Tiêu chuẩn cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ: Công ty Thương m ại - K hách s ạn Đống Đa l à doanh nghi ệp Nh à nư ớc c ó h ệ thống tổ chức t ương đ ối ổn định, Đảng ủy v à Giám đ ốc Công ty đ ã xác đ ịnh hệ thống cán bộ có vai tr ò h ết sức quan trọng trong việc thực hiện chức n ăng, nhi ệm vụ của doan h nghi ệp đ ược giao, luôn quan tâm đúng mức tới c ông tác đào t ạo v à b ồi d ư ỡng đội ngũ cán bộ. - C ó b ản lĩnh chính trị, phải ki ên đ ịnh với đ ư ờng lối của Đảng, chính sách pháp lu ật của Nh à nước. Nắm vững đ ường lối chủ tr ương và chi ến l ư ợc p hát tri ển ng ành t hương m ại nghiệp vụ quản lý kinh doanh. - C ó năng l ực tổ chức thực hiện - Có phẩm chất đạo đức, có ý thức kỷ luật, sinh hoạt lành mạnh,giám quyết đoán và giám chịu trách nhiệm. Y êu cầu chung đối với các loại cán bộ kể trên. * V ề tr ình đ ộ, tốt n ghi ệp đại học đúng chuy ên ngành, các trư ờng hợp tốt n ghi ệp đại học không đúng chuy ên ngành, ph ải qua lớp bồi d ư ỡng tr ình đ ộ c huyên môn t ừ 6 tháng trở l ên. G ương m ẫu trong sản xuất công tác, có đạo đức lối sống trong sáng l ành m ạnh. H i ểu b iết về chế độ chính sách li ên quan đ ến ng ư ời lao động chấp h ành t ốt luật pháp của Nh à nư ớc. Am hiểu về t ình hình sản xuất kinh doanh của đ ơn v ị m ình ph ụ trách v à c ủa doanh nghiệp, có uy tín đối với quần chúng, có k h ả năng cộng tác với các bộ phận chuy ên mô n khác. - Đ ối với cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp đ ư ợc xếp ngạch cán bộ c huyên viên chính, ngoài nh ững y êu c ầu chung, c òn ph ải có khả năng bi ên so ạn các t ài li ệu, bồi d ư ỡng hoặc truyền đạt giảng dạy nghiệp vụ chuy ên môn. 6
 8. N ắm vững các thủ tục h à nh chính theo quy đ ịnh của pháp luật, đ ường lối c hính sách c ủa Nh à nư ớc v à c ủa ng ành Thương m ại ở những lĩnh vực li ên q uan. Ngoài yêu c ầu có tr ình đ ộ đại học đúng chuy ên ngành còn ph ải có thời g ian đ ã ở n gạch chuy ên viên ít nh ất 6 năm trở l ên, có ít nh ất 1 n go ại ngữ có thể đọc nghe và giao tiếp được về lĩnh vực chuyên môn. Có đề tài hoặc công trình được áp dụng trong công tác quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh. - Đ ối với cán bộ đ ư ợc xếp ngạch chuy ên viên, kinh t ế vi ên: áp d ụng c ho cán b ộ trong b ộ máy quản lý của Công ty. N goài các yêu c ầu chung c òn ph ải nắm chắc đ ư ợc các nguy ên t ắc chế đ ộ, thủ tục theo quy định chung của Nh à nư ớc v à c ủa doanh nghiệp. Soạn thảo đ ư ợc các văn bản về quy chế quản lý, quy tr ình nghi ệp vụ. Phân tích đánh giá, t ổ chức thu thập thông tin, phối hợp với các chuy ên viên nghi ệp vụ khác có l iên quan và hư ớng dẫn nghiệp vụ chuy ên môn cho ng ạch thấp h ơn. Yêu c ầu v ề ngoại ngữ phải đọc, hiểu đ ược t ài li ệu chuy ên môn và có th ể giao dịch đ ư ợc một ngoại ngữ. - C ó ph ẩm chất đ ạo đức, không tham ô l ãng phí, ph ải đặt lợi ích cá nhân t rong l ợi ích Quốc gia, lợi ích của doanh nghiệp v à t ập thể. Đ ánh giá cán b ộ: Về mục đích: K hông ng ừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ. Đ ào tạo bồi d ưỡng cán bộ một cách to àn diện có khả năng thích ứng với các điều kiện v à môi trư ờng công tác. B ản thân cán bộ l àm báo cáo t ự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức t rách nhi ệm vụ bao gồm kết quả thực hiện nhiệm vụ đ ư ợc giao, chất l ư ợng h i ệu quả công việc trong từng thời gian. Nhận thức, t ư tư ởng chính trị, việc c h ấp h ành ch ủ tr ương, đư ờng lối của Đảng v à chính sách, pháp lu ật của Nh à n ư ớc. Tinh thần học tập nâng cao tr ình đ ộ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần 7
 9. t rách nhi ệm trong công tác. V i ệc giữ g ìn đ ạo đức lối sống l ành m ạnh, chống q uan liêu, tham nh ũng lo ãng phí. Tinh th ần đo àn k ết, chiều h ư ớng v à kh ả n ăng phát triển ... Hội nghị cán bộ v à t ập thể đ ơn v ị sẽ tham gia xây dựng sau đ ó quy ết định đánh giá bằng bỏ phiếu kín. Đ ánh giá k ết q u ả lao động theo nguy ên t ắc dân chủ, công khai, công b ằng. Quy trình đ ánh giá và nh ận xét kết quả lao động bắt đầu từ mỗi ng ư ời l ao đ ộng v à m ỗi bộ phận tự kiểm điểm v à đánh giá, sau đó b ộ phận trực tiếp q u ản lý lao động nhận xét v à đánh giá, doanh nghi ệp t ổng hợp từng bộ phận v à t ừng ng ư ời, th ành l ập hội đồng đánh giá v à h ội đồng quyết định kết quả lao đ ộng của từng bộ phận v à t ừng ng ư ời lao động, thông báo kết quả đánh giá c ủa Hội đồng cho từng ng ư ời lao động. 8
 10. PHẦN II T H ỰC TRẠNG CÁN BỘ V À CÔNG TÁC CÁN B Ộ Ở C ÔNG TY TH ƯƠNG M ẠI - K HÁCH S ẠN ĐỐNG ĐA  A. Đ ẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY: 1. Quá trình xây dựng và trưởng thành của Công ty: Công ty Thương m ại - K hách s ạn Đống Đa đ ư ợc th ành l ập theo Quyết đ ịnh 1417QĐ/UB ng ày 2 3/4/1996 c ủa UBND Th ành phố H à N ội trên cơ sở sáp nh ập Công ty Th ương m ại dịch vụ tổng hợp Quận Đống Đa v à Công ty Ăn u ống khách sạn Đống Đa trực thuộc Sở Th ương m ại H à N ội với tổng số C B.CNV 427 ngư ời, vốn cố định l à 7.151.605.779 đ . Là m ột doanh nghiệp ki nh d oanh thương m ại - k hách sạn có chức năng chủ yếu: tổ chức sản xuất kinh d oanh các sản phẩm du lịch khách sạn, kinh doanh h àng hóa công ngh ệ phẩm, v ải sợi may mặc, h àng th ủ công mỹ nghệ, thiết bị giáo dục, h àng công nghi ệp đ i ện máy, nguy ên v ật liệu v à đ ồ gia dụng ... Trong chiến l ư ợc phát triển đến n ăm 2010, Công ty đư ợc Sở Th ương m ại giao nhiệm vụ củng cố ho àn thiện c ơ c h ế tổ chức bộ máy, tổ chức sản xuất kinh doanh chiếm lĩnh thị tr ư ờng, sẵn sàng th ực hiện hội nhập kinh tế. Xúc tiến công tác xuất nhập k h ẩu, lập quy h o ạch phát triển th ương m ại v à m ạng l ư ới kinh doanh bao gồm các Trung tâm t hương m ại, Si êu th ị, Cửa h àng nh ằm đáp ứng nhu cầu l ưu thông hàng hóa t rên đ ịa b àn phù h ợp với quy hoạch tổng thể theo chiến l ư ợc phát triển của n gành Thương m ại H à N ội. 9
 11. Để thực hiện được nhiệm vụ của ngành Thương mại H à N ội giao cho Công ty, cần có một đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi về các lĩnh vực thương mại, du lịch, khách sạn, xuất nhập khẩu, phát triển thị trường và quản lý kinh tế ... 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy: V ới chức năng v à nhi ệm vụ đ ư ợc giao Công ty Th ương m ại Khách s ạn Đống Đ a hiện có 1Giám đốc, 1 Phó giám đốc, 3 ph òng ban ch ức n ăng, 9 đơn v ị trực thuộc. G iám đ ốc Công ty chịu trách nhiệm tr ư ớc Sở Th ương m ại v à UBND T hành ph ố H à N ội v ề to àn b ộ hoạt động của Công ty trong việc thực hiện n h ững nhiệm vụ đ ư ợc quy định, Phó giám đốc Công ty vừa l à ngư ời giúp việc G iám đ ốc, vừa l à ngư ời chịu trách nhiệm tr ư ớc Giám đốc Công ty về tổ chức t h ực hiện nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp v à sẵn s àng thay th ế Giám đ ốc Công ty. C ác cơ quan chuyên môn g ồm có 3 phòng ban ch ức năng ( T ổ chức cán b ộ ,nhân sự, tiền lương. K ế toán t ài v ụ. Kế hoạch kinh doanh tổng hợp). 2 c huyên gia k ỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc doanh n ghi ệp v ề các lĩnh vực t ương ứ ng với chức năng, nhiệm vụ của các ph òng b an H ệ thống các đ ơn v ị sản xuất kinh doanh trực thuộc gồm có 9 đ ơn v ị: T rong đó có 3 trung tâm thương m ại, si êu th ị tổng hợp ( Siêu th ị ASEAN Kim L iên, Trung tâm thương m ại dịch tổng h ợp Nguyễn Tr ãi, Trung tâm th ương m ại Thanh Xuân). K h ối du lịch khách sạn, ăn uống có 6 đ ơn v ị trực thuộc ( Khách s ạn T hanh Long, Khách s ạn H ương Sen, Nhà hàng Nh ật Hồng, Nh à hàng Kim L iên, Nhà hàng Tây Sơn và C ửa h àng Ăn u ống Nguyễn Tr ãi). 10
 12. Bộ máy quản lý các ph òng ban Công ty g ồm 1 tr ư ởng ph òng và các cán b ộ, chuy ên viên chuyên ngành. Bộ máy quản lý ở các đ ơn v ị trực thuộc gồm có 1 Giám đốc, 1 Phó giám đ ốc, 1 bộ phận văn ph òng t ổng hợp bao gồm lao động tiền l ương, k ế toán t ài c h ính, kho, q ũy . SƠ ĐỒ 1 T Ổ CHỨC B Ộ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY Giám đốc Công ty Phó giám đốc 9 đơn vị Phòng Phòng Phòng KH Kế toán - Tài vụ Cán bộ - nhân sự trực thuộc kinh doanh KS Thanh long Siêu thị ASEAN Kim Liên KS Hương sen T T TM ẠI DV Nhà hàng Nguyễn Trãi Kim Liên Nhà hàng Nhật Hồng T T TM ẠI Thanh Xuân 11 Nhà hàng Tây Sơn
 13. SƠ ĐỒ 2 B Ộ MÁY C ÁN B Ộ ĐO ÀN TH Ể CHÍNH TRỊ T HAM GIA CÔNG TÁC QU ẢN LÝ DOANH NGHIỆP Đ ẢNG Ủ Y CƠ SỞ CÔNG TY THƯƠNG MẠI KHÁCH SẠN ĐỐNG ĐA 8 Chi bộ Văn phòng Đ. ủy Ban chấp hành trực thuộc UB Kiểm tra Công đoàn cơ (58 đảng viên) sơ Ban chấp hành Các ban Công đoàn bộ phận chuyên trách Các đơn v ị (SX-KD) 12
 14. Các tổ Đảng trực thuộc các chi bộ Đ ối với các c ơ quan chuyên môn c ủa Công ty, Ph òng Tổ chức cán bộ l à cơ q uan tham mưu cho Đ ảng ủy v à Giám đ ốc Công ty về cán bộ v à công tác cán b ộ, l à cơ quan tr ực tiếp góp phần nâng cao năng lực l ãnh đ ạo v à trình đ ộ quản l ý c ủa đ ội ngũ cán bộ trong doanh nghiệp. N hi ệm vụ chủ yếu của Ph òng T ổ chức cán bộ l à giúp Đ ảng ủy v à Giám đ ốc có các thông tin, t ài li ệu chính xác để tuyển chọn, quy hoạch, đánh giá v à sử dụng cán bộ. H ướng dẫn, theo d õi, đ ôn đ ốc, kiểm tra việc thực h i ện các N gh ị quyết, Quyết định của Đảng ủy v à Giám đ ốc Công ty. Quản lý cán bộ v à c ông tác cán b ộ theo chức năng nhiệm vụ đ ư ợc giao. B . THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỦA CÔNG TY: 1. Lực lượng cán bộ, nhân viên và cơ cấu trình độ: T ính đ ến t h ời điểm 15/12/2003 tổng số CB.CNV ở Công ty l à 427 n gư ời, tuổi đời b ình quân là 38,5. Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo: * V ề chuy ên môn : - Trình đ ộ đại học, cao đẳng: 42 ng ư ời chiếm 9,8% - C huyên gia n ấu ăn 2 n gư ời chiếm 0,46% - T rung c ấp : 12 ng ư ời chiếm 2,8% - S ơ c ấp : 23 ng ư ời chiếm 5,3% - Th ợ l ành ngh ề : 186 ng ư ời chiếm 43,5% - Trình đ ộ ngoại ngữ: Tr ình đ ộ A: 47 ng ư ời chiếm 11%. T rình đ ộ B: 42 ng ư ời chiếm 9,8% 13
 15. * Về tin học (có trình độ từ tin học cơ sở trở lên): 67 người chiếm 15,6%. : 7 n gư ời chiếm 1,6% * B ồi d ưỡng kiến thức qu ản lý Nh à nước * V ề lý luận chính trị: - C ao c ấp chính trị : 1 ng ư ời chiếm 0,23% - Trung c ấp chính trị: 6 ng ười chiếm 1,4% * P hân theo gi ới tính: - N am: 92 ngư ời chiếm 21,5 % - N ữ : 335 ng ư ời chiếm 78,4% * X ếp l ương ng ạch bậc chuy ên viên kinh t ế: 4 6 ngư ời ( trong đó đ ã x ếp l ương chuyên viên c òn n ợ bằng đại học: 4 ng ư ời chiếm 8,6% so với tổng số c huyên viên kinh t ế đ ã x ếp lương). * V ề c ơ c ấu: - B an giám đ ốc: 2 ng ư ời ( 1 Giám đ ốc, 1 Phó giám đốc) 4 ng ư ời - C hánh phó phòng ban : - Trư ởng phó các đ ơn v ị trực thuộc : 12 ng ư ời - Bộ máy cán bộ gián t i ếp l àm công tác qu ản lý: 67 ng ư ời T hâm niên Số c ông tác C h ức danh T rình đ ộ học vấn T u ổi đời l ư ợng ( năm) G iám đ ốc Công ty Đ ại học 1 5 3t 27 P hó giám đ ốc Cty Đ ại học 1 5 0t 25 Đ ại học C hánh phó phòng ban 4 4 0t – 5 2t 17 – 2 5 T rư ởng các đ ơn v ị TT Đ ại h ọc, Cao đẳng 6 3 9t – 4 5t 17 – 2 5 P hó các đơn v ị TT Đ ại học, Cao đẳng 6 3 7t – 4 8t 15 – 2 3 14
 16. * Đánh giá tổng quát: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt hiện tại của Công ty bao gồm Ban Giám đốc, Chánh phó các đơn vị Cửa hàng, Trưởng phó các phòng ban Công ty đều có thời gian công tác và tuổi nghề cao, có kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức sản xuất kinh doanh và lãnh đạo đ ơn vị, được rèn luyện thử thách trong quá trình đấu tranh Cách mạng lâu d ài gian khổ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiệt tình Cách mạng, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, biết vận dụng và cụ thể hóa chủ trương của ngành Thương mại vào điều kiện hoàn cảnh cụ thế của Công ty để ho àn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc vận dụng các tiêu chuẩn chức danh cán bộ trong công tác đào tạo bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm. Việc cụ thể hóa các tiêu chuẩn chung của Nghị quyết Trung ương III khóa VIII đ ối với các chức danh chánh phó giám đốc, trưởng phó các phòng ban còn thiếu cụ thể. Vì thế, khi cân nhắc bổ nhiệm đề b ạt cán bộ, còn dựa vào các tiêu chuẩn rất chung nên việc đánh giá, lựa chọn cán bộ còn mang tính chất thủ tục hành chính hơn là chọn người có phẩm chất, năng lực đủ tiêu chuẩn và uy tín. Thậm chí có trường hợp còn mang nặng ý kiến chủ quan. * Về yếu k ém tồn tại: l à đơn v ị tổ chức sản xuất kinh doanh th ương m ại c hú tr ọng nhiều tới mục ti êu hi ệu quả kinh tế n ên m ột số cán bộ có lúc c òn n h ận thức m ơ h ồ về chủ nghĩa Mác L ê nin và ch ủ nghĩa x ã h ội, giảm sút niềm t in. Nh ất l à sau khi ch ế độ x ã hội chủ ngh ĩa ở Li ên Xô và các nư ớc Đông Âu sụp đổ, thiếu ki ên đ ịnh về con đ ường đi l ên CNXH, cán b ộ còn nh ận thức m ơ h ồ về nền kinh tế thị tr ư ờng v à chính sách kinh t ế nhiều th ành ph ần của Đảng v à Nhà nư ớc, số cán bộ chủ chốt l ãnh đ ạo các đ ơn v ị Cửa h àng tr ực thuộc , h ầu hết đều ch ưa đ ạt trình đ ộ chính trị theo quy định của Ban cán sự Đảng v à S ở Th ương m ại H à N ội ( ngoài yêu c ầu về trình đ ộ đại học, phải có tr ình đ ộ t rung c ấp chính trị) , đ ội ngũ cán bộ vẫn c òn thi ếu về số l ượng ( nhi ều ph òng b an và các đơn v ị trực thuộ c chưa có c ấp phó đ ơn v ị). S ố cán bộ đang làm công 15
 17. tác lãnh đạo quản lý không đồng đều về năng lực (vẫn còn trường hợp được bổ nhiệm chức danh chưa có bằng đại học), tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ đang tồn tại trong Công ty (số cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu, năng lực hạn chế vẫn đang giữ những chức danh quản lý, trong khi số cán bộ trẻ có năng lực, có trình độ vẫn nằm trong quy hoạch. Lực lượng cán bộ làm công tác quản lý chuyên môn đã được kiện toàn song đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến th ương m ại và xuất nhập khẩu còn thiếu trầm trọng). * X ét v ề nhiều mặt kể cả về chất lư ợng, số l ư ợng v à cơ c ấu cán bộ quản l ý hi ện tại của Công ty c òn ch ưa đ ạt y êu c ầu, ch ưa đáp ứ ng đ ư ợc với đ òi h ỏi c ủa nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 2. Tình hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ: T ừ năm 1998 đến nay, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đã được quan tâm. Kết quả cụ thể công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong 5 năm từ năm 1998 đến năm 2003: - Đ ại học : 23 ng ư ời - Lý lu ậnch ính tr ị: 4 ng ư ời - Tin h ọc : 36 ng ư ời - N go ại ngữ : 12 ng ư ời 3. Đánh giá về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ: a) Những mặt tích cực: - C ông tác đào t ạo bồi d ư ỡng cán bộ của Côn g ty đ ã bám sát vào tiêu c hu ẩn nghiệp vụ theo y êu c ầu v à quy đ ịnh của các cấp đ ã ban hành, vi ệc tổ c h ức thực hiện đ ã đ ư ợc Đảng ủy, Giám đốc Công ty chú trọng, bộ máy quản l ý và đ ội ngũ cán bộ l ãnh đ ạo của Công ty tham gia nhiệt t ình, đ ư ợc Sở T hương m ại H à N ội đánh gía l à thi ết thực trong việc nâng cao năng lực công t ác c ủa đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp, vừa đáp ứng đ ư ợc nguyện vọng 16
 18. q uy ền lợi chính đáng của bộ máy cán bộ quản lý Công ty để nâng ngạch, xếp l ương vào các ng ạch chuy ên viên theo đúng quy đ ịnh. - C ông tác đào t ạo bồi d ư ỡng đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp b ư ớc đầu đ ã có k ết quả theo h ư ớng đa dạng hóa, tranh thủ đ ư ợc sự đồng t ình ủ ng hộ của các đo àn th ể khi cử cán bộ đi học tập đ ào t ạo bồi d ư ỡng kiến thức , p hát huy đư ợc sức mạn h t ổng hợp của tập thể CB.CNV, đo àn th ể quần chúng v à các phòng ban chuyên môn và các đ ơn v ị trực thuộc. b) Một số hạn chế: - C hưa có chi ến l ư ợc đ ào t ạo, bồi d ư ỡng đội ngũ cán bộ một cách lâu d ài c ũng nh ư các chương tr ình, k ế hoạch đ ào t ạo từn g th ời kỳ trung hạn ( 5năm) v à dài h ạn ( 10năm), n ên công tác đào t ạo bồi d ư ỡng cán bộ th ư ờng bị đ ộng, trông chờ v ào ch ỉ ti êu phân b ổ của cấp tr ên. Do v ậy nhiều khi không đ áp ứ ng đ ư ợc thực tế y êu c ầu sử dụng cán bộ. - C hưa có chính sách, quy đ ịnh cụ t h ể về chế độ đối với việc cử ng ư ời đi b ồi d ư ỡng, đ ào tạo ở trong n ư ớc cũng nh ư ở n ư ớc ngo ài. Có nh ững cán bộ đ ư ợc tham dự nhiều khóa bồi d ư ỡng đ ào t ạo nh ưng c ũng có những cán bộ ít đ ư ợc cử đi đ ào t ạo bồi d ư ỡng kiến thức v ì ch ưa có quy ch ế bắt buộc. - K inh phí dành cho công tác đào t ạo đội ngũ cán bộ còn quá h ạn hẹp, đặc b i ệt l à kinh phí dành cho công tác đào t ạo chuy ên sâu và đào t ạo chuy ên gia ... S ố CB.CNV đ ã có nhi ều năm công tác đang theo học tại chức ở các tr ường đại h ọc chuy ên ngành ( Thương m ại , Kinh t ế quốc dân, Học viện t ài chính, H ọc v i ện h ành chính qu ốc gia, Công đo àn) h ầu hết đều tự túc kinh phí học tập, d oanh nghi ệp chỉ bảo đảm cho h ư ởng quyền lợi về chế độ l ương, ph ụ cấp t rong quá trình theo h ọc. - N hìn chung, v ề công tác đ ào t ạo b ồi d ư ỡng cán bộ, Công ty đ ã làm đ ư ợc số việc n êu trên, nhưng so v ới y êu c ầu phát triển để đáp ứng đ ư ợc nhiệm vụ t rong tình hình m ới c òn c ần phải tiếp tục đẩy mạnh tiến độ đ ào t ạo bồi d ư ỡng, 17
 19. x ây d ựng kế hoạch, ch ương tr ình đ ào t ạo thích hợp với loại h ình cá n b ộ quản l ý doanh nghi ệp. Vừa phải coi trọng các ch ương tr ình đ ào t ạo đáp ứng y êu c ầu t rư ớc mắt, vừa phải tính đến chiến l ư ợc lâu d ài trong công tác đào t ạo bồi d ư ỡng cán bộ v à s ử dụng cán bộ lâu d ài. G ắn công tác đ ào t ạo bồi d ư ỡng cán b ộ với việc giải qu y ết các y êu c ầu công việc bức xúc của doanh nghiệp hiện t ại. c) Nguyên nhân: - C ông tác tổ chức cán bộ còn ch ậm đổi mới, tr ình đ ộ lý luận v à tổng kết t h ực tiễn, tham m ưu đ ề xuất những vấn đề chiến l ư ợc về cán bộ v à công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, thiếu thực tiễn về công tác trong ngành Thương mại, dịch vụ du lịch, xuất nhập khẩu và kinh doanh theo chức năng được giao. - M ột thời gian d ài sau khi thành l ập Công ty, doanh nghiệp ch ưa có đ ịnh h ư ớng tới việc quy hoạch đ ào t ạo bồi d ư ỡng c án b ộ, việc sử dụng cán bộ mới k hi giao vi ệc, ch ưa coi trọng tới hiệu quả tổ chức kinh doanh v ì th ế n ên khi c ần những cán bộ có năng lực, năng động sáng tạo ch ưa có cán b ộ để sử dụng 18
 20. PH ẦN III C ÁC GI ẢI PHÁP C Ơ B ẢN NÂNG CAO TR ÌNH Đ Ộ QUẢN LÝ C ỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRONG DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN HIỆN NAY  Đ ể có c ơ sở tuyển dụng, đ ào t ạo bồi d ưỡng, đề bạt v à b ổ nhiệm cán bộ, x ây d ựng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp ngang tầm với y êu c ầu nhiệm v ụ trong thời kỳ mới, Ph òng T ổ chức cán bộ có trác h nhi ệm tham m ưu cho l ãnh đ ạo doanh nghiệp tiếp tục nghi ên c ứu dể xây dựng ti êu chu ẩn cán bộ đối v ới các chức danh c òn thi ếu nói tr ên. Tiêu chu ẩn từng chức danh phải đ ư ợc q uy đ ịnh cụ thể về: tr ình đ ộ, năng lực, phẩm chất chính trị, hiểu biết pháp l u ật, mức đ ộ ho àn thành nhi ệm vụ, độ tuổi ... - X ây d ựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ y êu c ầu, nhiệm vụ của thời k ỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n ư ớc, thời kỳ hội nhập ( AFTA,APEC,ho ạt động th ương m ại, Việt Nam đang trong thời kỳ v à chu ẩn b ị g ia nh ập WTO) - Q uán triệt quan điểm giai cấp công nhân của Đảng, phát huy truyền t h ống y êu nư ớc v à đoàn k ết dân tộc. - G ắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức v à đ ổi mới c ơ c h ế quản lý sản xuất kinh doanh. - T hông qua h o ạt động thực tiễn v à phong trào Cách m ạng của các đo àn t h ể quần chúng để tuyển chọn, giáo dục, r èn luy ện, bồi d ưỡng cán bộ. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2