luận văn:Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:117

0
54
lượt xem
12
download

luận văn:Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau hơn 20 năm thực hiện đổi mới nền kinh tế đất nước, số lượng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân nước ta đã có sự thay đổi và phát triển vượt bậc. Trước thời kỳ đổi mới, nền kinh tế nước ta được quản lý theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, thành phần các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp quốc doanh, số lượng cũng không nhiều, tổng số lúc cao nhất cũng chỉ trên 1200 doanh nghiệp. Trong thời gian qua...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn:Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

 1. Lu n văn t t nghi p. 1 LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Th c tr ng và gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng c a các Hi p h i doanh nghi p Vi t Nam trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t .” Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 2. Lu n văn t t nghi p. 2 L I C M ƠN hoàn thành lu n văn v i tài: “Th c tr ng và gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng c a các Hi p h i doanh nghi p Vi t Nam trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t ”, em ph i k n s giúp nhi t tình c a cán b Trung ương H i Doanh nghi p tr Vi t Nam ã t o i u ki n cho em v ngu n tài li u và chia s nh ng kinh nghi m v phát tri n hi p h i. Bên c nh ó, tài này ư c hoàn thành cũng có mô ph n óng góp và ng h to l n c a các th y cô giáo trong khoa Kinh t và kinh doanh qu c t . Trư c h t, em xin g i l i c m ơn chân thành t i giáo viên hư ng d n PGS. Ts. Nguy n Thư ng L ng ã có nh ng ch b o tâm huy t, nhi t tình, kiên trì cùng em kh c ph c nh ng h n ch c a bài vi t bài vi t ư c sâu s c và hoàn thi n hơn. Sau ó em xin g i l i c m ơn t i các th y cô giáo trong hao, cùng toàn th các anh ch cán b làm vi c H i các nhà Doanh nghi p tr Vi t Nam vì s giúp và ch b o trong su t th i gian em th c t p t i ó. Hà n i, ngày 9 tháng 6 năm 2008 Sinh viên Ph m Bích Ng c Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 3. Lu n văn t t nghi p. 3 L I CAM K T Lu n văn v i tài: “Th c tr ng và gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng c a các Hi p h i doanh nghi p Vi t Nam trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t ” là m t tài do tác gi th c hi n c l p thông qua vi c tham kh o các sách b o, các t p chí liên quan cũng như s hư ng d n ch b o c a các th y cô giáo, cùng toàn th cán b H i doanh nghi p tr Vi t Nam. Tác gi xin cam oan, toàn b n i dung c a ê tài không sao chép b t kỳ tài li u nào. N u sai v i l i cam oan trên, tác gi xin ch u hoàn toàn trách nhi m. Hà n i, ngày 9 tháng 6 năm 2008 Sinh viên Ph m Bích Ng c Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 4. Lu n văn t t nghi p. 4 M CL C L IM U ......................................................................................................... 1 1. Tính t t y u c a tài ....................................................................................... 9 2. M c ích nghiên c u c a tài ....................................................................... 10 3. Nhi m v nghiên c u c a tài ...................................................................... 10 4. i tư ng, khách th và ph m vi nghiên c u c a tài................................... 11 5. Phương pháp nghiên c u ................................................................................. 11 6. K t c u c u tài ............................................................................................ 11 CHƯƠNG 1: NH NG CƠ S LÝ LU N VÀ N I DUNG CH Y U V DOANH NGHI P VÀ HO T NG C A HI P H I DOANH NGHI P .......... 13 1.1 M t s nh n th c chung v doanh nghi p .................................................... 13 1.1.1 Doanh nghi p ........................................................................................... 13 1.1.2 Kinh doanh ............................................................................................... 14 1.1.3 Nhà doanh nghi p..................................................................................... 15 1.2 M t s nh n th c chung v H i doanh nghi p ............................................. 15 1.2.1 S ra i c a H i doanh nghi p................................................................ 15 1.2.2 S c n thi t ph i phát huy vai trò c a H i, Hi p h i trong i u ki n h i nh p Kinh t qu c t .............................................................................................. 16 1.2.3 Các y u t nh hư ng t i vi c thành l p H i, Hi p h i doanh nghi p Vi t Nam ................................................................................................................. 17 1.2.4 Ch c năng ho t ng c a H i doanh nghi p ............................................. 18 1.2.5 Nhi m v c a các Hi p h i doanh nghi p ................................................. 19 1.2.6 Cơ c u t ch c chung c a các Hi p h i .................................................... 20 1.3 Quan i m c a ng và nhà nư c v phát tri n doanh nghi p và Hi p h i doanh nghi p. ........................................................................................................ 22 1.3.1 Quan i m c a ng và nhà nư c v phát tri n doanh nghi p .................. 22 1.3.2 Quan i m c a ng v phát tri n các Hi p h i doanh nghi p ................. 24 Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 5. Lu n văn t t nghi p. 5 1.4 Bài h c kinh nghi m v nâng cao kh năng ho t ng c a các H i doanh nghi p c a các nư c trên th gi i. ......................................................................... 24 1.4.1 Kinh nghi m xây d ng và phát tri n c a m t s H i doanh nghi p trên th gi i ................................................................................................................. 25 1.4.2 Bài h c v công tác c a các H i doanh nghi p i v i Vi t Nam ............. 30 CHƯƠNG 2: TH C TR NG QUÁ TRÌNH HO T NG C A CÁC HI P H I DOANH NGHI P TRONG TH I GIAN QUA .................................................... 32 2.1 Trư c khi gia nh p WTO ................................................................................. 32 2.1.1 Tình hình chung ............................................................................................ 24 2.1.2 Tình hình ho t ng c th ........................................................................... 27 2.1.2.1 V cơ c u t ch c ...................................................................................... 28 2.1.2.2 V h i viên c a các Hi p h i doanh nghi p................................................ 31 2.1.2.3 V công tác xây d ng và phát tri n t ch c h i .......................................... 33 2.1.2.4 V ho t ng c a các Hi p h i ................................................................... 34 2.1.3 K t qu chung t ư c c a các Hi p h i ..................................................... 44 2.1.4 Nh ng khó khăn t n t i c a Hi p h i doanh nghi p Vi t Nam hi n nay........ 45 2.2 Ho t ng c a Hi p h i sau khi gia nh p WTO ............................................... 56 2.2.1 Tình hình chung ............................................................................................ 48 2.2.2 Thách th c .................................................................................................... 48 2.2.3 H n ch còn t n t i trong h th ng Hi p h i ................................................. 52 CHƯƠNG 3 NH HƯ NG VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO T NG C A HI P H I DOANH NGHI P TRONG B I C NH H I NH P KINH T QU C T ............................................................................................. 62 3.1 Th i cơ và thách th c i v i vi c thành l p c a H i, Hi p h i khi Vi t Nam h i nh p Kinh t qu c té. ............................................................................................. 62 3.1.1 Th i cơ ......................................................................................................... 62 3.1.2 Thách th c .................................................................................................... 63 3.2.1 nh hư ng chi n lư c ................................................................................. 64 3.2.2 nh hư ng c th ........................................................................................ 66 Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 6. Lu n văn t t nghi p. 6 3.3 Gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng c a các Hi p h i doanh nghi p trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t . ........................................................................ 67 3.3.1.Gi i pháp v phía nhà nư c........................................................................... 67 3.3.2 Gi i pháp v phía Hi p h i ........................................................................... 70 3.3.3 Gi i pháp v phía doanh nghi p .................................................................... 75 K T LU N ........................................................................................................... 79 Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 7. Lu n văn t t nghi p. 7 DANH M C T VI T T T STT CH VI T T T NGHĨA Y 1 XHCN Xã h i ch nghĩa 2 KHCN Khoa h c công ngh 3 DN Doanh nghi p 4 CLB Câu l c b 5 TNCS HCM Thanh niên c ng s n H Chí Minh 6 LHTN Liên hi p thanh niên 7 CS C ng s n 8 UBTW U ban Trung ương 9 UBLT U ban lâm th i 10 DNT Doanh nghi p tr 11 VP Văn phòng 12 BCH Ban Ch p Hành 13 WTO T ch c thương m i th gi i Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 8. Lu n văn t t nghi p. 8 DANH M C CÁC HÌNH V Hình 1.1 Sơ t ch c H i Doanh nghi p tr Nh t B n 19 Hình 2.1 T ch c c a các Hi p h i doanh nghi p a phương. 29 Hình 2.2 M c ng d ng Công ngh thông tin c a các Hi p h i a phương 30 Hình 2.3: Các lý do gia nh p Hi p h i doanh nghi p 32 Hình 2.4 Nh ng ngu n thu chính c a Hi p h i 33 Hình 2.5 T n su t các ho t ng c a các Hi p h i 35 Hình 2.6 S khác bi t gi a các Hi p h i i v i các ho t ng chính. 36 Hình 2.7 Thách th c trong tương lai i v i các Hi p h i 50 Hình 2.8 Các thách th c trong tương lai i v i các thành viên c a Hi p h i 51 Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 9. Lu n văn t t nghi p. 9 L IM U 1. Tính t t y u c a tài Sau hơn 20 năm th c hi n i m i n n kinh t t nư c, s lư ng doanh nghi p và i ngũ doanh nhân nư c ta ã có s thay i và phát tri n vư t b c. Trư c th i kỳ i m i, n n kinh t nư c ta ư c qu n lý theo cơ ch k ho ch hóa t p trung, thành ph n các doanh nghi p ch y u là doanh nghi p qu c doanh, s lư ng cũng không nhi u, t ng s lúc cao nh t cũng ch trên 1200 doanh nghi p. Trong th i gian qua, ng và chính ph ã có nh ng n l c áng k trong vi c phát tri n m t n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, khuy n khích nhi u thành ph n kinh t cùng phát tri n bình ng trong môi trư ng kinh doanh lành m nh. Do ó, s lư ng doanh nghi p ã tăng lên nhanh chóng. Sau khi lu t Công ty ư c ban hành năm 1990, c bi t là sau khi lu t Doanh nghi p có hi u l c năm 2000, n nay c nư c có kho ng 300 000 doanh nghi p trong ó có g n 200 000 doanh nghi p ngoài qu c doanh, trên 3,7 tri u h kinh doanh cá th . Bên c nh s ra i c a ngày càng nhi u các doanh nghi p thì xu hư ng “liên doanh, liên k t - h p tác v ng m nh” cũng n y sinh như m t nhu c u t t y u trong xã h i hi n i. S c nh tranh và quy lu t ào th i kh c nghi t c a n n kinh t th trư ng òi h i các doanh nghi p ph i có s oàn k t, chung lưng góp s c trư c h t là vì s t n t i, vì l i ích và tương lai c a chính mình. Hơn lúc nào h t, s ra ic a m t t ch c t p h p, liên k t, h tr và i di n gi ây ã tr thành m t nhu c u c p thi t i v i các doanh nghi p. T ch c này s thay h làm nhi m v c a ngư i phát ngôn, i di n cho quy n l i và mong mu n chung c a các doanh nghi p, là c u n i liên k t các doanh nghi p trong và ngoài nư c. Vì th , s ra i c a H i, Hi p h i doanh nghi p là c n thi t. H i là c u n i gi a ng, Nhà nư c v i các nhà doanh nghi p, ng th i là môi trư ng t p h p, b i dư ng, nh hư ng phát tri n cho các nhà doanh nghi p. Bư c sang th k 21, các nhà doanh nghi p ti p t c là l c lư ng quan tr ng trong qu n lý, i u hành các ơn v kinh t nư c nhà. Vi c t p Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 10. Lu n văn t t nghi p. 10 h p, b i dư ng nghi p v , giáo d c, nh hư ng tư tư ng cho i ngũ các nhà doanh nghi p là nhi m v c a t ch c H i, Hi p h i và cũng là v n c p bách, quan tr ng m b o năng l c c nh tranh, s phát tri n n nh và úng nh hư ng XHCN c a n n kinh t Vi t Nam trong i u ki n h i nh p kinh t th gi i. Tuy nhiên, Vi t Nam, hi u qu ho t ng c a các Hi p h i doanh nghi p chưa th c s cao. Theo ánh giá c a Chuyên gia kinh t Ph m Chi Lan thì: “Nhìn chung, các Hi p h i doanh nghi p Vi t Nam u n l c r t l n ph n u th c hi n vai trò ch ch t c a mình, i di n b o v cho quy n l i h i viên, k c các quan h trong nư c cũng như các quan h kinh doanh qu c t . Nhưng th c t hi n nay cho th y, năng l c các Hi p h i còn khác nhau, i u ki n c a các hi p h i cũng khác nhà và vai trò, óng góp c a các hi p h i cũng chênh lêch nhau áng k ”. M t khác, sau khi Vi t Nam là thành viên c a WTO, Vi t Nam s có nhi u cơ h i m i, cũng như thách th c m i trong vi c phát tri n kinh t nói chung. i u này òi h i, m i liên h gi a doanh nghi p và Hi p h i càng cao. Trư c th c ti n ó, vi c tri n khai nghiên c u tài “Th c tr ng và gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng c a các Hi p h i doanh nghi p Vi t Nam trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t ” là c n thi t và c p bách. 2. M c ích nghiên c u c a tài Nghiên c u, ánh giá th c tr ng tình hình gi i doanh nghi p Vi t Nam hi n nay, mô hình t ch c ho t ng c a m t s hi p h i doanh nghi p nư c ngoài và ho t ng c a các Hi p h i doanh nghi p Vi t Nam, t ó ra các gi i pháp, bi n pháp, nh hư ng nâng cao hi u qu ho t ng c a các Hi p h i Doanh nghi p Vi t Nam phù h p v i i u ki n h i nh p kinh t qu c t và yêu c u hi n nay c a t nư c. 3. Nhi m v nghiên c u c a tài - Khái quát các v n lý lu n liên quan n doanh nghi p và ho t ng c a Hi p h i doanh nghi p Vi t Nam và kinh nghi m ho t ng c a m t s hi p h i trên th gi i. Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 11. Lu n văn t t nghi p. 11 - Phân tích, ánh giá th c tr ng ho t ng c a H i, Hi p h i doanh nghi p Vi t Nam c th t ó ưa ra nh n xét chung v ho t ng c a H i, Hi p h i doanh nghi p nói chung. - ưa ra các gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng c a các Hi p h i doanh nghi p Vi t Nam trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t . 4. i tư ng, khách th và ph m vi nghiên c u c a tài - i tư ng nghiên c u: Ho t ng c a các doanh nghi p trong Hi p h i và tác ng c a Hi p h i i v i các doanh nghi p tham gia. - Khách th nghiên c u: Các doanh nghi p, H i doanh nghi p Vi t Nam, H i doanh nghi p c a môt s nư c trên th gi i. - Ph m vi nghiên c u: Toàn qu c, t p trung vào m t s Hi p h i có ho t ng t t và hi u qu . 5. Phương pháp nghiên c u S d ng t ng h p các phương pháp sau: - Phương pháp duy v t bi n ch ng, duy v t l ch s . - Phương pháp h th ng. - Phương pháp phân tích, t ng h p các tư li u, tài li u liên quan. - Phương pháp chuyên gia: T a àm, trao i. 6. K tc uc u tài Ngoài các ph n: m u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o, n i dung chính c a tài chia làm 3 chương: - Chương 1: Nh ng cơ s lý lu n và n i dung ch y u v doanh nghi p và ho t ng c a doanh nghi p trong Hi p h i. - Chương 2: Th c tr ng quá trình ho t ng c a các Hi p h i doanh nghi p trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t . Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 12. Lu n văn t t nghi p. 12 - Chương 3: xu t các gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng c a Hi p h i doanh nghi p trong b i c nh h i nh p. Tuy nhiên, do i tư ng nghiên c u c a tài là r t m i m , th i gian nghiên c u có h n nên trong m t s khía c nh trình bày c a s không tránh kh i thi u sót. Em r t mong nh ng ý ki n ánh giá, phê bình quý báu c a th y cô và các b n bài vi t ư c hoàn thi n và có ý nghĩa th c ti n hơn. Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 13. Lu n văn t t nghi p. 13 CHƯƠNG 1: NH NG CƠ S LÝ LU N VÀ N I DUNG CH Y U V DOANH NGHI P VÀ HO T NG C A HI P H I DOANH NGHI P 1.1 M t s nh n th c chung v doanh nghi p 1.1.1 Doanh nghi p Trong các cu n T i n ti ng Vi t, khái ni m "doanh nghi p" ư c nh nghĩa chưa rõ ràng và chưa bao quát h t các lo i hình t ch c kinh doanh. Khái ni m "doanh nghi p" hi u theo Lu t Doanh nghi p ư c Qu c h i nư c C ng hoà XHCN Vi t Nam thông qua tháng 12/2005 là "Doanh nghi p là t ch c kinh t có tên riêng, có tài kho n, có tr s giao d ch n nh ư c ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t nh m m c ích th c hi n các ho t ng kinh doanh". Tuy nhiên, vì lu t này ch i u ch nh các t ch c kinh t có tư cách pháp nhân, có con d u riêng nên khái ni m doanh nghi p qui nh trong Lu t như trên là theo nghĩa h p. Trong th c t t i Vi t Nam, s lư ng các doanh nghi p như trên là kho ng 100.000, trong khi các t ch c kinh t qui mô nh như t , nhóm, h kinh doanh cá th là hơn 2,5 tri u ơn v . Các cơ s kinh t này tuy nh v qui mô, nhưng cũng th c hi n y các công o n c a ho t ng kinh doanh, có Gi y ăng ký kinh doanh do chính quy n c p và cũng n p thu kinh doanh theo qui nh c a Nhà nư c. Trong "Báo cáo nh hư ng chi n lư c và chính sách phát tri n doanh nghi p v a và nh Vi t Nam n năm 2010" c a B K ho ch và u tư thì các cơ s kinh t nói trên ư c nh nghĩa thu c khu v c doanh nghi p v a và nh , t c cũng là các doanh nghi p. Khái ni m doanh nghi p ư c nh nghĩa theo Giáo trình Kinh t vi mô – Trư ng i h c Kinh t Qu c dân xu t b n năm 2007 là: “Doanh nghi p là các ơn v kinh t cơ s có ch c năng s n xu t - kinh doanh hàng hoá, d ch v m t cách h p pháp theo nhu c u c a th trư ng nh m m c tiêu l i nhu n ho c hi u qu kinh t - xã h i t i a”. Theo nh nghĩa này, v m t lý thuy t, doanh nghi p bao hàm t t c các cơ s s n xu t - kinh doanh t các t p oàn kinh t l n n các h gia ình kinh Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 14. Lu n văn t t nghi p. 14 doanh cá th . Nhưng trong th c t qu n lý nư c ta hi n nay, pháp lu t m i ch coi là doanh nghi p các t ch c kinh t ăng ký theo Lu t Doanh nghi p, Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t H p tác xã, Lu t u tư nư c ngoài.H gia ình và kinh doanh cá th chưa ư c coi là doanh nghi p. Khái ni m "doanh nghi p" s d ng trong chuyên ư c hi u theo nghĩa như sau: "doanh nghi p" là các cơ s kinh t có ăng ký kinh doanh và th c hi n các ho t ng kinh doanh theo qui nh c a pháp lu t. 1.1.2 Kinh doanh Nói chung, chúng ta có th hi u m t cách nôm na kinh doanh là buôn bán. Tuy nhiên không th ng nh t kinh doanh và buôn bán là m t.Có r t nhi u nh nghĩa v ngh buôn bán có th ư c tìm th y trong ngôn t mô t các quá trình kinh doanh. nh nghĩa u tiên v ngh buôn bán, ra i t th k 18, coi ó là m t thu t ng kinh t mô t quá trình ch p nh n nh ng r i ro c a vi c mua hàng m t m c giá nào ó c nh r i bán l i v i m t m c giá khác không c nh. V sau, các nhà bình lu n ã m r ng nh nghĩa này và bao g m trong ó c vi c t p trung các y u t s n xu t. nh nghĩa này ưa m i ngư i n m t câu h i khác là li u vi c buôn bán có m t ch c năng duy nh t hay không hay nó ơn thu n ch là m t hình th c c a vi c qu n lý. u th k này, khái ni m i m i ư c ưa thêm vào nh nghĩa v vi c buôn bán. im i ây có th là i m i quá trình, i m i th trư ng, i m i s n ph m, i m i y u t và th m chí i m i v m t cơ c u. Các nh nghĩa sau này mô t công vi c kinh doanh có bao g m c vi c thành l p các doanh nghi p m i mà ngư i thành l p nên chúng là nh ng ngư i buôn bán. Như v y, trong quá trình kinh doanh có ho t ng mua bán và kinh doanh chính là ho t ng u tư thu l i nhu n. Theo nh nghĩa v kinh doanh trong Lu t Doanh nghi p năm 2005 thì “Kinh doanh là th c hi n m t, m t s ho c t t c các công o n c a quá trình u tư, t s n xu t n tiêu th s n ph m ho c cung ng d ch v trên th trư ng nh m m c ích sinh l i” Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 15. Lu n văn t t nghi p. 15 1.1.3 Nhà doanh nghi p Trong cu n T i n ti ng Vi t khái ni m nhà doanh nghi p v n chưa ư c nh nghĩa. Trong Giáo trình Qu n lý kinh t có ưa ra khái ni m "cán b qu n lý s n xu t - kinh doanh": ó là nh ng ngư i tr c ti p i u hành ho t ng c a doanh nghi p v i ch t ch h ch toán kinh doanh nh m m c tiêu hi u qu kinh t - xã h i cao nh t. Trong th c t , nhà doanh nghi p thư ng ư c hi u là nh ng ngư i gi v trí lãnh o ang tr c ti p qu n lý, i u hành ho t ng c a doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng theo qui nh c a pháp lu t. 1.2 M t s nh n th c chung v H i doanh nghi p 1.2.1 S ra i c a H i doanh nghi p T xa xưa, ông bà ta ã th y l i ích c a s liên k t và h p tác, qua câu nói “buôn có b n bán có phư ng”. S c nh tranh theo ki u ‘anh th ng có nghĩa là tôi thua’ ã không còn úng h n, mà gi ây xu hư ng ‘c nh tranh trong h p tác’, t c c hai cùng th ng, ã d n tr thành cung cách m i trong kinh doanh. Nh t là khi tài nguyên xã h i (v n, k thu t, qu n lý, ý tư ng ...) ã ngày càng d i dào, không ai có th gi ư c lâu l i th cho riêng mình. M t tính ch t khác có nh hư ng quan tr ng n xu hư ng liên k t: s phân khúc ngày càng nh c a th trư ng. M t ví d : ngày nay, trong m t ô th l n, không th tìm âu ra m t nhà hàng có th bán món cho m i i tư ng khách hàng, vì s thích c a ngư i ta ã ngày càng phân nhánh n h t m c, t i n i có nh ng nhà hàng ch chuyên bán món bún, ho c món cu n, ho c bánh mỳ...; th nhưng chính nh ng nhà hàng y l i thành công hơn c . Khi s chuyên môn hoá lên n cao ,t ty ud n n nhu c u liên k t cao . Nhà hàng s c n n nhà cung c p rau chuyên nghi p, r i là qu n lý, ph c v , ph b p chuyên nghi p, ... ngoài ra còn ph i liên k t v i nh ng ơn v du l ch, công ty truy n thông, báo chí, ... Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 16. Lu n văn t t nghi p. 16 S c nh tranh và quy lu t ào th i kh c nghi t c a n n kinh t th trư ng òi h i các doanh nghi p v a và nh ph i có s oàn k t, chung lưng góp s c trư c h t là vì s t n t i, vì l i ích và tương lai c a chính mình. Hơn lúc nào h t, s ra ic a m t t ch c t p h p, liên k t, h tr và i di n gi ây ã tr thành m t nhu c u c p thi t i v i các doanh nghi p, t o môi trư ng cho các doanh nghi p trao i kinh nghi m, h p tác, giúp l n nhau trong phát tri n, cung c p y các ho t ng h tr , xúc ti n, tư v n phát tri n cho các thành viên. Và các Hi p h i doanh nghi p ra i áp ng các nhu c u ó. Như v y, H i doanh nghi p là t ch c t nguy n bao g m nh ng ngư i có nhu c u, m c ích, ho t ng không vì m c ích l i nhu n, b o v quy n, l i ích h p pháp c a h i, h i viên và c ng ng góp ph n phát tri n t nư c vì m c tiêu dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch văn minh. Ví d : H i doanh nghi p tr Vi t Nam, H i doanh nghi p v a và nh …. 1.2.2 S c n thi t ph i phát huy vai trò c a H i, Hi p h i trong i u ki n h i nh p Kinh t qu c t Khi Vi t Nam tr thành thành viên c a WTO, các Doanh nghi p không còn ư c tr c p mang tính tr c ti p, cơ quan qu n lý Nhà nư c không còn là ngư i “v a á bóng, v a th i còi” mà ch còn là tr ng tài nên doanh nghi p bư c vào môi trư ng kinh doanh m i r t minh b ch v i s c nh tranh h t s c quy t li t. M t khác, tính liên k t gi a các doanh nghi p Vi t Nam chưa th c s cao. Do ó, các doanh nghi p s g p r t nhi u khó khăn trong vi c thâm nh p th trư ng và nâng cao uy tín trên trư ng qu c t n u doanh nghi p ng ơn l cho nên vi c l ng nghe, n m b t tình hình ho t ng c a các doanh nghi p c a Hi p h i là c n thi t tháo g các khó khăn. Vi c t p trung tư v n, hư ng d n cung c p thông tin cho doanh nghi p nh ng v n h i nh p kinh t qu c t , nh ng cam k t c a Vi t Nam v i WTO là v n mà nhi u doanh nghi p quan tâm. Cùng v i các cơ h i cho doanh nghi p phát huy h t năng l c c a mình, tuy nhiên v i các quy nh c a WTO, các cam k t Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 17. Lu n văn t t nghi p. 17 song phương, a biên và các t p quán, thông l , lu t pháp qu c t … ã vư t kh năng hi u bi t c a các doanh nghi p kinh doanh trong nư c theo t p quán thông thư ng. Vì th , vai trò c a các H i, Hi p h i càng c n thi t v i các doanh nghi p trong vi c hư ng d n, h tr các doanh nghi p trong kinh doanh. Bên c nh ó, Hi p h i là t ch c thích h p nh t và không th thay th trong vi c ánh giá ch t lư ng, i u ph i ho t ng và gi i quy t m i quan h gi a các doanh nghi p trong n i b lĩnh v c ó. Bám sát doanh nghi p và hơn n a l i chính là i di n cho ti ng nói c a nhóm doanh nghi p trong lĩnh v c, hi p h i s n m b t m t cách c th và rõ ràng nh ng v n h i và thách th c c a ngành, t ó ưa ra nh ng bi n pháp mang tính chính sách i u ti t m t cách hài hoà gi a l i ích c a ngành trong m i tương quan v i các lĩnh v c khác, cũng như trong quan h và c nh tranh gi a các doanh nghi p trong n i b ngành. 1.2.3 Các y u t nh hư ng t i vi c thành l p H i, Hi p h i doanh nghi p Vi t Nam Trên lý thuy t, th t c thành l p H i, Hi p h i quy nh rõ trong Lu t v H i ư c thông qua kỳ h p th 10, Qu c h i khóa 11 qua ó cho th y rõ hơn các bư c thành l p H i. Trư c tiên, mu n thành l p m t H i c n ph i có Ban v n ng thành l p h i. Ban v n ng thành l p H i có ít nh t 3 sáng l p viên. Sáng l p viên là công dân t 18 tu i tr lên, có năng l c hành vi dân s y , có hi u bi t chuyên môn, nghi p v trong lĩnh v c H i d ki n ho t ng, tr ngư i ang b truy c u trách nhi m hình s ho c ang ph i ch p hành hình ph t tù ho c b Tòa án tư c m t s quy n công dân có liên quan; trư ng h p sáng l p viên là t ch c thì t ch c ó ph i ư c thành l p h p pháp. T ó, ban v n ng c a H i s i u hành, c ngư i ng u ban v n ng, l p h sơ ăng ký thành l p H i g i B N i v ho c y ban nhân dân c p t nh. Sau khi ư c phê duy t h sơ, Ban v n ng ph i ti n hành t ch c i h i thành l p h i. Tuy nhiên, trên th c t vi c thành l p H i , Hi p h i thư ng tr i qua th i gian dài, qua nhi u quá trình, và ch u chi ph i b i nhi u y u t : Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 18. Lu n văn t t nghi p. 18 Y u t th nh t nh hư ng n quá trình thành l p H i, Hi p h i chính là xu th khách quan và s òi h i thành l p H i c a các thành viên. Y u t này là r t c n thi t cho ra i m t H i, Hi p h i tuy nhiên không ph i là y u t ch ch t. Vi c liên k t các doanh nghi p cùng ngành ngh v i nhau vào m t t ch c H i theo xu th và òi h i khách quan c a th c ti n n n kinh t c n ph i ti n hành thông qua m t Ban v n ng. Do ó, n u ch có nh ng doanh nghi p có nguy n v ng thành l p H i mà chưa có m t Ban v n ng, m t cơ c u t ch c th c s c a H i thì H i cũng chưa th hình thành. Như Hi p h i Th y s n Vi t Nam ra i trên cơ s s liên k t c a các doanh nghi p Th y s n trong quá trình kinh doanh phát tri n s n ph m và ư c i u hành b i y ban Trung ương H i. Y u t th hai nh hư ng t i vi c thành l p và duy trì m t H i là y u t t ch c. Trư c h t ó là ban lãnh o, b máy. B t kỳ m t H i, Hi p h i nào uc n m t t ch c có tư cách pháp nhân có con d u và có ngư i lãnh o có t m nhìn và bao quát ư c ho t ng. B máy nhân s là h t s c quan tr ng, b i n u mu n ho t ng c a H i ư c t t thì b máy nhân s ph i t t ng u t ch c b máy là Ban lãnh o do Ban v n ng b u ra. Vi c duy trì ho t ng c a H i là do B máy H i ho t ng có t t hay không. Trên th c ti n n hơn 90% H i ho t ng t t do có b máy nhân s và cán b lãnh o có t m nhìn và có quan h t t v i cơ quan h u quan. Y u t cu i cùng làm nh hư ng t i quá trình thành l p H i ó chính là kinh phí. Kinh phí giúp cho Ban v n ng c a H i có th làm các th t c c n thi t trong vi c thành l p H i. Kinh phí còn giúp duy trì ho t ng c a H i. Ngu n kinh phí ti n hành thành l p H i có th l y t ngu n tài tr , t l phí ban u do các thành viên sáng l p t nguy n óng góp, ho c do cơ quan sáng l p tài tr …Do v y, ngu n kinh phí có th huy ng t nhi u ngu n cung c p cho Ban v n ng có th ti n hành thành l p H i. 1.2.4 Ch c năng ho t ng c a H i doanh nghi p Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 19. Lu n văn t t nghi p. 19 Các Hi p h i doanh nghi p thư ng có nhi u ch c năng khác nhau tùy vào lĩnh v c và ngành mà hi p h i ó ho t ng.Tuy nhiên, chúng ta có th chia ra các ch c năng chính c a các Hi p hôi doanh nghi p như sau: Th nh t là ch c năng i di n quy n l i. ây là ch c năng chính c a a s các Hi p h i doanh nghi p, nh t là nh ng hi p h i l n, là i di n và tăng cư ng quy n l i h i viên trong các quan h kinh t trong và ngoài nư c, b o v quy n, l i ích chính áng, h p pháp c a h i viên.Ch c năng này bao g m vi c duy trì i tho i v i Chình ph v lu t và chính sách chi ph i ho t ng c a doanh nghi p và quan h v i các cơ quan t chúc trong nư c và nư c ngoài. Th hai là d ch v h tr cho các nhà doanh nghi p phát tri n ngh nghi p, trong h p tác u tư, phát tri n kinh doanh, trong h c t p nâng cao ki n th c chuyên môn, kinh nghi m và trình qu n lý, i u hành doanh nghi p. Th ba là di n àn cung c p, trao i thông tin, ý ki n gi a các nhà doanh nghi p tr v i các cơ quan ng và nhà nư c, các t ch c xã h i và doanh nghi p khác. 1.2.5 Nhi m v c a các Hi p h i doanh nghi p Căn c vào ch c năng c a các Hi p h i doanh nghi p mà chúng ta có th phân chia ra các nhi m v c th . Tuy nhiên, các nhi m v chính c a các Hi p h i doanh nghi p ư c t p trung vào các n i dung sau: - oàn k t, t p h p các nhà doanh nghi p trong và ngoài nư c, h tr h i viên m r ng quan h h p tác kinh doanh v i nhau và v i các doanh nghi p khác. - T ch c các ho t ng h tr h i viên nâng cao trình qu n lý, i u hành doanh nghi p, phát tri n ho t ng kinh doanh, phát tri n doanh nghi p. - Ph n ánh nhu c u, nguy n v ng, xu t, ki n ngh c a các nhà doanh nghi p v i ng, Nhà nư c và các t ch c h u quan v nh ng ch trương, chính sách và các v n liên quan n gi i doanh nghi p Vi t Nam. Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46
 20. Lu n văn t t nghi p. 20 - B o v quy n và l i ích chính áng, h p pháp c a h i viên, chăm lo phát tri n l c lư ng doanh nghi p cho t nư c. - T ch c hư ng d n cho h i viên tham gia các ho t ng xã h i. - T ch c ho t ng giao lưu, h p tác v i các t ch c doanh nghi p, t ch c kinh t nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t, góp ph n tích c c vào quá trình ch ng h i nh p kinh t qu c t . 1.2.6 Cơ c u t ch c chung c a các Hi p h i Cơ c u t ch c c a h i g m có: 1. i h i; 2. Ban lãnh o, b máy i u hành; 3. Ban ki m tra; 4. Các t ch c khác do i u l h i quy nh. Cơ quan lãnh o cao nh t c a h i là i h i. Nhi m kỳ i h i do i u l h i quy nh, nhưng không quá 5 năm k t ngày k t thúc i h i nhi m kỳ trư c. i h i b t thư ng ư c tri u t p khi có ít nh t trên m t ph n hai t ng s h i viên chính th c ho c hai ph n ba t ng s thành viên ban lãnh oh i ngh . i h i ư c t ch c theo hình th c i h i toàn th ho c ih i i bi u do i u l h i quy nh Nh ng n i dung quy t nh t i i h i g m có: - Thông qua i u l h i; - B u ban lãnh o, ban ki m tra h i; - Chia, tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th h i, i tên h i; - Các v n khác theo quy nh c a i u l h i. Ban lãnh o, ban ki m tra Ph m Bích Ng c L p: Kinh t qu c t K46

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản