intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Phát triển xuất khẩu giày dép sang thị trường Hoa Kỳ

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

220
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: Phát triển xuất khẩu giày dép sang thị trường Hoa Kỳ trình bày cơ sở khoa học để khẳng định sự cần thiết đẩy mạnh xuất khẩu giày dép sang thị trường Hoa Kỳ, thực trạng xuất khẩu giày dép sang thị trường Hoa Kỳ, các giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu giày dép sang thị trường Hoa Kỳ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Phát triển xuất khẩu giày dép sang thị trường Hoa Kỳ

 1. Trang 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛ KHOA HOÏC ÑEÅ KHAÚNG ÑÒNH SÖÏ CAÀN THIEÁT CAÀN ÑAÅY MAÏNH XUAÁT KHAÅU GIAØY DEÙP SANG THÒ TRÖÔØNG HOA KYØ 1.1 TOÅNG QUAN VEÀ HOAÏT ÑOÄNG XUAÁT NHAÄP KHAÅU GIAØY DEÙP TREÂN THEÁ GIÔÙI 1.1.1 Moät soá ñaëc ñieåm cô baûn cuûa ngaønh saûn xuaát giaøy deùp: Giaøy deùp laø maët haøng tieâu duøng coù nhieàu maãu maõ vaø chuûng loaïi khaùc nhau. Vì vaäy, moãi loaïi giaøy deùp coù quy trình saûn xuaát, coâng ngheä vaø giaù thaønh khaùc nhau. Coù theå chia caùc loaïi giaøy deùp nhö sau : giaøy da, giaøy ñeá cao su, ñeá nhöïa, giaøy theå thao, giaøy vaûi, giaøy sadal, vaø caùc loaïi deùp ñi trong nhaø, ñi daïo bieån… Sô ñoà 1.1 Quy trình cô baûn saûn xuaát giaøy - Caùc quy trình cô baûn ñeå saûn xuaát giaøy: taïo maãu, saûn xuaát ñeá, khaâu muõ giaøy, hoaøn chænh muõ giaøy, laép raùp hoaøn chænh (sơ đồ 1.1). - Saûn xuaát ñeá giaøy coù caùc coâng ngheä: eùp ñuùc, eùp phun, löu hoaù vaø eùp daùn. - Veà muõ giaøy coù caùc loaïi: muõ vaûi, muõ da, muõ giaøy theå thao, muõ giaøy saldal. - Giaøy deùp laø saûn phaåm mang tính thôøi trang, tuyø töøng muøa khaùc nhau khaùch haøng seõ coù sôû thích töøng loaïi giaøy deùp khaùc nhau vaø tuyø töøng vuøng khaùc nhau khaùch haøng cuõng seõ coù nhöõng thò hieáu khaùc nhau. Vì vaäy, tìm hieåu kó thò tröôøng
 2. Trang 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- xuaát khaåu giaøy deùp cuõng laø moät trong nhöõng yeâu caàu quan troïng. Ngoaøi ra, tính thôøi trang coù yeáu toá raát quyeát ñònh trong vieäc naâng cao giaù trò gia taêng cho saûn phaåm, saûn phaåm coù kieåu daùng laï, ñeïp, seõ taêng theâm tính caïnh tranh cho maët haøng. Ngaøy nay, vieäc öùng duïng coâng ngheä trong vieäc saûn xuaát giaøy deùp raát ñöôïc xem troïng, vì caùc doanh nghieäp ngaøy caøng muoán thoaõ maõn nhöõng yeâu caàu veà sôû thích giaøy deùp cuûa khaùch haøng vaø khaùch haøng cuõng ngaøy caøng coù nhöõng yeâu caàu khaét khe hôn cho töøng saûn phaåm. - Saûn xuaát giaøy deùp ña soá xuaát phaùt töø caùc nöôùc coù giaù nhaân coâng vaø chi phí saûn xuaát reû nhö: Indonesia, Philipin, Trung Quoác, Vieät Nam…Xuaát khaåu giaøy deùp chuû yeáu laø thoâng qua ñöôøng bieån. 1.1.2 Xu höôùng veà saûn xuaát giaøy deùp treân theá giôùi: Saûn xuaát vaø xuaát khaåu giaøy deùp laø moät ngaønh coâng nghieäp quan troïng ñoái vôùi taát caû caùc quoác gia treân theá giôùi, tuy nhieân vôùi söï phaùt trieån coâng ngheä vöôït baäc vaø söï thay ñoåi cô caáu ngaønh coâng nghieäp cuûa moät soá quoác gia, thì ngaønh saûn xuaát giaøy deùp ñaõ dòch chuyeån veà caùc nöôùc ñang phaùt trieån, maø cuï theå laø caùc nöôùc Chaâu AÙ. Ñeå lyù giaûi nguyeân nhaân naøy chuùng ta coù theå thaáy: caùc nöôùc phaùt trieån khoâng coù lôïi theá caïnh tranh veà nguoàn lao ñoäng–moät yeâu caàu cô baûn cuûa ngaønh saûn xuaát giaøy deùp, chæ taäp trung vaøo caùc ngaønh coâng nghieäp ñoøi hoûi coâng ngheä cao vaø chaát xaùm nôi caùc quoác gia naøy coù lôïi theá hôn. Theo caùc soá lieäu thoáng keâ cho thaáy: trong nhöõng naêm vöøa qua, cuõng nhö nhöõng naêm tieáp theo Chaâu AÙ seõ laø nôi saûn xuaát giaøy deùp chieám tyû troïng lôùn treân Theá Giôùi.
 3. Trang 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beân caïnh ñoù laø söï gia taêng veà nhu caàu giaøy muõ da treân theá giôùi vôùi möùc taêng tröôûng haøng naêm laø 4,7%. Saûn löôïng xuaát khaåu ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån taêng- trong ñoù coù Chaâu AÙ taêng nhanh vôùi möùc taêng tröôûng veà saûn löôïng giaøy deùp haøng naêm 8,7% vaø laøm taêng thò phaàn xuaát khaåu giaøy deùp cuûa caùc quoác gia naøy töø 39% ñeán 68% - theå hieän lôïi theá caïnh tranh cuûa moät soá quoác gia trong quaù trình coâng nghieäp hoaù ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát giaøy deùp. Ñoái vôùi caùc quoác gia Chaâu AÂu vò trí chuû ñaïo cuûa hoï trong nhöõng thaäp kæ qua ñaõ bò ñaùnh maát veà tay caùc nöôùc ñang phaùt trieån. Cuøng vôùi söï gia taêng veà giaøy muõ da thì ñoái vôùi saûn xuaát giaøy deùp noùi chung theo döï baùo ñeán 2010 daân soá toaøn caàu coù hôn 7 tyû ngöôøi vaø saûn löôïng giaøy deùp theá giôùi seõ ñaït hôn 14.061 tyû ñoâi. Nhö vaäy cuøng vôùi nhu caàu ngaøy caøng taêng veà giaøy deùp treân Theá Giôùi hình thaønh 2 khu vöïc cung caáp: - Khu vöïc 1: caùc nöôùc ñang phaùt trieån (Chaâu AÙ, Chaâu Phi, Chaâu Myõ Latin) nôi cung caáp soá löôïng giaøy deùp chuû yeáu cho xuaát khaåu, chieám tyû troïng lôùn treân toaøn Theá Giôùi vôùi caùc saûn phaåm ñaït tieâu chuaån trung bình. Baûng 1.1: Saûn löôïng vaø xuaát khaåu giaøy deùp treân Theá Giôùi STT Saûn phaåm Saûn löôïng 1998 2007 2010 1 Da thuoäc caùc loaïi 16 tyû sqft 17,5 tyû sqft 18 tyû sqft 2 Da boø muoái 6,15 tr. taán 6,50 tr. taán 6,80 tr. taán 3 Giaày deùp caùc loaïi 11,0 tyû ñoâi 14,071 tyû ñoâi 16,0 tyû ñoâi, trong ñoù hôn 4 tyû ñoâi giaøy da 4 Toång kim ngaïch XK 50 tyû USD 85 tyû USD 105 tyû USD Nguoàn: World Footwear (2007). - Khu vöïc 2: caùc nöôùc khu vöïc Baéc Myõ vaø Chaâu AÂu nôi cung caáp giaøy deùp vôùi tieâu chuaån chaát löôïng cao vaø giaøy chuyeân duïng chuû yeáu cho vieäc tieâu thuï noäi
 4. Trang 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ñòa vaø moät phaàn cho xuaát khaåu. 1.1.3 Xu höôùng veà tieâu duøng giaøy deùp treân Theá Giôùi: Xu höôùng tieâu thuï giaøy deùp treân Theá Giôùi phuï thuoäc raát nhieàu vaøo khaû naêng thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng. Maëc duø möùc soáng ôû moät soá quoác gia coøn ôû möùc thaáp nhöng nhìn chung möùc soáng cuûa ngöôøi daân treân toaøn caàu ñang ñöïôc naâng cao daàn leân. Maëc khaùc, möùc tieâu thuï giaøy deùp coøn phuï thuoäc vaøo khaû naêng taêng daân soá cuûa Theá giôùi, treân cô sôû möùc taêng daân soá treân theá giôùi chuùng ta coù theå öôùc tính nhu caàu giaøy deùp saép tôùi. Vaán ñeà coøn laïi laø chuùng ta xaùc ñònh chuûng loaïi saûn phaåm vaø thò hieáu ngöôøi tieâu duøng ñeå saûn xuaát saûn phaåm cho phuø hôïp. - Moät caùch toång quan cho ñeán naêm 2010 toång daân soá theá giôùi seõ xaáp xæ seõ laø hôn 7 tyû ngöôøi trong ñoù möùc tuoåi töø döôùi 15 tuoåi vaø töø 15-64 tuoåi chieám 26,8% vaø 65,5%, 1 nhö vaäy nhu caàu giaøy deùp treân theá giôùi coù trieån voïng taêng theo daân soá vôùi soá löôïng treân 16 tyû ñoâi giaøy deùp caùc loaïi. Möùc tieâu thuï giaøy deùp cao nhaát–theo döï baùo- trong nhöõng thaäp nieân tôùi naèm ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån, nôi coù möùc soáng vaø daân soá cuõng ñang gia taêng, tieáp ñeán laø thò tröôøng EU vaø cuoái cuøng laø khu vöïc Baéc Myõ. Theo caùc chuyeân gia phaân tích xu höôùng tieâu duøng nhöõng saûn phaåm giaøy deùp treân theá giôùi trong nhöõng naêm gaàn ñaây vaø trong thôøi gian tôùi seõ laø: “hieän ñaïi, tieän nghi vaø haáp daãn”. Caùc nhoùm saûn phaåm giaøy deùp thôøi trang keát hôïp vôùi coâng ngheä cao ñang coù nhöõng taàm vò trí nhaát ñònh trong loøng ngöôøi tieâu duøng. Maø ñaïi dieän caùc saûn phaåm naøy laø caùc taäp ñoaøn lôùn nhö Adidas, Nike, Reebok… Hôn bao giôø heát coâng ngheä cao trong ngaønh saûn xuaát giaøy deùp hieän ñang quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa moät soá doøng saûn phaåm. Cuoäc chieán veà coâng ngheä khoâng keùm gì so vôùi cuoäc chieán ñoái vôùi saûn phaåm, do ngöôøi tieâu duøng treân Theá Giôùi caøng ngaøy caøng khoù tính hôn, nhu caàu veà saûn phaåm cuõng ña daïng hôn. 1 Theo United Nation
 5. Trang 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vì vaäy, nhöõng chuûng loaïi saûn phaåm ña daïng veà maãu maõ, söï tieän nghi seõ chieám lónh thò tröôøng trong nhöõng naêm tôùi ñaây, caùc loaïi giaøy deùp coù chaát löôïng cao seõ chuû yeáu phuïc vuï caùc thò tröôøng Chaâu AÂu vaø Baéc Myõ, caùc loaïi giaøy deùp coù chaát löôïng thaáp hôn thì seõ phuïc vuï caùc thò tröôøng coøn laïi . 1.1.4 Caùc thò tröôøng nhaäp khaåu chính veà maët haøng giaøy deùp treân theá giôùi: Caùc thò tröôøng nhaäp khaåu giaøy deùp chính treân Theá giôùi laø Myõ, EU vaø Nhaät Baûn. Rieâng EU ñaây laø thò tröôøng coù söùc tieâu thuï lôùn do caùc quoác gia thaønh vieân coù neàn kinh teá oån ñònh vaø coù tieâu chuaån rieâng cuûa mình vaø aùp duïng chung cho caùc thaønh vieân. - Thò tröôøng Hoa Kyø: Vôùi daân soá ñeán naêm 2008 laø treân 300 trieäu ngöôøi, thu nhaäp trung bình treân 40.000 USD / naêm, thị trường Mỹ luoân ñöôïc xem laø coù söùc haáp daãn raát lôùn ñoái vôùi caùc quoác gia xuaát khaåu giaøy deùp treân theá giôùi: bôûi söï ña daïng veà chuûng loaïi haøng hoaù, giaù caû vaø daân soá lôùn. Rieâng naêm 2002 toång kim ngaïch nhaäp khaåu giaøy deùp vaøo thò tröôøng naøy laø 15.386.029.000 usd. Nhöng ñeán naêm 2007 kim ngaïch naøy ñaõ taêng leân ñeán 19.410.255.000 usd, soá löôïng giaøy deùp nhaäp khaåu taïi thò tröôøng naøy taêng haøng naêm laø 5-6,8%. Daãn ñaàu xuaát khaåu giaøy deùp vaøo thò tröôøng naøy Trung Quoác ñang ôû vò trí cao nhaát, tieáp theo sau laø caùc quoác gia nhö Brazil, Vieät nam, Indonesia, Thaùi Lan, Italia, AÁn ñoä vaø Hoàng Koâng. Theo soá lieäu thoáng keâ chæ coù Trung quoác, Vieät Nam vaø AÁn ñoä töø naêm 2004 ñeán 2005 laø soá löôïng nhaäp khaåu hieän ñang taêng, ngoaøi ra caùc quoác gia khaùc hieän ñang coù xu höôùng giaûm daàn.
 6. Trang 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bieåu ñoà 1.1: Kim ngaïch nhaäp khaåu giaøy deùp cuûa Hoa Kyø KIM NGẠCH NHẬP KHẨU GIÀY DÉP CỦA HOA KỲ (ngàn USD) 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 KIM NGẠCH NHẬP KHẨU GIÀY DÉP CỦA 15,386,029 15,602,607 16,505,337 17,932,308 19,161,554 19,410,255 19,544,863 HOA KỲ (ngàn USD) NĂM Nguoàn: The Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. - Thò tröôøng EU: Vôùi ñôït môû roäng laàn thöù 5 vaøo ngaøy 1 thaùng 5 naêm 2004, EU hieän coù treân 456 triệu daân, vôùi GDP chieám 27,8% GDP cuûa theá giôùi, ngang GDP cuûa Myõ vaø lôùn gaáp hai laàn GDP cuûa Nhaät. Vôùi nhöõng tieâu chuaån veà thò tröôøng khaét khe cuõng nhö ñoøi hoûi cao veà chaát löôïng saûn phaåm, EU luoân laø moät trong nhöõng thò tröôøng khoù tính nhaát treân theá giôùi hieän nay. Bieåu ñoà 1.2: Kim ngaïch nhaäp khaåu giaøy deùp cuûa EU KIM NGẠCH NHẬP KHẨU GIÀY DÉP CỦA EU (ngàn Euro) 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 2004 2005 2006 2007 KIM NGẠCH NHẬP KHẨU GIÀY 9,423,655.00 10,784,731.00 12,006,872.00 12,640,725.00 DÉP CỦA EU (ngàn Euro) NĂM Nguoàn : Eurostat, CN Chapter 64. Rieâng veà maët haøng giaøy deùp, EU cuõng laø nôi saûn xuaát caùc maët haøng giaøy deùp coù chaát löôïng cao ñeå cung caáp cho caùc kinh ñoâ thôøi trang taïi ñaây. Nhöng hieän nay saûn xuaát giaøy deùp taïi EU ñang coù xu höôùng giaûm daàn töø 728.211.000 ñoâi giaøy
 7. Trang 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- deùp xuoáng chæ coøn 641.852.000 ñoâi vôùi möùc giaûm trung bình töø 2002-2005 laø 28,7%. Chính vì vaäy, EU luoân laø thò tröôøng haáp daãn cho caùc nhaø cung caáp bôûi khaû naêng tieâu thuï roäng lôùn, cuõng nhö tính chaát baéc caàu giöõa caùc quoác gia, vôùi löôïng taêng nhaäp khaåu 20,2% vaø tieâu duøng taêng 22,7% töø naêm 2002-2005. Kim ngaïch nhaäp khaåu cuûa EU naêm 2004 laø 9.423.655.000 Euro cho ñeán naêm 2007 con soá naøy ñaõ laø 12.640.725.000 Euro, vôùi kim ngaïch nhaäp khaåu nhö vaäy EU ñaõ cho thaáy toác ñoä taêng tröôûng nhaäp khaåu maët haøng naøy töø 2004-2007 laø: 34,1%. Daãn ñaàu nhöõng nhaø cung caáp giaøy deùp taïi thò tröôøng taïi EU vaãn laø Trung Quoác vôùi 1.310.841.000 ñoâi trong naêm 2005 vaø 2007 laø 1.845.010.000 ñoâi vôùi möùc taêng raát cao töø naêm 2004 -2007 laø 108,8%, keá ñeán laø Vieät Nam vôùi kim ngaïch xuaát khaåu giaøy deùp vaøo EU giaûm trung bình 7% cuõng trong thôøi gian naøy, ngoaøi ra coøn coù AÁn Ñoä, Indoneâsia, Braxin.. 1.2 TOÅNG QUAN VEÀ THÒ TRÖÔØNG HOA KYØ VAØ QUAN HEÄ KINH TEÁ VIEÄT NAM–HOA KYØ 1.2.1 Toång quan veà thò tröôøng Hoa Kyø: Hoa Kyø laø quoác gia naèm ôû Baéc Myõ, phía ñoâng laø Baéc Ñaïi Taây Döông, phía taây laø Baéc Thaùi Bình Döông, phía baéc giaùp vôùi Canada, phía nam giaùp vôùi Meâhicoâ. Toång dieän tích laø hôn 9,6 trieäu km2 chieám 6,7% dieän tích toaøn caàu, dieän tích Hoa Kyø baèng nöûa dieän tích cuûa Nga, baèng khoaûng 3/10 dieän tích Chaâu Phi, baèng nöûa dieän tích cuûa Nam Myõ, roäng hôn Trung Quoác vaø lôùn hôn Taây Aâu khoaûng 2,5 laàn. Daân soá treân 300 trieäu ngöôøi(đñeán naêm 2008), trong ñoù ngöôøi da traéng chieám 77,1%, ngöôøi da ñen 12,9%, ngöôøi Chaâu AÙ chieám 4,2%, phaàn coøn laïi laø thoå daân
 8. Trang 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vaø caùc daân toäc khaùc.Toác ñoä taêng daân soá öôùc tính khoaûng treân 0,8% trong ñoù löïc löôïng lao ñoäng khoaûng 141,9 trieäu ngöôøi. - Veà kinh teá cuûa Hoa Kyø: Hoa Kyø laø moät nöôùc coù neàn kinh teá lôùn nhaát toaøn caàu vôùi GDP naêm 2008 öôùc ñaït 14,33 nghìn tyû USD (trong ñoù ngaønh dòch vuï ñoùng goùp 78,5%, ngaønh coâng nghieäp ñoùng goùp 20,6%, ngaønh noâng nghieäp ñoùng goùp 0,9%), thu nhaäp bình quaân treân ñaàu ngöôøi naêm 2008 laø khoaûng 46.000 USD. Veà toác ñoä taêng tröôûng kinh teá Hoa Kyø ôû möùc cao trong thaäp nieân 90 tuy nhieân töø naêm 2000 trôû veà ñaây möùc taêng tröôûng taïi Hoa Kyø ñang coù daáu hieän chöõng laïi, naêm 2008 möùc taêng tröôûng GDP laø 1,4%. - Veà ngoaïi thöông cuûa Hoa Kyø: laø moät neàn kinh teá lôùn neân Hoa Kyø coù nhu caàu xuaát nhaäp khaåu raát cao. Veà nhaäp khaåu: Hoa Kyø nhaäp khaåu chuû yeáu nhöõng haøng hoaù: nhöõng saûn phaåm noâng nghieäp nhö gaïo, caøpheâ.. chieám 4,9%, nhöõng saûn phaåm cung caáp cho coâng nghieäp chieám 32,9% (trong ñoù daàu thoâ chieám 8,2%), nhöõng saûn phaåm thieát yeáu khaùc chieám 30,4% nhö laø maùy tính, thieát bò vieãn thoâng, phuï tuøng xe motor, maùy moùc vaên phoøng, vaø maùy phaùt ñieän, nhöõng saûn phaåm tieâu duøng chieám 31,8% nhö laø: quaàn aùo, giaøy deùp, thuoác y teá, xe hôi, thieát bò noäi thaát, ñoà chôi treû taùc giaû ..). Baûng 1.2: Kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu Hoa Kyø 2004-2008 Naêm 2004 2005 2006 2007 2008 Xuaát khaåu 817.935.849 904.379.818 1.037.142.973 1.162.708.293 1.300.135.650 (ngaøn USD) Nhaäp khaåu 1.469.670.757 1.670.940.375 1.855.119.254 1.953.698.801 2.100.141.224 (ngaøn USD) Toác ñoä taêng 16,7% 13,7% 11,02% 5,3% 7,49% tröôûng NK Nguoàn: U.S. Department of Commerce vaø tính toaùn cuûa taùc giaû.
 9. Trang 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vôùi moät nhu caàu nhaäp khaåu doài daøo vaø taêng tröôûng haøng naêm trung bình khoaûng 9% thò tröôøng Hoa Kyø luoân laø moät thò tröôøng tieàm naêng cho caùc doanh nghieäp xuaát khaåu. Tuy nhieân ñeå coù theå thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng naøy, caùc doanh nghieäp caàn phaûi naém roõ caùc thò hieáu tieâu duøng cuûa ngöôøi daân ôû ñaây, cuõng nhö heä thoáng caùc luaät leä, ñeå traùnh rôi vaøo nhöõng vuï kieän maø coù theå gaây toån thaát cho caùc doanh nghieäp. 1.2.2 Quan heä kinh teá Vieät Nam – Hoa Kyø: Traûi qua moät thôøi gian thaêng traàm cuûa moái quan heä ban giao giöõa hai nöôùc, vôùi nhöõng coät moác veà thôøi gian ñaùng nhôù, beân caïnh moái quan heä ngoaïi giao giöõa Vieät Nam vaø Hoa Kyø treân bình dieän moái quan heä kinh teá: hai nöôùc ñaõ kyù keát vôùi nhau caùc Hieäp ñònh vaø thoûa thuaän nhö: Hieäp ñònh veà thieát laäp quan heä quyeàn taùc giaû (27/6/1997), Hieäp ñònh thöông maïi song phöông Vieät Nam- Hoa Kyø (10/12/2001), Hieäp ñònh hôïp taùc veà khoa hoïc – coâng ngheä (26/3/2001), Hieäp ñònh deät may (1/5/2003), Hieäp ñònh haøng khoâng (14/1/2004), Hieäp ñònh khung veà hôïp taùc kinh teá vaø kyõ thuaät(2005), ñaëc bieät quoác hoäi Hoa Ky ñaõ thoâng qua Quy cheá Quan heä Thöông Maïi bình thöôøng vónh vieãn (PNTR) cho Vieät Nam 21/12/2006. Song song vôùi vieäc Vieät Nam laø thaønh vieân cuûa Toå chöùc Thöông Maïi theá giôùi (WTO) vaø quy cheá veà Quan heä Thöông Maïi bình thöôøng vónh vieãn (PNTR) ñaõ ñöôïc Quoác Hoäi Hoa Kyø thoâng qua thì giôø ñaây kim ngaïch hai nöôùc seõ ngaøy caøng coù nhöõng böôùc taêng tröôûng ñaùng keå, bôûi Hoa Kyø laø moät thò tröôøng roäng lôùn, ña daïng, möùc tieâu thuï haøng hoaù cao neân luoân laø thò tröôøng xuaát khaåu haáp daãn cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam vaø vôùi möùc taêng tröôûng xuaát nhaäp khaåu giöõa hai nöôùc haøng naêm laø 20% ñaõ minh chöùng ñieàu ñoù. Kim ngaïch thöông maïi giöõa hai nöôùc theå hieän ôû baûng sau:
 10. Trang 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Baûng 1.3: Kim ngaïch thöông maïi giöõa Hoa Kyø vaø Vieät Nam Naêm 2004 2005 2006 2007 2008 Xuaát khaåu 1.163.447 1.191.757 1.100.212 1.902.669 2.789.930 (ngaøn USD) Toác ñoä taêng tröôûng XK(%) (-12,15) 2,43 (-7,68) 72,93 46,6 Nhaäp khaåu 5.275.810 6.630.149 8.566.331 10.632.959 12.900.701 (ngaøn USD) Toác ñoä taêng tröôûng NK(%) 15,82 25,67 29,20 24,12 21,32 Nguoàn : International Trade Administration, U.S. Department of Commerce vaø tính toaùn cuûa taùc giaû. Hôn nöõa, Vieät Nam coù nhöõng maët haøng coù lôïi theá xuaát khaåu sang thò tröôøng naøy nhö : thuûy saûn (toâm, caù tra, caù basa..), caø feâ, cheø, haït ñieàu, haøng deät may, giaøy deùp, haøng trang trí noäi thaát (baøn, gheá, giöôøng, tuû…). Bieåu ñoà 1.3: Toác ñoä taêng tröôûng kim ngaïch xuaát khaåu sang Hoa Kyø Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC). Vôùi toác ñoä taêng tröôûng kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sang Hoa Kyø naêm 2007 so vôùi naêm 2006 laø treân 20%, trong khi Malaysia taêng tröôûng aâm vaø caùc nöôùc khaùc coù möùc taêng tröôûng thaáp hôn cuõng trong naêm naøy. Sang ñaàu naêm 2008, möùc taêng tröôûng naøy laø treân 25%. Nhö vaäy, treân bình dieän quan heä kinh teá, hai quoác gia laø baïn haøng lôùn cuûa nhau veà xuaát khaåu cuõng nhö nhaäp khaåu.
 11. Trang 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CUÛA THÒ TRÖÔØNG HOA KYØ VEÀ TIEÂU THUÏ GIAØY DEÙP 1.3.1 Kim ngaïch nhaäp khaåu maët haøng giaøy deùp cuûa Hoa Kyø vaø nhöõng quoác gia xuaát khaåu giaøy deùp chính vaøo thò tröôøng Hoa Kyø: Vôùi daân soá treân 300 trieäu ngöôøi, thu nhaäp trung bình treân 46.000 usd / naêm, haøng naêm thò tröôøng Hoa Kyø nhaäp khaåu giaøy deùp treân 90%. Rieâng naêm 2008 toång soá löôïng giaøy deùp nhaäp khaåu cuûa Hoa Kyø hôn 1.899.503.000 ñoâi, möùc tieâu thuï giaøy deùp trung bình cuûa nöõ giôùi laø 8 ñoâi/ngöôøi vaø cuûa nam giôùi laø 4 ñoâi/ngöôøi, soá löôïng giaøy deùp nhaäp khaåu taïi thò tröôøng naøy taêng haøng naêm laø 5% vaø ñaùng haáp daãn hôn laø giaù trò nhaäp khaåu cuûa toaøn maët haøng giaøy deùp naêm 2008 taïi thò tröôøng naøy laø 19.544.863.000 usd 2 vôùi möùc taêng treân 6,8% töø naêm 2006 – 2008. Taïi thò tröôøng naøy, Trung Quoác hieän laø quoác gia coù kim ngaïch xuaát khaåu giaøy deùp cao nhaát, tieáp theo sau laø caùc quoác gia nhö Italia,Vieät Nam, Brazil, Indonesia. Tuy nhieân, chæ coù Trung quoác, Italia vaø Vieät Nam töø naêm 2004 ñeán 2008 coù kim ngaïch xuaát khaåu sang Hoa Kyø hieän ñang taêng, ngoaøi ra caùc quoác gia khaùc hieän ñang coù xu höôùng giaûm daàn taïi thò tröôøng naøy. Bieåu ñoà 1.4: Kim ngaïch nhaäp khaåu giaøy deùp cuûa Hoa Kyø töø Trung Quoác KIM NGẠCH NHẬP KHẨU GIÀY DÉP CỦA HOA KỲ TỪ TRUNG QUỐC 20,000,000 15,000,000 NGÀN USD 10,000,000 5,000,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 KIM NGẠCH NHẬP KHẨU 11,350,591 12,721,284 13,890,025 14,136,731 14,479,100 GIÀY DÉP CỦA HOA KỲ TỪ TRUNG QUỐC Nguoàn: National Trade Data (U.S). 2 Theo US Census Bureau
 12. Trang 12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neáu trong naêm 2005 thöông maïi veà giaøy deùp giöõa Hoa Hyø vaø Trung Quoác chæ laø 10.226.857.000 usd thì ñeán naêm 2008 ñaõ laø 14.479.100.000 usd vôùi möùc taêng tröôûng treân 38%. Khoâng nhöõng kim ngaïch taêng cao maø ôû ñaây chuûng loaïi giaøy deùp töø Trung quoác cuõng ña daïng, phong phuù, vôùi lôïi theá veà dieän tích, veà taàm nhìn quy hoaïch vuøng nguyeân lieäu, cuõng nhö veà giaù caû nhaân coâng, Trung quoác hieän ñang quyeát taâm trôû thaønh quoác gia cung caáp giaøy deùp lôùn khoâng nhöõng cho thò tröôøng Hoa Kyø maø coøn cho caû Theá Giôùi. Chính vì vaäy, Trung Quoác chieám ñeán 73% kim ngaïch xuaát khaåu giaøy deùp sang thò tröôøng Hoa Kyø, moät con soá aùp ñaûo so vôùi caùc quoác gia khaùc. Rieâng Brasil, moät trong nhöõng nhaø xuaát khaåu giaøy deùp sang thò tröôøng Hoa Kyø coù saûn löôïng suït giaûm ñaùng keå, naêm 2002 kim ngaïch xuaát khaåu giaøy deùp cuûa quoác gia naøy sang Hoa Kyø laø 1.084.211.000 usd thì ñeán 2008 kim ngaïch naøy chæ coøn 512.834.000 usd. Bieåu ñoà 1.5: Tyû leä kim ngaïch xuaát khaåu giaøy deùp sang Hoa Kyø cuûa caùc quoác gia NAÊM 2008 2% 9% 3% 6% TRUNG QUỐC ITALIA 6% VIET NAM BRASIL INDONESIA CÁC QUỐC GIA KHÁC 74% Nguoàn : National Trade Data (U.S) Ngoaøi ra, giaøy deùp nhaäp khaåu töø Italia, Vieät Nam cuõng chieám thò phaàn ñaùng keå hôn so vôùi caùc quoác gia khaùc. Chieám ñeán 6% löôïng giaøy deùp nhaäp khaåu laø töø Italia goàm: caùc giaøy deùp cao caáp, chaát löôïng toát cuøng vôùi giaù thaønh cuõng khaù cao
 13. Trang 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- phuïc vuï cho taàng lôùp thöôïng löu. Vieät Nam cuõng chieám ñeán 6% löôïng giaøy deùp nhaäp khaåu vaøo Hoa Kyø trong năm 2008 cuõng ñuû ñeå noùi leân söï haáp daãn cuûa thò tröôøng naøy ñoái vôùi caùc doanh nghieäp xuaát khaåu giaøy deùp cuûa Vieät Nam. 1.3.2 Heä thoáng tieâu thuï maët haøng giaøy deùp taïi thò tröôøng Hoa Kyø: Heä thoáng phaân phoái vaø tieâu thuï giaøy deùp taïi Hoa Kyø ñöôïc ñaùnh giaù laø chaët cheõ vaø qua nhieàu taàng lôùp khaùc nhau. Ñeå coù theå thaâm nhaäp vaøo heä thoáng phaân phoái giaøy deùp taïi thò tröôøng naøy caùc doanh nghieäp caàn chuù yù ñeán nhaø phaân phoái chính (nhaø baùn sæ). Töø nhaø phaân phoái chính naøy, giaøy deùp ñöôïc phaân ra cho caùc cöûa haøng baùn leû, caùc trung taâm phaân phoái, caùc sieâu thò. Maët khaùc, nhaø phaân phoái chính cuõng coù theå ñöôïc nhaø saûn xuaát giao cho vieäc phaân phoái vaø toå chöùc tieâu thuï caùc loaïi maët haøng giaøy deùp cuûa mình. Hoï choïn löïa caùc haõng giaøy, caùc coâng ty nhaäp khaåu coù uy tín, giaù caû toát, coù naêng löïc taøi chính ñaûm baûo, ñeå hôïp taùc vaø phaân phoái haøng hoaù bôûi vì ra nhaø phaân phoái chính coù trong tay heä thoáng phaân phoái hieäu quaû vaø tieâu thuï nhanh. Nhö vaäy, sau khi vöôït qua caùc tieâu chuaån khaét khe cuûa Hoa Kyø veà nhaäp khaåu giaøy deùp, caùc doanh nghieäp caàn chuù yù ñeán heä thoáng phaân phoái taïi thò tröôøng naøy ñeå coù theå ñem laïi hieäu quaû cao trong vieäc xuaát khaåu. - Caùc cöûa haøng tröïc thuoäc caùc coâng ty: ñaây laø caùc cöûa haøng do caùc coâng ty, nhaø phaân phoái chính thaønh laäp nhaèm ñöa saûn phaåm cuûa mình ñeán tröïc tieáp ngöôøi tieâu duøng. Caùc loaïi cöûa haøng naøy chieám khoaûng 3% trong heä thoáng phaân phoái. - Caùc cöûa haøng vaõng lai (Off Price Store): laø caùc cöûa haøng chuyeân phuïc vuï cho khaùch vaõng lai chieám khoaûng 3,5%. - Caùc cöûa haøng chuyeân baùn giaøy (Shoes Store): trong heä thoáng phaân phoái caùc cöûa haøng chuyeân doanh naøy daønh khoaûng 11,1%.
 14. Trang 14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Caùc cöûa haøng taïp hoaù caùc cöûa haøng töï doanh (Independent, Department Store) daønh khoaûng 6,9%. - Caùc cöûa haøng tröïc thuoäc caùc nhaø saûn xuaát: ñaây laø caùc loaïi cöûa haøng do nhaø saûn xuaát töï môû ra, caùc cöûa haøng chæ chuyeân baùn duy nhaát saûn phaåm do nhaø maùy cuûa mình saûn xuaát chieám tyû troïng khoaûng 5,4% trong heä thoáng phaân phoái. - Caùc cöûa haøng baùn leû (Shoes chains, National chains) chieám khoaûng 18,5%. - Caùc cöûa haøng giaûm giaù vaø caùc nhaø buoân: chieám ñeán 14% trong heä thoáng caùc nhaø phaân phoái, caùc cöûa haøng giaûm giaù raát ñöôïc caùc taàng lôùp daân cö coù thu nhaäp thaáp öa chuoäng nhaát laø vaøo caùc dòp leã hoaêïc dòp cuoái naêm. - Caùc cöûa haøng chuyeân baùn ñoà theå thao (Sporting goods): ñaây laø caùc cöûa haøng chuyeân baùn caùc duïng cuõ theå thao noùi chung trong ñoù coù caùc loaïi giaøy theå thao , caùc cöûa haøng loaïi naøy chieám ñeán 14,7%. - Caùc cöûa haøng chuyeân baùn caùc giaøy phuïc vuï cho caùc vaän ñoäng vieân (Athletic Footwear Speciality) chieám khoaûng 8.7%. - Ngoaøi ra , coøn phaûi keå ñeán ñoù laø caùc heä thoáng caùc sieâu thò taïi thò tröôøng naøy. Caùc sieâu thò taïi Hoa Kyø chieám moät phaàn raát ñaùng keå trong vieäc phaân phoái caùc maët haøng noùi chung vaø maët haøng giaøy deùp ñeán tay ngöôøi tieâu duøng. 1.4 NHÖÕNG QUY ÑÒNH CAÀN THIEÁT MAØ CAÙC DOANH NGHIEÄP CAÀN NAÉM BAÉT KHI XUAÁT KHAÅU GIAØY DEÙP VAØO HOA KYØ Hoa Kyø laø moät thò tröôøng raát haáp daãn, tuy nhieân cuõng chöùa ñöïng nhieàu ruûi ro tieàm taøng neáu nhö caùc doanh nghieäp xuaát khaåu khoâng naém vöõng caùc luaät leä khi xuaát khaåu haøng hoaù. Tröôùc tieân caùc doanh nghieäp xuaát khaåu neân chuû ñoäng yeâu caàu caùc nhaø nhaäp khaåu cung caáp caùc thoâng tin chi tieát veà yeâu caàu cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi maët haøng giaøy deùp: nhö yeâu caàu veà chaát löôïng, haïn ngaïch, tieâu chuaån kó thuaät, nhaõn maùc… vaø
 15. Trang 15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- coøn phaûi chuù yù raèng: Coù moät soá loaïi haøng hoaù coù theå bò caám nhaäp hoaëc haïn cheá nhaäp khaåu vì lyù do an ninh vaø baûo veä söùc khoeû ngöôøi tieâu duøng vaø luaät leä taïi Hoa Kyø luoân thay ñoåi vì vaäy caùc doanh nghieäp caàn phaûi thöôøng xuyeân chuù yù vaø caäp nhaät. Moät soá boä luaät maø caùc doanh nghieäp caàn chuù yù tham khaûo tröôùc khi quyeát ñònh xuaát khaåu sang thò tröôøng Hoa Kyø goàm Luaät choáng baùn phaù giaù, choáng trôï giaù, luaät thueá quan 1930 veà choáng caïnh tranh khoâng coâng baèng vaø vi phaïm quyeàn sôû höõu trí tueä: - Luaät choáng baùn phaù giaù (Antidumping Duty): trong nhöõng naêm gaàn ñaây, caùc doanh nghieäp cuûa chuùng ta trong raát nhieàu ngaønh ngheà khi xuaát khaåu sang nöôùc ngoaøi thöôøng bò caùc cô quan sôû taïi khôûi kieän baùn phaù giaù. Theo cục cạnh tranh tính ñeán nay, Vieät Nam ñaõ bò 31 vuï kieän baùn phaù giaù trong ñoù coù 23 tröôøng hôïp bò keát luaän laø baùn phaù giaù vaø bò aùp thueá choáng baùn phaù giaù, trong ñoù coù 3 vuï kieän veà : gaïo, boät ngoït, giaøy deùp, toûi, baät löûa…Maëc duø vaäy, nhieàu doanh nghieäp ngaønh haøng trong nöôùc vaãn chöa chuù troïng nhieàu ñeán vieäc tìm hieåu luaät phaùp quoác teá- moät trong nhöõng nguyeân nhaân khieán doanh nghieäp bò aùp thueá choáng baùn phaù giaù. Ñaùnh giaù veà caùc nguyeân nhaân caùc doanh nghieäp bò kieän, moät soá chuyeân gia cho raèng goàm coù caùc nguyeân nhaân chính sau: - Haàu heát caùc doanh nghieäp chuùng ta chöa naém vöõng luaät leä veà choáng baùn phaù giaù taïi caùc nöôùc sôû taïi. - Söï lieân keát giöõa caùc doanh nghieäp, caùc hieäp hoäi ngaønh haøng vaø Chính Phuû chöa cao. - Khaâu chuaån bò hoà sô kieän chöa kó vaø chöa coù phöông aùn phoøng bò ñoái vôùi vieäc choáng baùn phaù giaù khi tham gia thöông maïi treân thò tröôøng quoác teá.
 16. Trang 16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chuùng ta caàn phaûi thaáy raèng khi tham gia vaøo thò tröôøng toaøn caàu thì vieäc bò kieän baùn choáng phaù giaù thì khoù traùnh khoûi. Tuy nhieân, neáu chuùng ta chuû ñoäng coù phöông phaùp phoøng bò toát, chuû ñoäng, saün saøng hôïp taùc vôùi nöôùc baïn trong vieäc ñieàu tra choáng baùn phaù giaù vaø choáng laån traùnh thueá baùn phaù giaù thì coù theå chuùng ta seõ traùnh ñöôïc vieäc bò aùp möùc thueá naøy hoaëc coù theå bò aùp thueá vôùi möùc thaáp hôn. Taïi Hoa Kyø, ñaát nöôùc cuûa nhieàu luaät thì luaät choáng baùn phaù giaù ñöôïc aùp duïng nhieàu do noù daãn ñeán vieäc aùp duïng thueá cao hôn vaø coù lôïi cho neàn kinh teá cuûa hoï. “Baùn phaù giaù” laø haøng hoaù khi nhaäp khaåu vaøo Hoa Kyø vôùi möùc baùn phaù giaù hoaêïc seõ ñöôïc baùn phaù giaù vôùi giaù thaáp hôn giaù trò thoâng thöôøng. Thueá choáng baùn phaù giaù ñöôïc aùp duïng khi coù ñuû 2 ñieàu kieän: moät laø, Boä thöông Maïi Hoa Kyø(DOC) phaûi xaùc ñònh haøng nöôùc ngoaøi ñang ñöôïc baùn phaù giaù hoaëc coù theå seõ ñöôïc baùn phaù giaù ôû thò tröôøng Hoa Kyø, hai laø Uyû Ban Thöông Maïi Quoác Teá Hoa Kyø (USITC) phaûi xaùc ñònh haøng nhaäp khaåu ñöôïc baùn phaù giaù ñang gaây thieät haïi hoaêïc ñe doaï gaây thieät haïi vaät chaát hoaêïc ngaên caûn hình thaønh ngaønh coâng nghieäp töông töï taïi Hoa Kyø. - Luaät choáng trôï giaù (Countervailing Duty): muïc ñích cuûa luaät choáng trôï giaù laø trieät tieâu lôïi theá caïnh tranh khoâng bình ñaúng cuûa nhöõng saûn phaåm nöôùc ngoaøi ñöôïc Chính phuû nöôùc ngoaøi trôï giaù khi xuaát khaåu vaøo Hoa Kyø, möùc thueá trôï giaù seõ aùp duïng baèng vôùi möùc trôï giaù. Thueá choáng trôï giaù ñöôïc aùp duïng khi coù ñuû hai ñieàu kieän. Moät laø, Boä thöông Maïi Hoa Kyø (DOC) phaûi xaùc ñònh saûn phaåm nöôùc ngoaøi nhaäp khaåu vaøo Hoa Kyø ñöôïc trôï giaù tröïc tieáp, giaùn tieáp cho vieäc cheá taïo, saûn xuaát taïi nöôùc xuaát khaåu; hai laø Uyû Ban Thöông Maïi Quoác Teá Hoa Kyø (USITC) xaùc ñònh laø haøng hoaù trôï giaù ñaõ gaây thieät haïi hoaëc ñe doaï gaây thieät haïi vaät chaát, ngaên caûn vieäc hình thaønh ngaønh coâng nghieäp töông töï taïi Hoa Kyø.
 17. Trang 17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caùc möùc thueá taïi Hoa Kyø: - Thueá nhaäp khaåu: Bieåu thueá nhaäp khaåu haøng hoaù cuûa Hoa Kyø ñöôïc ñieàu chænh vaø boå sung haøng naêm, trong ñoù theå hieän caû möùc thueá MFN vaø GSP. Rieâng thueá nhaäp khaåu cho giaøy deùp taïi thò tröôøng Hoa Kyø thueá suaát nhaäp khaåu coøn phuï thuoäc nhieàu yeáu toá: - Kieåu daùng giaøy deùp: cao ñeán maét caù chaân hay qua maét caù chaân … - Thaønh phaàn nguyeân lieäu cheá taïo: muõi giaøy baèng cao su hay baèng da hoaëc baèng nhöïa… - Chöùc naêng cuûa giaøy hoaëc caùc loaïi giaøy chuyeân duïng nhö: tröôït tuyeát, ñaùnh golf.. - Ñoái töôïng söû duïng nhö: nam hay nöõ. - Giaù trò cuûa giaøy: töø 3 usd ñeán khoâng quaù 6,5usd/ñoâi hoaêïc töø 6,5usd ñeán khoâng quaù 12 usd/ñoâi. - Möùc thueá toái hueä quoác: (Most Favoured Nations-MFN) hay coøn goïi laø möùc thueá daønh cho caùc nöôùc coù quan heä thöông maïi bình thöôøng–Normal Trade Relation, ñöôïc aùp duïng cho caùc nöôùc laø thaønh vieân cuûa toå chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi maø hieän nay Vieät Nam chuùng ta ñaõ gia nhaäp, nhöõng nöôùc chöa phaûi laø Thaønh vieân cuûa WTO nhöng ñaõ kyù Hieäp ñònh thöông maïi song phöông (Bilateral Trade Agreement -BTA) cuõng ñöôïc naèm trong möùc thueá naøy. Möùc thueá Toái Hueä Quoác naèm trong phaïm vi töø döôùi 1-40% trong ñoù caùc maët haøng haàu heát chòu thueá töø 2-7% (haøng giaøy deùp thöôøng chòu möùc thueá cao hôn). Möùc thueá MFN ñöôïc ghi trong coät “General” cuûa coät 1 trong bieåu thueá nhaäp khaåu HTS cuûa Hoa Kyø. Hieän nay Vieät Nam xeáp ôû vò trí 243 trong toång soá 250 nöôùc aùp duïng möùc thueá MFN naøy khi nhaäp khaåu haøng hoaù vaøo Hoa Kyø.
 18. Trang 18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Möùc thueá phi toái hueä quoác (Non –MFN) ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi nhöõng nöôùc chöa phaûi laø thaønh vieân cuûa toå chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi vaø chöa kyù Hieäp ñònh Thöông Maïi song phöông, möùc thueá naøy thöôøng coù thueá suaát raát cao so vôùi MFN vaø töø 20-110%, aùp duïng ñoái vôùi caùc nöôùc nhö: Laøo, Cu Ba, Baéc Trieàu Tieân. Möùc thueá naøy ñöôïc ghi ôû coät 2 trong bieåu thueá nhaäp khaåu cuûa Hoa Kyø. - Cheá ñoä öu ñaõi thueá quan phoå caäp (Generalized System Of Preferences – GSP), ñaây laø chính saùch thueá maø Hoa Kyø cho caùc nöôùc khaùc höôûng coù taùc duïng ñöôïc giaûm hoaëc mieãn thueá khi nhaäp khaåu haøng hoaù vaøo Hoa Kyø. Chöông trình GSP ñöôïc baét ñaàu thöïc hieän 1/1/1976. Theo Luaät Hoa Kyø, Toång thoáng bò caám khoâng ñöôïc cho caùc nöôùc coäng saûn höôûng GSP tröø khi: caùc saûn phaåm nöôùc ñoù ñöôïc höôûng MFN, nöôùc ñoù laø thaønh vieân cuûa WTO, nöôùc ñoù khoâng bò chi phoái bôûi coäng saûn quoác teá. Haøng naêm, danh saùch caùc nöôùc vaø caùc maët haøng ñöôïc höôûng GSP, ñöôïc ñieàu chænh vaø quyeát ñònh bôûi Toång Thoáng sau khi tham khaûo ñeà xuaát cuûa Ñaïi dieän Thöông Maïi Hoa Kyø (US Trade Representative – USTR), Uyû Ban Thöông Maïi Quoác Teá Hoa Kyø ( International Trade Committee –ITC), caùc cô quan haønh phaùp vaø coâng chuùng, chính vì vaäy ñeå ñöôïc höôûng cheá ñoä GSP laø raát khoù. Hieän nay, chæ coù 124 nöôùc vaø vuøng laõnh thoå ñöôïc höôûng cheá ñoä GSP cuûa Hoa Kyø trong ñoù khoâng coù Vieät Nam. Ñeå ñöôïc höôûng GSP thì : haøng hoaù phaûi ñöôïc nhaäp tröïc tieáp töø caùc nöôùc ñöôïc höôûng, trò giaù haøng hoaù ñöôïc taïo ra töø caùc nöôùc ñöôïc höôûng lôïi ít nhaát 35%. - Xuaát xöù cuûa haøng hoaù: nguyeân taéc chung vaø cô baûn ñeå xaùc ñònh nöôùc xuaát xöù cuûa haøng hoaù laø döïa vaøo bieán ñoåi ñaëc tính giaù trò gia taêng cuûa haøng hoaù, theo nguyeân taéc naøy nöôùc xuaát xöù cuûa haøng hoaù laø nöôùc cuoái cuøng saûn xuaát ra haøng hoaù ñoù vôùi ñieàu kieän haøng hoaù ñoù ñaõ bieán daïng ñeå mang teân môùi vaø coù ñaëc tính söû duïng môùi. Luaät Thueá quan cuûa Hoa Kyø 1930 quy ñònh:
 19. Trang 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Nöôùc xuaát xöù phaûi ñöôïc ghi baèng tieáng Anh moät caùc roõ raøng, deã ñoïc, ôû choã deã thaáy. - Khoâng cho pheùp ghi treân nhaõn hoaêïc bao bì haøng hoaù coù xuaát xöù töø nöôùc ngoaøi nhöõng töø nhö: United States, hay baát kyø teân thaønh phoá naøo cuûa Hoa Kyø. Caùc nhaø nhaäp khaåu vi phaïm veà ñaùnh daáu xuaát xöù haøng hoaù seõ bò Haûi quan giöõ laïi, coù theå bò phaït 10% treân trò giaù haøng vi phaïm tröø khi haøng ñoù ñöôïc taùi xuaát, thieâu huyû döôùi söï giaùm saùt cuûa hoï. Vì vaäy ñeå traùnh nhöõng thieät haïi ñaùng tieác cho caû hai beân caùc nhaø xuaát khaåu Vieät Nam caàn thoaû thuaän moät caùch cuï theå vôùi nhaø nhaäp khaåu veà caùch ñaùnh daáu xuaát xöù. Ngoaøi ra, ñoái vôùi haøng raøo phi thueá quan trong ngaønh giaøy deùp, tieâu chuaån SA 8000 laø moät taám giaáy thoâng haønh caàn thieát ñeå nhaäp khaåu vaøo thò tröôøng Hoa Kyø. Caùc doanh nghieäp caàn nghieân cöùu vaø ñöa vaøo thöïc hieän tieâu chuaån naøy caøng sôùm caøng toát, ñaëc bieät trong boái caûnh ñaát nöôùc ta ñang hoäi nhaäp saâu roäng vaøo neàn kinh teá toaøn caàu, maëc duø chuùng ta bieát raèng vieäc thöïc hieän tieâu chuaån naøy khoâng phaûi doanh nghieäp naøo cuõng coù theå laøm vì caàn nhieàu chi phí vaø thôøi gian. 1.5 KINH NGHIEÄM CUÛA Trung Quoác TRONG VIEÄC XUAÁT KHAÅU GIAØY DEÙP VAØO THÒ TRÖÔØNG HOA KYØ Trung Quoác laø moät trong nhöõng quoác gia xuaát khaåu haøng ñaàu veà ngaønh haøng giaøy deùp, cho ñeán nay, nhaát laø ôû thò tröôøng Hoa Kyø vaø EU, Trung Quoác luoân daãn ñaàu veà soá löôïng cuõng nhö giaù trò xuaát khaåu giaøy deùp. Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu ñoù, Trung Quoác ñaõ coù nhöõng chieán löôïc laâu daøi, theå hieän söï chuaån bò khaù kó löôõng cho ngaønh haøng naøy. Chieán löôïc cuûa Trung Quoác theå hieän tröôùc nhaát ôû khaâu cung caáp nguyeân lieäu cho saûn xuaát, ñaây cuõng coù leõ laø khaâu coøn haïn cheá cuûa Vieät Nam chuùng ta.
 20. Trang 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Veà ngaønh da: - Trung Quoác hieän laø quoác gia ñang ñöùng ñaàu Theá Giôùi veà nguoàn cung caáp da, da heo vaø da cöøu Trung Quoác coù löôïng cung caáp ñöùng ñaàu Theá giôùi, rieâng da boø xeáp thöù 3 treân Theá Giôùi . - Khaû naêng xuaát khaåu da cuûa Trung Quoác raát lôùn, haøng naêm Trung Quoác coù khaû naêng cung öùng haøng traêm trieäu meùt vuoâng da vaøo khoaûng 500 trieäu meùt vuoâng, chieám 20% löôïng da treân toaøn Theá Giôùi 3 . - Beân caïnh ñoù khaû naêng xuaát khaåu giaøy da cuûa Trung Quoác khoaûng 60 trieäu ñoâi haøng naêm, chieám 53% toång saûn löôïng xuaát khaåu giaøy deùp treân theá giôùi, rieâng giaøy da Trung quoác chieám khoaûng 15%. • Chieán löôïc phaùt trieån caùc cô sô,û coâng ty cung caáp da soáng: Trung Quoác coù khoaûng 2300 caùc doanh nghieäp cung caáp da soáng treân toaøn quoác, thu huùt lao ñoäng trong ngaønh naøy hôn 80000 ngöôøi. Trong ñoù caùc doanh nghieäp tö nhaân chieám 42%, caùc doanh nghieäp taäp theå chieám 24%, caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi chieám 23% vaø caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc chieám 11%. Baûng 1.4: Saûn löôïng cung öùng da thuoäc cuûa Trung Quoác.(traêm trieäu taám) 1997 1998 1999 2000 2001 1 1,1 1,3 1,43 1,62 Nguoàn : Environmental requirements , Market access, and Competitiveness in the Leather and Footwear sector in China – Bangkok 19-21 November 2003. - Ngoaøi ra, ñeå phaân vuøng saûn xuaát nguyeân lieäu da- laø nguyeân lieäu chính cuûa saûn xuaát giaøy deùp Trung Quoác ñaõ quy hoaïch saün nhöõng vuøng taäp trung saûn xuaát chuû yeáu laø da soáng vaø da thuoäc. Vieäc quy hoaïch caùc vuøng cung caáp nguyeân lieäu cho giaøy deùp ñaõ taïo lôïi theá nhaát ñònh cho quoác gia naøy trong vieäc saûn xuaát vaø 3 Environmental requirments , Market access, and Competitiveness in the Leather and Footwear sector in China – Bangkok 19-21 November 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2