intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

1
190
lượt xem
608
download

Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện gồm 5 chương với nội dung: tổng quan về hệ thống cung cấp điện, xác định phụ tải tính toán của nhà máy, chọn máy biến áp, máy phát dự phòng, lựa chọn dây dẫn và kiểm tra sụt áp, ngắn tính toán mạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện

 1. …………..o0o………….. Tổng quan về cung cấp điện
 2. Chöông 1 Toång quan GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Chöông 1: TOÅNG QUAN 1.1 Toång quan veà cung caáp ñieän: 1.1.1 Sô löôïc: Ñieän naêng ñang ngaøy caøng ñoùng vai troø heát söùc quan troïng trong ñôøi soáng con ngöôøi chuùng ta. Chính vì nhöõng öu ñieåm vöôït troäi cuûa noù so vôùi caùc nguoàân naêng löôïng khaùc (nhö: deã chuyeån thaønh caùc daïng naêng löôïng khaùc, deã truyeàn taûi ñi xa, hieäu suaát cao…) maø ngaøy nay ñieän naêng ñöôïc söû duïng heát söùc roäng raõi trong moïi lónh vöïc, töø coâng nghieäp, dòch vuï, … Cho ñeán phuïc vuï ñôøi soáng sinh hoaït haøng ngaøy cuûa moãi gia ñình. Coù theåû noùi raèng ngaøy nay khoâng moät quoác gia naøo treân theá giôùi khoâng saûn xuaát vaø tieâu thuï ñieän naêng, vaø trong töông lai thì nhu caàu cuûa con ngöôøi veà nguoàn naêng löôïng ñaëc bieät naøy seõ vaãn tieáp tuïc taêng cao. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, nöôùc ta ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn trong phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi. Soá löôïng caùc nhaø maùy coâng nghieäp, caùc hoaït ñoäng thöông maïi, dòch vuï,… gia taêng nhanh choùng, daãn ñeán saûn löôïng ñieän saûn xuaát vaø tieâu duøng ôû nöôùc ta taêng leân ñaùng keå vaø döï baùo seõ tieáp tuïc taêng nhanh trong nhöõng naêm tôùi. Do ñoù maø hieän nay chuùng ta ñang raát caàn ñoäi nguõ nhöõng ngöôøi am hieåu veà ñieän ñeå laøm coâng taùc thieát keá cuõng nhö vaän haønh, caûi taïo vaø söûa chöõa löôùi ñieän noùi chung, trong ñoù coù khaâu thieát keá heä thoáng cung caáp ñieän. Cuøng vôí xu theá hoäi nhaäp quoác teá hieän nay laø vòeâc môû roäng quan heä quoác teá, ngaøy caøng coù theâm nhieàu nhaø ñaâu tö nöôùc ngoaøi ñeán vôùi chuùng ta. Do vaäy maø vaán ñeà ñaët ra laø chuùng ta caàn phaûi thieát keá caùc heä thoáng cung caáp ñieän moät caùch coù baøi baûn vaø ñuùng quy caùch, phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaãn kyõ thuaät hieän haønh. Coù nhö theá thì chuùng ta môùi co theå theo kòp vôùi trinh ñoä cuûa caùc nöôùc. 1.1.2 Nhöõng yeâu caàøu chuû yeáu khi thieát keá moät heä thoáng cung caáp ñieän: Thieát keá heä thoáng cung caáp ñieän nhö moät toång theå vaø löïa choïn caùc phaàn töû cuûa heä thoáng sao cho caùc phaàn töû naøy ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu kyõ thuaät, vaän haønh an toaøn vaø kinh teá. Trong ñoù muïc tieâu chính laø ñaûm baûo cho hoä tieâu thuï luoân ñuû ñieän naêng vôùi chaát löôïng naèm trong phaïm vi cho pheùp. Moät phöông aùn cung caáp ñieän ñöôïc xem laø hôïp lyù khi thoaõ maõn ñöïôc caùc yeâu caàu sau: -Ñaûm baûo ñoä tin caäy cung caáp ñieän cao tuøy theo tính chaát hoä tieâu thuï. -Ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò. -Ñaûm baûo chaát löôïng ñieän naêng maø chuû yeáu laø ñaûm baûo ñoä leäch vaø ñoä dao ñoäng ñieän trong phaïm vi cho pheùp. -Voán ñaàu tö nhoû, chi phí vaän haønh haøng naêm thaáp. -Thuaän tieän cho coâng taùc vaän haønh vaø söûa chöõav.v… Luaän vaên toát nghieäp Trang1 SVTH: Taï Minh Hieån
 3. Chöông 1 Toång quan GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Nhöõng yeâu caàu treân thöôøng maâu thuaãn nhau, neân ngöôøi thieát keá caàn phaûi caân nhaéc, keát hôïp haøi hoaø tuøy vaøo hoaøn caûnh cuï theå. Ngoaøi ra, khi thieát keá cung caáp ñieän cuõng caàn chuù yù ñeán caùc yeâu caàu khaùc nhö: Coù ñieàu kieän thuaän lôïi neáu coù yeâu caàu phaùt trieån phuï taûi sau naøy, ruùt ngaén thôøi gian xaây döïng v.v… 1.1.3 Caùc böôùc thöïc hieän thieát keá cung caáp ñieän: Sau ñaây laø nhöõng böôùc chính ñeå thöïc hieän baûn thieát keá kyõ thuaät ñoái vôùi phöông aùn cung caáp ñieän cho xí nghieâp: 1.Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cuûa töøng phaân xöôûng vaø cuûa toaøn xí nghieäp ñeå ñaùnh giaù nhu caàu vaø choïn phöông thöùc cung caáp ñieän. 2.Xaùc ñònh phöông aùn veà nguoàn ñieän. 3.Xaùc ñònh caáu truùc maïng. 4.Choïn thieát bò. 5.Tính toaùn choáng seùt, noái ñaát choáng seùt vaø noái ñaát an toaøn. 6.Tính toaùn caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät cuï theå ñoái vôùi maïng löôùi ñieän seõ thieát keá(caùc toån thaát, heä soá coâng suaát, dung löôïng buø v.v..). 1.2 Toång quan veà coâng ty nhöïa Tieân Taán Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ngaønh nhöïa ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån raát nhanh, vaø trôû thaønh moät trong nhöõng ngaønh coâng nghieäp maïnh cuûa thaønh phoá. Haøng loaït caùc nhaø maùy, coâng ty nhöïa ra ñôøi, trong ñoù coù coâng ty nhöïa Tieân Taán. Coâng ty nhöïa Tieân Taán co cô sôû chính ôû ñöôøng Quang Trung, quaän Goø Vaáp, treân moät khu ñaát roäng 7000m². Ñaây laø moät trong nhöõng coâng ty nhöïa coù uy tín vaø quy moâ cuõng töông ñoái lôùn. Saûn phaãm cuûa coâng ty raát ña daïng veà chuûng loaïi cuõng nhö maãu maõ. Saûn phaãm cuûa coâng ty khoâng chæ tieâu thuï trong nöôùc maø coøn xuaát khaåu sang nhieàu nöôùùc treân theá giôùi. Coâng ty coù nhaø maùy saûn xuaát chính ñaët taïi Goø Vaáp, goàm coù hai phaân xöôûng saûn xuaát vaø moät xöôûng cô khí. - Veà ñaëc ñieåm phuï taûi cuûa nhaø maùy saûn xuaát coù nhöõng neùt chính nhö: Ña soá caùc thieát bò ñieän ôû ñaây laø nhöõng ñoäng cô KÑB roâ to loàng soùc, chuû yeáu laø caùc ñoäng cô 3 pha ñieän aùp ñònh möùc laø 380V, vaø moät soá thieát bò 1 pha ñieän aùp ñònh möùc laø 220V, caùc phaân xöôûng SX vaø caùc vaên phoøng laøm vieäc trong coâng ty ñöôïc chieáu saùng baèng ñeøn huyønh quang. Nhaø maùy ñöôïc caáp ñieän töø nguoàn ñieän löôùi quoác gia, ñieän aùp ñaàu vaøo phía trung theá laø 15 kV .Caùc daây daãn ñöôïc ñaët trong oáng caùch ñieän ñi ngaàm trong ñaát nhaèm ñaûm baûo tính myõ quan vaø an toaøn khi laøm vieäoâ1 - Quy trình saûn xuaát cuûa nhaø maùy goàm coù caùc coâng ñoaïn nhö sô ñoà khoái sau: Luaän vaên toát nghieäp Trang2 SVTH: Taï Minh Hieån
 4. Chöông 1 Toång quan GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Ñaàu vaøo nguyeân lieäu Keo PET MAÙY HAÁP KEO MAÙY XAY (Haáp khoâ keo PET) Pheá phaãm MAÙY EÙP PHAÂN LOAÏI SP Cho ra SP (Eùp thaønh oáng chai) MAÙY SAÁY MAÙY THOÅI (Saáy meàm oáng chai) (Thoåi thaønh SP) H.1.1 Sô ñoà khoái quy trình SX cuûa nhaø maùy nhöïa Tieân Taán Baûng soá lieäu veà coâng suaát ñaët, soá löôïng caùc thieát bò cuûa nhaø maùy cho trong caùc baûng (1.1), (1.2), (1.3). Sô ñoà maët baèng, sô ñoà boá trí caùc thieát bò tham khaûo caùc baûn veõ soá 1, 2, 3, 4. Baûng 1.1 Danh saùch caùc thieát bò xöôûng A Kí hieäu Teân thieát bò SL Pñm(kW) Uñm(V) cosϕ Ksd Pñm*SL 1 Quaït huùt 6 9 380 0.8 0.6 54 2 Maùy haáp 8 5 380 0.9 0.6 40 3 Maùy eùp 1 37 380 0.85 0.7 37 4 Maùy saáy 6 10 380 0.85 0.7 60 5 Maùy saáy 2 15 380 0.9 0.7 30 6 Motor 10 7.5 380 0.70 0.6 75 7 Maùy neùn khí 1 4 380 0.7 0.6 4 8 Maùy thoåi 4 4 380 0.7 0.65 16 9 Maùy thoåi 2 3 380 0.65 0.65 6 10 Maùy xay 1 33 380 0.8 0.5 33 11 Maùy eùp 1 40 380 0.9 0.7 40 12 Maùy laøm saïch 2 10 380 0.7 0.6 20 Toång 44 415 Luaän vaên toát nghieäp Trang3 SVTH: Taï Minh Hieån
 5. Chöông 1 Toång quan GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Baûng 1.2 Danh saùch caùc thieâùt bò xöôûng B Kí hieäu Teân thieát bò SL Pñm(kW) Uñm(V) cosϕ Ksd Pñm*SL 1 Quaït huùt 10 9 380 0.7 0.6 90 2 Maùy haáp 12 7.5 380 0.9 0.6 90 3 Maùy eùp 2 45 380 0.85 0.7 90 4 Maùy saáy 6 10 380 0.85 0.7 60 5 Motor 10 7.5 380 0.7 0.6 75 6 Maùy neùn khí 1 5 380 0.7 0.6 5 7 Maùy thoåi 6 4 380 0.75 0.65 24 8 Maùy thoåi 5 3 380 0.65 0.65 15 9 Maùy xay 1 37 380 0.8 0.5 37 10 Maùy laøm saïch 3 10 380 0.7 0.6 30 Toång coäng 56 516 Baûng 1.3 Danh saùch caùc thieát bò xöôûng C Kí hieäu Teân thieát bò SL Pñm(KW) Uñm(V) cosp Ksd Pñm*SL 1 Maùy caét 4 2.2 220 0.65 0.15 8.8 2 Quaït loø reøn 2 1.5 220 0.65 0.2 3 3 Beå ngaâm 1 5.5 380 0.7 0.3 5.5 4 Baøn thöû nghieäm 1 7.5 380 0.7 0.25 7.5 5 Maùy maøi ñaù 3 3 380 0.65 0.15 9 6 Tuû saáy 2 3.7 380 0.8 0.2 7.4 7 Maùy maøi thoâ 2 2.2 380 0.65 0.2 4.4 8 Maùy phay 2 7.5 380 0.7 0.25 15 9 Khoan baøn 3 0.75 220 0.65 0.25 2.25 10 Maùy maøi troøn 2 5.5 380 0.7 0.2 11 11 Khoan ñöùng 2 5.5 380 0.7 0.2 11 12 Maùy tieän 1 14 380 0.7 0.3 14 13 Maùy tieän 2 15 380 0.65 0.3 30 14 Maùy soïc 3 3 380 0.65 0.25 9 15 Maùy caïo 3 1.5 220 0.8 0.25 4.5 16 Loø luyeän khuoân 2 4 380 0.65 0.2 8 17 Quaït loø ñuùc 4 1.5 220 0.65 0.2 6 Toång coäng 39 156.35 Luaän vaên toát nghieäp Trang4 SVTH: Taï Minh Hieån
 6. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Chöông 2 XAÙC ÑÒNH PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN CUÛA NHAØ MAÙY 2.1 Khaùi nieäm chung: Khi thieát keá cung caáp ñieän cho moät nhaø maùy, xí nghieäp, hoä tieâu thuï thì moät trong nhöõng coâng vieäc raát quan troïng maø ta phaûi laøm ñoù laø tieán haønh xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cho nhaø maùy. - Phuï taûi tính toaùn: Phuï taûi tính toaùn (PTTT) theo ñieàu kieän phaùt noùng (ñöôïc goïi taét laø phuï taûi tính toaùn) laø phuï taûi giaû thieát khoâng ñoåi laâu daøi cuûa caùc phaàn töû trong heä thoáng cung caáp ñieän töông ñöông vôùi phuï taûi thöïc teá bieán ñoåi theo ñieàu kieän taùc duïng nhieät naëng neà nhaát. Noùi caùch khaùc, phuï taûi tính toaùn cuõng laøm daây daãn phaùt noùng tôùi nhieät ñoä baèng vôùi nhieät ñoä lôùn nhaát do phuï taûi thöïc teá gaây ra. Do vaäy, veà phöông dieän phaùt noùng neáu ta choïn caùc thieát bò ñieän theo phuï taûi tính toaùn coù theå ñaûm baûo an toaøn cho caùc thieát bò ñoù trong moïi traïng thaùi vaän haønh bình thöôøng. 2.2 Muïc ñích xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn: Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn laø moät coâng ñoaïn raát quan troïng trong thieát keá cung caáp ñieän, nhaèm laøm cô sôû cho vieäc löïa choïn daây daãn vaø caùc thieát bò cuûa löôùi ñieän . 2.3 Phaân nhoùm phuï taûi 2.3.1 Caùc phöông phaùp phaân nhoùm phuï taûi: Khi baét tay vaøo xaùc ñònh PTTT thì coâng vieäc ñaàu tieân maø ta phaûi laøm ñoù laø phaân nhoùm phuï taûi.Thoâng thöôøng thì ngöôøi ta söû duïng moät trong hai phöông phaùp sau: - Phaân nhoùm theo daây chuyeàn saûn xuaát vaø tính chaát coâng vieäc: Phöông phaùp naøy coù öu ñieåm laø ñaûm baûo tính linh hoaït cao trong vaän haønh cuõng nhö baûo trì, söûa chöõa. Chaúng haïn nhö khi nhaø maùy saûn xuaát döôùi coâng suaát thieát keá thì coù theå cho ngöøng laøm vieäc moät vaøi daây chuyeàn maø khoâng laøm aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc daây chuyeàn khaùc, hoaëc khi baûo trì, söûa chöõa thì coù theå cho ngöøng hoaït ñoäng cuûa töøng daây chuyeàn rieâng leû,… Nhöng phöông aùn naøy coù nhöôïc ñieåm sô ñoà phöùc taïp, laø chi phí laép ñaët khaù cao do coù theå caùc thieát bò trong cuøng moät nhoùm laïi khoâng naèm gaàn nhau cho neân daãn ñeán taêng chi phí ñaàu tö veà daây daãn, ngoaøi ra thì ñoøi hoûi ngöôøi thieát keá caàn naém vöõng quy trình coâng ngheä cuûa nhaø maùy. -Phaân nhoùm theo vò trí treân maët baèng: Phöông phaùp naøy coù öu ñieåm laø deã thieát keá, thi coâng, chi phí laép ñaët thaáp. Nhöng cuõng coù nhöôïc ñieåm laø keùm tính linh hoaït khi vaän haønh söûa chöõa so vôùi phöông phaùp thöù nhaát. Luaän vaên toát nghieäp Trang5 SVTH: Taï Minh Hieån
 7. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Do vaây maø tuyø vaøo ñieàu kieän thöïc teá maø ngöôøi thieát keá löïa chon phöông aùn naøo cho hôïp lyù. 2.3.2 Phaân chia nhoùm phuï taûi cho caùc phaân xöôûng cuûa nhaø maùy nhöïa Tieân Taán: ÔÛ ñaây, chuùng ta seõ löïa cho phöông aùn phaân nhoùm theo phöông phaùp 1, töùc phaân nhoùm theo vò trí treân maët baèng. Döïa vaøo sô ñoà boá trí treân maët baèng, vaø soá löôïng cuûa caùc thieát bò tieâu thuï ñieän, chuùng ta seõ phaân thaønh caùc nhoùm nhö sau: Xöôûng A phaân laøm 4 nhoùm Xöôûng B phaân laøm 5nhoùm Xöôûng C phaân laøm 2 nhoùm Keát quaû cuï theå xin tham khaûo caùc baûng 2.2- 2.4 trang 16-23. 2.4 Xaùc ñònh taâm phuï taûi 2.4.1 Muïc ñích: Xaùc ñònh taâm phuï taûi laø nhaèm xaùc ñònh vò trí hôïp lyù nhaát ñeå ñaët caùc tuû phaân phoái (hoaëc tuû ñoäng löïc). Vì khi ñaët tuû phaân phoái (hoaëc ñoäng löïc) taïi vò trí ñoù thì ta seõ thöïc hieän ñöôïc vieäc cung caáp ñieän vôùi toån thaát ñieän aùp vaø toån thaát coâng suaát nhoû, chi phí kim loaïi maøu laø hôïp lyù nhaát. Tuy nhieân, vieäc löïa choïn vò trí cuoái cung con phuï thuoäc vaøo caùc yeáâu toá khaùc nhö: ñaûm baûo tính myõ quan, nhö thuaän tieän vaø an toaøn trong thao taùc, v.v… Ta coù theå xaùc ñònh taâm phuï taûi cho nhoùm thieát bò (ñeå ñònh vò trí ñaët tuû doäng löïc), cuûa moät phaân xöôûng, vaøi phaân xöôûng hoaëc cuûa toaøn boä nhaø maùy (ñeå xaùc ñònh vò trí ñaët tuû ph6n phoái. Nhöng ñeå ñôn giaûn coâng vieäc tính toaùn thì ta chæ caàn xaùc ñònh taâm phuï taûi cho caùc vò trí ñaët tuû phaân phoái. Coøn vò trí ñaët tuû ñoäng löïc thì chæ caàn xaùc ñònh moät caùch töông ñoái baèng öôùc löôïng sao cho vò trí ñaët tuû naèm caân ñoái trong nhoùm thieát bò vaø öu tieân gaàn caùc ñoäng cô coù coâng suaát lôùn. 2.4.2 Coâng thöùc tính: Taâm phuï taûi ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: n n ∑ ( X i * Pdmi ) ∑ (Y * P i dmi ) X = i =1 n ; Y= i =1 n (2.1) ∑P i =1 dmi ∑P i =1 dmi Trong ñoù X, Y laø hoaønh ñoä vaø tung ñoä cuûa taâm phuï taûi (so vôùi goác chuaãn ) Xi,Yi laø hoaønh ñoä vaø tung ñoä cuûa thieát bò thöù i(so vôùi goác chuaãn). Pñmi laø coâng suaát ñònh möùc cuûa thieát bò thöù i. 2..4.3 Xaùc ñònh taâm phuï taûi cho phaân xöôûng A nhaø maùy nhöïa Tieân taán: Tröôùc tieân, ta quy öôùc ñaùnh soá thöù töï cuûa caùc thieát boá trí treân sôù ñoà maët baèng theo thöù töï taêng daàn töø traùi sang phaûi vaø töø döôùi leân treân. Luaän vaên toát nghieäp Trang6 SVTH: Taï Minh Hieån
 8. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Choïn goác toaï ñoä taïi vò trí goùc döôùi beân traùi (treân sô ñoà maët baèng) cuûa phaân xöôûng A . Ñeå tieän lôïi cho vieäc tính toaùn taâm phuï taûi theo coâng thöùc (2.1), ta laäp baûng 2.1 Baûng 2.1 Soá lieäu tính toaùn taâm phuï taûi xöôûng A STT(i) Kí hieäu Xi Yi Pi Xi*Pi Yi*Pi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 12 18 1 10 180 10 2 12 33 1 10 330 10 3 8 8 4.5 4 32 18 4 8 13 4.5 4 52 18 5 9 18 4.5 3 54 13.5 6 7 25.5 4.5 4 102 18 7 9 33 4.5 3 99 13.5 8 8 38 4.5 4 152 18 9 8 43 4.5 4 172 18 10 6 8 8.5 7.5 60 63.75 11 6 13 8.5 7.5 97.5 63.75 12 6 18 8.5 7.5 135 63.75 13 6 23 8.5 7.5 172.5 63.75 14 6 28 8.5 7.5 210 63.75 15 6 33 8.5 7.5 247.5 63.75 16 6 38 8.5 7.5 285 63.75 17 6 43 8.5 7.5 322.5 63.75 18 5 8 12.5 15 120 187.5 19 4 13 12.5 10 130 125 20 4 18 12.5 10 180 125 21 4 23 12.5 10 230 125 22 4 28 12.5 10 280 125 23 4 33 12.5 10 330 125 24 4 38 12.5 10 380 125 25 5 43 12.5 15 645 187.5 26 3 9.5 16.5 37 351.5 610.5 27 6 18 16.5 7.5 135 123.75 28 11 25.5 16.5 40 1020 660 29 6 33 16.5 7.5 247.5 123.75 30 10 39.5 16.5 33 1303.5 544.5 31 2 8 20.5 5 40 102.5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Luaän vaên toát nghieäp Trang7 SVTH: Taï Minh Hieån
 9. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang 32 2 13 20.5 5 65 102.5 33 2 18 20.5 5 90 102.5 34 2 23 20.5 5 115 102.5 35 2 28 20.5 5 140 102.5 36 2 33 20.5 5 165 102.5 37 2 38 20.5 5 190 102.5 38 2 43 21 5 215 105 39 1 10 24 9 90 216 40 1 16.5 24 9 148.5 216 41 1 23 24 9 207 216 42 1 29.5 24 9 265.5 216 43 1 36 24 9 324 216 44 1 42.5 24 9 382.5 216 Toång 415 10493 5953 Töø baûng 2.1 ta tính ñöôïc: n ∑ i =1 ΣXi*Pi = 180 +130 +32 +…+382.5 + 324 = 10493 (kW.m) n ∑ i =1 Yi*Pi = 10 +10 +18 +…+216 = 5953 (kW.m) n ∑ i =1 Pi = 10 +10 +4+…+9 +9 = 415 (kW) Thay vaøo coâng thöùc (2.1) ta tính ñöôïc: 10493 X= = 25 (m) 415 5953 Y= = 15 (m) 415 Vaäy taâm phuï taûi laø vò trí coù toaï ñoä (25m,15m). Neáu ñaët tuû phaân phoái taïi vò trí aáy thì seõ ñem laïi nhöõng hieäu quaû nhö ñaõ trình baøy ôû treân. Tuy nhieân, ñeå ñaûm baûo tính myõ quan cuõng nhö thuaän tieän thao taùc,v.v... Neân ta quyeát ñònh ñaët tuû phaân phoái 1 (PP1) taïi vò trí saùt töôøng, coù toaï ñoä laø (25m, 24.5m). 2.4.4 Xaùc ñònh taâm phuï taûi cho phaân xöôûng B vaø C vaø cuûa toaøn nhaø maùy: Ta cuõng thaønh laäp caùc baûng soá lieäu vaø tính toaùn töông töï nhö ñoái vôùi phaân xöôûng A (xem theâm caùc baûng phuï luïc 1) Sau khi tính toaùn ta thu ñöôïc keát quaû nhö sau: -Taâm phuï taûi cuûa phaân xöôûng B vaø C l vò trí coù toaï ñoä(X=39m,Y=10m) ⇒ Choïn vò trí ñaët tuû PP2 taïi ñieåm (X=40m, Y=0m). -Taâm phuï taûi cuûa toaøn boä nhaø maùy coù toaï ñoä (x=34m, Y=29m) ⇒ Choïn vò trí ñaët tuû phaân phoái chính(PPC) taïi (X=34m, Y=25.5m). Luaän vaên toát nghieäp Trang8 SVTH: Taï Minh Hieån
 10. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang (Caùc keát quaû tính toaùn treân öùng vôùi vò trí goác toaï ñoä ñöôïc choïn laø taïi vò trí döôùi cuøng beân traùi cuûa xöôûng B). 2.5 Choïn sô ñoà ñi daây: Sau khi xaùc ñònh xong vò trí ñaët caù tuû ñoäng löïc vaø caùc tuû phaân phaân phoái, ta seõ tieán haønh veõ sô ñoà ñi daây cho caùc nhoùm thieát bò vaø cho toaøn boä nhaø maùy Caùc nguyeân taéc aùp duïng khi choïn sô ñoà ñi daây: -Caùc thieát bò coù coâng suaát lôùn thì ñi daây rieâng. -Caùc thieát bò coù coâng suaát vöøa vaø nhoû ñaët gaàn nhau thi coù theå ñi lieân thoâng vôùi nhau ( nhöng toái ña khoâng ñöôc quaù 3 thieát bò lieân thoâng vì ñeà ñaûm baûo ñoä tin caäy cung caáp ñieän). -Ñoái vôùi caùc thieát bò moät pha thì caân coá gaéng ñi daây sao cho chuùng ñöôïc phaân boá ñeàu treân caùc pha,… Sau khi caân nhaéc löïa choïn caùc phöông aùn ñi daây coù theå, ta seõ choïn ra ñöôïc phöông aùn ñi daây hôïp lyù. Sô ñoà ñi daây cuûa nhaø maùy nhöïa Tieân Taán ñöôïc trình baøy trong caùc baûn veõ soá 1÷4. 2.6 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn: 2.6.1 Moät soá khaùi nieäm: -Heä soá söû duïng Ksd: Laø tæ soá cuûa phuï taûi tính toaùn trung bình vôùi coâng suaát ñaët hay coâng suaát ñònh möùc cuûa thieát bò trong moät khoaûng thôøi gian khaûo saùt (giôø, ca, hoaëc ngaøy ñeâm,…) P + Ñoái vôùi moät thieát bò: Ksd = tb (2.2) Pdm n P ∑P tbi + Ñoái vôùi moät nhoùm thieát bò: Ksd = tb = i =1 n (2.3) Pdm ∑P i =1 dmi Heä soá söû duïng noùi leân möùc söû duïng, möùc ñoä khai thaùc coâng suaát cuûa thieát bò trong khoaûng thôøi gian cho xem xeùt. -Heä soá ñoàng thôøi Kñt: Laø tæ soá giöõa coâng suaát taùc duïng tính toaùn cöïc ñaïi taïi nuùt khaûo saùt cuûa heä thoáng cung caáp ñieän vôùi toång caùc coâng suaát taùc duïng tính toaùn cöï ñaïi cuûa caùc nhoùm hoä tieâu thuï rieâng bieät (hoaëc caùc nhoùm thieát bò) noái vaøo nuùt ñoù: Ptt Kñt = n (2.4) ∑P i =1 tti Heä soá ñoàng thôøi phuï thuoäc vaøo soá caùc phaàn töû n ñi vaøo nhoùm Kñt = 0.9 ÷0.95 khi soá phaàn töû n =2÷4 Kñt =0.8 ÷0.85 khi soá phaàn töû n =5÷10 (Tr13 ,TL[4];Tr 595, TL[1]). Luaän vaên toát nghieäp Trang9 SVTH: Taï Minh Hieån
 11. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang -Heä soá cöïc ñaïi Kmax : Laø tæ soá giöõa phuï taûi tính toaùn vaø phuï taûi trung bình trong thôøi gian xem xeùt. P Kmax= tt (2.5) Ptb Heä soá cöïc ñaïi thöôøng ñöôïc tính vôùi ca laøm vieäc coù phuï taûi lôùn nhaát. Heä soá Kmax phuï thuoäc vaøo soá thieät bò hieäu quaû nhq(hoaëc Nhq), vaøo heä soá söû duïng vaø haøng loaït caùc yeáu toá khaùc ñaëc tröng cho cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc thieát bò ñieän trong nhoùm. Trong thöïc teá khi tính toaùn thieát keá ngöôøi ta choïn Kmax theo ñöôøng cong Kmax= f(Ksd,nhq), hoaëc tra trong caùc baûng caåm nang tra cöùu. - Soá thieát bò hieäu quaû nhq: Giaû thieát coù moät nhoùm goàm n thieát coù coâng suaát vaø cheá ñoä laøm vieäc khaùc nhau. Khi ñoù ta ñònh nghóa nhq laø moät soá quy ñoåi goàm coù nhq thieát bò coù coâng suaát ñònh möùc vaø cheá ñoä laøm vieäc nhö nhau vaø taïo neân phuï taûi tính toaùn baèng vôùi phuï taûi tieâu thuï thöïc do n thieát bò tieâu thuï treân. n (∑ Pdmi ) 2 nhq = i =1 n (2.6) ∑ (P i =1 dmi ) 2 -Heä soá nhu caàu Knc:Laø tæ soá giöõa coâng suaát tính toaùn (trong ñieàu kieän thieát keá) hoaëc coâng suaát tieâu thuï (trong ñieàu kieän vaän haønh) vôùi coâng suaát ñaët (coâng suaát ñònh möùc) cuûa nhoùm hoä tieâu thuï. Ptt P P Knc = = tt * tb = Kmax* Ksd (2.7) Pdm Pdm Ptn 2.6.2 Caùc phöông phaùp xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn Hieän nay coù raát nhieàu phöông phaùp ñeå tính toaùn phuï taûi tính toaùn(PTTT), döïa treân cô sôû khoa hoïc ñeå tính toaùn phuï taûi ñieän vaø ñöôïc hoaøn thieän veà phöông dieän lyù thuyeát treân cô sôû quan saùt caùc phuï taûi ñieän ôû xí nghieäp ñang vaän haønh. Thoâng thöôøng nhöõng phöông phaùp tính toaùn ñôn giaûn, thuaän tieän laïi cho keát quaû khoâng thaät chính xaùc, coøn muoán chính xaùc cao thì phaûi tính toaùn laïi phöùc taïp. Do vaäy tuøy theo giai ñoaïn thieát keá thi coâng vaø yeâu caàu cuï theå maø choïn phöông phaùp tính toaùn cho thích hôïp. Nguyeân taéc chung ñeå tính PTTT cuûa heä thoáng laø tính töø thieát bò ñieän ngöôïc trôû veà nguoàn, töùc laø ñöôïc tieán haønh töø baäc thaáp ñeán baäc cao cuûa heä thoáng cung caáp ñieän, vaø ta chæ caàn tính toaùn taïi caùc ñieåm nuùt cuûa heä thoáng ñieän. Muïc ñích cuûa vieäc tính toaùn phuï taûi ñieän taïi caùc nuùt nhaèm: - Choïn tieát dieän daây daãn cuûa löôùi cung caáp vaø phaân phoái ñieän aùp töø döôùi 1000V trôû leân. Luaän vaên toát nghieäp Trang10 SVTH: Taï Minh Hieån
 12. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang - Choïn soá löôïng vaø coâng suaát maùy bieán aùp. - Choïn tieát dieän thanh daãn cuûa thieát bò phaân phoái’ - Choïn caùc thieát bò chuyeån maïch vaø baûo veä. Sau ñaây laø moät vaøi phöông phaùp xaùc ñònh PTTT thöôøng duøng: 2.6.2.1 Xaùc ñònh PTTT theo suaát tieâu hao ñieän naêng theo ñôn vò saûn phaåm Ñoái vôùi hoä tieâu thuï coù ñoà thì phuï taûi thöïc teá khoâng thay ñoåi, PTTT baèng phuï taûi trung bình vaø ñöôïc xaùc ñònh theo suaát tieâu hao ñieän naêng treân moät ñôn vò saûn phaãm khi cho tröôùc toång saûn phaãm saûn xuaát trong moät ñôn vò thôøi gian M ca * Wo Ptt = Pca = (2.8) Tca Trong ñoù: Mca - Soá löôïng saûn phaãm saûn xuaát trong moät ca. Tca -Thôøi gian cuûa ca phuï taûi lôùn nhaát. w0- Suaát tieâu hao ñieän naêng cho moät ñôn vò saûn phaãm. Khi bieát w0 vaø toång saûn phaãm saûn xuaát trong caû moät naêm, PTTT ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: A Wo .M Ptt = = (kW) (2.9) Tlv max Tlv max Vôùi Tlvmax[giôø] : Thôøi gian söû duïng coâng suaát lôùn nhaát trong naêm. 2.6.2.2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo suaát phuï taûi tính treân moät ñôn vò saûn xuaát: Neáu phuï taûi tính toaùn xaùc ñònh cho hoä tieâu thuï coù dieän tích F, suaát phuï taûi treân moät ñôn vò laø P0. thì Ptt = P0*F (kW) (2.10) Vôùi: P0 : Suaát phuï taûi treân moät ñôn vò dieän tích saûn xuaát 2 (kW/m ). trong thieát keá sô boä coù theå laáy theo soá lieäu trong caùc baûng tham khaûo. F : Dieän tích boá trí nhoùm, hoä tieâu thuï (m2). Phöông phaùp naøy duøng ñeå tính phuï taûi cuûa caùc phaân xöôûng coù maät ñoä maùy moùc phaân boá töông ñoái ñeàu. 2.6.2.3 Xaùc ñònh phuï taûi theo coâng suaát ñaët (Pñ ) vaø heä soáâ nhu caàu (Knc): Phuï taûi tính toaùn ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc: n Ptt =knc * ∑ Pdmi (kW) i =1 Qtt =Ptt * tg ϕ (kVAr) (2.11) Trong coâng thöùc treân : knc : heä soá nhu caàu, tra soå tay kyõ thuaät theo caùc soá lieäu thoáng keâ cuûa caùc xí nghieäp, phaân xöôûng töông öùng. Luaän vaên toát nghieäp Trang11 SVTH: Taï Minh Hieån
 13. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang cosφ heä soá coâng suaát tính toaùn tra soå tay kyõ thuaät töø ñoù tính ñöôïc tg ϕ . Neáu heä soá cosφ cuûa caùc thieát bò trong nhoùm khoâng gioáng nhau thì ta phaûi tính heä soá cosφ trung bình cuûa nhoùm theo coâng thöùc sau: n ∑ Cosϕ i * Pdmi cosϕtb = i =1 (2.12) Pdmi Phöông phaùp naøy coù öu ñieåm laø ñôn giaûn, tính toaùn thuaän tieän neân noù thöôøng ñöôïc duøng khi ñaõ coù thieát keá nhaø xöôûng cuûa xí nghieäp nhöng chöa coù thieát keá chi tieát boá trí caùc maùy moùc, thieát bò treân maët baèng. Luùc naøy chæ bieát moät soá lieäu duy nhaát laø coâng suaát ñaët cuûa töøng phaân xöôûng. Tuy nhieân noù cuõng coù nhöôïc ñieåm laø keùm chính xaùc vì Knc ñöôïc tra trong caùc soå tay thöôøng thì khoâng hoaøn toaøn ñuùng vôùi thöïc teá maø noù chæ coù yù nghóa duøng ñeå tham khaûo. 2.6.2.4 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo heä soá Kmax vaø Ptb (coøn goïi laø phöông phaùp soá thieát bò hieäu quaû hay phöông phaùp saép xeáp bieåu ñoà) Phöông phaùp naøy cho keát quaû töông ñoái chính xaùc, vì khi tính soá thieát bò hieäu quaû (nhq) chuùng ta ñaõ xeùt tôùi haøng laït caùc yeáu toá quan troïng nhö aûnh höôûng cuûa soá löôïng thieát bò trong nhoùm, soá thieát bò coù coâng suaát lôùn nhaát cuõng nhö söï khaùc nhau veà cheá ñoä laøm vieäc cuûa chuùng. Do ñoù khi caàn naâng cao ñoä chính xaùc cuûa PTTT, hoaëc khi khoâng coù soá lieäu caàn thieát ñeå aùp duïng caùc phöông phaùp treân thì ta neân duøng phöông phaùp naøy. Coâng thöùc tính toaùn: Ptt = Pca = Kmax*Ksd*Pñm Hay Ptt = Knc*Pñm. (2.13) Caùc böôc tính toaùn: - Tính soá thieát bò hieäu quaû theo coâng thöùc (2.6). - Tính heä soá söû duïng cuûa nhoùm thieát bò theo coâng thöùc (2.3). - Xeùt caùc tröôøng hôïp: n + Neáu nhq < 4 vaø n
 14. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Vôùi Kpti laø heä soá phuï taûi cuûa thieát bò thöù i. Coù theå laáy gaàn ñuùng: Kpt = 0.75 ( Cheá ñoä laøm vieäc ngaén haïn) Kpt = 0.90 ( Cheá ñoä laøm vieäc daøi haïn) + Neáu nhq ≥ 4: -Tìm Kmax theo nhq vaø Ksd. -Xaùc ñònh PTTT theo coâng thöùc: Ptt = Kmax* Ksd* PñmΣ = Kmax* Ptb (2.16) Qtt = 1.1Qtb (Neáu nhq≤ 10) = Qtb (Neáu nhq >10) . Trong ñoù Ptb vaø Qtb laø coâng suaát taùc duïng vaø coâng suaát phaûn khaùng trung bình cuûa nhoùm: Ptb = Ksd* Pñm Qtb = Ptb* tgϕtb (2.17) (cosφtb tính theo coâng thöùc (2.12) ). + Phuï taûi tính toaùn cuûa nhoùm : - Vôùi tuû ñoäng löïc: Stt = Ptt 2 + Qtt 2 (2.18) - Vôùi tuû phaân phoái: n Pttpp = Kñt* ∑ Pttdl i =1 n Qttpp =Kñt* ∑ Qttdl (2.19) i =1 Sttpp = Pttpp 2 + Qttpp 2 Trong ñoù Kñt laø heä soá ñoàng thôøi, choïn theo soá nhoùm ñi vaøo tuû. Neáu coù phuï taûi chieáu saùng ñi vaøo tuû thì phaûi coäng theâm caùc giaù trò Pcs vaø Qcs ,vaøo Ptt vaø Qtt trong caùc coâng thöùc treân. S tt - Doøng ñieän tính toaùn : Itt = (2.20) 3 * U dm + Xaùc ñònh phuï taûi ñænh nhoïn (PTÑN): Phuï taûi ñænh nhoïn laø phuï taûi cöïc ñaïi xuaát hieän trong thôøi gian ngaén Luaän vaên toát nghieäp Trang13 SVTH: Taï Minh Hieån
 15. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang ( Trong khoaûng moät vaøi giaây). Phuï taûi ñænh nhoïn thöôøng ñöôïc tính döôùi daïng doøng ñieän ñænh nhoïn (Iñn). Doøng ñieän naøy thöôøng ñöôïc duøng ñeå kieåm tra suït aùp khi môû maùy, tính toaùn choïn caùc thieát bò baûo veä,… Ñoái vôùi moät maùy bò thì doøng ñænh nhoïn laø doøng môû maùy. Coøn ñoái vôùi nhoùm thieát bò thì doøng ñænh nhoïn xuaát hieän khi maùy coù doøng ñieän môû maùy lôùn nhaát trong nhoùm khôûi ñoäng, coøn caùc maùy khaùc laøm vieäc bình thöôøng. Do ñoù doøng ñænh nhoïn ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: Iñn = Ikñ = Kmm* Iñm (Ñoái vôù moät thieát bò). (2.21) = Ikñmax+ Itt –Ksd*Iñmmax (Ñoái vôùi moät nhoùm thieát bò). Trong ñoù: Kmm laø heä soá môû maùy +Vôùi ñoäng cô KÑB, rotor loàâng soùc Kmm = 5÷7 + Ñoäng cô DC hoaëc KÑB rotor daây quaán Kmm = 2.5 + Ñoái vôùi MBA vaø loø hoà quang thì Kmm ≥ 3. Ikñmax vaø Ksd laø doøng khôûi ñoäng vaø heä soá söû duïng cuûa thieát bò coù doøng khôûi ñoäng lôùn nhaát trong nhoùm. Itt laø doøng ñieän tính toaùn cuûa nhoùm. 2.6.3 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cho nhaø maùy nhöïa Tieân Taán: 2.6.3.1 Xaùc ñònh phuï taûi ñoäng löïc: ÔÛ ñaây ta seõ xaùc ñònh PTTT cuûa nhaø maùy theo phöông phaùp soá thieát bò hieäu quaû. Vì phöông phaùp naøy cho keát quaû chính xaùc hôn caùc phöông phaùp khaùc, vaø phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá coù theå. Ñaàu tieân ta seõ tính toaùn PTTT vôùi nhoùm 1A (ÑL1A): + Tính soá thieát bò hieäu quaû theo coâng thöùc (2.6): (3 * 2 + 4 * 5 + 7.5 * 8 + 10 * 2) 2 nhq= = 15 3 2 * 2 + 4 2 * 5 + 7.5 2 * 8 + 10 2 * 2 n ∑P i =1 dmi = 3*2+4*5+7.5*8+10*2 = 106 (kW) + Tính Ksd cuûa nhoùm theo coâng thöùc(2.3) 0.6 * (10 + 7.5 * 2 + 4 + 7.5 * 3 + 10) + 0.65 * (4 * 2 + 3 + 4) Ksd = = 0.61 106 +Töø nhq=15 vaø Ksd = 0.61, tra baûng 2, TL[3], ta tìm ñöôïc Kmax= 1.19 + Tính heä soá coâng suaát trung bình cuûa nhoùm thieát bò theo coâng thöùc(2.12) Luaän vaên toát nghieäp Trang14 SVTH: Taï Minh Hieån
 16. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang 0.65 * (3 * 2) + 0.7 * (10 + 4 + 7.5 + 4 + 7.5 + 4 + 7.5 + 7.5 * 4 + 4 + 7.5 + 4 + 7.5 + 10) Cosϕtb = ≈ 0.7 106 ⇒ tgϕtb =1.02 + Tính Ptb vaø Qtb theo coâng thöùc (2.17) Ptb = 0.61*106=64.66 kW Qtb = 64.66*1.02 = 65.97 kVAr ( Do nhq >10) + Tính Ptt vaø Qtt theo coâng thöùc (2.16): Ptt= Kmax* Ptb =1.16* 64.66 = 76.95 kW Qtt =Qtb = 65.97 kVAr ( do nhq>10) + Tính Stt cuûa nhoùm theo coâng thöùc (2.18) Stt = Ptt 2 + Qtt 2 = 76.95 2 + 65.97 2 = 101.36 kVA + Tính Itt cuûa nhoùm theo coâng thöùc (2.20): S tt 101.36 Itt = = = 154 A 3 * U dm 3 * 0.38 + Tính Iñn cuûa nhoùm theo coâng thöùc (2.21): Vôùi Iñmmax cuûa thieát bò coù doøng môû maùy lôùn nhaát trong nhoùm laø 21.7A Ksdmax = 0.7 ⇒ Iñn = 5*21.7+154-0.7*21.7 = 249.48 A Nhaän xeùt: Sau khi tính toaùn PTTT cuûa nhoùm ÑL1A ta thaáy:Ptt=76.95 < ΣPñmi =106kW, Qtt= 64.66 < ΣQñmi = ΣPñmi*tgϕ =108 kVAr. Nhö vaäy vieäc xaùc ñònh PTTT seõ giuùp cho vieäc löïa choïn caùc phaàn töû trong heä thoáng cung caáp ñieän nhö daây daãn, thieát bò ñoùng caét, MBA,… hôïp lyù vaø kinh teá hôn. Tieán haønh tính toaùn töông töï cho caùc nhoùm ñoäng löïc khaùc, ta thu ñöôïc keát quaû cho ôû caùc baûng 2.2÷ 2.4 Luaän vaên toát nghieäp Trang15 SVTH: Taï Minh Hieån
 17. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Baûøng 2.2 Baûng phuï taûi tính toaùn xöôûng A STT Teân nhoùm Kí SL C.suaát ñaët Iñm Uñm cosϕ/tgϕ Ksd Coâng suaát Soáthieát Heäsoá Phuï taûi tính toaùn Doøng nhaùnh vaøteân hieäu Pñm(kW) moät thieát (V) trung bình bò hieäu cöïc Ptt Qtt Stt Itt ñænh thieát bò Moät Taátcaû bò (A) Ptb Qtb quaû ñaïi (kW) (kVAr) (kVA) (A) nhoïn ñieän t.bò t. bò (kW) (kVAr) nhq Kmax Iñn(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Nhoùm 1 (ÑL1A). 1 Maùy laøm saïch 12 1 10 10 21.7 380 0.7/1.02 0.6 108.5 0.7/1.02 2 Maùy thoåi 8 1 4 4 8.68 380 0.65 90.1 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6 0.7/1.02 3 Maùy thoåi 8 1 4 4 8.68 380 0.65 90.1 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6 0.7/1.02 4 Maùy neùn khí 7 1 4 4 8.68 380 0.6 50.4 Maùy thoåi 9 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.65 5 Motor 6 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.6 97.8 6 Motor 6 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.6 97.8 Maùy thoåi 9 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.65 7 Maùy thoåi 8 1 4 4 8.68 380 0.7/1.02 0.65 97.1 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6 0.7/1.02 0.65 8 Maùy thoåi 8 1 4 4 8.68 380 90.1 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6 9 Maùy laøm saïch 12 1 10 10 21.7 380 0.7/1.02 0.6 108.5 Toång nhoùm: 17 106 0.7/1.02 0.61 64.66 65.97 15.02 1.19 76.95 65.97 101.4 154.0 249.5 Luaän vaên toát nghieäp Trang16 SVTH: Taï Minh Hieån
 18. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Nhoùm 2 (ÑL2A), (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 Quaït huùt 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 85.8 2 Quaït huùt 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 85.5 Maùy haáp 2 1 5 5 8.44 380 0.9/0.48 0.6 89.8 3 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6 4 Maùy haáp 2 2 5 10 8.44 380 0.9/0.48 0.6 50.6 5 Maùy eùp 3 1 37 37 66.14 380 0.850.62 0.7 330.7 6 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7 89.4 7 Maùy saáy 5 1 15 15 25.32 380 0.9/0.48 0.7 126.6 Toång nhoùm: 9 102.5 0.84/0.65 0.66 67.65 43.7 5.29 1.31 88.62 48.07 100.8 153.2 437.6 Nhoùm 3 (ÑL3A). 1 Quaït huùt 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 93.9 Maùy haáp 2 1 5 5 8.44 380 0.9/0.48 0.6 89.4 2 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7 89.4 3 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7 89.4 4 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7 337.7 5 Maùy eùp 11 1 40 40 67.53 380 0.9/0.48 0.7 16.9 5 Maùy haáp 2 2 5 10 8.44 380 0.9/0.48 0.6 50.6 7 Quaït huùt 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 85.5 Toång nhoùm: 9 103 0.87/0.57 0.67 69.01 39.11 4.96 1.31 90.4 43.02 100.1 152.1 442.5 Luaän vaên toát nghieäp Trang17 SVTH: Taï Minh Hieån
 19. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Nhoùm 4 (ÑL4A). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 Quaït huùt 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 85.5 2 Quaït huùt 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 85.5 3 Maùy haáp 2 2 5 10 8.44 380 0.9/0.48 0.6 50.6 4 Maùy xay 10 1 33 33 62.67 380 0.8/0.75 0.5 313.4 5 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6 81.4 6 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7 89.4 7 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7 89.4 8 Maùy saáy 5 1 15 15 25.32 380 0.9/0.48 0.7 126.6 Toång nhoùm: 9 103.5 0.83/0.67 0.6 62.1 41.73 6.01 1.37 85.08 45.90 96.7 146.9 428.9 Luaän vaên toát nghieäp Trang18 SVTH: Taï Minh Hieån
 20. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Baûøng 2.3 Baûng phuï taûi tính toaùn xöôûng B STT Teân nhoùm KH SL Coâng suaát Iñm Uñm cosϕ Ksd Coâng suaát Soáthieát Heä Phuï taûi tính toaùn Doøng nhaùnh vaøteân ñaët (A) (V) trung bình bò soá Ptt Qtt Stt Itt ñænh thieát bò Pñm(kW) hieäu cöïc (kW) (kVAr) (kVA) (A) nhoïn ñieän Moät Taát Ptb Qtb quaû ñaïi Iñn thieát caû (kW) (kVAr) nhq Kmax (A) bò thieát bò (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Nhoùm 1 (ÑL1B). 1 Maùy laøm saïch 10 1 10 10 21.70 380 0.7/1.02 0.60 108.5 2 Maùy thoåi 7 1 4 4 8.10 380 0.75/0.88 0.65 54.5 Maùy thoåi 8 2 3 6 7.01 380 0.65/1.17 0.65 3 Motor 5 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.60 97.7 4 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 89.4 5 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 89.4 6 Motor 5 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.60 97.7 Maùy thoåi 7 1 4 4 8.10 380 0.75/0.88 0.65 7 Maùy thoåi 8 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.65 96.5 Motor 5 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.60 8 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 89.4 9 Maùy laøm saïch 10 1 10 10 21.70 380 0.70/1.02 0.60 108.5 Toång nhoùm: 15 104.5 0.74/0.91 0.64 66.55 60.02 13.00 1.19 79.19 60.02 99.37 150.98 246.48 Luaän vaên toát nghieäp Trang19 SVTH: Taï Minh Hieån

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản