intTypePromotion=1

Luận văn: Vốn kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (VINACONEX9).

Chia sẻ: ốc Sên Chạy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
93
lượt xem
28
download

Luận văn: Vốn kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (VINACONEX9).

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vốn là một trong những tiền đề quan trọng nhất.quá trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải có ba yếu tố cơ bản đó là:Vốn, lao động và công nghệ.Cả ba yếu tố đó là nhân tố quan trọng để đảm bảo cho doanh nghiệp có thể hoạt động được. Song trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay thì các yếu tố về lao động và công nghệ được đảm bảo khi có vốn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Vốn kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (VINACONEX9).

 1. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHOA KINH TẾ NGÀNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN Đề tài: Vốn kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (VINACONEX9). Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 1
 2. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH Mục Lục Danh mục: Bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ……………………………………………3 Bảng chữ viết tắt…………………………………………………………………..4 Lời Mở Đầu...............................................................................................................5 Phần 1:Khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (VINACONEX 9)...................................................................7 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng số 9.....7 1.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất của Công ty CPXD số 9.................................................................................................................9 1.2.1.Cơ cấu Bộ máy tổ chức của Công ty.............................................................9 1.2.2.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty..........................................................10 1.3.Chức năng, nghành nghề kinh doanh, sản phẩm của Công ty.....................11 Phần 2:Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh và các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 9………………........................................................................................................13 2.1 .Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tổ chức sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng số 9(VINACONEX 9).............................13 2.1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của VINACONEX 9 trong những năm gần đây (2009-2011)...............................................................................................13 2.2 Thực trạng hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn của Công ty cổ phần XD số 9- VINACONEX9.......................................................................................................18 2.2.1 Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn của Công ty trong những năm gần đây...............................................18 2.2. 2.Tình hình tổ chức vốn kinh doanh của công ty VINACONEX 9.............19 2.3.Tình hình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của Vinaconex 9.................24 2. 3.1.Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động .............................................24 2.3.2 Tình hình quản lý và sử dụng vốn cố định..................................................28 2.4 .Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn của Vinaconex 9.........................28 Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 2
 3. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH 2.5.Phân tích thực trạng các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà công ty đã áp dụng.................................................................................................32 2.5.1.Những kết quả mà Công ty đạt được..........................................................34 2.5.2.Những hạn chế và nguyên nhân ..................................................................35 2.5.2.1. Những hạn chế trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty...............................................................................................................................35 2.5.2.2.Nguyên nhân của những hạn chế trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty......................................................................................................35 2.6.Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại VINACONEX 9......................................................................................................37 2.6.1.Chủ động khai thác, tạo lập nguồn vốn, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn hợp lý……………………………………………………………………..…………….37 2.6.2.Giám sát,quản lý chặt chẽ các khoản phải thu ,đẩy nhanh công tác thu hồi nợ quyết toán công trình.................................................................................39 2.6.3. Tổ chức quản lý chặt chẽ các khoản nợ, đảm bảo khả năng thanh toán đúng hạn.................................................................................................................40 2.6.4 .Tăng cường công tác quản lý ,giảm bớt hàng hóa tồn kho dự trữ……..41 2.6.5 .Thực hiện tốt chế độ trích lập quỹ dự phòng ….......................................41 2.6.6.Tăng cường năng lực.....................................................................................42 2.6.7.Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm....................................................................44 2.6.8 .Mở rộng thị trường,tăng cường tìm kiếm các công trình.........................45 2.6.9 .Thường xuyên phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp....................46 Kết luận……………………………………………………………………….......47 Tài liệu tham khảo.................................................................................................48 Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 3
 4. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH Danh mục: Bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ. Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh VINACONEX 9 giai đoạn (2009- 2011) (Nguồn báo cáo tài chính của VINACONEX 9 năm 2009,2010,2011).....14 Biểu đồ 2.2.Doanh thu thuần của Vinaconex9 giai đoạn 2009-2011.................15 Biểu đồ 2.3 Lợi nhuận trước thuế của Vinaconex 9 giai đoạn 2009-2011.........15 Biểu đồ 2.4 Lợi nhuận sau thuế của Vinaconex 9 giai đoạn 2009-2011.............15 Bảng 2.5 Các chỉ tiêu ROA,ROA e ,ROE của VINACONEX 9 giai đoạn 2009- 2011 (Tính theo nguồn báo cáo tài chính của VINACONEX 9 năm 2009,2010,2011)......................................................................................................16 Biểu đồ 2.6 : ROAe của VINACONEX 9 giai đoạn năm 2009-2011..................16 Biểu đồ 2.7 : ROA của VINACONEX 9 giai đoạn năm 2009-2011...................17 Biểu đồ 2.8 : ROE của VINACONEX 9 giai đoạn năm 2009-2011....................17 Bảng 2.9 : Cơ cấu nguồn vốn và tài sản của Công ty (Nguồn báo cáo tài chính của VINACONEX 9 năm 2009,2010,2011)............................................................20 Bảng 2.10.Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của Vinaconex 9 năm 2011 (Nguồn báo cáo tài chính của VINACONEX 9 năm 2011)...............................................22 Bảng 2.11.Hệ số nợ và hệ số vốn chủ sở hữu (Tính theo số liêu báo cáo tài chính năm 2010,2011 của Vinaconex 9)................................................................24 Bảng 2.12.Cơ cấu vốn lưu động của Vinaconex 9 năm 2011 (Nguồn báo cáo tài chính năm 2011 của VINACONEX 9)...................................................................26 Bảng 2.13.Cơ cấu vốn cố định của Vinaconex 9 năm 2011 (Nguồn báo cáo tài chính năm 2011 của VINACONEX 9)..................................................................27 Bảng 2.14.Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của VINACONEX 9 năm 2010- 2011 (Tính theo số liệu báo cáo tài chính năm 2010,2011 của Vinaconex 9)......29 Bảng 2.15 .Chi phí sản xuất kinh doanh của Vinaconex 9 năm 2010-2011 (Tính theo số liệu báo cáo tài chính năm 2010,2011 của Vinaconex 9).........................30 Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 4
 5. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH Bảng chữ viết tắt  XNKXDVN:Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam  CPXD:Cổ phần xây dựng.  CBCVN:Cán bộ công nhân viên  HTK:Hàng tồn kho  SXKD:Sản xuất kinh doanh  TSCĐ:Tài sản cố định  TSDH:Tài sản dài hạn  TSLĐ:Tài sản lưu động  TSNH :Tài sản ngắn hạn  VCSH:Vốn chủ sở hữu  VKD :Vốn kinh doanh  VLĐ:Vốn lưu động Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 5
 6. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH PHẦN MỞ ĐẦU 1.Sự cần thiết của đề tài Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vốn là một trong những tiền đề quan trọng nhất.quá trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải có ba yếu tố cơ bản đó là:Vốn, lao động và công nghệ.Cả ba yếu tố đó là nhân tố quan trọng để đảm bảo cho doanh nghiệp có thể hoạt động được. Song trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay thì các yếu tố về lao động và công nghệ được đảm bảo khi có vốn. Hiện nay, sức ép từ cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh với các đối thủ trong nước mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Do đó để có thể cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp cần có vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao năng xuất,chất lượng sản phẩm. Như vậy có thể thấy vốn là một yếu tố hết sức quan trọng và cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Trong khi vốn là một nguồn lực hữu hạn, việc huy động vốn là rất khó khăn do đó chúng ta phải biết bảo tồn và phát triển nguồn vốn của mình. Hiện nay một trong những vấn đề đặt ra với doanh nghiệp là việc quản lý và sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất ,chỉ có đủ vốn và nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển được. Đối với Công ty cổ phần xây dựng số 9, để đáp ứng được yêu cầu của phát triển và cạnh tranh , nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một vấn đề đang được Ban lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm.Trong thời gian qua Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã có nhiều nỗ lực trong việc khai thác và sử dụng nguồn vốn của mình . Tuy nhiên việc sử dụng vốn của Công ty vẫn còn nhiều hạn chế. Chưa phát huy được hết hiệu quả để phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.Vì vậy, vấn đề được đặt ra đối với Công ty là phải làm thế nào để nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn của mình. Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 6
 7. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty,em chọn đề tài:” Vốn kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (VINACONEX9).” làm đề tài nghiên cứu của mình. 2.Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích thực trạng về sử dụng vốn của Công ty cổ phần xây dựng số 9 để tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của chúng trong việc sử dụng vốn của Công ty, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp dưới góc độ vốn cuả doanh nghiệp là vốn hữu hình. - Phạm vi về khách thể nghiên cứu:Công ty cổ phần xây dựng số 9. - Phạm vi về thời gian nghiên cứu: Từ 2009 đến 2011 - Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu và làm sáng tỏ thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng số 9. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng số 9. Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 7
 8. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH Phần 1:Khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (VINACONEX9). 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:  Tên gọi : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9  Tên giao dịch :Construction Joint Company No 9  Tên viết tắt :VINACONEX 9- JSC  Trụ sở chính :Tầng 4 &5,Tòa nhà VINACONEX -9 Lô HH2-2,KĐT Mễ Trì Hạ,Đường Phạm Hùng ,Hà Nội  Điện thoại: (84-4)3554 0612  Fax: (84-4) 3554 0615  Email:cty9.vinaconex@fpt.vn  Website:www.vinaconex9.vn  Chi nhánh tại Ninh Bình  Trụ sở:Phường Nam Thành-Thành phố Ninh Bình –Tỉnh Ninh Bình  Điện thoại : 0303. 874.328  Fax: 0303.873.045  Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh  Trụ sở:778/58 Nguyễn Kiệm –P4-Q.Phú Nhuận –TP Hồ Chí Minh Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng số 9 được tóm tắt như sau:  Ngày thành lập: Tháng 11 năm 1977  Quyết định số 129/BXD-TCLĐ, ngày 15/11/1977 của Bộ Xây Dựng về việc thành lập Công ty xây dựng số 9 trực thuộc Bộ Xây Dựng. Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 8
 9. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH  Quyết đinh thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước số 050A/BXD –TCLĐ ngày 12/2/1993 của Bộ Xây Dựng về việc thành lập Công ty xây dựng số 9 trực thuộc Bộ Xây Dựng.  Quyết đinh thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước số 992/BXD-TCLĐ ngày 20/11/1995 của Bộ Xây Dựng về việc thành lập Tổng công ty xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại các đơn vị của Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam và một số đợn vị trực thuộc Bộ Xây Dựng.  Quyết định số 123QĐ/VC-TCLĐ ngày 21/2/2011 của Tổng công ty xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Xây dựng số 9.  Giấy chứng nhận ĐKKD số 113152 ngày 10/7/200:Giấy chứng nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh của sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội,lần 1 ngày 28/2/2001 ,lần 2 ngày 25/1/2002 ,lần 3 ngày 30/8/2002, lần 4 ngày 11/4/2003.  Quyết định số 1181/QĐ-BXD ngày 19/9/2002 của Bộ Xây dựng về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng –Công ty xây dựng số 9.  Quyết định số 1731/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ Xây Dựng về việc chuyển Công ty xây dựng số 9 thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Việt Nam thành Công ty cổ phần xây dựng số 9  Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103007318 ngày 08 tháng 04 năm 2005.  Quyết định số 1935QĐ /VC-TCLĐ ngày 31/10/2005 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam –Vinaconex về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I đối với Công ty cổ phần xây dựng số 9.  Tháng 7/2010 vốn điều lệ của công ty là 80 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty cổ phần XNK và XDVN tại Công ty CPXD số 9 là 54,33% tương ứng với số cổ phần sở hữu là 4.346.550 cổ phần. 1. Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông khác là 45,67% tương đương với 3.653.450 cổ phần. Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 9
 10. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH 2. Hiện tại Công ty có vốn điều lệ là 120 tỷ đồng 3. Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty cổ phần XNK và XDVN tại Công ty CPXD số 9 là 53,15% tương ứng số cổ phần sở hữu 6.3783562 cổ phần. 4. Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông khác là 46,85%tương đương với 5.621.438 cổ phần. Trải qua 34 năm trưởng thành và phát triển, tập thể CBCNV Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã và đang thi công hàng trăm công trình xây dựng trên cả nước như: Hệ thống Silô, ống khói của các nhà máy xi măng Hoàng Thạch, xi măng Bỉm Sơn, XM Bút Sơn, XM Nghi Sơn, NM xi măng Hoàng Mai, XM Hà Tiên,Sao Mai,Hải Phòng, Sông Gianh, XM Cẩm Phả,NM xi măng Yên Bình, Thăng Long...,ống khói nhà máy nhiệt điện Phả lại ,Ninh Bình,Phú Mĩ,Uông Bí ...,các đài nước Bắc Giang,Việt Trì,Vĩnh Long, An Giang.. đạt được những thành công rất lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hiện nay với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 các sản phẩm của VINACONEX 9 không ngừng được hoàn thiện về chất lượng và giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của Công ty trong xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế. Ngoài ra VINACONEX 9 còn đang đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế như phát triển đô thị, bất động sản, các công trình hạ tầng kỹ thuật. 1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất của Công ty: 1.2.1.Cơ cấu Bộ máy tổ chức của Công ty bao gồm: Với phương châm tổ chức bộ máy gọn nhẹ, làm việc nhiệt tình,yêu nghề,có trách nhiệm và lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm đầu, hiện nay tổng số cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty là 1100 người.Trong đó có:  Kỹ sư : 85 người  Kỹ thuật viên : 70 người  Công nhân kỹ thuật : 350 người  Công nhân khác :595 người Để đáp ứng nhu cầu điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh,cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần xây dựng số 9 gồm : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ban Giám đốc, ban kiểm soát, các phòng ban chức năng, các chi nhánh,các Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 10
 11. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH ban quản lý dự án, các đội xây dựng và các tổ chức đoàn thể gồm : tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.  Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ :Thông qua định hướng phát triển của Công ty ;bầu miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, quyết định chủ trương đầu tư; quyết định sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty ;thông qua báo cá tài chính hàng năm và các quyền ,nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.  Hội đồng quản trị: quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông .Hội đồng quản trị có 5 thành viên,trong đó có ba thành viên đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam(Đại diện phần vốn Nhà nước).Các thành viên của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm.  Ban kiểm soát: Thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành của Công ty.Ban kiểm soát có 3 thành viên có nhiệm vụ thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý ,điều hành Công ty,thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh,báo cáo tìa chính của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hộ đồng quản trị.  Ban giám đốc :Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong các giao dịch kinh doanh.Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm .Ban giám đốc gồm năm người ,một giám đốc và bốn phó giám đốc.Giúp việc cho Giám đốc có các phó Giám đốc và Kế toán trưởng ,do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc.  Các phòng ban chức năng : Có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Giám đốc. Các phòng ban thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban giám đốc.  Các chi nhánh và văn phòng đại diện: Hiện nay Công ty có chi nhánh ở Ninh Bình và văn phòng đại diện tại TP .HCM. 1.2.2.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . Công ty thực hiện hạch toán độc lập, bộ máy kế toán của đơn vị tổ chức theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán.Theo mô hình này, những đơn vị thành viên có mức độ phân cấp quản lý cao sẽ tổ chức bộ máy kế toán riêng,còn những đơn vị phụ thuộc có mức độ phân cấp quản lý thấp chỉ bố trí nhân viên kế toán thu nhập Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 11
 12. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH chứng từ và xử lý một số nghiệp vụ cụ thể(nếu có). Hình thức kế toán áp dụng là hình thức Nhật ký chung trên máy tính. Tại phòng Tài chính-Kế toán tài chính có 15 người, trong đó có 12 kế toán viên, 01kế toán thủ quỹ, 01 kế toán tổng hợp và 01 kế toán trưởng. Trong đó :  Kế toán trưởng :Kế toán trưởng có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Công ty và chịu trách nhiệm điều hành chung công tác tài chính tại Công ty, giúp cho Giám đốc Công ty kiểm duyệt mọi hoạt động liên quan đến vấn đề tài chính, kế toán của doanh nghiệp, hướng dẫn mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị theo đúng quyền hạn theo luật kế toán và có hiệu quả kinh tế cao.Đồng thời là người trực tiếp báo cáo lên Giám đốc và các cơ quan có chức năng có thẩm quyền và cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động kế toán tại đơn vị mình. - Kế toán tổng hợp:có nhiệm vụ tổng hợp tất cả các số liệu tài chính phát sinh trong doanh nghiệp,từ đó đưa ra các thông tin kinh tế.  Kế toán vốn bằng tiền:Theo dõi mọi tình hình phát sinh, tăng giảm về các khoản vốn bằng tiền, cung cấp kịp thời số liệu khi kế toán trưởng yêu cầu, chịu mọi trách nhiệm về công việc được giao trước kế toán trưởng. - Kế toán vật tư,TSCĐ: Tính toán và theo dõi tình hình biến động của vật tư,TSCĐ,chịu trách nhiệm trước kế toán về công việc được giao.  Kế toán tiền thưởng, BHXH:Tính đúng và thanh toán các khoản tiền lương và các khoản tính theo lương của CBCNV trong Công ty. - Kế toán quản lý dự án : Theo dõi ,tính toán, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong các dự án, chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng về công việc được giao.  Thủ quỹ:Kiểm kê, theo dõi tình hình thu chi, xuất quỹ tiền mặt tại đơn vị chịu sự chỉ đạo của kế toán trưởng.  Kế toán tại các đội, Chi nhánh: Thực hiện các nghĩa vụ ghi chép phát sinh tại các đơn vị mình. 1.3.Chức năng ,nghành nghề kinh doanh ,sản phẩm của công ty: Công ty được công nhận là doanh nghiệp hạng I chuyên thi công xây dựng các công trình công nghiệp,dân dụng, giao thông trên khắp lãnh thổ Việt Nam và đang hướng ra thị trường quốc tế với chức năng chủ yếu là : o Thi công bê tông bằng phương pháp cốp pha trượt và thi công bê tông cốt thép dự ứng lực o Thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng. Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 12
 13. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH o Thi công xấy lắp các công trình giao thông thủy lợi. o Đầu tư kinh doanh bất động sản ,hạ tầng công nghiệp,khu đô thị mới . o Khai thác và kinh doanh nước sạch và năng lượng điện. o Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: o Xây dựng các công trình công nghiệp,công trinh công cộng ,xây dựng nhà ở và xây dựng khác. o Sản xuất cấu kiện bê tông,kinh doanh vật tư thiết bị,vật liệu xây dựng. o Thi công xây lắp các công trình giao thông thủy lợi, bưu điện ,cấp thoát nước, nền móng,các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị,khu công nghiệp các công trình đường dây và trạm biến thế điện. o Kinh doanh phát triển khu đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Sản phẩm chủ yếu của Công ty cổ phần xây dựng số 9 và các đơn vị thành viên:  Sản phẩm về xây dựng dân dụng  Sản phẩm về kinh doanh bất động sản  Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng  Dàn giáo, cốp pha  XNK máy móc,thiết bị  Kết cấu thép,ống thép... Dịch vụ của Công ty:  Xây lắp  Tư vấn thiết kế  Cho thuê văn phòng và mặt bằng kinh doanh. Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 13
 14. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH Phần 2:Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh và các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng số 9 2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tổ chức sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng số 9(VINACONEX 9) 2.1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của VINACONEX 9 trong những năm gần đây:  Quan sát bảng số liệu 2.1 ta thấy trong giai đoạn năm 2009-2011, các chỉ tiêu doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đều thu được những kết quả đáng khích lệ.Trong hai năm qua, Công ty vẫn có sự tăng trưởng của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với mức tăng hơn 73.179.627.984 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 11,10% năm 2010 và hơn 28.827.993.337 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 3,94 % năm 2011.  VINACONEX 9 trong năm 2009 vẫn thu được những kết quả khá tốt, tăng cả về doanh thu và lợi nhuận, khi mà thị trường xây dựng đã và đang trải qua giai đoạn khó khăn,nhiều dự án và công trình bị treo do chủ đầu tư ngừng cung cấp vốn.  Lợi nhuận sau thuế thu nhập năm 2010 so với năm 2009 tăng 12,38% và năm 2011 so với năm 2010 giảm 27,9% do tình hình lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh tại các ngân hàng thương mại trong năm 2010 tăng mạnh khiến chi phí tài chính tăng 223,58%,chi phí bán hàng tăng 760,01%,chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 78,15%.  Do tình hình lãi suất vẫn còn cao, do bối cảnh suy thoái kinh tế trầm trọng trong năm 2011 khiến chi phí tài chính tăng 38,37%,chi phí bán hàng tăng 87,56%,chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,41%.  Mức thu nhập bình quân của người lao động được đánh giá là tương đương so với các công ty cùng ngành.Thu nhập của công ty tăng từ 3.539.212 đồng năm 2010 lên 5.341.000 đồng tương ứng với mức tăng 50,91%. Điều này thể hiện được sự cố gắng trong việc nâng cáo mức sống cho người lao động, quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động, tạo động lực kích thích người lao động của Công ty. Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 14
 15. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh VINACONEX 9 giai đoạn 2009-2011: Chênh lệch 2010 so với Chênh lệch 2011 so với 2010 2009 TT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Tỷ lệ(%) Số tiền Số tiền Tỷ lệ(%) Doanh thu bán hàng và cung 1 659.178.897.531 732.358.525.515 761.186.518.852 73.179.627.984 11,10 28.827.993.337 3,94 cấp dịch vụ 2 Các khoản giảm trừ 0 0 0 0 0 3 Doanh thu thuần 659.178.897.531 732.358.525.515 761.186.518.852 73.179.627.984 11,10 28.827.993.337 3,94 4 Giá vốn hàng bán 616.356.635.592 658.302.085.105 677.848.723.056 41.945.449.513 6,81 19.546.637.951 2,97 5 Lợi nhuận gộp 42.822.261.939 74.056.440.410 83.337.795.796 31.234.178.471 72,94 9.281.355.386 12,53 Doanh thu hoạt động tài 6 12.233.805.177 18.211.045.459 18.614.551.745 5.977.240.282 48,86 403.506.286 2,22 chính 7 Chi phí tài chính 8.904.459.442 28.813.183.344 39.868.595.597 19.908.723.902 223,58 11.055.412.253 38,37 8 Chi phí bán hàng 62.421.000 536.826.866 1.006.867.732 474.405.866 760,01 470.040.866 87,56 Chi phí quản lý doanh 9 19.546.271.998 34.822.517.513 32.939.549.725 15.276.245.515 78,15 -1.882.967.788 -5,41 nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh 10 26.542.914.676 28.094.958.146 28.137.334.487 1.552.043.470 5,85 42.376.341 0,15 doanh 11 Thu nhập khác 1.647.675.339 1.879.884.282 5.664.829.315 232.208.943 14,09 3.784.945.033 201,34 12 Chi phí khác 676.437.869 384.976.290 4.563.708.451 (327.461.579) (48,41) 4.178.732.161 1.085,45 13 Lợi nhuận khác 971.237.470 1.530.907.992 1.101.120.864 559.670.522 57,62 -429.787.128 -28,07 14 Lợi nhuận trước thuế 27.514.152.146 29.625.866.138 29.238.455.351 2.111.713.922 7,68 -387.410.787 -1,31 15 Lợi nhuận sau thuế 22.434.396.145 25.211.205.619 18.177.133.461 2.776.809.474 12,38 -7.034.072.158 -27,90 Thu nhập Bình quân đầu 16 2.970.424 3.539.212 5.341.000 568.788 19,15 1.801.788 50,91 người / tháng Đơn vị tính :Đồng (Nguồn báo cáo tài chính của VINACONEX 9 năm 2009,2010,2011) Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 15
 16. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH Sự biến động của doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế của Vinaconex 9 lần lượt được minh họa qua các biểu đồ 2.2 ,2.3,2.4 Tỷ Đồng 750 600 450 761,2 659,2 300 732,35 150 0 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm Biểu đồ 2.2.Doanh thu thuần của Vinaconex9 giai đoạn 2009-2011 Doanh thu thuần của Công ty liên tục tăng trong giai đoạn từ năm 2009-2011 % 30 20 29,62 29,23 27,514 10 0 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm Biểu đồ 2.3 Lợi nhuận trước thuế của Vinaconex 9 giai đoạn 2009-2011 Do năm 2011,nền kinh tế bị suy thóai khiến cho lợi nhuận trước thuế và sau thuế của VINACONEX 9 năm 2011 giảm hơn so với năm 2010.Lợi nhuận trước thuế năm 2011 giảm tới 1,31% so với năm 2010. % 30 20 25,21 22,43 10 18,17 0 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm Biểu đồ 2.4 Lợi nhuận sau thuế của Vinaconex 9 giai đoạn 2009-2011 Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 16
 17. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH Lợi nhuận sau thuế của VINACONEX 9 năm 2011 giảm 27,9% so với năm 2010. Bảng 2.5 các chỉ tiêu ROA, ROAe ,ROE của VINACONEX 9 giai đoạn 2009- 2011 Đơn STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 vị 68.649.940.086 1 EBIT Đồng 36.351.408.874 58.017.320.114 2 NI Đồng 22.434.369.467 25.211.205.619 18.177.133.461 3 VKD bình quân Đồng 1.075.409.540.000 1.227.324.509.000 1.360.871.410.074 4 VCSH bình quân Đồng 136.708.085.500 148.528.426.900 154.385.475.018 5 ROAe[(5)=(1)/(3)] % 3,38 4,54 5,04 6 ROA[(6)=(2)/(3)] % 2,09 1,97 1,34 7 ROE[(7)=(2)/(4)] % 16,41 16,97 11,77 (Tính theo nguồn báo cáo tài chính của VINACONEX 9 năm 2009,2010,2011) Sự biến động của các chỉ tiêu ROAe ,ROA,ROE của Vinaconex 9 được minh họa qua các biểu đồ 2.5, 2.6 ,2.7. % 6 5 4 5,04 4,54 3 3,38 2 1 0 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm Biểu đồ 2.6 : ROAe của VINACONEX 9 giai đoạn năm 2009-2011 Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 17
 18. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH % 3 2 2,09 1 1,97 1,34 0 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm Biểu đồ 2.7 : ROA của VINACONEX 9 giai đoạn năm 2009-2011 Nhìn chung, các chỉ tiêu ROAe ,ROA,ROE của Vinaconex 9 đã có những biến động nhỏ trong những năm qua.  Chỉ tiêu ROA giảm từ 2,09% năm 2009 xuống còn 1,97 % năm 2010 và đến năm 2011 đã giảm xuống còn 1,34%.  Chỉ tiêu ROA e tăng từ 3,38% năm 2009 lên 4,54% năm 2010 và tiếp tục tăng lên 5,04% năm 2011.  Chỉ tiêu ROE tăng từ 16,41 % năm 2009 lên 16,97% năm 2010 và giảm xuống còn 11,77% năm 2011. % 20 15 16,41 10 16,97 11,77 5 0 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm Biểu đồ 2.8 : ROE của VINACONEX 9 giai đoạn năm 2009-2011 Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 18
 19. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH 2.2 Thực trạng hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn của Công ty CPXD số 9 2.2.1 Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn của Công ty trong những năm gần đây:  Những yếu tố thuận lợi:  Việt nam với dân số trẻ tỷ lệ dân thành thị thấp và hướng đô thị hóa tăng mạnh mẽ, nhu cầu xây dựng nhà ở, đường xá, cầu cống, khu công nghiệp, trung tâm thương mại ngày một tăng. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng cơ bản trong đó có VINACONEX 9.  VINACONEX 9 là doanh nghiệp luôn chú trọng phát triển khoa học công nghệ.Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực áp dụng công nghệ cốt pha trượt, Công ty đã thành công trong việc tự chế tạo được thiết bị trượt silô, ống khói, nhà cao tầng. Điều này khiến cho VINACONEX 9 có sức cạnh tranh lớn với các doanh nghiệp khác.  Việc thành thạo nhiều công nghệ thi công quan trọng đã giúp VINACONEX 9 có thể tự tin đảm nhận thi công trọn gói toàn bộ các hạng mục trong một dự án , mở ra một triển vọng rất lớn cũng như đạt được hiệu quả kinh tế cao.  VINACONEX 9 đã áp dụng rộng rãi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và liên tục cải tiến trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh nên việc quản lý điều hành hết sức khoa học, tạo ra được các sản phẩm chất lượng tốt và đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.  Thế mạnh về nhân lực, thiết bị và công nghệ quản lý kết hợp với thế mạnh về tài chính đã đưa VINACONEX 9 vững vàng vượt qua những giai đoạn khó khăn của nền kinh tế trong thời gian qua khi lãi suất ngân hàng tăng cao và không ổn định, lạm phát cao.Từ đó có thể thấy rằng, việc sử dụng vốn của VINACONEX 9 đã đầu tư đúng hướng ,và đem lại hiệu quả trước mắt cũng như lâu dài về sau.  Những yếu tố khó khăn:  Hiện nay việc gia tăng số lượng các doanh nghiệp xây dựng đã tạo ra sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường.Yêu cầu của khách hàng về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ công trình ngày càng cao. Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 19
 20. Trường: Đại học Vinh 49B2 TC-NH  Nền kinh tế thế giới đang lâm vào khủng hoảng giá cả vật tư thường xuyên biến động khó lường.Thị trường nguyên vật liệu, nhân công biến động gây ảnh hưởng bất lợi tới giá thành công trình, do đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của VINACONEX 9.  Một số các dự án do việc chậm giải phóng mặt bằng,thay đổi thiết kế dẫn đến khối lượng bổ sung phát sinh lớn gây lãng phí do thiết bị, nhân lực phải chờ đợi.  Các thủ tục hành chính cũng chưa được đơn giản hóa dẫn đến các dự án đầu tư lớn của Công ty thường triển khai chậm tiến độ độ phải đưa công trình vào sử dụng chậm hơn so với tiến độ. 2.2. 2 Tình hình tổ chức vốn kinh doanh của Công ty VINACONEX 9:  Về tài sản:  Tổng giá trị tài sản của Công ty không ngừng tăng qua các năm 2009 và 2010 tăng từ 1.179.419.919.622 đồng năm 2009 lên 1.375.229.098.389 đồng năm 2010 .Sự tăng lên của tổng tài sản là do cả tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đều tăng .  Đến năm 2011 tài sản dài hạn tăng lên 288.109.843.429 đồng so với các năm 2009 là 188.601.126.534 đồng và năm 2010 là 272.248.741.682 đồng tương ứng với tăng từ tỷ lệ 15,99 % năm 2009 lên 19,79 % năm 2010 và 21,33 % năm 2011.  Với tình hình trên, ta thấy rằng quy mô kinh doanh của Công ty đang dần mở rộng, cụ thể năm 2010 Công ty đã tăng cường đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại, bộ cốp pha leo hiện đại của Hàn Quốc, phương tiện vận tải như cần cẩu tháp, xe ô tô vận chuyển thiết bị …và các thiết bị phục vụ cho quá trình thi công và đầu tư xây dựng cơ bản.  Qua bảng 2.8, ta có thể thấy rằng cơ cấu vốn của Công ty đang dần có sự điều chỉnh theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng của TSNH và tăng dần tỷ trọng của TSDH. Tuy nhiên tỷ trọng TSNH trong tổng tài sản của Công ty vẫn còn quá cao.  Mặc dù điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là ngành xây dựng với chức năng chính là thi công xây lắp đòi hỏi VLĐ lớn nhưng VCĐ giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh …vì thế Lê Tuấn Anh MSSV:0854027223 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2