intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật doanh nghiệp : tìm hiểu về công ty cổ phần

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

158
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Vốn điều lệ của CTCP được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. + Các cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp (còn gọi là chế độ trách nhiệm hữu hạn) + Số lượng cố đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa. + CTCP được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật doanh nghiệp : tìm hiểu về công ty cổ phần

 1. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. KN & ÑÑ II. THAØNH VIEÂN 1. XAÙC LAÄP TCTV 2. CHAÁM DÖÙT TCTV III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC 1.ÑHÑCÑ 2.HOÄI ÑOÀNG QT 3.CHUÛ TÒCH HÑQT 4.GÑ/TGÑ 5.BAN KIEÅM SOAÙT IV. VOÁN & CÑTC
 2. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. KN & ÑÑ II. THAØNH VIEÂN 1. XAÙC LAÄP TCTV 1.1. Khái niệm 2. CHAÁM DÖÙT TCTV III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC 1.ÑHÑCÑ Công ty cổ phần là doanh 2.HOÄI ÑOÀNG QT 3.CHUÛ TÒCH HÑQT nghiệp được quyền phát hành chứng khoán các 4.GÑ/TGÑ 5.BAN KIEÅM SOAÙT loại để huy động vốn IV. VOÁN & CÑTC
 3. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát 1.2. Đặc điểm I. KN & ÑÑ II. THAØNH VIEÂN 1. XAÙC LAÄP TCTV + Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày 2. CHAÁM DÖÙT TCTV được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC + Vốn điều lệ của CTCP được chia thành nhiều phần 1.ÑHÑCÑ bằng nhau gọi là cổ phần, cổ đông được tự do 2.HOÄI ÑOÀNG QT chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. 3.CHUÛ TÒCH HÑQT + Các cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ của 4.GÑ/TGÑ công ty trong phạm vi số vốn đã góp (còn gọi là 5.BAN KIEÅM SOAÙT chế độ trách nhiệm hữu hạn) IV. VOÁN & CÑTC + Số lượng cố đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa. + CTCP được phát hành chứng khoán các loại.
 4. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. KN & ÑÑ 2.1. Xác lập tư cách thành viên II. THAØNH VIEÂN 1. XAÙC LAÄP TCTV • Thành lập công ty 2. CHAÁM DÖÙT TCTV III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC 1.ÑHÑCÑ • Nhận chuyển nhượng phần vốn góp 2.HOÄI ÑOÀNG QT 3.CHUÛ TÒCH HÑQT 4.GÑ/TGÑ 5.BAN KIEÅM SOAÙT • Nhận cho tặng IV. VOÁN & CÑTC • Nhận thừa kế • Nhận thanh toán nợ
 5. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. KN & ÑÑ 2.2. Chấm dứt tư cách thành viên II. THAØNH VIEÂN 1. XAÙC LAÄP TCTV 2. CHAÁM DÖÙT TCTV • Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC góp 1.ÑHÑCÑ 2.HOÄI ÑOÀNG QT • Cho tặng 3.CHUÛ TÒCH HÑQT • Thanh toán nợ 4.GÑ/TGÑ 5.BAN KIEÅM SOAÙT • Thành viên là cá nhân bị chết hoặc bị IV. VOÁN & CÑTC tòa án tuyên bố là đã chết, thành viên là tổ chức bị giải thể, phá sản.
 6. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. KN & ÑÑ II. THAØNH VIEÂN 1. XAÙC LAÄP TCTV 2. CHAÁM DÖÙT TCTV III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC 1.ÑHÑCÑ 2.HOÄI ÑOÀNG QT 3.CHUÛ TÒCH HÑQT 4.GÑ/TGÑ 5.BAN KIEÅM SOAÙT IV. VOÁN & CÑTC
 7. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. KN & ÑÑ - Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất II. THAØNH VIEÂN trong công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền 1. XAÙC LAÄP TCTV biểu quyết. 2. CHAÁM DÖÙT TCTV - Đại hội đồng cổ đông làm việc thông qua các kỳ họp III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC thường niên hoặc bất thường, ít nhất mỗi năm 1 1.ÑHÑCÑ lần. Địa điểm họp phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 2.HOÄI ÑOÀNG QT - Theo Nghị quyết 71/2006/QH11 số đại diện cần thiết 3.CHUÛ TÒCH HÑQT để tổ chức cuộc họp và hình thức thông qua quyết 4.GÑ/TGÑ định của Đại Hội đồng cổ đông do điều lệ công ty 5.BAN KIEÅM SOAÙT quy định. IV. VOÁN & CÑTC - Tỷ lệ đa số số phiếu cần thiết (kể cả tỷ lệ đa số 51%) để thông qua các quyết định của Đại Hội đồng cổ đông do điều lệ công ty quy định.
 8. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. KN & ÑÑ Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn II. THAØNH VIEÂN quyền nhân danh công ty để quyết định và thực 1. XAÙC LAÄP TCTV hiện các quyền, nghĩa vụ của công ty không thuộc 2. CHAÁM DÖÙT TCTV thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC - HĐQT có số thành viên không dưới 3 và không quá 1.ÑHÑCÑ 11 người với nhiệm kỳ là 5 năm. Nhiệm kỳ của 2.HOÄI ÑOÀNG QT thành viên HĐQT không quá 5 năm và có thể tái 3.CHUÛ TÒCH HÑQT nhiệm. 4.GÑ/TGÑ - HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể, mỗi người 5.BAN KIEÅM SOAÙT có một phiếu biểu quyết với giá trị ngang nhau. IV. VOÁN & CÑTC - Cuộc họp HĐQT do chủ tịch HĐQT chủ trì và chỉ được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 số thành viên dự họp.
 9. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. KN & ÑÑ II. THAØNH VIEÂN Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể 1. XAÙC LAÄP TCTV 2. CHAÁM DÖÙT TCTV III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu tùy theo 1.ÑHÑCÑ 2.HOÄI ÑOÀNG QT điều lệ quy định, có thể kiêm 3.CHUÛ TÒCH HÑQT 4.GÑ/TGÑ 5.BAN KIEÅM SOAÙT IV. VOÁN & CÑTC giám đốc công ty
 10. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. KN & ÑÑ II. THAØNH VIEÂN - Giám đốc công ty là người điều hành mọi 1. XAÙC LAÄP TCTV hoạt động hàng ngày của công ty, chịu 2. CHAÁM DÖÙT TCTV sự giám sát của HĐQT và chịu trách III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về 1.ÑHÑCÑ 2.HOÄI ÑOÀNG QT việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ 3.CHUÛ TÒCH HÑQT được giao. 4.GÑ/TGÑ - Giám đốc công ty do HĐQT bổ nhiệm 5.BAN KIEÅM SOAÙT IV. VOÁN & CÑTC một người trong số họ hoặc được thuê. - Nhiệm kỳ của giám đốc là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại.
 11. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. KN & ÑÑ - Ban kiểm soát là cơ quan giúp Đại hội đồng cổ II. THAØNH VIEÂN đông kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị và 1. XAÙC LAÄP TCTV giám đốc công ty trong việc quản lý và điều 2. CHAÁM DÖÙT TCTV hành công ty. III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC - Công ty cổ phần phải thành lập ban kiểm soát khi có trên 11 cổ đông hoặc có cổ đông là tổ 1.ÑHÑCÑ 2.HOÄI ÑOÀNG QT 3.CHUÛ TÒCH HÑQT chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của 4.GÑ/TGÑ công ty. 5.BAN KIEÅM SOAÙT - Ban kiểm soát có từ 3 đến 5 thành viên do Đại IV. VOÁN & CÑTC hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, với nhiệm kỳ không quá 5 năm và có thể được bầu lại.
 12. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. KN & ÑÑ II. THAØNH VIEÂN 1. XAÙC LAÄP TCTV 2. CHAÁM DÖÙT TCTV III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC 1.ÑHÑCÑ 2.HOÄI ÑOÀNG QT 3.CHUÛ TÒCH HÑQT 4.GÑ/TGÑ 5.BAN KIEÅM SOAÙT IV. VOÁN & CÑTC
 13. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. KN & ÑÑ II. THAØNH VIEÂN Vốn điều lệ là vốn do các cổ đông đóng góp  1. XAÙC LAÄP TCTV  Vốn điều lệ của CTCP được chia thành nhiều  2. CHAÁM DÖÙT TCTV phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC  Cac loai cô phân: ́ ̣ ̉ ̀ 1.ÑHÑCÑ   Cô phân phô thông. ̉ ̀ ̉ 2.HOÄI ÑOÀNG QT   Cô phân ưu đai: ̉ ̀ ̃  Cô phân ưu đai biêu quyêt. 3.CHUÛ TÒCH HÑQT 4.GÑ/TGÑ ̉ ̀ ̃ ̉ ́ 5.BAN KIEÅM SOAÙT  Cô phân ưu đai cô tưc. ̉ ̀ ̃ ̉ ́ IV. VOÁN & CÑTC  Cô phân ưu đai hoan lai. ̉ ̀ ̃ ̀ ̣  Cac loai cô phân ưu đai khac. ́ ̣ ̉ ̀ ̃ ́
 14. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. KN & ÑÑ II. THAØNH VIEÂN • Chào bán (phát hành cổ phiếu) và 1. XAÙC LAÄP TCTV chuyển nhượng cổ phần (Điều 87- 2. CHAÁM DÖÙT TCTV III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC LDN2005) 1.ÑHÑCÑ 2.HOÄI ÑOÀNG QT • Mua cổ phần , trái phiếu bằng TS 3.CHUÛ TÒCH HÑQT vô hình hoặc TS hữu hình (Đ89 LDN) 4.GÑ/TGÑ 5.BAN KIEÅM SOAÙT IV. VOÁN & CÑTC • Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông. (Đ90-LDN)
 15. GV: Phạm Đức Huy COÂNG TY COÅ PHAÀN Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. KN & ÑÑ II. THAØNH VIEÂN • Mua lại cổ phần theo điều kiện 1. XAÙC LAÄP TCTV của cty (Đ91-LDN) 2. CHAÁM DÖÙT TCTV III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC • Điều kiện thanh toán và xử lý các 1.ÑHÑCÑ 2.HOÄI ÑOÀNG QT cổ phần được mua lại (Đ92-LDN) 3.CHUÛ TÒCH HÑQT 4.GÑ/TGÑ • Tăng giảm vốn điều lệ (Điều 31 – 5.BAN KIEÅM SOAÙT NĐ 88/2006/ND-CP) IV. VOÁN & CÑTC • Chia lợi nhuận: nguyên tắc và điều kiện chia (Đ93-LDN)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2