Luật số: 22/2008/QH12 của Quốc Hội

Chia sẻ: Zhang Zhang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
268
lượt xem
78
download

Luật số: 22/2008/QH12 của Quốc Hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'luật số: 22/2008/qh12 của quốc hội', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số: 22/2008/QH12 của Quốc Hội

 1. QUèC HéI Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc LuËt sè: 22/2008/QH12 Hµ Néi, ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008. LUËT C¸N Bé, C¤NG CHøC C¨n cø HiÕn ph¸p n−íc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®∙ ®−îc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10; Quèc héi ban hµnh LuËt c¸n bé, c«ng chøc. CH¦¥NG I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vu ®èi t−îng ¸p dông LuËt nµy quy ®Þnh vÒ c¸n bé, c«ng chøc; bÇu cö, tuyÓn dông, sö dông, qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc; nghÜa vô, quyÒn cña c¸n bé, c«ng chøc vµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m thi hµnh c«ng vô. §iÒu 2. Ho¹t ®éng c«ng vô cña c¸n bé, c«ng chøc Ho¹t ®éng c«ng vô cña c¸n bé, c«ng chøc lµ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸n bé, c«ng chøc theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. §iÒu 3. C¸c nguyªn t¾c trong thi hunh c«ng vô 1. Tu©n thñ HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. 2. B¶o vÖ lîi Ých cña Nhµ n−íc, quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c«ng d©n. 3. C«ng khai, minh b¹ch, ®óng thÈm quyÒn vµ cã sù kiÓm tra, gi¸m s¸t. 4. B¶o ®¶m tÝnh hÖ thèng, thèng nhÊt, liªn tôc, th«ng suèt vµ hiÖu qu¶. 5. B¶o ®¶m thø bËc hµnh chÝnh vµ sù phèi hîp chÆt chÏ. §iÒu 4. C¸n bé, c«ng chøc 1. C¸n bé lµ c«ng d©n ViÖt Nam, ®−îc bÇu cö, phª chuÈn, bæ nhiÖm gi÷ chøc vô, chøc danh theo nhiÖm kú trong c¬ quan cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Nhµ n−íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi ë trung −¬ng, ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng (sau ®©y gäi chung lµ cÊp tØnh), ë huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ cÊp huyÖn), trong biªn chÕ vµ h−ëng l−¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc. 2. C«ng chøc lµ c«ng d©n ViÖt Nam, ®−îc tuyÓn dông, bæ nhiÖm vµo ng¹ch, chøc vô, chøc danh trong c¬ quan cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Nhµ n−íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi ë trung −¬ng, cÊp tØnh, cÊp huyÖn; trong c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc Qu©n ®éi nh©n d©n mµ kh«ng ph¶i lµ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n quèc phßng; trong c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc C«ng an nh©n d©n mµ kh«ng ph¶i lµ sÜ quan, h¹ sÜ quan chuyªn nghiÖp vµ trong bé m¸y l∙nh ®¹o, qu¶n lý cña ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Nhµ n−íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi (sau ®©y gäi chung lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp), trong biªn chÕ vµ h−ëng l−¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc; ®èi víi c«ng chøc trong bé m¸y l∙nh ®¹o, qu¶n lý cña ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp th× l−¬ng ®−îc b¶o ®¶m tõ quü l−¬ng cña ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 2. 2 3. C¸n bé x∙, ph−êng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ cÊp x∙) lµ c«ng d©n ViÖt Nam, ®−îc bÇu cö gi÷ chøc vô theo nhiÖm kú trong Th−êng trùc Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n, BÝ th−, Phã BÝ th− §¶ng ñy, ng−êi ®øng ®Çu tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi; c«ng chøc cÊp x∙ lµ c«ng d©n ViÖt Nam ®−îc tuyÓn dông gi÷ mét chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp x∙, trong biªn chÕ vµ h−ëng l−¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc. §iÒu 5. C¸c nguyªn t¾c qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc 1. B¶o ®¶m sù l∙nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc. 2. KÕt hîp gi÷a tiªu chuÈn chøc danh, vÞ trÝ viÖc lµm vµ chØ tiªu biªn chÕ. 3. Thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vµ ph©n c«ng, ph©n cÊp râ rµng. 4. ViÖc sö dông, ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i c¸n bé, c«ng chøc ph¶i dùa trªn phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc vµ n¨ng lùc thi hµnh c«ng vô. 5. Thùc hiÖn b×nh ®¼ng giíi. §iÒu 6. ChÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi cã tui n¨ng Nhµ n−íc cã chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t hiÖn, thu hót, båi d−ìng, träng dông vµ ®∙i ngé xøng ®¸ng ®èi víi ng−êi cã tµi n¨ng. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ chÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi cã tµi n¨ng. §iÒu 7. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ sau ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: 1. C¬ quan sö dông c¸n bé, c«ng chøc lµ c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ®−îc giao thÈm quyÒn qu¶n lý, ph©n c«ng, bè trÝ, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸n bé, c«ng chøc. 2. C¬ quan qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc lµ c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ®−îc giao thÈm quyÒn tuyÓn dông, bæ nhiÖm, n©ng ng¹ch, n©ng l−¬ng, cho th«i viÖc, nghØ h−u, gi¶i quyÕt chÕ ®é, chÝnh s¸ch vµ khen th−ëng, kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc. 3. VÞ trÝ viÖc lµm lµ c«ng viÖc g¾n víi chøc danh, chøc vô, c¬ cÊu vµ ng¹ch c«ng chøc ®Ó x¸c ®Þnh biªn chÕ vµ bè trÝ c«ng chøc trong c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ. 4. Ng¹ch lµ tªn gäi thÓ hiÖn thø bËc vÒ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c«ng chøc. 5. Bæ nhiÖm lµ viÖc c¸n bé, c«ng chøc ®−îc quyÕt ®Þnh gi÷ mét chøc vô l∙nh ®¹o, qu¶n lý hoÆc mét ng¹ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. MiÔn nhiÖm lµ viÖc c¸n bé, c«ng chøc ®−îc th«i gi÷ chøc vô, chøc danh khi ch−a hÕt nhiÖm kú hoÆc ch−a hÕt thêi h¹n bæ nhiÖm. 7. B·i nhiÖm lµ viÖc c¸n bé kh«ng ®−îc tiÕp tôc gi÷ chøc vô, chøc danh khi ch−a hÕt nhiÖm kú. 8. Gi¸ng chøc lµ viÖc c«ng chøc gi÷ chøc vô l∙nh ®¹o, qu¶n lý bÞ h¹ xuèng chøc vô thÊp h¬n. 9. C¸ch chøc lµ viÖc c¸n bé, c«ng chøc l∙nh ®¹o, qu¶n lý kh«ng ®−îc tiÕp tôc gi÷ chøc vô l∙nh ®¹o, qu¶n lý khi ch−a hÕt nhiÖm kú hoÆc ch−a hÕt thêi h¹n bæ nhiÖm. 10. §iÒu ®éng lµ viÖc c¸n bé, c«ng chøc ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chuyÓn tõ c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ nµy ®Õn lµm viÖc ë c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ kh¸c.
 3. 3 11. Lu©n chuyÓn lµ viÖc c¸n bé, c«ng chøc l∙nh ®¹o, qu¶n lý ®−îc cö hoÆc bæ nhiÖm gi÷ mét chøc danh l∙nh ®¹o, qu¶n lý kh¸c trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh ®Ó tiÕp tôc ®−îc ®µo t¹o, båi d−ìng vµ rÌn luyÖn theo yªu cÇu nhiÖm vô. 12. BiÖt ph¸i lµ viÖc c«ng chøc cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ nµy ®−îc cö ®Õn lµm viÖc t¹i c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ kh¸c theo yªu cÇu nhiÖm vô. 13. Tõ chøc lµ viÖc c¸n bé, c«ng chøc l∙nh ®¹o, qu¶n lý ®Ò nghÞ ®−îc th«i gi÷ chøc vô khi ch−a hÕt nhiÖm kú hoÆc ch−a hÕt thêi h¹n bæ nhiÖm. CH¦¥NG II NGHÜA Vô, QUYÒN CñA C¸N Bé, C¤NG CHøC Môc 1 NGHÜA Vô CñA C¸N Bé, C¤NG CHøC §iÒu 8. NghÜa vô cña c¸n bé, c«ng chøc ®èi víi §¶ng, Nhu n−íc vu nh©n d©n 1. Trung thµnh víi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Nhµ n−íc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam; b¶o vÖ danh dù Tæ quèc vµ lîi Ých quèc gia. 2. T«n träng nh©n d©n, tËn tôy phôc vô nh©n d©n. 3. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, l¾ng nghe ý kiÕn vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n. 4. ChÊp hµnh nghiªm chØnh ®−êng lèi, chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n−íc. §iÒu 9. NghÜa vô cña c¸n bé, c«ng chøc trong thi hunh c«ng vô 1. Thùc hiÖn ®óng, ®Çy ®ñ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®−îc giao. 2. Cã ý thøc tæ chøc kû luËt; nghiªm chØnh chÊp hµnh néi quy, quy chÕ cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ; b¸o c¸o ng−êi cã thÈm quyÒn khi ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ; b¶o vÖ bÝ mËt nhµ n−íc. 3. Chñ ®éng vµ phèi hîp chÆt chÏ trong thi hµnh c«ng vô; gi÷ g×n ®oµn kÕt trong c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ. 4. B¶o vÖ, qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm tµi s¶n nhµ n−íc ®−îc giao. 5. ChÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn. Khi cã c¨n cø cho r»ng quyÕt ®Þnh ®ã lµ tr¸i ph¸p luËt th× ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n víi ng−êi ra quyÕt ®Þnh; tr−êng hîp ng−êi ra quyÕt ®Þnh vÉn quyÕt ®Þnh viÖc thi hµnh th× ph¶i cã v¨n b¶n vµ ng−êi thi hµnh ph¶i chÊp hµnh nh−ng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ cña viÖc thi hµnh, ®ång thêi b¸o c¸o cÊp trªn trùc tiÕp cña ng−êi ra quyÕt ®Þnh. Ng−êi ra quyÕt ®Þnh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. 6. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 10. NghÜa vô cña c¸n bé, c«ng chøc lu ng−êi ®øng ®Çu Ngoµi viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 vµ §iÒu 9 cña LuËt nµy, c¸n bé, c«ng chøc lµ ng−êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c nghÜa vô sau ®©y: 1. ChØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô ®−îc giao vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ;
 4. 4 2. KiÓm tra, ®«n ®èc, h−íng dÉn viÖc thi hµnh c«ng vô cña c¸n bé, c«ng chøc; 3. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng, chèng quan liªu, tham nhòng, thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®Ó x¶y ra quan liªu, tham nhòng, l∙ng phÝ trong c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ; 4. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ d©n chñ c¬ së, v¨n hãa c«ng së trong c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ; xö lý kÞp thêi, nghiªm minh c¸n bé, c«ng chøc thuéc quyÒn qu¶n lý cã hµnh vi vi ph¹m kû luËt, ph¸p luËt, cã th¸i ®é quan liªu, h¸ch dÞch, cöa quyÒn, g©y phiÒn hµ cho c«ng d©n; 5. Gi¶i quyÕt kÞp thêi, ®óng ph¸p luËt, theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c¸ nh©n, tæ chøc; 6. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc 2 QUYÒN CñA C¸N Bé, C¤NG CHøC §iÒu 11. QuyÒn cña c¸n bé, c«ng chøc ®−îc b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn thi hunh c«ng vô 1. §−îc giao quyÒn t−¬ng xøng víi nhiÖm vô. 2. §−îc b¶o ®¶m trang thiÕt bÞ vµ c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. §−îc cung cÊp th«ng tin liªn quan ®Õn nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®−îc giao. 4. §−îc ®µo t¹o, båi d−ìng n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ, chuyªn m«n, nghiÖp vô. 5. §−îc ph¸p luËt b¶o vÖ khi thi hµnh c«ng vô. §iÒu 12. QuyÒn cña c¸n bé, c«ng chøc vÒ tiÒn l−¬ng vu c¸c chÕ ®é liªn quan ®Õn tiÒn l−¬ng 1. §−îc Nhµ n−íc b¶o ®¶m tiÒn l−¬ng t−¬ng xøng víi nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®−îc giao, phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi cña ®Êt n−íc. C¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc ë miÒn nói, biªn giíi, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa, vïng d©n téc thiÓu sè, vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n hoÆc trong c¸c ngµnh, nghÒ cã m«i tr−êng ®éc h¹i, nguy hiÓm ®−îc h−ëng phô cÊp vµ chÝnh s¸ch −u ®∙i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. §−îc h−ëng tiÒn lµm thªm giê, tiÒn lµm ®ªm, c«ng t¸c phÝ vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 13. QuyÒn cña c¸n bé, c«ng chøc vÒ nghØ ng¬i C¸n bé, c«ng chøc ®−îc nghØ hµng n¨m, nghØ lÔ, nghØ ®Ó gi¶i quyÕt viÖc riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng. Tr−êng hîp do yªu cÇu nhiÖm vô, c¸n bé, c«ng chøc kh«ng sö dông hoÆc sö dông kh«ng hÕt sè ngµy nghØ hµng n¨m th× ngoµi tiÒn l−¬ng cßn ®−îc thanh to¸n thªm mét kho¶n tiÒn b»ng tiÒn l−¬ng cho nh÷ng ngµy kh«ng nghØ. §iÒu 14. C¸c quyÒn kh¸c cña c¸n bé, c«ng chøc C¸n bé, c«ng chøc ®−îc b¶o ®¶m quyÒn häc tËp, nghiªn cøu khoa häc, tham gia c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x∙ héi; ®−îc h−ëng chÝnh s¸ch −u ®∙i vÒ nhµ ë, ph−¬ng tiÖn ®i l¹i, chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; nÕu bÞ th−¬ng hoÆc hy sinh trong khi thi hµnh c«ng vô th× ®−îc xem xÐt h−ëng chÕ ®é, chÝnh s¸ch nh− th−¬ng binh hoÆc ®−îc xem xÐt ®Ó c«ng nhËn lµ liÖt sÜ vµ c¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 5. 5 Môc 3 §¹O §øC, V¡N HãA GIAO TIÕP CñA C¸N Bé, C¤NG CHøC §iÒu 15. §¹o ®øc cña c¸n bé, c«ng chøc C¸n bé, c«ng chøc ph¶i thùc hiÖn cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t− trong ho¹t ®éng c«ng vô. §iÒu 16. V¨n hãa giao tiÕp ë c«ng së 1. Trong giao tiÕp ë c«ng së, c¸n bé, c«ng chøc ph¶i cã th¸i ®é lÞch sù, t«n träng ®ång nghiÖp; ng«n ng÷ giao tiÕp ph¶i chuÈn mùc, râ rµng, m¹ch l¹c. 2. C¸n bé, c«ng chøc ph¶i l¾ng nghe ý kiÕn cña ®ång nghiÖp; c«ng b»ng, v« t−, kh¸ch quan khi nhËn xÐt, ®¸nh gi¸; thùc hiÖn d©n chñ vµ ®oµn kÕt néi bé. 3. Khi thi hµnh c«ng vô, c¸n bé, c«ng chøc ph¶i mang phï hiÖu hoÆc thÎ c«ng chøc; cã t¸c phong lÞch sù; gi÷ g×n uy tÝn, danh dù cho c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ vµ ®ång nghiÖp. §iÒu 17. V¨n hãa giao tiÕp víi nh©n d©n 1. C¸n bé, c«ng chøc ph¶i gÇn gòi víi nh©n d©n; cã t¸c phong, th¸i ®é lÞch sù, nghiªm tóc, khiªm tèn; ng«n ng÷ giao tiÕp ph¶i chuÈn mùc, râ rµng, m¹ch l¹c. 2. C¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®−îc h¸ch dÞch, cöa quyÒn, g©y khã kh¨n, phiÒn hµ cho nh©n d©n khi thi hµnh c«ng vô. Môc 4 NH÷NG VIÖC C¸N Bé, C¤NG CHøC KH¤NG §¦îC LuM §iÒu 18. Nh÷ng viÖc c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®−îc lum liªn quan ®Õn ®¹o ®øc c«ng vô 1. Trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm, tho¸i th¸c nhiÖm vô ®−îc giao; g©y bÌ ph¸i, mÊt ®oµn kÕt; tù ý bá viÖc hoÆc tham gia ®×nh c«ng. 2. Sö dông tµi s¶n cña Nhµ n−íc vµ cña nh©n d©n tr¸i ph¸p luËt. 3. Lîi dông, l¹m dông nhiÖm vô, quyÒn h¹n; sö dông th«ng tin liªn quan ®Õn c«ng vô ®Ó vô lîi. 4. Ph©n biÖt ®èi xö d©n téc, nam n÷, thµnh phÇn x∙ héi, tÝn ng−ìng, t«n gi¸o d−íi mäi h×nh thøc. §iÒu 19. Nh÷ng viÖc c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®−îc lum liªn quan ®Õn bÝ mËt nhu n−íc 1. C¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®−îc tiÕt lé th«ng tin liªn quan ®Õn bÝ mËt nhµ n−íc d−íi mäi h×nh thøc. 2. C¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc ë ngµnh, nghÒ cã liªn quan ®Õn bÝ mËt nhµ n−íc th× trong thêi h¹n Ýt nhÊt lµ 05 n¨m, kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh nghØ h−u, th«i viÖc, kh«ng ®−îc lµm c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn ngµnh, nghÒ mµ tr−íc ®©y m×nh ®∙ ®¶m nhiÖm cho tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc, tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi hoÆc liªn doanh víi n−íc ngoµi. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc ngµnh, nghÒ, c«ng viÖc, thêi h¹n mµ c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®−îc lµm vµ chÝnh s¸ch ®èi víi nh÷ng ng−êi ph¶i ¸p dông quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 20. Nh÷ng viÖc kh¸c c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®−îc lum
 6. 6 Ngoµi nh÷ng viÖc kh«ng ®−îc lµm quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 vµ §iÒu 19 cña LuËt nµy, c¸n bé, c«ng chøc cßn kh«ng ®−îc lµm nh÷ng viÖc liªn quan ®Õn s¶n xuÊt, kinh doanh, c«ng t¸c nh©n sù quy ®Þnh t¹i LuËt phßng, chèng tham nhòng, LuËt thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ vµ nh÷ng viÖc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. CH¦¥NG III C¸N Bé ë TRUNG ¦¥NG, CÊP TØNH, CÊP HUYÖN §iÒu 21. C¸n bé 1. C¸n bé quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 4 cña LuËt nµy bao gåm c¸n bé trong c¬ quan cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Nhµ n−íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi ë trung −¬ng, cÊp tØnh, cÊp huyÖn. 2. C¬ quan cã thÈm quyÒn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam c¨n cø vµo ®iÒu lÖ cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, cña tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi vµ quy ®Þnh cña LuËt nµy quy ®Þnh cô thÓ chøc vô, chøc danh c¸n bé lµm viÖc trong c¬ quan cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi. Chøc vô, chøc danh c¸n bé lµm viÖc trong c¬ quan nhµ n−íc ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña LuËt tæ chøc Quèc héi, LuËt tæ chøc ChÝnh phñ, LuËt tæ chøc Toµ ¸n nh©n d©n, LuËt tæ chøc ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n, LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n, LuËt kiÓm to¸n nhµ n−íc vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan. §iÒu 22. NghÜa vô, quyÒn cña c¸n bé 1. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô, quyÒn quy ®Þnh t¹i Ch−¬ng II vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan cña LuËt nµy. 2. Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p, ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ cña tæ chøc mµ m×nh lµ thµnh viªn. 3. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc §¶ng, Nhµ n−íc, nh©n d©n vµ tr−íc c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®−îc giao. §iÒu 23. BÇu cö, bæ nhiÖm chøc vô, chøc danh c¸n bé trong c¬ quan cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi ViÖc bÇu cö, bæ nhiÖm chøc vô, chøc danh c¸n bé trong c¬ quan cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ, ph¸p luËt cã liªn quan. §iÒu 24. BÇu cö, phª chuÈn, bæ nhiÖm chøc vô, chøc danh c¸n bé trong c¬ quan nhu n−íc ViÖc bÇu cö, phª chuÈn, bæ nhiÖm chøc vô, chøc danh c¸n bé theo nhiÖm kú trong c¬ quan nhµ n−íc tõ trung −¬ng ®Õn cÊp huyÖn ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p, LuËt tæ chøc Quèc héi, LuËt tæ chøc ChÝnh phñ, LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n, LuËt tæ chøc Tßa ¸n nh©n d©n, LuËt tæ chøc ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n, LuËt kiÓm to¸n nhµ n−íc, LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi, LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n. §iÒu 25. §uo t¹o, båi d−ìng ®èi víi c¸n bé 1. ViÖc ®µo t¹o, båi d−ìng c¸n bé ph¶i c¨n cø vµo tiªu chuÈn, chøc vô, chøc danh c¸n bé, yªu cÇu nhiÖm vô vµ phï hîp víi quy ho¹ch c¸n bé. 2. ChÕ ®é ®µo t¹o, båi d−ìng c¸n bé do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Uû ban th−êng vô Quèc héi, ChÝnh phñ quy ®Þnh.
 7. 7 §iÒu 26. §iÒu ®éng, lu©n chuyÓn c¸n bé 1. C¨n cø vµo yªu cÇu nhiÖm vô, quy ho¹ch c¸n bé, c¸n bé ®−îc ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn trong hÖ thèng c¸c c¬ quan cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Nhµ n−íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi. 2. ViÖc ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn c¸n bé ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. §iÒu 27. Môc ®Ých ®¸nh gi¸ c¸n bé §¸nh gi¸ c¸n bé ®Ó lµm râ phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ®−îc giao. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ lµ c¨n cø ®Ó bè trÝ, sö dông, ®µo t¹o, båi d−ìng, khen th−ëng, kû luËt vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé. §iÒu 28. Néi dung ®¸nh gi¸ c¸n bé 1. C¸n bé ®−îc ®¸nh gi¸ theo c¸c néi dung sau ®©y: a) ChÊp hµnh ®−êng lèi, chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n−íc; b) PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng, t¸c phong vµ lÒ lèi lµm viÖc; c) N¨ng lùc l∙nh ®¹o, ®iÒu hµnh, tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô; d) Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c; ®) KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ®−îc giao. 2. ViÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé ®−îc thùc hiÖn hµng n¨m, tr−íc khi bÇu cö, phª chuÈn, bæ nhiÖm, quy ho¹ch, ®iÒu ®éng, ®µo t¹o, båi d−ìng, khi kÕt thóc nhiÖm kú, thêi gian lu©n chuyÓn. ThÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc ®¸nh gi¸ c¸n bé ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. §iÒu 29. Ph©n lo¹i ®¸nh gi¸ c¸n bé 1. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, c¸n bé ®−îc ph©n lo¹i ®¸nh gi¸ nh− sau: a) Hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô; b) Hoµn thµnh tèt nhiÖm vô; c) Hoµn thµnh nhiÖm vô nh−ng cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc; d) Kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô. 2. KÕt qu¶ ph©n lo¹i ®¸nh gi¸ c¸n bé ®−îc l−u vµo hå s¬ c¸n bé vµ th«ng b¸o ®Õn c¸n bé ®−îc ®¸nh gi¸. 3. C¸n bé 02 n¨m liªn tiÕp hoµn thµnh nhiÖm vô nh−ng cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc hoÆc cã 02 n¨m liªn tiÕp, trong ®ã 01 n¨m hoµn thµnh nhiÖm vô nh−ng cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc vµ 01 n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô th× c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn bè trÝ c«ng t¸c kh¸c. C¸n bé 02 n¨m liªn tiÕp kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô th× c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn miÔn nhiÖm, cho th«i lµm nhiÖm vô. §iÒu 30. Xin th«i lum nhiÖm vô, tõ chøc, miÔn nhiÖm 1. C¸n bé cã thÓ xin th«i lµm nhiÖm vô hoÆc tõ chøc, miÔn nhiÖm trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Kh«ng ®ñ søc kháe; b) Kh«ng ®ñ n¨ng lùc, uy tÝn;
 8. 8 c) Theo yªu cÇu nhiÖm vô; d) V× lý do kh¸c. 2. ThÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc xin th«i lµm nhiÖm vô, tõ chøc, miÔn nhiÖm ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. §iÒu 31. NghØ h−u ®èi víi c¸n bé 1. C¸n bé ®−îc nghØ h−u theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng. 2. Tr−íc 06 th¸ng, tÝnh ®Õn ngµy c¸n bé nghØ h−u, c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ qu¶n lý c¸n bé ph¶i th«ng b¸o cho c¸n bé b»ng v¨n b¶n vÒ thêi ®iÓm nghØ h−u; tr−íc 03 th¸ng, tÝnh ®Õn ngµy c¸n bé nghØ h−u, c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ qu¶n lý c¸n bé ra quyÕt ®Þnh nghØ h−u. 3. Trong tr−êng hîp ®Æc biÖt, ®èi víi c¸n bé gi÷ chøc vô tõ Bé tr−ëng hoÆc t−¬ng ®−¬ng trë lªn cã thÓ ®−îc kÐo dµi thêi gian c«ng t¸c theo quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. CH¦¥NG IV C¤NG CHøC ë TRUNG ¦¥NG, CÊP TØNH, CÊP HUYÖN Môc 1 C¤NG CHøC Vu PH¢N LO¹I C¤NG CHøC §iÒu 32. C«ng chøc 1. C«ng chøc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 4 cña LuËt nµy bao gåm: a) C«ng chøc trong c¬ quan cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi; b) C«ng chøc trong c¬ quan nhµ n−íc; c) C«ng chøc trong bé m¸y l∙nh ®¹o, qu¶n lý cña ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp; d) C«ng chøc trong c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc Qu©n ®éi nh©n d©n mµ kh«ng ph¶i lµ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n quèc phßng; c«ng chøc trong c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc C«ng an nh©n d©n mµ kh«ng ph¶i lµ sÜ quan, h¹ sÜ quan chuyªn nghiÖp. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ §iÒu nµy. §iÒu 33. NghÜa vô, quyÒn cña c«ng chøc 1. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô, quyÒn quy ®Þnh t¹i Ch−¬ng II vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan cña LuËt nµy. 2. Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p, ph¸p luËt. 3. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®−îc giao. §iÒu 34. Ph©n lo¹i c«ng chøc 1. C¨n cø vµo ng¹ch ®−îc bæ nhiÖm, c«ng chøc ®−îc ph©n lo¹i nh− sau: a) Lo¹i A gåm nh÷ng ng−êi ®−îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp hoÆc t−¬ng ®−¬ng; b) Lo¹i B gåm nh÷ng ng−êi ®−îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch chuyªn viªn chÝnh hoÆc t−¬ng ®−¬ng; c) Lo¹i C gåm nh÷ng ng−êi ®−îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch chuyªn viªn hoÆc t−¬ng ®−¬ng;
 9. 9 d) Lo¹i D gåm nh÷ng ng−êi ®−îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch c¸n sù hoÆc t−¬ng ®−¬ng vµ ng¹ch nh©n viªn. 2. C¨n cø vµo vÞ trÝ c«ng t¸c, c«ng chøc ®−îc ph©n lo¹i nh− sau: a) C«ng chøc gi÷ chøc vô l∙nh ®¹o, qu¶n lý; b) C«ng chøc kh«ng gi÷ chøc vô l∙nh ®¹o, qu¶n lý. Môc 2 TUYÓN DôNG C¤NG CHøC §iÒu 35. C¨n cø tuyÓn dông c«ng chøc ViÖc tuyÓn dông c«ng chøc ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu nhiÖm vô, vÞ trÝ viÖc lµm vµ chØ tiªu biªn chÕ. §iÒu 36. §iÒu kiÖn ®¨ng ký dù tuyÓn c«ng chøc 1. Ng−êi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y kh«ng ph©n biÖt d©n téc, nam n÷, thµnh phÇn x∙ héi, tÝn ng−ìng, t«n gi¸o ®−îc ®¨ng ký dù tuyÓn c«ng chøc: a) Cã mét quèc tÞch lµ quèc tÞch ViÖt Nam; b) §ñ 18 tuæi trë lªn; c) Cã ®¬n dù tuyÓn; cã lý lÞch râ rµng; d) Cã v¨n b»ng, chøng chØ phï hîp; ®) Cã phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc tèt; e) §ñ søc khoÎ ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô; g) C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c theo yªu cÇu cña vÞ trÝ dù tuyÓn. 2. Nh÷ng ng−êi sau ®©y kh«ng ®−îc ®¨ng ký dù tuyÓn c«ng chøc: a) Kh«ng c− tró t¹i ViÖt Nam; b) MÊt hoÆc bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; c) §ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; ®ang chÊp hµnh hoÆc ®∙ chÊp hµnh xong b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh vÒ h×nh sù cña Tßa ¸n mµ ch−a ®−îc xãa ¸n tÝch; ®ang bÞ ¸p dông biÖn ph¸p xö lý hµnh chÝnh ®−a vµo c¬ së ch÷a bÖnh, c¬ së gi¸o dôc. §iÒu 37. Ph−¬ng thøc tuyÓn dông c«ng chøc 1. ViÖc tuyÓn dông c«ng chøc ®−îc thùc hiÖn th«ng qua thi tuyÓn, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. H×nh thøc, néi dung thi tuyÓn c«ng chøc ph¶i phï hîp víi ngµnh, nghÒ, b¶o ®¶m lùa chän ®−îc nh÷ng ng−êi cã phÈm chÊt, tr×nh ®é vµ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu tuyÓn dông. 2. Ng−êi cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 36 cña LuËt nµy cam kÕt t×nh nguyÖn lµm viÖc tõ 05 n¨m trë lªn ë miÒn nói, biªn giíi, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa, vïng d©n téc thiÓu sè, vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n th× ®−îc tuyÓn dông th«ng qua xÐt tuyÓn. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc thi tuyÓn, xÐt tuyÓn c«ng chøc. §iÒu 38. Nguyªn t¾c tuyÓn dông c«ng chøc 1. B¶o ®¶m c«ng khai, minh b¹ch, kh¸ch quan vµ ®óng ph¸p luËt.
 10. 10 2. B¶o ®¶m tÝnh c¹nh tranh. 3. TuyÓn chän ®óng ng−êi ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô vµ vÞ trÝ viÖc lµm. 4. ¦u tiªn tuyÓn chän ng−êi cã tµi n¨ng, ng−êi cã c«ng víi n−íc, ng−êi d©n téc thiÓu sè. §iÒu 39. C¬ quan thùc hiÖn tuyÓn dông c«ng chøc 1. Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, KiÓm to¸n Nhµ n−íc thùc hiÖn tuyÓn dông vµ ph©n cÊp tuyÓn dông c«ng chøc trong c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ thuéc quyÒn qu¶n lý. 2. V¨n phßng Quèc héi, V¨n phßng Chñ tÞch n−íc thùc hiÖn tuyÓn dông c«ng chøc trong c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc quyÒn qu¶n lý. 3. Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ tuyÓn dông vµ ph©n cÊp tuyÓn dông c«ng chøc trong c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ thuéc quyÒn qu¶n lý. 4. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh tuyÓn dông vµ ph©n cÊp tuyÓn dông c«ng chøc trong c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ thuéc quyÒn qu¶n lý. 5. C¬ quan cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi tuyÓn dông vµ ph©n cÊp tuyÓn dông c«ng chøc trong c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ thuéc quyÒn qu¶n lý. §iÒu 40. TËp sù ®èi víi c«ng chøc Ng−êi ®−îc tuyÓn dông vµo c«ng chøc ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é tËp sù theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 41. TuyÓn chän, bæ nhiÖm ThÈm ph¸n, KiÓm s¸t viªn ViÖc tuyÓn chän, bæ nhiÖm ThÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n, KiÓm s¸t viªn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tæ chøc Tßa ¸n nh©n d©n vµ ph¸p luËt vÒ tæ chøc ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n. Môc 3 C¸C QUY §ÞNH VÒ NG¹CH C¤NG CHøC §iÒu 42. Ng¹ch c«ng chøc vu viÖc bæ nhiÖm vuo ng¹ch c«ng chøc 1. Ng¹ch c«ng chøc bao gåm: a) Chuyªn viªn cao cÊp vµ t−¬ng ®−¬ng; b) Chuyªn viªn chÝnh vµ t−¬ng ®−¬ng; c) Chuyªn viªn vµ t−¬ng ®−¬ng; d) C¸n sù vµ t−¬ng ®−¬ng; ®) Nh©n viªn. 2. ViÖc bæ nhiÖm vµo ng¹ch ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Ng−êi ®−îc bæ nhiÖm cã ®ñ tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô cña ng¹ch; b) ViÖc bæ nhiÖm vµo ng¹ch ph¶i ®óng thÈm quyÒn vµ b¶o ®¶m c¬ cÊu c«ng chøc cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ. 3. ViÖc bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc ®−îc thùc hiÖn trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Ng−êi ®−îc tuyÓn dông ®∙ hoµn thµnh chÕ ®é tËp sù;
 11. 11 b) C«ng chøc tróng tuyÓn kú thi n©ng ng¹ch; c) C«ng chøc chuyÓn sang ng¹ch t−¬ng ®−¬ng. §iÒu 43. ChuyÓn ng¹ch c«ng chøc 1. ChuyÓn ng¹ch lµ viÖc c«ng chøc ®ang gi÷ ng¹ch cña ngµnh chuyªn m«n nµy ®−îc bæ nhiÖm sang ng¹ch cña ngµnh chuyªn m«n kh¸c cã cïng thø bËc vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô. 2. C«ng chøc ®−îc chuyÓn ng¹ch ph¶i cã ®ñ tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô cña ng¹ch ®−îc chuyÓn vµ phï hîp víi nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®−îc giao. 3. C«ng chøc ®−îc giao nhiÖm vô kh«ng phï hîp víi chuyªn m«n, nghiÖp vô cña ng¹ch c«ng chøc ®ang gi÷ th× ph¶i ®−îc chuyÓn ng¹ch cho phï hîp. 4. Kh«ng thùc hiÖn n©ng ng¹ch, n©ng l−¬ng khi chuyÓn ng¹ch. §iÒu 44. N©ng ng¹ch c«ng chøc 1. ViÖc n©ng ng¹ch ph¶i c¨n cø vµo vÞ trÝ viÖc lµm, phï hîp víi c¬ cÊu c«ng chøc cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ vµ th«ng qua thi tuyÓn. 2. C«ng chøc cã ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m nhËn vÞ trÝ viÖc lµm t−¬ng øng víi ng¹ch cao h¬n th× ®−îc ®¨ng ký dù thi n©ng ng¹ch. 3. Kú thi n©ng ng¹ch ®−îc tæ chøc theo nguyªn t¾c c¹nh tranh, c«ng khai, minh b¹ch, kh¸ch quan vµ ®óng ph¸p luËt. §iÒu 45. Tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn ®¨ng ký dù thi n©ng ng¹ch c«ng chøc 1. C¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã nhu cÇu vÒ c«ng chøc ®¶m nhËn vÞ trÝ viÖc lµm t−¬ng øng víi ng¹ch dù thi th× c«ng chøc cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ®ã ®−îc ®¨ng ký dù thi. 2. C«ng chøc ®¨ng ký dù thi n©ng ng¹ch ph¶i cã phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô ®¸p øng yªu cÇu cña ng¹ch dù thi. §iÒu 46. Tæ chøc thi n©ng ng¹ch c«ng chøc 1. Néi dung vµ h×nh thøc thi n©ng ng¹ch c«ng chøc ph¶i phï hîp víi chuyªn m«n, nghiÖp vô cña ng¹ch dù thi, b¶o ®¶m lùa chän c«ng chøc cã n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô phï hîp víi tiªu chuÈn cña ng¹ch dù thi vµ ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô. 2. Bé Néi vô chñ tr×, phèi hîp víi c¬ quan, tæ chøc h÷u quan tæ chøc kú thi n©ng ng¹ch c«ng chøc. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc thi n©ng ng¹ch c«ng chøc. Môc 4 §uO T¹O, BåI D¦ìNG C¤NG CHøC §iÒu 47. ChÕ ®é ®uo t¹o, båi d−ìng c«ng chøc 1. Néi dung, ch−¬ng tr×nh, h×nh thøc, thêi gian ®µo t¹o, båi d−ìng c«ng chøc ph¶i c¨n cø vµo tiªu chuÈn chøc danh, chøc vô l∙nh ®¹o, qu¶n lý, tiªu chuÈn cña ng¹ch c«ng chøc vµ phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô. 2. H×nh thøc ®µo t¹o, båi d−ìng c«ng chøc bao gåm: a) Båi d−ìng theo tiªu chuÈn ng¹ch c«ng chøc; b) §µo t¹o, båi d−ìng theo c¸c chøc danh l∙nh ®¹o, qu¶n lý.
 12. 12 3. Néi dung, ch−¬ng tr×nh, thêi gian ®µo t¹o, båi d−ìng c«ng chøc do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 48. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ trong ®uo t¹o, båi d−ìng c«ng chøc 1. C¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ qu¶n lý c«ng chøc cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng vµ c«ng khai quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d−ìng ®Ó t¹o nguån vµ n©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c«ng chøc. 2. C¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ sö dông c«ng chøc cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng chøc tham gia ®µo t¹o, båi d−ìng n©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c«ng chøc. 3. Kinh phÝ ®µo t¹o, båi d−ìng c«ng chøc do ng©n s¸ch nhµ n−íc cÊp vµ c¸c nguån thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 49. Tr¸ch nhiÖm vu quyÒn lîi cña c«ng chøc trong ®uo t¹o, båi d−ìng 1. C«ng chøc tham gia ®µo t¹o, båi d−ìng ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh quy chÕ ®µo t¹o, båi d−ìng vµ chÞu sù qu¶n lý cña c¬ së ®µo t¹o, båi d−ìng. 2. C«ng chøc tham gia ®µo t¹o, båi d−ìng ®−îc h−ëng nguyªn l−¬ng vµ phô cÊp; thêi gian ®µo t¹o, båi d−ìng ®−îc tÝnh vµo th©m niªn c«ng t¸c liªn tôc, ®−îc xÐt n©ng l−¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. C«ng chøc ®¹t kÕt qu¶ xuÊt s¾c trong khãa ®µo t¹o, båi d−ìng ®−îc biÓu d−¬ng, khen th−ëng. 4. C«ng chøc ®∙ ®−îc ®µo t¹o, båi d−ìng nÕu tù ý bá viÖc, xin th«i viÖc ph¶i ®Òn bï chi phÝ ®µo t¹o, båi d−ìng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc 5 §IÒU §éNG, Bæ NHIÖM, LU¢N CHUYÓN, BIÖT PH¸I, Tõ CHøC, MIÔN NHIÖM §èI VíI C¤NG CHøC §iÒu 50. §iÒu ®éng c«ng chøc 1. ViÖc ®iÒu ®éng c«ng chøc ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu nhiÖm vô vµ phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c«ng chøc. 2. C«ng chøc ®−îc ®iÒu ®éng ph¶i ®¹t yªu cÇu vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô phï hîp víi vÞ trÝ viÖc lµm míi. §iÒu 51. Bæ nhiÖm c«ng chøc gi÷ chøc vô l·nh ®¹o, qu¶n lý 1. ViÖc bæ nhiÖm c«ng chøc gi÷ chøc vô l∙nh ®¹o, qu¶n lý ph¶i c¨n cø vµo: a) Nhu cÇu, nhiÖm vô cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ; b) Tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn cña chøc vô l∙nh ®¹o, qu¶n lý. ThÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc bæ nhiÖm c«ng chøc l∙nh ®¹o, qu¶n lý ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 2. Thêi h¹n bæ nhiÖm c«ng chøc gi÷ chøc vô l∙nh ®¹o, qu¶n lý lµ 05 n¨m; khi hÕt thêi h¹n, c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn ph¶i xem xÐt bæ nhiÖm l¹i hoÆc kh«ng bæ nhiÖm l¹i.
 13. 13 3. C«ng chøc ®−îc ®iÒu ®éng ®Õn c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ kh¸c hoÆc ®−îc bæ nhiÖm chøc vô l∙nh ®¹o, qu¶n lý míi th× ®−¬ng nhiªn th«i gi÷ chøc vô l∙nh ®¹o, qu¶n lý ®ang ®¶m nhiÖm, trõ tr−êng hîp kiªm nhiÖm. §iÒu 52. Lu©n chuyÓn c«ng chøc 1. C¨n cø vµo yªu cÇu nhiÖm vô, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông c«ng chøc, c«ng chøc l∙nh ®¹o, qu¶n lý ®−îc lu©n chuyÓn trong hÖ thèng c¸c c¬ quan cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Nhµ n−íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc lu©n chuyÓn c«ng chøc. §iÒu 53. BiÖt ph¸i c«ng chøc 1. C¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ qu¶n lý c«ng chøc biÖt ph¸i c«ng chøc ®Õn lµm viÖc ë c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ kh¸c theo yªu cÇu nhiÖm vô. 2. Thêi h¹n biÖt ph¸i kh«ng qu¸ 03 n¨m, trõ mét sè ngµnh, lÜnh vùc do ChÝnh phñ quy ®Þnh. 3. C«ng chøc biÖt ph¸i ph¶i chÊp hµnh ph©n c«ng c«ng t¸c cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ n¬i ®−îc cö ®Õn biÖt ph¸i. 4. C«ng chøc biÖt ph¸i ®Õn miÒn nói, biªn giíi, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa, vïng d©n téc thiÓu sè, vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®−îc h−ëng c¸c chÝnh s¸ch −u ®∙i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. C¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ qu¶n lý c«ng chøc biÖt ph¸i cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ c«ng viÖc phï hîp cho c«ng chøc khi hÕt thêi h¹n biÖt ph¸i. 6. Kh«ng thùc hiÖn biÖt ph¸i c«ng chøc n÷ ®ang mang thai hoÆc nu«i con d−íi 36 th¸ng tuæi. §iÒu 54. Tõ chøc hoÆc miÔn nhiÖm ®èi víi c«ng chøc 1. C«ng chøc l∙nh ®¹o, qu¶n lý cã thÓ tõ chøc hoÆc miÔn nhiÖm trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Kh«ng ®ñ søc kháe; b) Kh«ng ®ñ n¨ng lùc, uy tÝn; c) Theo yªu cÇu nhiÖm vô; d) V× lý do kh¸c. 2. C«ng chøc l∙nh ®¹o, qu¶n lý sau khi tõ chøc hoÆc miÔn nhiÖm ®−îc bè trÝ c«ng t¸c phï hîp víi chuyªn m«n, nghiÖp vô ®−îc ®µo t¹o hoÆc nghØ h−u, th«i viÖc. 3. C«ng chøc l∙nh ®¹o, qu¶n lý xin tõ chøc hoÆc miÔn nhiÖm nh−ng ch−a ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn ®ång ý cho tõ chøc hoÆc miÔn nhiÖm vÉn ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh. 4. ThÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc tõ chøc hoÆc miÔn nhiÖm c«ng chøc l∙nh ®¹o, qu¶n lý ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Môc 6 §¸NH GI¸ C¤NG CHøC §iÒu 55. Môc ®Ých ®¸nh gi¸ c«ng chøc
 14. 14 §¸nh gi¸ c«ng chøc ®Ó lµm râ phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ®−îc giao. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ lµ c¨n cø ®Ó bè trÝ, sö dông, bæ nhiÖm, ®µo t¹o, båi d−ìng, khen th−ëng, kû luËt vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi c«ng chøc. §iÒu 56. Néi dung ®¸nh gi¸ c«ng chøc 1. C«ng chøc ®−îc ®¸nh gi¸ theo c¸c néi dung sau ®©y: a) ChÊp hµnh ®−êng lèi, chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n−íc; b) PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng, t¸c phong vµ lÒ lèi lµm viÖc; c) N¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô; d) TiÕn ®é vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô; ®) Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ phèi hîp trong thùc hiÖn nhiÖm vô; e) Th¸i ®é phôc vô nh©n d©n. 2. Ngoµi nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, c«ng chøc l∙nh ®¹o, qu¶n lý cßn ®−îc ®¸nh gi¸ theo c¸c néi dung sau ®©y: a) KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ®−îc giao l∙nh ®¹o, qu¶n lý; b) N¨ng lùc l∙nh ®¹o, qu¶n lý; c) N¨ng lùc tËp hîp, ®oµn kÕt c«ng chøc. 3. ViÖc ®¸nh gi¸ c«ng chøc ®−îc thùc hiÖn hµng n¨m, tr−íc khi bæ nhiÖm, quy ho¹ch, ®iÒu ®éng, ®µo t¹o, båi d−ìng, khi kÕt thóc thêi gian lu©n chuyÓn, biÖt ph¸i. 4. ChÝnh phñ quy ®Þnh tr×nh tù, thñ tôc ®¸nh gi¸ c«ng chøc. §iÒu 57. Tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸ c«ng chøc 1. Ng−êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ sö dông c«ng chøc cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸ c«ng chøc thuéc quyÒn. 2. ViÖc ®¸nh gi¸ ng−êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ do ng−êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc cÊp trªn qu¶n lý trùc tiÕp thùc hiÖn. §iÒu 58. Ph©n lo¹i ®¸nh gi¸ c«ng chøc 1. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, c«ng chøc ®−îc ph©n lo¹i ®¸nh gi¸ theo c¸c møc nh− sau: a) Hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô; b) Hoµn thµnh tèt nhiÖm vô; c) Hoµn thµnh nhiÖm vô nh−ng cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc; d) Kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô. 2. KÕt qu¶ ph©n lo¹i ®¸nh gi¸ c«ng chøc ®−îc l−u vµo hå s¬ c«ng chøc vµ th«ng b¸o ®Õn c«ng chøc ®−îc ®¸nh gi¸. 3. C«ng chøc 02 n¨m liªn tiÕp hoµn thµnh nhiÖm vô nh−ng cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc hoÆc cã 02 n¨m liªn tiÕp, trong ®ã 01 n¨m hoµn thµnh nhiÖm vô nh−ng cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc vµ 01 n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô th× c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn bè trÝ c«ng t¸c kh¸c. C«ng chøc 02 n¨m liªn tiÕp kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô th× c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt th«i viÖc.
 15. 15 Môc 7 TH¤I VIÖC, NGHØ H¦U §èI VíI C¤NG CHøC §iÒu 59. Th«i viÖc ®èi víi c«ng chøc 1. C«ng chøc ®−îc h−ëng chÕ ®é th«i viÖc nÕu thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Do s¾p xÕp tæ chøc; b) Theo nguyÖn väng vµ ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn ®ång ý; c) Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 58 cña LuËt nµy. 2. C«ng chøc xin th«i viÖc theo nguyÖn väng th× ph¶i lµm ®¬n göi c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n, c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n, nÕu kh«ng ®ång ý cho th«i viÖc th× ph¶i nªu râ lý do; tr−êng hîp ch−a ®−îc c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn ®ång ý mµ tù ý bá viÖc th× kh«ng ®−îc h−ëng chÕ ®é th«i viÖc vµ ph¶i båi th−êng chi phÝ ®µo t¹o, båi d−ìng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Kh«ng gi¶i quyÕt th«i viÖc ®èi víi c«ng chøc ®ang trong thêi gian xem xÐt kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. 4. Kh«ng gi¶i quyÕt th«i viÖc ®èi víi c«ng chøc n÷ ®ang mang thai hoÆc nu«i con d−íi 36 th¸ng tuæi, trõ tr−êng hîp xin th«i viÖc theo nguyÖn väng. §iÒu 60. NghØ h−u ®èi víi c«ng chøc 1. C«ng chøc ®−îc nghØ h−u theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng. 2. Tr−íc 06 th¸ng, tÝnh ®Õn ngµy c«ng chøc nghØ h−u, c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ qu¶n lý c«ng chøc ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vÒ thêi ®iÓm nghØ h−u; tr−íc 03 th¸ng, tÝnh ®Õn ngµy c«ng chøc nghØ h−u, c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ qu¶n lý c«ng chøc ra quyÕt ®Þnh nghØ h−u. CH¦¥NG V C¸N Bé, C¤NG CHøC CÊP X· §iÒu 61. Chøc vô, chøc danh c¸n bé, c«ng chøc cÊp x· 1. C¸n bé, c«ng chøc cÊp x∙ quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 4 cña LuËt nµy bao gåm c¸n bé cÊp x∙ vµ c«ng chøc cÊp x∙. 2. C¸n bé cÊp x∙ cã c¸c chøc vô sau ®©y: a) BÝ th−, Phã BÝ th− §¶ng uû; b) Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n; c) Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n; d) Chñ tÞch Uû ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam; ®) BÝ th− §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh; e) Chñ tÞch Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam; g) Chñ tÞch Héi N«ng d©n ViÖt Nam (¸p dông ®èi víi x∙, ph−êng, thÞ trÊn cã ho¹t ®éng n«ng, l©m, ng−, diªm nghiÖp vµ cã tæ chøc Héi N«ng d©n ViÖt Nam); h) Chñ tÞch Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam. 3. C«ng chøc cÊp x∙ cã c¸c chøc danh sau ®©y:
 16. 16 a) Tr−ëng C«ng an; b) ChØ huy tr−ëng Qu©n sù; c) V¨n phßng - thèng kª; d) §Þa chÝnh - x©y dùng - ®« thÞ vµ m«i tr−êng (®èi víi ph−êng, thÞ trÊn) hoÆc ®Þa chÝnh - n«ng nghiÖp - x©y dùng vµ m«i tr−êng (®èi víi x∙); ®) Tµi chÝnh - kÕ to¸n; e) T− ph¸p - hé tÞch; g) V¨n hãa - x∙ héi. C«ng chøc cÊp x∙ do cÊp huyÖn qu¶n lý. 4. C¸n bé, c«ng chøc cÊp x∙ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy bao gåm c¶ c¸n bé, c«ng chøc ®−îc lu©n chuyÓn, ®iÒu ®éng, biÖt ph¸i vÒ cÊp x∙. 5. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi, quy m«, ®Æc ®iÓm cña ®Þa ph−¬ng, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ sè l−îng c¸n bé, c«ng chøc cÊp x∙. §iÒu 62. NghÜa vô, quyÒn cña c¸n bé, c«ng chøc cÊp x· 1. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô, quyÒn quy ®Þnh t¹i LuËt nµy, quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan, ®iÒu lÖ cña tæ chøc mµ m×nh lµ thµnh viªn. 2. C¸n bé, c«ng chøc cÊp x∙ khi gi÷ chøc vô ®−îc h−ëng l−¬ng vµ chÕ ®é b¶o hiÓm; khi th«i gi÷ chøc vô, nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®−îc xem xÐt chuyÓn thµnh c«ng chøc, trong tr−êng hîp nµy, ®−îc miÔn chÕ ®é tËp sù vµ h−ëng chÕ ®é, chÝnh s¸ch liªn tôc; nÕu kh«ng ®−îc chuyÓn thµnh c«ng chøc mµ ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ h−u th× th«i h−ëng l−¬ng vµ thùc hiÖn ®ãng b¶o hiÓm tù nguyÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; tr−êng hîp lµ c¸n bé, c«ng chøc ®−îc ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn, biÖt ph¸i th× c¬ quan cã thÈm quyÒn bè trÝ c«ng t¸c phï hîp hoÆc gi¶i quyÕt chÕ ®é theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ kho¶n nµy. §iÒu 63. BÇu cö, tuyÓn dông, ®uo t¹o, båi d−ìng c¸n bé, c«ng chøc cÊp x· 1. ViÖc bÇu cö c¸n bé cÊp x∙ ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n, LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n, ®iÒu lÖ cña tæ chøc cã liªn quan, c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vµ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 2. ViÖc tuyÓn dông c«ng chøc cÊp x∙ ph¶i th«ng qua thi tuyÓn; ®èi víi c¸c x∙ miÒn nói, biªn giíi, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa, vïng d©n téc thiÓu sè, vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n th× cã thÓ ®−îc tuyÓn dông th«ng qua xÐt tuyÓn. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn tæ chøc tuyÓn dông c«ng chøc cÊp x∙ theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 3. ViÖc ®µo t¹o, båi d−ìng c¸n bé, c«ng chøc cÊp x∙ ph¶i c¨n cø vµo tiªu chuÈn cña tõng chøc vô, chøc danh, yªu cÇu nhiÖm vô vµ phï hîp víi quy ho¹ch c¸n bé, c«ng chøc. ChÕ ®é ®µo t¹o, båi d−ìng c¸n bé, c«ng chøc cÊp x∙ do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, ChÝnh phñ quy ®Þnh. Kinh phÝ ®µo t¹o, båi d−ìng c¸n bé, c«ng chøc cÊp x∙ do ng©n s¸ch nhµ n−íc cÊp vµ c¸c nguån thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 64. §¸nh gi¸, ph©n lo¹i, xin th«i lum nhiÖm vô, tõ chøc, miÔn nhiÖm, th«i viÖc, nghØ h−u ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc cÊp x·
 17. 17 ViÖc ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i, xin th«i lµm nhiÖm vô, tõ chøc, miÔn nhiÖm, th«i viÖc, nghØ h−u ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc cÊp x∙ ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t−¬ng øng cña LuËt nµy ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt, ®iÒu lÖ cã liªn quan. CH¦¥NG VI QU¶N Lý C¸N Bé, C¤NG CHøC §iÒu 65. Néi dung qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc 1. Néi dung qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc bao gåm: a) Ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc; b) X©y dùng kÕ ho¹ch, quy ho¹ch c¸n bé, c«ng chøc; c) Quy ®Þnh chøc danh vµ c¬ cÊu c¸n bé; d) Quy ®Þnh ng¹ch, chøc danh, m∙ sè c«ng chøc; m« t¶, quy ®Þnh vÞ trÝ viÖc lµm vµ c¬ cÊu c«ng chøc ®Ó x¸c ®Þnh sè l−îng biªn chÕ; ®) C¸c c«ng t¸c kh¸c liªn quan ®Õn qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc quy ®Þnh t¹i LuËt nµy. 2. C¬ quan cã thÈm quyÒn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Uû ban th−êng vô Quèc héi, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ néi dung qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 66. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh biªn chÕ c¸n bé, c«ng chøc 1. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh biªn chÕ c¸n bé ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. 2. Uû ban th−êng vô Quèc héi quyÕt ®Þnh biªn chÕ c«ng chøc cña V¨n phßng Quèc héi, KiÓm to¸n Nhµ n−íc, Tßa ¸n nh©n d©n, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n. 3. Chñ tÞch n−íc quyÕt ®Þnh biªn chÕ c«ng chøc cña V¨n phßng Chñ tÞch n−íc. 4. ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh biªn chÕ c«ng chøc cña bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, cÊp tØnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp cña Nhµ n−íc. 5. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh chØ tiªu biªn chÕ ®−îc ChÝnh phñ giao, Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh biªn chÕ c«ng chøc trong c¬ quan cña Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n, ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp. 6. C¬ quan cã thÈm quyÒn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quyÕt ®Þnh biªn chÕ c«ng chøc trong c¬ quan vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi. §iÒu 67. Thùc hiÖn qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc 1. ViÖc qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan, ®iÒu lÖ cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi vµ v¨n b¶n cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn. 2. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n−íc vÒ c«ng chøc. Bé Néi vô chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n−íc vÒ c«ng chøc. Bé, c¬ quan ngang bé, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ c«ng chøc theo ph©n c«ng, ph©n cÊp cña ChÝnh phñ. Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ c«ng chøc theo ph©n cÊp cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh.
 18. 18 3. C¬ quan cã thÈm quyÒn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh thùc hiÖn viÖc qu¶n lý c«ng chøc theo ph©n cÊp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 68. ChÕ ®é b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc 1. Hµng n¨m, ChÝnh phñ b¸o c¸o Quèc héi vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc. 2. ViÖc chuÈn bÞ b¸o c¸o cña ChÝnh phñ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a) Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc thuéc quyÒn qu¶n lý; b) Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, KiÓm to¸n Nhµ n−íc, V¨n phßng Quèc héi, V¨n phßng Chñ tÞch n−íc b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc thuéc quyÒn qu¶n lý; c) C¬ quan cã thÈm quyÒn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c«ng chøc thuéc quyÒn qu¶n lý. C¸c b¸o c¸o quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n nµy ®−îc göi ®Õn ChÝnh phñ tr−íc ngµy 30 th¸ng 9 hµng n¨m ®Ó tæng hîp, chuÈn bÞ b¸o c¸o tr×nh Quèc héi. 3. ViÖc chuÈn bÞ b¸o c¸o c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé trong c¬ quan cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 4. Néi dung b¸o c¸o c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 65 cña LuËt nµy. §iÒu 69. Qu¶n lý hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc 1. C¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc thuéc quyÒn qu¶n lý. Hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc ph¶i cã ®Çy ®ñ tµi liÖu theo quy ®Þnh, b¶o ®¶m chÝnh x¸c diÔn biÕn, qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé, c«ng chøc. 2. C¬ quan cã thÈm quyÒn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam h−íng dÉn viÖc lËp, qu¶n lý hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc thuéc quyÒn qu¶n lý. 3. Bé Néi vô h−íng dÉn viÖc lËp, qu¶n lý hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. CH¦¥NG VII C¸C §IÒU KIÖN B¶O §¶M THI HuNH C¤NG Vô §iÒu 70. C«ng së 1. C«ng së lµ trô së lµm viÖc cña c¬ quan cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Nhµ n−íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi, ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp, cã tªn gäi riªng, cã ®Þa chØ cô thÓ, bao gåm c«ng tr×nh x©y dùng, c¸c tµi s¶n kh¸c thuéc khu«n viªn trô së lµm viÖc. 2. Nhµ n−íc ®Çu t− x©y dùng c«ng së cho c¬ quan cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Nhµ n−íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi. 3. Quy m«, vÞ trÝ x©y dùng, tiªu chÝ thiÕt kÕ c«ng së do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh, phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y cña tõng c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ®∙ ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ tiªu chuÈn, ®Þnh møc sö dông. §iÒu 71. Nhu ë c«ng vô
 19. 19 1. Nhµ ë c«ng vô do Nhµ n−íc ®Çu t− x©y dùng ®Ó c¸n bé, c«ng chøc ®−îc ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn, biÖt ph¸i thuª trong thêi gian ®¶m nhiÖm c«ng t¸c. Khi hÕt thêi h¹n ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn, biÖt ph¸i, c¸n bé, c«ng chøc tr¶ l¹i nhµ ë c«ng vô cho c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ qu¶n lý nhµ ë c«ng vô. 2. C¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ qu¶n lý nhµ ë c«ng vô ph¶i b¶o ®¶m viÖc qu¶n lý, sö dông nhµ ë c«ng vô ®óng môc ®Ých, ®èi t−îng. §iÒu 72. Trang thiÕt bÞ lum viÖc trong c«ng së 1. Nhµ n−íc b¶o ®¶m trang thiÕt bÞ lµm viÖc trong c«ng së ®Ó phôc vô viÖc thi hµnh c«ng vô; chó träng ®Çu t−, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thi hµnh c«ng vô. 2. C¨n cø vµo yªu cÇu nhiÖm vô, c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ thùc hiÖn viÖc mua s¾m trang thiÕt bÞ lµm viÖc theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc, chÕ ®é qu¶n lý, sö dông tµi s¶n nhµ n−íc. 3. Ng−êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng quy chÕ qu¶n lý trang thiÕt bÞ lµm viÖc trong c«ng së, b¶o ®¶m hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm. §iÒu 73. Ph−¬ng tiÖn ®i l¹i ®Ó thi hunh c«ng vô Nhµ n−íc bè trÝ ph−¬ng tiÖn ®i l¹i cho c¸n bé, c«ng chøc ®Ó thi hµnh c«ng vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý, sö dông tµi s¶n nhµ n−íc; tr−êng hîp kh«ng bè trÝ ®−îc th× c¸n bé, c«ng chøc ®−îc thanh to¸n chi phÝ ®i l¹i theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. CH¦¥NG VIII THANH TRA C¤NG Vô §iÒu 74. Ph¹m vi thanh tra c«ng vô 1. Thanh tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸n bé, c«ng chøc theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. 2. Thanh tra viÖc thùc hiÖn tuyÓn dông, bæ nhiÖm, ®µo t¹o, båi d−ìng, ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn, biÖt ph¸i, miÔn nhiÖm, ®¸nh gi¸, th«i viÖc, nghØ h−u, khen th−ëng, xö lý kû luËt c«ng chøc, ®¹o ®øc, v¨n hãa giao tiÕp trong thi hµnh c«ng vô cña c«ng chøc vµ c¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng c«ng vô. §iÒu 75. Thùc hiÖn thanh tra c«ng vô 1. Thanh tra bé, Thanh tra së, Thanh tra tØnh, Thanh tra huyÖn trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh thanh tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸n bé, c«ng chøc. 2. Thanh tra Bé Néi vô, Thanh tra Së Néi vô thùc hiÖn chøc n¨ng thanh tra chuyªn ngµnh trong ph¹m vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 74 cña LuËt nµy. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ ho¹t ®éng thanh tra c«ng vô. CH¦¥NG IX KHEN TH¦ëNG Vu Xö Lý VI PH¹M §iÒu 76. Khen th−ëng c¸n bé, c«ng chøc 1. C¸n bé, c«ng chøc cã thµnh tÝch trong c«ng vô th× ®−îc khen th−ëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thi ®ua khen th−ëng.
 20. 20 2. C¸n bé, c«ng chøc ®−îc khen th−ëng do cã thµnh tÝch xuÊt s¾c hoÆc c«ng tr¹ng th× ®−îc n©ng l−¬ng tr−íc thêi h¹n, ®−îc −u tiªn khi xem xÐt bæ nhiÖm chøc vô cao h¬n nÕu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã nhu cÇu. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ kho¶n nµy. §iÒu 77. MiÔn tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc C¸n bé, c«ng chøc ®−îc miÔn tr¸ch nhiÖm trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 1. Ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh tr¸i ph¸p luËt cña cÊp trªn nh−ng ®∙ b¸o c¸o ng−êi ra quyÕt ®Þnh tr−íc khi chÊp hµnh; 2. Do bÊt kh¶ kh¸ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 78. C¸c h×nh thøc kû luËt ®èi víi c¸n bé 1. C¸n bé vi ph¹m quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m ph¶i chÞu mét trong nh÷ng h×nh thøc kû luËt sau ®©y: a) KhiÓn tr¸ch; b) C¶nh c¸o; c) C¸ch chøc; d) B∙i nhiÖm. 2. ViÖc c¸ch chøc chØ ¸p dông ®èi víi c¸n bé ®−îc phª chuÈn gi÷ chøc vô theo nhiÖm kú. 3. C¸n bé ph¹m téi bÞ Tßa ¸n kÕt ¸n vµ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®∙ cã hiÖu lùc ph¸p luËt th× ®−¬ng nhiªn th«i gi÷ chøc vô do bÇu cö, phª chuÈn, bæ nhiÖm; tr−êng hîp bÞ Tßa ¸n ph¹t tï mµ kh«ng ®−îc h−ëng ¸n treo th× ®−¬ng nhiªn bÞ th«i viÖc. 4. ViÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc kû luËt, thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc xö lý kû luËt c¸n bé ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®iÒu lÖ cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, tæ chøc chÝnh trÞ - x∙ héi vµ v¨n b¶n cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn. §iÒu 79. C¸c h×nh thøc kû luËt ®èi víi c«ng chøc 1. C«ng chøc vi ph¹m quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m ph¶i chÞu mét trong nh÷ng h×nh thøc kû luËt sau ®©y: a) KhiÓn tr¸ch; b) C¶nh c¸o; c) H¹ bËc l−¬ng; d) Gi¸ng chøc; ®) C¸ch chøc; e) Buéc th«i viÖc. 2. ViÖc gi¸ng chøc, c¸ch chøc chØ ¸p dông ®èi víi c«ng chøc gi÷ chøc vô l∙nh ®¹o, qu¶n lý. 3. C«ng chøc bÞ Tßa ¸n kÕt ¸n ph¹t tï mµ kh«ng ®−îc h−ëng ¸n treo th× ®−¬ng nhiªn bÞ buéc th«i viÖc kÓ tõ ngµy b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc ph¸p luËt; c«ng chøc l∙nh ®¹o, qu¶n lý ph¹m téi bÞ Tßa ¸n kÕt ¸n vµ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®∙ cã hiÖu lùc ph¸p luËt th× ®−¬ng nhiªn th«i gi÷ chøc vô do bæ nhiÖm.
Đồng bộ tài khoản