Luật số 30/2004/QH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
56
lượt xem
4
download

Luật số 30/2004/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 30/2004/QH11 về Xuất bản do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 30/2004/QH11

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2004/QH11 Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2004 LU T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S 30/2004/QH11 NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 V XU T B N Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Lu t này quy nh v xu t b n. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh v t ch c và ho t ng xu t b n; quy n và nghĩa v c a cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ho t ng xu t b n. Ho t ng xu t b n bao g m các lĩnh v c xu t b n, in và phát hành xu t b n phNm. i u 2. i tư ng áp d ng Lu t này áp d ng i v i cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v s nghi p, ơn v vũ trang nhân dân và công dân Vi t Nam (sau ây g i chung là cơ quan, t ch c, cá nhân); t ch c qu c t , t ch c nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam và cá nhân nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam; trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. V trí, m c ích c a ho t ng xu t b n Ho t ng xu t b n thu c lĩnh v c văn hóa, tư tư ng thông qua vi c s n xu t, ph bi n nh ng xu t b n phNm n nhi u ngư i nh m gi i thi u tri th c thu c các lĩnh v c c a i s ng xã h i, giá tr văn hóa dân t c và tinh hoa văn hoá nhân lo i, áp ng nhu c u i s ng tinh th n c a nhân dân, nâng cao dân trí, xây d ng o c và l i s ng t t p c a ngư i Vi t Nam, m r ng giao lưu văn hóa v i các nư c, phát tri n kinh t - xã h i, u tranh ch ng m i tư tư ng và hành vi làm t n h i l i ích qu c gia, góp ph n vào s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa.
 2. i u 4. Xu t b n ph m Xu t b n phNm là tác phNm, tài li u v chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, giáo d c và ào t o, khoa h c và công ngh , văn h c, ngh thu t ư c xu t b n b ng ti ng Vi t, ti ng dân t c thi u s Vi t Nam, ti ng nư c ngoài và còn ư c th hi n b ng hình nh, âm thanh trên các v t li u, phương ti n k thu t khác nhau. Tài li u theo quy nh c a Lu t này bao g m tài li u tuyên truy n, c ng, hư ng d n h c t p, thi hành ch th , ngh quy t c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c; hư ng d n k thu t s n xu t; phòng ch ng thiên tai, d ch b nh; k y u h i th o. i u 5. B o m quy n ph bi n tác ph m và b o h quy n tác gi 1. Nhà nư c b o m quy n ph bi n tác phNm dư i hình th c xu t b n phNm thông qua nhà xu t b n và b o h quy n tác gi . 2. Nhà nư c không ki m duy t tác phNm trư c khi xu t b n. 3. Không m t cơ quan, t ch c, cá nhân nào ư c l i d ng quy n ph bi n tác phNm làm thi t h i l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân. i u 6. Chính sách phát tri n s nghi p xu t b n 1. Nhà nư c có chính sách khuy n khích, t o i u ki n xây d ng ngành xu t b n tr thành ngành kinh t - k thu t phát tri n toàn di n. 2. Nhà nư c có chính sách t hàng i v i xu t b n phNm v lý lu n, chính tr ; xu t b n phNm ph c v thi u niên, nhi ng, ng bào dân t c thi u s , ngư i khi m th ; xu t b n phNm c n ph bi n r ng rãi nh m ph c v nhi m v chính tr , xã h i tr ng y u và thông tin i ngo i; tr cư c v n chuy n i v i xu t b n phNm cho vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn; xu t b n phNm ph c v nhi m v thông tin i ngo i; xu t b n phNm ph c v ng bào mi n núi, h i o. 3. Nhà nư c mua b n th o i v i nh ng tác phNm có giá tr nhưng th i i m xu t b n chưa thích h p ho c i tư ng s d ng h n ch ; h tr mua b n quy n i v i tác phNm trong nư c và nư c ngoài có giá tr ph c v phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i. Chính ph quy nh c th vi c th c hi n các chính sách quy nh t i i u này. i u 7. Cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n trong ph m vi c nư c. 2. B Văn hóa - Thông tin ch u trách nhi m giúp Chính ph th c hi n th ng nh t qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n.
 3. Các b , cơ quan ngang b ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n theo thNm quy n. 3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n t i a phương theo s phân c p c a Chính ph . i u 8. N i dung qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n 1. Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n s nghi p xu t b n; ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách v ho t ng xu t b n. 2. Qu n lý công tác nghiên c u khoa h c và ng d ng công ngh trong ho t ng xu t b n; ào t o và b i dư ng chuyên môn, nghi p v v ho t ng xu t b n. 3. Qu n lý h p tác qu c t trong ho t ng xu t b n. 4. T ch c c xu t b n phNm lưu chi u. 5. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t trong ho t ng xu t b n. 6. Th c hi n công tác khen thư ng, k lu t trong ho t ng xu t b n; tuy n ch n và trao gi i thư ng i v i xu t b n phNm có giá tr cao. i u 9. Khi u n i, t cáo trong ho t ng xu t b n 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân có quy n khi u n i các quy t nh, hành vi trái pháp lu t; cá nhân có quy n t cáo các hành vi trái pháp lu t trong ho t ng xu t b n. Cơ quan, t ch c, cá nhân ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c khi u n i, t cáo c a mình. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân có quy n yêu c u nhà xu t b n, cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n, tác gi c i chính trên báo chí, b i thư ng thi t h i, kh i ki n v dân s ho c yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n kh i t v hình s khi xu t b n phNm có n i dung sai s th t, vu kh ng, xúc ph m danh d , nhân phNm ho c làm thi t h i n quy n và l i ích h p pháp c a mình. i u 10. Nh ng hành vi b c m trong ho t ng xu t b n 1. Tuyên truy n ch ng l i Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; phá ho i kh i i oàn k t toàn dân t c. 2. Tuyên truy n, kích ng chi n tranh xâm lư c, gây h n thù gi a các dân t c và nhân dân các nư c; kích ng b o l c; truy n bá tư tư ng ph n ng, l i s ng dâm ô, i tr y, hành vi t i ác, t n n xã h i, mê tín d oan, phá ho i thu n phong m t c. 3. Ti t l bí m t c a ng, Nhà nư c, bí m t quân s , an ninh, kinh t , i ngo i, bí m t i tư c a cá nhân và bí m t khác do pháp lu t quy nh.
 4. 4. Xuyên t c s th t l ch s ; ph nh n thành t u cách m ng; xúc ph m dân t c, vĩ nhân, anh hùng dân t c; vu kh ng, xúc ph m uy tín c a cơ quan, t ch c, danh d và nhân phNm c a cá nhân. Chương 2: LĨNH V C XU T B N i u 11. i tư ng ư c thành l p nhà xu t b n Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i và các t ch c khác do Chính ph quy nh ư c thành l p nhà xu t b n. Nhà xu t b n t ch c và ho t ng theo lo i hình doanh nghi p kinh doanh có i u ki n ho c ơn v s nghi p có thu. i u 12. i u ki n thành l p nhà xu t b n Vi c thành l p nhà xu t b n ph i có các i u ki n sau ây: 1. Có tôn ch , m c ích, i tư ng ph c v phù h p v i ch c năng, nhi m v c a cơ quan ch qu n; 2. Có ngư i lãnh o nhà xu t b n tiêu chuNn quy nh t i kho n 1 i u 14 và i ngũ biên t p viên tiêu chuNn quy nh t i kho n 1 i u 15 c a Lu t này; 3. Trong các ch c danh lãnh o nhà xu t b n ph i có ít nh t m t ngư i ho t ng trong lĩnh v c xu t b n t ba năm tr lên; 4. Có tr s ho t ng, v n và các i u ki n c n thi t khác theo quy nh c a pháp lu t; 5. Phù h p v i quy ho ch phát tri n s nghi p xu t b n toàn qu c, quy ho ch c a t ng ngành, t ng a phương. i u 13. Nhi m v và quy n h n c a cơ quan ch qu n nhà xu t b n Cơ quan ch qu n nhà xu t b n là cơ quan, t ch c ng tên xin phép thành l p nhà xu t b n, có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Xác nh và ch o vi c th c hi n tôn ch , m c ích, phương hư ng ho t ng c a nhà xu t b n; xét duy t k ho ch xu t b n c a nhà xu t b n; 2. C p v n ban u và b o m các i u ki n c n thi t khác nhà xu t b n ho t ng; 3. B nhi m, mi n nhi m, cách ch c giám c, t ng biên t p nhà xu t b n sau khi có văn b n th a thu n c a B Văn hoá - Thông tin; 4. Thanh tra, ki m tra ho t ng c a nhà xu t b n theo thNm quy n;
 5. 5. Ch u trách nhi m v nh ng vi ph m pháp lu t c a nhà xu t b n trong ho t ng xu t b n theo nhi m v , quy n h n c a mình. i u 14. Tiêu chu n, nhi m v và quy n h n c a giám c, t ng biên t p nhà xu t b n 1. Giám c, t ng biên t p nhà xu t b n là công dân Vi t Nam; có ăng ký h khNu thư ng trú t i Vi t Nam; có trình i h c, trình qu n lý, trình chuyên môn, nghi p v v xu t b n và phNm ch t chính tr , o c t t. 2. Giám c nhà xu t b n có nhi m v và quy n h n sau ây: a) B o m th c hi n úng tôn ch , m c ích c a nhà xu t b n; b) Xây d ng b máy t ch c và nhân l c c a nhà xu t b n; c) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch xu t b n; d) Ký quy t nh xu t b n i v i t ng b n th o trên cơ s k ho ch xu t b n ã ăng ký; ) Ký duy t b n th o trư c khi ưa in và ký duy t xu t b n phNm trư c khi phát hành; e) nh giá, i u ch nh giá bán l xu t b n phNm theo quy nh c a pháp lu t, k c xu t b n phNm liên k t; g) Qu n lý tài s n và cơ s v t ch t c a nhà xu t b n; h) Ch u trách nhi m trư c cơ quan ch qu n và trư c pháp lu t v xu t b n phNm và m i ho t ng c a nhà xu t b n. 3. T ng biên t p nhà xu t b n có nhi m v và quy n h n sau ây: a) Giúp giám c nhà xu t b n xây d ng k ho ch xu t b n; b) T ch c b n th o; c) T ch c biên t p b n th o; d) c duy t b n th o trư c khi trình giám c nhà xu t b n và liên i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung xu t b n phNm c a nhà xu t b n. i u 15. Tiêu chu n, nhi m v và quy n h n c a biên t p viên nhà xu t b n 1. Biên t p viên nhà xu t b n là công dân Vi t Nam; có ăng ký h khNu thư ng trú t i Vi t Nam; có trình i h c, trình chuyên môn, nghi p v v xu t b n và phNm ch t chính tr , o c t t. 2. Biên t p viên nhà xu t b n có nhi m v và quy n h n sau ây:
 6. a) ư c ng tên trên xu t b n phNm theo quy nh t i i u 26 c a Lu t này; b) ư c khư c t biên t p nh ng tác phNm mà n i dung có d u hi u vi ph m quy nh t i i u 10 c a Lu t này và báo cáo v i giám c, t ng biên t p nhà xu t b n; c) Ch u trách nhi m trư c giám c nhà xu t b n và trư c pháp lu t v n i dung xu t b n phNm do mình biên t p. i u 16. C p gi y phép thành l p nhà xu t b n 1. Trư c khi thành l p nhà xu t b n, cơ quan ch qu n ph i có h sơ xin c p gi y phép g i B Văn hoá - Thông tin. H sơ xin c p gi y phép g m: a) ơn xin c p gi y phép ghi tên g i, tôn ch , m c ích, i tư ng ph c v , giám c, t ng biên t p, tr s và v n c a nhà xu t b n; b) Lý l ch trích ngang c a giám c, t ng biên t p và danh sách biên t p viên nhà xu t b n. 2. Trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , B Văn hoá - Thông tin ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. 3. Sau khi ư c c p gi y phép thành l p nhà xu t b n, cơ quan ch qu n ra quy t nh thành l p nhà xu t b n và hoàn thành các th t c c n thi t khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Thay i cơ quan ch qu n, tên g i c a cơ quan ch qu n; thay i tên g i, tôn ch , m c ích, i tư ng ph c v và tr s c a nhà xu t b n 1. Khi thay i cơ quan ch qu n, tôn ch , m c ích c a nhà xu t b n thì cơ quan ch qu n m i ph i làm th t c xin c p gi y phép thành l p nhà xu t b n theo quy nh t i i u 16 c a Lu t này. 2. Khi thay i tên g i c a cơ quan ch qu n ho c nhà xu t b n, thay i i tư ng ph c v c a nhà xu t b n thì cơ quan ch qu n ph i có văn b n g i B Văn hoá - Thông tin xin i gi y phép. 3. Khi thay i tr s , nhà xu t b n ph i thông báo b ng văn b n v i cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n ch m nh t là b y ngày, k t ngày chuy n n tr s m i. i u 18. ăng ký k ho ch xu t b n H ng năm, nhà xu t b n ph i ăng ký k ho ch xu t b n v i B Văn hoá - Thông tin trư c khi xu t b n. i u 19. Quy n tác gi trong lĩnh v c xu t b n
 7. Vi c xu t b n tác phNm, tái b n xu t b n phNm ch ư c th c hi n sau khi có h p ng v i tác gi ho c ch s h u tác phNm theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Liên k t trong lĩnh v c xu t b n 1. Nhà xu t b n ư c liên k t v i tác gi , ch s h u tác phNm, cá nhân có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v in ho c phát hành xu t b n phNm và t ch c có tư cách pháp nhân t ch c b n th o, in và phát hành t ng xu t b n phNm. 2. Giám c nhà xu t b n t ch c biên t p hoàn ch nh và ký duy t b n th o trư c khi ưa in, ký duy t xu t b n phNm liên k t trư c khi phát hành. 3. T ch c, cá nhân liên k t v i nhà xu t b n quy nh t i kho n 1 i u này ư c ng tên trên xu t b n phNm và liên i ch u trách nhi m trư c pháp lu t i v i xu t b n phNm liên k t. i u 21. Tác ph m c n th m nh n i dung trư c khi tái b n Nh ng tác phNm sau ây n u n i dung có d u hi u vi ph m quy nh t i i u 10 c a Lu t này thì nhà xu t b n ph i t ch c thNm nh trư c khi ăng ký k ho ch xu t b n: 1. Tác phNm xu t b n trư c Cách m ng Tháng Tám năm 1945; tác phNm xu t b n t năm 1945 n năm 1954 trong vùng b t m chi m; 2. Tác phNm xu t b n t năm 1954 n ngày 30 tháng 4 năm 1975 mi n Nam Vi t Nam không do Chính ph Cách m ng lâm th i C ng hoà mi n Nam Vi t Nam cho phép; 3. Tác phNm xu t b n nư c ngoài. i u 22. Xu t b n tài li u không kinh doanh c a cơ quan, t ch c Vi t Nam 1. Vi c xu t b n tài li u không kinh doanh c a cơ quan, t ch c Vi t Nam không th c hi n qua nhà xu t b n ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n c p gi y phép theo quy nh sau ây: a) B Văn hoá - Thông tin c p gi y phép cho cơ quan, t ch c trung ương; b) U ban nhân dân c p t nh c p gi y phép cho cơ quan, t ch c c a a phương, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v tr c thu c cơ quan, t ch c c a trung ương t i a phương. 2. H sơ xin c p gi y phép g m: a) ơn xin phép xu t b n ghi tên cơ quan, t ch c xin phép, tên tài li u, s lư ng in, khuôn kh , s trang, n i dung tóm t t, i tư ng và ph m vi phát hành, cam k t th c hi n úng n i dung ghi trong gi y phép;
 8. b) Hai b n th o tài li u; trư ng h p tài li u b ng ti ng nư c ngoài, ti ng dân t c thi u s Vi t Nam ph i kèm theo b n d ch b ng ti ng Vi t. 3. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n quy nh t i kho n 1 i u này ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. i u 23. Xu t b n tác ph m, tài li u c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t t i Vi t Nam 1. Vi c xu t b n tác phNm c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t kinh doanh t i Vi t Nam ph i ư c nhà xu t b n c a Vi t Nam có ch c năng tương ng th c hi n. 2. Vi c xu t b n tài li u không kinh doanh c a t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t t i Vi t Nam không th c hi n qua nhà xu t b n c a Vi t Nam ph i ư c B Văn hóa - Thông tin c p gi y phép. H sơ xin c p gi y phép ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 22 c a Lu t này; i v i chi nhánh, văn phòng i di n c a t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t xin phép xu t b n ph i kèm theo b n sao có công ch ng gi y phép t chi nhánh, văn phòng i di n do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p. 3. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , B Văn hoá - Thông tin ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. i u 24. t văn phòng i di n c a nhà xu t b n nư c ngoài t i Vi t Nam 1. Vi c t văn phòng i di n c a nhà xu t b n nư c ngoài t i Vi t Nam th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và ph i ư c B Văn hoá - Thông tin c p gi y phép. 2. H sơ xin c p gi y phép g m: a) ơn xin t văn phòng i di n ghi m c ích, nhi m v , ph m vi ho t ng, tr s , tên ngư i ng u văn phòng i di n và cam k t th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; b) Văn b n xác nh n tư cách pháp nhân c a nhà xu t b n do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a nư c ngoài c p. 3. Trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , B Văn hoá - Thông tin ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. 4. Văn phòng i di n c a nhà xu t b n nư c ngoài t i Vi t Nam ư c gi i thi u v nhà xu t b n, s n phNm c a nhà xu t b n; xúc ti n các giao d ch v b n quy n và xu t b n phNm theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 25. Xu t b n trên m ng thông tin máy tính (Internet)
 9. 1. Vi c xu t b n trên m ng thông tin máy tính ph i do nhà xu t b n th c hi n và ph i tuân theo quy nh c a Lu t này. Nh ng xu t b n phNm lưu hành h p pháp ư c ưa lên m ng thông tin máy tính. 2. Vi c ưa xu t b n phNm lên m ng thông tin máy tính ư c th c hi n theo quy nh c a Chính ph . i u 26. Thông tin ghi trên xu t b n ph m 1. i v i sách và tài li u dư i d ng sách, vi c ghi thông tin ư c th c hi n theo quy nh sau ây: a) Bìa m t ghi tên sách, tên tác gi , nhà xu t b n ho c cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n, s th t c a t p; b) Trang tên sách, ngoài các thông tin quy nh t i i m a kho n này còn ph i ghi thêm tên ngư i ch biên ho c ngư i d ch, ngư i hi u ính, s l n tái b n, năm xu t b n; c) i v i sách d ch, m t sau c a trang tên sách ph i ghi y tên nguyên b n, tác gi , nhà xu t b n nư c ngoài, năm xu t b n; n u sách d ch t ngôn ng khác v i ngôn ng nguyên b n ph i ghi rõ ngôn ng và tên ngư i d ch b n ó; d) Trang cu i sách ghi tên ngư i ch u trách nhi m xu t b n, tên ngư i biên t p n i dung, tên ngư i trình bày bìa, minh h a; khuôn kh ; s ăng ký k ho ch xu t b n; s quy t nh xu t b n c a giám c nhà xu t b n ho c s gi y phép xu t b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n, s lư ng in, tên cơ s in, ngày n p lưu chi u; ) Bìa b n ghi giá bán l ; i v i sách t hàng ph i ghi là sách t hàng; i v i sách không kinh doanh ph i ghi là không bán; i v i sách liên k t ph i ghi tên, a ch c a i tác liên k t xu t b n, in ho c phát hành. 2. i v i xu t b n phNm không ph i là sách, tài li u dư i d ng sách ph i ghi tên xu t b n phNm, tên nhà xu t b n ho c cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n; s lư ng in, tên cơ s in; s quy t nh xu t b n c a giám c nhà xu t b n ho c s gi y phép xu t b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n; giá bán l ; i v i xu t b n phNm t hàng ph i ghi là t hàng; i v i xu t b n phNm không kinh doanh ph i ghi là không bán; i v i xu t b n phNm liên k t ph i ghi tên, a ch c a i tác liên k t xu t b n, in ho c phát hành. i u 27. N p xu t b n ph m lưu chi u và n p xu t b n ph m cho Thư vi n Qu c gia Vi t Nam 1. T t c xu t b n phNm ph i ư c n p lưu chi u trư c khi phát hành. Vi c n p lưu chi u xu t b n phNm ư c th c hi n theo quy nh sau ây:
 10. a) Ít nh t mư i ngày trư c khi phát hành, nhà xu t b n, cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n ph i n p ba b n cho B Văn hoá - Thông tin; trư ng h p s lư ng in dư i ba trăm b n thì n p hai b n; b) Cơ quan, t ch c có tài li u do U ban nhân dân c p t nh c p gi y phép xu t b n, ngoài s b n ph i n p theo quy nh t i i m a kho n này còn ph i n p hai b n cho U ban nhân dân c p t nh. 2. Sau khi xu t b n phNm ư c phát hành, nhà xu t b n, cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n ph i n p năm b n cho Thư vi n Qu c gia Vi t Nam; trư ng h p s lư ng in dư i ba trăm b n thì n p hai b n. i u 28. c xu t b n ph m lưu chi u 1. B Văn hoá - Thông tin t ch c c xu t b n phNm lưu chi u; U ban nhân dân c p t nh t ch c c xu t b n phNm lưu chi u do mình c p gi y phép xu t b n. Trong trư ng h p phát hi n xu t b n phNm vi ph m quy nh c a Lu t này thì B Văn hoá - Thông tin, U ban nhân dân c p t nh có văn b n yêu c u nhà xu t b n, cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n t ch c thNm nh n i dung và áp d ng các bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i B Tài chính quy nh ch thù lao cho ngư i c xu t b n phNm lưu chi u. i u 29. Qu ng cáo trên xu t b n ph m 1. i v i sách ch ư c qu ng cáo v tác gi , tác phNm, nhà xu t b n trên bìa hai, ba và b n, tr sách chuyên v qu ng cáo. 2. i v i tài li u không kinh doanh ch ư c qu ng cáo v s n phNm, d ch v và ho t ng c a cơ quan, t ch c xu t b n tài li u ó. 3. Không ư c qu ng cáo hàng hoá, d ch v mà pháp lu t c m qu ng cáo. i u 30. X lý vi ph m trong lĩnh v c xu t b n 1. Nhà xu t b n, cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n có xu t b n phNm vi ph m quy nh t i các i u 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 và 29 c a Lu t này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà ph i s a ch a m i ư c phát hành ho c b t m ình ch phát hành, thu h i, t ch thu, c m lưu hành, tiêu hu ; trư ng h p gây thi t h i cho cơ quan, t ch c, cá nhân khác thì ph i công khai xin l i, c i chính trên báo chí, b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nhà xu t b n, t ch c, cá nhân tham gia trong lĩnh v c xu t b n có xu t b n phNm vi ph m quy nh t i i u 10 c a Lu t này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b t m ình ch ho t ng, thu h i gi y phép ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
 11. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n ph i ch u trách nhi m v quy t nh x lý c a mình. Chương 3: LĨNH V C IN XU T B N PH M i u 31. C p gi y phép ho t ng in xu t b n ph m 1. i u ki n c p gi y phép ho t ng in xu t b n phNm g m: a) Giám c ho c ch cơ s in là công dân Vi t Nam; có ăng ký h khNu thư ng trú t i Vi t Nam; có nghi p v v in và áp ng các tiêu chuNn khác theo quy nh c a pháp lu t; b) Có m t b ng s n xu t, thi t b in xu t b n phNm; c) B o m các i u ki n v an ninh, tr t t ; d) Phù h p v i quy ho ch phát tri n in xu t b n phNm. 2. H sơ xin c p gi y phép g m: ơn xin c p gi y phép ghi tên, a ch cơ s in, m c ích, s n phNm ch y u; Tài li u ch ng minh v vi c có m t b ng s n xu t, danh m c thi t b chính, lý l ch trích ngang c a giám c ho c ch cơ s in; c) B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a cơ s in có công ch ng; d) B n cam k t th c hi n các i u ki n v an ninh, tr t t theo quy nh c a pháp lu t. 3. ThNm quy n c p gi y phép ư c quy nh như sau: a) B Văn hoá - Thông tin c p gi y phép cho cơ s in c a cơ quan, t ch c trung ương; b) U ban nhân dân c p t nh c p gi y phép cho cơ s in c a a phương. 4. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n quy nh t i kho n 3 i u này ph i c p gi y phép ho t ng in xu t b n phNm; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. i u 32. i u ki n nh n in xu t b n ph m 1. Vi c in xu t b n phNm ư c th c hi n theo quy nh sau ây: a) i v i xu t b n phNm c a nhà xu t b n thì ph i có quy t nh xu t b n c a giám c nhà xu t b n;
 12. b) i v i tài li u không kinh doanh c a cơ quan, t ch c Vi t Nam không th c hi n qua nhà xu t b n thì ph i có gi y phép xu t b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n; c) i v i tài li u không kinh doanh c a t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t t i Vi t Nam không th c hi n qua nhà xu t b n c a Vi t Nam thì ph i có gi y phép xu t b n do B Văn hoá - Thông tin c p; d) i v i xu t b n phNm in gia công cho nư c ngoài t i cơ s in c a cơ quan, t ch c trung ương thì ph i có gi y phép in gia công do B Văn hoá - Thông tin c p; i v i xu t b n phNm in gia công cho nư c ngoài t i cơ s in c a a phương thì ph i có gi y phép in gia công do U ban nhân dân c p t nh c p. 2. Vi c in xu t b n phNm ph i có h p ng. Vi c in n i b n xu t b n phNm ph i ư c s ng ý c a nhà xu t b n và ph i có h p ng. i u 33. Ho t ng c a cơ s in xu t b n ph m 1. Cơ s in ch ư c in xu t b n phNm sau khi ư c c p gi y phép ho t ng in xu t b n phNm. 2. Cơ s in ch ư c nh n in xu t b n phNm theo quy nh t i i u 32 c a Lu t này. 3. Khi thay i tên g i, a ch , ch s h u, chia tách ho c sáp nh p thì cơ s in ph i làm th t c i gi y phép ho t ng in xu t b n phNm. 4. Khi thay i giám c ho c ch cơ s in, cơ s in ph i thông báo b ng văn b n v i cơ quan c p gi y phép ho t ng in xu t b n phNm kèm theo lý l ch trích ngang c a giám c ho c ch m i c a cơ s in. i u 34. In gia công xu t b n ph m cho nư c ngoài 1. Cơ s in xu t b n phNm ư c in gia công xu t b n phNm cho nư c ngoài. Vi c in gia công xu t b n phNm cho nư c ngoài ph i ư c B Văn hoá - Thông tin ho c U ban nhân dân c p t nh c p gi y phép. H sơ xin c p gi y phép g m: a) ơn xin c p gi y phép ghi tên, qu c t ch ngư i i di n c a t ch c, cá nhân nư c ngoài t in, tên xu t b n phNm t in, s lư ng in, c a khNu xu t; b) Hai b n m u xu t b n phNm t in; c) B n sao gi y phép ho t ng in xu t b n phNm có công ch ng. 2. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , B Văn hoá - Thông tin, U ban nhân dân c p t nh ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. i u 35. Phát hi n xu t b n ph m vi ph m trong quá trình in
 13. 1. Khi phát hi n xu t b n phNm có n i dung vi ph m quy nh t i i u 10 c a Lu t này thì cơ s in ph i báo cáo ngay v i cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n, ng th i thông báo v i nhà xu t b n, cơ quan, t ch c, cá nhân t in. 2. Trư ng h p cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n quy t nh ình ch in xu t b n phNm thì nhà xu t b n, cơ quan, t ch c, cá nhân có xu t b n phNm b ình ch in ph i b i thư ng thi t h i cho cơ s in; n u quy t nh sai thì cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n ph i b i thư ng thi t h i cho nhà xu t b n, cơ quan, t ch c, cá nhân có xu t b n phNm b ình ch in. i u 36. X lý vi ph m trong lĩnh v c in xu t b n ph m Cơ s in, t ch c, cá nhân tham gia trong lĩnh v c in xu t b n phNm có hành vi sau ây thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b ình ch in xu t b n phNm ang in, t m ình ch ho t ng in xu t b n phNm, thu h i gi y phép ho t ng in xu t b n phNm ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t: 1. In xu t b n phNm không có gi y phép ho t ng in xu t b n phNm; 2. In xu t b n phNm không có quy t nh xu t b n c a nhà xu t b n ho c gi y phép xu t b n; 3. In xu t b n phNm gia công cho nư c ngoài không có gi y phép in gia công; 4. In xu t b n phNm ã có quy t nh ình ch in, thu h i, t ch thu, c m lưu hành, tiêu hu ; 5. In xu t b n phNm không úng v i b n th o ã ư c nhà xu t b n, cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n ký duy t; không có h p ng in ho c in vư t quá s lư ng ghi trong h p ng. Chương 4: LĨNH V C PHÁT HÀNH XU T B N PH M i u 37. Ho t ng phát hành xu t b n ph m 1. Phát hành xu t b n phNm bao g m các hình th c mua, bán, phân phát, cho thuê, tri n lãm, h i ch , xu t khNu, nh p khNu xu t b n phNm và ưa xu t b n phNm lên m ng thông tin máy tính (Internet) ph bi n n nhi u ngư i. 2. Cơ s phát hành xu t b n phNm là cơ s c a t ch c, cá nhân kinh doanh xu t b n phNm. Nhà xu t b n ư c thành l p cơ s phát hành xu t b n phNm. 3. Cơ s kinh doanh nh p khNu xu t b n phNm (sau ây g i là cơ s nh p khNu xu t b n phNm) ph i có gi y phép ho t ng nh p khNu xu t b n phNm do B Văn hoá - Thông tin c p.
 14. i u 38. C p gi y phép ho t ng kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m 1. i u ki n cơ s phát hành xu t b n phNm ư c c p gi y phép ho t ng kinh doanh nh p khNu xu t b n phNm g m: a) Là doanh nghi p nhà nư c; b) Có nhân l c trình ngo i ng , nghi p v v nh p khNu. 2. H sơ xin c p gi y phép g m: a) ơn xin phép ho t ng nh p khNu xu t b n phNm; b) Văn b n ngh c a cơ quan ch qu n. 3. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , B Văn hoá - Thông tin ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. i u 39. Kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m 1. Vi c nh p khNu xu t b n phNm ư c th c hi n thông qua các cơ s nh p khNu xu t b n phNm. 2. H ng năm, cơ s nh p khNu xu t b n phNm ph i ăng ký danh m c xu t b n phNm nh p khNu v i B Văn hoá - Thông tin trư c khi nh p khNu. 3. Giám c cơ s nh p khNu xu t b n phNm ph i t ch c ki m tra n i dung xu t b n phNm nh p khNu trư c khi phát hành và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung xu t b n phNm mà mình nh p khNu. i u 40. Nh p kh u xu t b n ph m không kinh doanh Vi c nh p khNu xu t b n phNm không kinh doanh c a cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ang ho t ng t i Vi t Nam do Chính ph quy nh. i u 41. Xu t kh u xu t b n ph m Xu t b n phNm c a nhà xu t b n lưu hành h p pháp khi xu t khNu ra nư c ngoài không ph i xin phép cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n. i u 42. Ho t ng tri n lãm, h i ch xu t b n ph m 1. Vi c t ch c tri n lãm, h i ch xu t b n phNm t i Vi t Nam c a cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n c p gi y phép theo quy nh sau ây: a) B Văn hoá - Thông tin c p gi y phép cho cơ quan, t ch c trung ương, t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t ;
 15. b) U ban nhân dân c p t nh c p gi y phép cho cơ quan, t ch c, cá nhân c a a phương, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v tr c thu c cơ quan, t ch c c a trung ương t i a phương. 2. H sơ xin c p gi y phép g m: a) ơn xin c p gi y phép ghi m c ích, th i gian, a i m và tên các ơn v tham gia tri n lãm, h i ch ; b) Danh m c xu t b n phNm tri n lãm, h i ch . 3. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n quy nh t i kho n 1 i u này ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. 4. Cơ quan, t ch c, cá nhân t ch c tri n lãm, h i ch không có gi y phép ho c th c hi n không úng n i dung ghi trong gi y phép thì b ình ch vi c t ch c ho c thu h i gi y phép. i u 43. H p tác v i nư c ngoài v phát hành xu t b n ph m 1. Cơ s phát hành xu t b n phNm có tư cách pháp nhân ư c h p tác v i t ch c, cá nhân nư c ngoài dư i hình th c h p ng h p tác kinh doanh ho c liên doanh kinh doanh xu t b n phNm theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c t văn phòng i di n c a t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam trong lĩnh v c phát hành xu t b n phNm th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và ph i ư c B Văn hoá - Thông tin c p gi y phép theo quy nh sau ây: a) H sơ xin c p gi y phép g m ơn xin c p gi y phép ho t ng ghi m c ích, nhi m v , ph m vi ho t ng, tr s , tên ngư i ng u văn phòng i di n và cam k t th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; văn b n xác nh n tư cách pháp nhân c a t ch c xin t văn phòng i di n do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a nư c ngoài c p; b) Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , B Văn hoá - Thông tin ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. 3. Văn phòng i di n c a t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam trong lĩnh v c phát hành xu t b n phNm ư c gi i thi u v t ch c và s n phNm c a mình, xúc ti n các giao d ch v phát hành xu t b n phNm theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 44. X lý vi ph m trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m 1. Khi phát hi n xu t b n phNm có n i dung vi ph m quy nh t i i u 10 c a Lu t này thì cơ s phát hành xu t b n phNm ph i báo cáo v i cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n. 2. Cơ s phát hành xu t b n phNm, t ch c, cá nhân tham gia trong lĩnh v c phát hành xu t b n phNm có hành vi sau ây thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b t m
 16. ình ch phát hành, ình ch phát hành, thu h i, t ch thu, c m lưu hành, tiêu hu xu t b n phNm vi ph m, t m ình ch ho t ng nh p khNu, thu h i gi y phép ho t ng nh p khNu ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t: a) Phát hành xu t b n phNm mà vi c xu t b n, in, nh p khNu không h p pháp; b) Phát hành xu t b n phNm ã có quy t nh ình ch in, c m lưu hành, thu h i, t ch thu, tiêu hu ; c) Bán xu t b n phNm thu c lo i không kinh doanh; d) Tiêu th , ph bi n xu t b n phNm in gia công cho nư c ngoài trên lãnh th Vi t Nam; ) Nh p khNu xu t b n phNm không ăng ký danh m c nh p khNu ho c th c hi n không úng danh m c ã ăng ký. 3. Trư ng h p cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n quy t nh t m ình ch phát hành, ình ch phát hành, thu h i, t ch thu xu t b n phNm vi ph m thì nhà xu t b n, cơ s nh p khNu xu t b n phNm có xu t b n phNm vi ph m ph i b i thư ng thi t h i cho cơ s phát hành; n u quy t nh sai thì cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n ph i b i thư ng thi t h i cho nhà xu t b n ho c cơ s nh p khNu xu t b n phNm. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 45. Hi u l c thi hành 1. Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2005. 2. Lu t này thay th Lu t xu t b n ngày 07 tháng 7 năm 1993. i u 46. Hư ng d n thi hành Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t này. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004. CH TNCH QU C H I
 17. Nguy n Văn An
Đồng bộ tài khoản