intTypePromotion=1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, số 20/2004/QH11

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
484
lượt xem
116
download

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, số 20/2004/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, số 20/2004/QH11

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, số 20/2004/QH11

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Lu Ë t cña Quèc héi níc céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam  s è   2 0 / 2 0 0 4 / Q H 1 1   n g µ y   1 5   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   s ö a   ® æ i ,   b æ  sung mét sè ®iÒu cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa   ViÖt Nam n¨m 1992 ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt   sè   51/2001/QH10  ngµy  25  th¸ng  12  n¨m  2001  cña  Quèc   héi   kho¸ X, kú häp thø 10; LuËt nµy söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt c¸c tæ   chøc tÝn dông  ®îc Quèc héi níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa   ViÖt Nam th«ng qua ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997. §i Ò u  1 Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn  dông:  1. §iÒu 4 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu   4.   ChÝnh   s¸ch   cña   Nhµ   n íc   vÒ   x©y   dùng   c¸c  lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông 1. Thèng  nhÊt qu¶n lý  mäi ho¹t  ®éng  ng©n  hµng, x©y  dùng hÖ  thèng c¸c tæ chøc tÝn dông hiÖn  ®¹i,  ®ñ  søc  ®¸p  øng nhu cÇu vèn vµ  dÞch vô  ng©n hµng cho nÒn kinh tÕ  vµ   d©n c, gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ  quèc gia,  b¶o   ®¶m   an  toµn   hÖ   thèng   c¸c   tæ  chøc   tÝn  dông,   b¶o   vÖ   lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi göi tiÒn. 2. §Çu t vèn vµ  c¸c nguån lùc kh¸c  ®Ó  ph¸t triÓn c¸c  tæ chøc tÝn dông nhµ  níc, t¹o  ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc  nµy gi÷  vai trß chñ   ®¹o vµ  chñ  lùc trªn thÞ  trêng tiÒn  tÖ. 3.   Nhµ   níc   thµnh   lËp   c¸c   ng©n   hµng   chÝnh   s¸ch   ho¹t  ®éng kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn ®Ó phôc vô ngêi nghÌo vµ  c¸c  ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c; phôc vô  miÒn nói, h¶i  ®¶o,   vïng s©u, vïng xa, vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ ­ x∙ héi khã   kh¨n;   phôc   vô   n«ng   nghiÖp,   n«ng   th«n   vµ   n«ng   d©n   nh»m  thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ  ­ x∙ héi cña Nhµ  níc.  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chÝnh s¸ch tÝn dông u  ®∙i vÒ  vèn, l∙i  suÊt, ®iÒu kiÖn, thêi h¹n vay vèn. C¨n cø vµo quy  ®Þnh cña LuËt nµy, ChÝnh phñ  quy  ®Þnh  vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña ng©n hµng chÝnh s¸ch phï  hîp  víi ®Æc thï cña tõng lo¹i h×nh ng©n hµng chÝnh s¸ch.    4.   B¶o   hé   quyÒn   së   h÷u,   quyÒn   vµ   lîi   Ých   hîp   ph¸p  kh¸c   trong   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   hîp   t¸c 
  2. 2 nh»m t¹o  ®iÒu kiÖn cho ngêi lao  ®éng t¬ng trî  nhau trong  s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.” 2. §iÒu 12 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 12. C¸c lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông 1. Tæ chøc tÝn dông ®îc thµnh lËp theo ph¸p luËt ViÖt  Nam bao gåm tæ chøc tÝn dông nhµ níc, tæ chøc tÝn dông cæ  phÇn,   tæ   chøc   tÝn   dông   hîp   t¸c,   tæ   chøc   tÝn   dông   liªn  doanh, tæ chøc tÝn dông 100% vèn níc ngoµi. 2. Tæ chøc tÝn dông níc ngoµi  ®îc më  chi nh¸nh ng©n  hµng níc ngoµi vµ v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam. 3.  Tæ chøc  tÝn dông  níc  ngoµi  gãp vèn,  mua cæ  phÇn  cña tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh  cña ChÝnh phñ.” 3. §iÒu 20 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 20. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1.   Tæ   chøc   tÝn   dông   lµ   doanh   nghiÖp   ®îc   thµnh   lËp  theo quy  ®Þnh cña LuËt nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p  luËt ®Ó ho¹t ®éng ng©n hµng. 2. Ng©n hµng lµ  lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông  ®îc thùc  hiÖn toµn  bé  ho¹t   ®éng  ng©n hµng vµ  c¸c ho¹t  ®éng  kinh  doanh kh¸c cã  liªn quan. Theo tÝnh chÊt vµ  môc tiªu ho¹t  ®éng,  c¸c  lo¹i   h×nh   ng©n   hµng  gåm  ng©n   hµng   th ¬ng  m¹i,  ng©n   hµng  ph¸t   triÓn,  ng©n   hµng   ®Çu   t,  ng©n   hµng   chÝnh  s¸ch, ng©n hµng hîp t¸c vµ c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng kh¸c. 3.   Tæ   chøc   tÝn   dông   phi   ng©n   hµng   lµ   lo¹i   h×nh   tæ  chøc tÝn dông   ®îc thùc hiÖn mét sè  ho¹t  ®éng  ng©n  hµng  nh  lµ   néi   dung   kinh   doanh   thêng   xuyªn,   nhng   kh«ng   ®îc  nhËn tiÒn göi kh«ng kú h¹n, kh«ng lµm dÞch vô thanh to¸n.   Tæ   chøc   tÝn   dông   phi   ng©n   hµng   gåm   c«ng   ty   tµi   chÝnh,  c«ng ty cho thuª tµi chÝnh vµ  c¸c tæ chøc tÝn dông phi  ng©n hµng kh¸c. 4. Tæ chøc tÝn dông níc ngoµi lµ tæ chøc tÝn dông ®îc  thµnh lËp theo ph¸p luËt níc ngoµi. 5.   Tæ   chøc   tÝn   dông   hîp   t¸c   lµ   tæ   chøc   kinh   doanh   tiÒn   tÖ   vµ   lµm   dÞch   vô   ng©n   hµng,   do   c¸c   tæ   chøc,   c¸  nh©n   vµ   hé   gia   ®×nh   tù   nguyÖn   thµnh   lËp   ®Ó   ho¹t   ®éng  ng©n hµng theo quy  ®Þnh cña LuËt nµy vµ  LuËt hîp t¸c x∙  nh»m   môc   tiªu   chñ   yÕu   lµ   t ¬ng   trî   nhau   ph¸t   triÓn   s¶n  xuÊt, kinh doanh vµ   ®êi sèng. Tæ chøc tÝn dông hîp t¸c  gåm ng©n hµng hîp t¸c, quü  tÝn dông nh©n d©n vµ  c¸c h×nh  thøc kh¸c.
  3. 3 6. Cæ  ®«ng lín lµ  c¸ nh©n hoÆc tæ chøc së  h÷u trªn  10%   vèn   ®iÒu   lÖ   hoÆc   n¾m   gi÷   trªn   10%   vèn   cæ   phÇn   cã   quyÒn bá phiÕu cña mét tæ chøc tÝn dông. 7. Ho¹t  ®éng ng©n hµng lµ  ho¹t  ®éng kinh doanh tiÒn   tÖ  vµ  dÞch vô  ng©n hµng víi néi dung thêng xuyªn lµ  nhËn  tiÒn göi, sö dông sè tiÒn nµy ®Ó cÊp tÝn dông vµ cung øng   c¸c dÞch vô thanh to¸n. 8.   Ho¹t   ®éng   tÝn   dông   lµ   viÖc   tæ   chøc   tÝn   dông   sö  dông nguån vèn tù cã, nguån vèn huy ®éng ®Ó cÊp tÝn dông. 9. TiÒn göi lµ  sè  tiÒn cña tæ chøc, c¸ nh©n göi t¹i  tæ chøc tÝn dông hoÆc c¸c tæ chøc kh¸c cã  ho¹t  ®éng ng©n  hµng díi h×nh thøc tiÒn göi kh«ng kú  h¹n, tiÒn göi cã  kú  h¹n, tiÒn göi tiÕt kiÖm vµ  c¸c h×nh thøc kh¸c. TiÒn göi  ®îc hëng l∙i hoÆc kh«ng hëng l∙i vµ ph¶i ®îc hoµn tr¶ cho  ngêi göi tiÒn. 10. CÊp tÝn dông lµ  viÖc tæ chøc tÝn dông tho¶ thuËn  ®Ó  kh¸ch hµng  sö  dông  mét  kho¶n  tiÒn víi nguyªn  t¾c cã  hoµn tr¶ b»ng c¸c nghiÖp vô cho vay, chiÕt khÊu, cho thuª   tµi chÝnh, b¶o l∙nh ng©n hµng vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c. 11.   Cho   thuª   tµi   chÝnh   lµ   ho¹t   ®éng   tÝn   dông   trung  h¹n, dµi h¹n trªn c¬  së  hîp  ®ång cho thuª tµi chÝnh gi÷a  bªn cho thuª lµ tæ chøc tÝn dông víi kh¸ch hµng thuª. 12. B¶o l∙nh ng©n hµng lµ cam kÕt b»ng v¨n b¶n cña tæ  chøc tÝn dông víi bªn cã quyÒn vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô  tµi chÝnh thay cho kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng kh«ng thùc  hiÖn ®óng nghÜa vô ®∙ cam kÕt; kh¸ch hµng ph¶i nhËn nî vµ  hoµn tr¶ cho tæ chøc tÝn dông sè tiÒn ®∙ ®îc tr¶ thay. 13. Vèn tù cã gåm gi¸ trÞ thùc cã cña vèn ®iÒu lÖ, c¸c   quü dù tr÷, mét sè tµi s¶n “Nî” kh¸c cña tæ chøc tÝn dông  theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc. Vèn tù  cã  lµ  c¨n cø  ®Ó  tÝnh  to¸n  c¸c tû  lÖ   b¶o  ®¶m  an toµn  trong  ho¹t  ®éng  ng©n hµng.  14.   ChiÕt   khÊu   lµ   viÖc   tæ   chøc   tÝn   dông   mua   th¬ng  phiÕu, giÊy tê cã gi¸ kh¸c cña ngêi thô hëng tríc khi ®Õn  h¹n thanh to¸n. 15. T¸i chiÕt khÊu lµ  viÖc mua l¹i th¬ng phiÕu, giÊy  tê  cã  gi¸ kh¸c  ®∙  ®îc chiÕt khÊu tríc khi  ®Õn h¹n thanh  to¸n.” 4. §iÒu 30 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 30. §iÒu lÖ 1.   §iÒu   lÖ   cña   tæ   chøc   tÝn   dông   ph¶i   cã   nh÷ng   néi  dung chñ yÕu sau ®©y: a) Tªn vµ n¬i ®Æt trô së chÝnh; b) Néi dung vµ ph¹m vi ho¹t ®éng;
  4. 4 c) Thêi h¹n ho¹t ®éng; d) Vèn ®iÒu lÖ vµ ph¬ng thøc gãp vèn; ®)   NhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Tæng  gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) vµ Ban kiÓm so¸t; e)   ThÓ   thøc   bÇu,   bæ   nhiÖm   vµ   miÔn   nhiÖm   thµnh   viªn  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) vµ  Ban kiÓm  so¸t; g) QuyÒn vµ nghÜa vô cña cæ ®«ng; h) C¸c nguyªn t¾c tµi chÝnh, kÕ  to¸n, kiÓm tra, kiÓm   so¸t vµ kiÓm to¸n néi bé; i) C¸c trêng hîp gi¶i thÓ, thñ tôc gi¶i thÓ; k) Thñ tôc söa ®æi ®iÒu lÖ. 2. §iÒu lÖ cña tæ chøc tÝn dông chØ ®îc thùc hiÖn sau  khi   ®îc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chuÈn   y,   trõ   trêng   hîp   ph¸p  luËt cã quy ®Þnh kh¸c”.  5. §iÒu 31 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 31. Nh÷ng thay ®æi ph¶i ®îc chÊp thuËn 1. Tæ chøc tÝn dông ph¶i  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc chÊp  thuËn b»ng v¨n b¶n tríc khi thay ®æi mét trong nh÷ng ®iÓm  sau ®©y: a) Tªn cña tæ chøc tÝn dông; b) Møc vèn ®iÒu lÖ, møc vèn ®îc cÊp; c)   §Þa   ®iÓm   ®Æt   trô   së   chÝnh,   së   giao   dÞch,   chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn; d) Néi dung, ph¹m vi vµ thêi h¹n ho¹t ®éng; ®) ChuyÓn nhîng cæ phÇn cã ghi tªn qu¸ tû lÖ quy ®Þnh  cña Ng©n hµng Nhµ níc; e) Tû lÖ cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng lín; g) Thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) vµ thµnh viªn Ban kiÓm so¸t. 2. Sau khi  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc chÊp thuËn, tæ chøc  tÝn dông ph¶i  ®¨ng ký  víi c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  vÒ  nh÷ng thay  ®æi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vµ  ph¶i  ®¨ng b¸o trung ¬ng, ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ  c¸c néi dung quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm a, b, c vµ  d kho¶n   1 §iÒu nµy.” 6. §iÒu 32 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 32. Më  së  giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i   diÖn; thµnh lËp   c«ng ty, ®¬n vÞ sù nghiÖp Tæ chøc tÝn dông ®îc phÐp:
  5. 5 1. Më së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i   c¸c   ®Þa   bµn   trong   níc,   ngoµi   níc   n¬i   cã   nhu   cÇu   ho¹t  ®éng, kÓ  c¶ n¬i  ®Æt trô  së  chÝnh sau khi  ®îc Ng©n hµng  Nhµ níc chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n; 2. Thµnh lËp c«ng ty trùc thuéc cã  t c¸ch ph¸p nh©n,  h¹ch to¸n ®éc lËp b»ng vèn tù cã ®Ó ho¹t ®éng trªn mét sè   lÜnh vùc tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm vµ  qu¶n lý, khai  th¸c, b¸n tµi s¶n trong qu¸ tr×nh xö  lý  tµi s¶n b¶o  ®¶m  tiÒn vay vµ  tµi s¶n mµ  Nhµ  níc giao cho c¸c tæ chøc tÝn  dông xö lý thu håi nî; 3. Thµnh lËp c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp sau khi  ® îc Ng©n  hµng Nhµ níc chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n.” 7. §iÒu 37 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 37. Héi ®ång qu¶n trÞ 1.  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  cã  chøc  n¨ng  qu¶n  trÞ  tæ chøc  tÝn dông theo quy  ®Þnh cña LuËt nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c  cña ph¸p luËt. 2. Héi ®ång qu¶n trÞ cã sè thµnh viªn tèi thiÓu lµ ba  ngêi,  gåm  nh÷ng  ngêi cã  uy tÝn,  ®¹o  ®øc nghÒ  nghiÖp  vµ  hiÓu biÕt vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng. 3.   Chñ   tÞch   vµ   c¸c   thµnh   viªn   kh¸c   trong   Héi   ®ång  qu¶n trÞ  kh«ng  ®îc uû  quyÒn cho nh÷ng ngêi kh«ng ph¶i lµ  thµnh  viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   thùc  hiÖn   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n cña m×nh. 4. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  kh«ng  ® îc  ®ång thêi lµ  Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) hoÆc Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m   ®èc)   tæ   chøc   tÝn   dông,   trõ   trêng   hîp   ph¸p   luËt   cã   quy  ®Þnh kh¸c. 5.  Chñ  tÞch  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  cña  tæ chøc  tÝn dông  nµy kh«ng  ®îc phÐp tham gia Héi  ®ång qu¶n trÞ  hoÆc tham  gia   ®iÒu   hµnh   tæ   chøc   tÝn   dông   kh¸c,   trõ   trêng   hîp   tæ  chøc ®ã lµ c«ng ty cña tæ chøc tÝn dông.  Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së   ®îc tham gia Héi  ®ång qu¶n trÞ  Quü  tÝn dông nh©n d©n  trung ¬ng.”  8. §iÒu 38 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 38. Ban kiÓm so¸t 1. Ban kiÓm so¸t cña tæ chøc tÝn dông ho¹t  ®éng theo  quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. 2. Ban kiÓm so¸t cã  nhiÖm vô  kiÓm tra ho¹t  ®éng tµi  chÝnh,   gi¸m   s¸t   viÖc   chÊp   hµnh   chÕ   ®é   h¹ch   to¸n,   sù   an   toµn trong ho¹t ®éng cña tæ chøc tÝn dông, thùc hiÖn kiÓm  to¸n   néi   bé   ho¹t   ®éng   tõng   thêi   kú,   tõng   lÜnh   vùc   nh»m  
  6. 6 ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ thùc tr¹ng tµi  chÝnh cña tæ chøc tÝn dông. 3. Ban kiÓm so¸t cña tæ chøc tÝn dông cã tèi thiÓu lµ   ba ngêi, trong ®ã cã mét ngêi lµ Trëng ban vµ Ýt nhÊt ph¶i  cã mét nöa sè thµnh viªn lµ chuyªn tr¸ch. 4. Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t ph¶i  ®¸p øng  ®îc c¸c yªu  cÇu vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp do Ng©n  hµng Nhµ níc quy ®Þnh. 5. Ban kiÓm so¸t cã  bé  phËn gióp viÖc vµ   ®îc sö  dông  hÖ  thèng kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé  cña tæ chøc tÝn dông  ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña m×nh.” 9. §iÒu 39 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 39. Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) 1. Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) cña tæ chøc tÝn dông lµ  ngêi   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   ®iÒu   hµnh  ho¹t  ®éng hµng ngµy theo nhiÖm vô, quyÒn h¹n phï  hîp víi  quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. 2. Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc), Phã  Tæng gi¸m  ®èc (Phã   Gi¸m ®èc) cña tæ chøc tÝn dông ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn sau  ®©y: a) C tró t¹i ViÖt Nam trong thêi gian ®¬ng nhiÖm; b) Cã søc khoÎ, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, trung thùc, liªm   khiÕt;  hiÓu biÕt ph¸p  luËt  vµ  cã   ý  thøc chÊp hµnh  ph¸p  luËt;  c) Cã tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc ®iÒu hµnh vµ qu¶n   lý tæ chøc tÝn dông theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. 3. Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) cña tæ chøc tÝn dông nµy  kh«ng  ®îc phÐp lµ  Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) hoÆc Chñ  tÞch   Héi  ®ång qu¶n  trÞ  cña  tæ chøc  tÝn  dông  kh¸c, trõ  trêng  hîp tæ chøc ®ã lµ c«ng ty cña tæ chøc tÝn dông.” 10. §iÒu 42 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 42. KiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé C¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra, kiÓm  so¸t   viÖc   chÊp   hµnh   ph¸p   luËt   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   néi   bé;  trùc   tiÕp   kiÓm   tra,   kiÓm   so¸t   c¸c   ho¹t   ®éng   nghiÖp   vô  trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc t¹i së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n  phßng ®¹i diÖn vµ c¸c c«ng ty trùc thuéc”.   11. §iÒu 45 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 45. NhËn tiÒn göi 1. Ng©n hµng  ®îc nhËn tiÒn göi cña tæ chøc, c¸ nh©n  vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c.
  7. 7 2. Tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng  ®îc nhËn tiÒn göi  cã  kú  h¹n tõ  mét n¨m trë  lªn cña tæ chøc, c¸ nh©n theo  quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc.” 12. §iÒu 46 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 46. Ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ Tæ   chøc   tÝn   dông   ®îc   ph¸t   hµnh   chøng   chØ   tiÒn   göi,  tr¸i phiÕu vµ  giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c  ®Ó  huy  ®éng vèn cña tæ   chøc,  c¸ nh©n  trong  níc vµ  ngoµi  níc theo quy  ®Þnh cña  Ng©n hµng Nhµ níc.” 13. §iÒu 52 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 52. B¶o ®¶m tiÒn vay 1. Tæ chøc tÝn dông chñ   ®éng t×m kiÕm c¸c dù  ¸n s¶n  xuÊt, kinh doanh kh¶ thi, cã hiÖu qu¶ vµ cã kh¶ n¨ng hoµn  tr¶ nî ®Ó cho vay. 2. Tæ chøc tÝn dông cã  quyÒn xem xÐt, quyÕt  ®Þnh cho  vay trªn c¬  së  cã  b¶o  ®¶m hoÆc kh«ng cã  b¶o  ®¶m b»ng tµi   s¶n cÇm cè, thÕ chÊp cña kh¸ch hµng vay, b¶o l∙nh cña bªn  thø   ba   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   quyÕt   ®Þnh   cña   m×nh.   Tæ  chøc tÝn dông kh«ng ®îc cho vay trªn c¬ së cÇm cè b»ng cæ  phiÕu cña chÝnh tæ chøc tÝn dông cho vay. 3. Tæ chøc tÝn dông xem xÐt, quyÕt  ®Þnh viÖc cho vay  cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay. 4. Tæ chøc tÝn dông nhµ  níc  ®îc cho vay kh«ng cã  b¶o  ®¶m theo chØ  ®Þnh cña ChÝnh phñ. Tæn thÊt do nguyªn nh©n  kh¸ch   quan   cña   c¸c   kho¶n   cho   vay   nµy   ®îc   ChÝnh   phñ   xö  lý.”  14. §iÒu 53 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu   53.   XÐt   duyÖt   cho   vay,   kiÓm   tra   viÖc   sö   dông  tiÒn vay 1. Tæ chøc tÝn dông  ®îc yªu cÇu kh¸ch hµng cung cÊp  tµi liÖu chøng minh ph¬ng ¸n kinh doanh kh¶ thi, kh¶ n¨ng  tµi chÝnh  cña  m×nh  vµ  cña  ngêi b¶o l∙nh  tríc khi quyÕt  ®Þnh cho vay. 2. Tæ chøc tÝn dông ph¶i tæ chøc viÖc xÐt duyÖt cho  vay theo nguyªn t¾c ph©n  ®Þnh tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c kh©u  thÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh cho vay. 3. Tæ chøc tÝn dông cã  tr¸ch nhiÖm vµ  cã  quyÒn kiÓm  tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh vay vèn, sö  dông vèn vay vµ  tr¶  nî cña kh¸ch hµng.” 15. §iÒu 57 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 57. ChiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th ¬ng phiÕu vµ  c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c
  8. 8 1. Tæ chøc tÝn dông ®îc chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ c¸c  giÊy tê cã gi¸ kh¸c cho kh¸ch hµng. 2.   C¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   ®îc   t¸i   chiÕt   khÊu   th¬ng  phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c cho nhau. 3. Tæ chøc tÝn dông lµ ng©n hµng cã thÓ ®îc Ng©n hµng  Nhµ  níc t¸i chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ  c¸c giÊy tê  cã  gi¸  kh¸c ®∙ ®îc chiÕt khÊu. 4. ViÖc chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ c¸c  giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c trong hÖ  thèng c¸c tæ chøc tÝn dông  do Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh.” 16. §iÒu 79 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 79. Giíi h¹n cho vay, b¶o l∙nh, chiÕt khÊu th­ ¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c, cho thuª tµi chÝnh 1.  Giíi h¹n  cho vay   ®èi víi  mét kh¸ch  hµng   ®îc  quy  ®Þnh nh sau:  a) Tæng d nî cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng kh«ng ®îc  vît qu¸ 15% vèn tù cã cña tæ chøc tÝn dông, trõ tr êng hîp  ®èi víi nh÷ng kho¶n cho vay tõ  c¸c nguån vèn uû  th¸c cña  ChÝnh phñ, cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc tr êng hîp kh¸ch  hµng vay lµ tæ chøc tÝn dông kh¸c; b) Trêng hîp nhu cÇu vèn cña mét kh¸ch hµng vît qu¸  15% vèn tù cã cña tæ chøc tÝn dông hoÆc kh¸ch hµng cã nhu   cÇu huy  ®éng vèn tõ  nhiÒu nguån th×  c¸c tæ chøc tÝn dông  ®îc cho vay hîp vèn theo quy ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc; c)   Trong   trêng   hîp   ®Æc   biÖt,   ®Ó   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   kinh tÕ  ­ x∙ héi mµ  kh¶ n¨ng hîp vèn cña c¸c tæ chøc tÝn   dông cha  ®¸p øng  ®îc yªu cÇu vay vèn cña mét kh¸ch hµng  th×  Thñ  tíng ChÝnh phñ  cã  thÓ  quyÕt  ®Þnh møc cho vay tèi  ®a ®èi víi tõng trêng hîp cô thÓ. 2. Møc b¶o l∙nh, chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ  c¸c giÊy  tê  cã  gi¸ kh¸c  ®èi víi mét kh¸ch hµng kh«ng  ®îc vît qu¸  tû  lÖ  so víi vèn tù  cã  cña tæ chøc tÝn dông do Thèng  ®èc   Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh. 3. Møc cho thuª tµi chÝnh  ®èi víi mét kh¸ch hµng cña  tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.” 17. §iÒu 81 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 81. Tû lÖ b¶o ®¶m an toµn 1. Tæ chøc tÝn dông ph¶i duy tr× c¸c tû lÖ b¶o ®¶m an   toµn sau ®©y: a) Kh¶ n¨ng chi tr¶  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng tû  lÖ  gi÷a tµi  s¶n "Cã" cã  thÓ  thanh to¸n ngay so víi c¸c lo¹i tµi s¶n 
  9. 9 "Nî" ph¶i thanh to¸n t¹i mét thêi  ®iÓm nhÊt  ®Þnh cña tæ  chøc tÝn dông; b) Tû  lÖ  an toµn vèn tèi thiÓu  ® îc x¸c  ®Þnh b»ng tû  lÖ   gi÷a   vèn   tù   cã   so   víi   tµi   s¶n   "Cã",   kÓ   c¶   c¸c   cam  kÕt ngo¹i b¶ng ®îc ®iÒu chØnh theo møc ®é rñi ro; c) Tû lÖ tèi ®a cña nguån vèn ng¾n h¹n ®îc sö dông ®Ó  cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n. 2. Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh c¸c tû lÖ nãi  t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy  ®èi víi tõng lo¹i h×nh tæ chøc tÝn  dông. 3. Tæng sè  vèn cña mét tæ chøc tÝn dông  ®Çu t  vµo tæ  chøc   tÝn   dông   kh¸c   díi   h×nh   thøc   gãp   vèn,   mua   cæ   phÇn  ph¶i trõ khái vèn tù cã khi tÝnh to¸n c¸c tû lÖ an toµn.” 18. §iÒu 84 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 84. Tµi chÝnh, kÕ to¸n Thu, chi tµi chÝnh, n¨m tµi chÝnh, h¹ch to¸n cña tæ  chøc tÝn dông  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n, thèng kª.” 19. §iÒu 105 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 105. H×nh thøc ho¹t ®éng 1. Tæ chøc tÝn dông níc ngoµi  ®îc phÐp ho¹t  ®éng t¹i  ViÖt Nam díi c¸c h×nh thøc sau ®©y: a) Tæ chøc tÝn dông liªn doanh; b) Tæ chøc tÝn dông 100% vèn níc ngoµi; c) Chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 2. Tæ chøc tÝn dông níc ngoµi  ®îc  ®Æt v¨n phßng  ®¹i  diÖn   t¹i   ViÖt   Nam.   V¨n   phßng   ®¹i   diÖn   cña   tæ   chøc   tÝn  dông   níc   ngoµi   kh«ng   ®îc   thùc   hiÖn   c¸c   ho¹t   ®éng   kinh  doanh t¹i ViÖt Nam.” 20. §iÒu 122 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 122. KiÓm to¸n 1.   ChËm   nhÊt   lµ   30   ngµy   tríc   khi   kÕt   thóc   n¨m   tµi  chÝnh,  tæ chøc  tÝn dông ph¶i lùa chän  mét  tæ chøc  kiÓm  to¸n ®éc lËp ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc kiÓm to¸n c¸c ho¹t  ®éng cña m×nh.  ViÖc chän tæ chøc  kiÓm to¸n   ®éc  lËp   ®îc thùc hiÖn theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p  luËt vÒ ®Êu thÇu. 2.   Trong   qu¸   tr×nh   kiÓm   to¸n,   tæ   chøc   tÝn   dông   cã  tr¸ch   nhiÖm   cung   cÊp   chÝnh   x¸c,   ®Çy   ®ñ,   kÞp   thêi   c¸c   th«ng tin theo yªu cÇu cña KiÓm to¸n viªn.
  10. 10 3. ViÖc kiÓm to¸n  ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông hîp  t¸c do Ng©n hµng Nhµ  níc quy  ®Þnh phï  hîp víi yªu cÇu  qu¶n lý vµ quy m« ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc nµy.”   §i Ò u  2 1. B∙i bá c¸c ®iÒu 6, 7, 8, 9, 10, 43, 85 vµ 86. 2. Thay côm tõ  “kiÓm to¸n néi bé” t¹i tiªu  ®Ò  môc 4  Ch¬ng II, §iÒu 41 vµ  §iÒu 44 b»ng côm tõ  “kiÓm so¸t néi  bé”; thay côm tõ  “giÊy tê  cã  gi¸ ng¾n h¹n” t¹i §iÒu 70   b»ng côm tõ  “giÊy tê  cã  gi¸”; thay côm tõ  “quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 2 §iÒu 50 cña LuËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp” t¹i  ®iÓm  d kho¶n 1 §iÒu 40, côm tõ  “theo quy  ®Þnh cña LuËt ph¸  s¶n   doanh   nghiÖp”   t¹i   §iÒu   98,   côm   tõ   “theo   quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ  ph¸ s¶n doanh nghiÖp” t¹i kho¶n 3 §iÒu  54 vµ  kho¶n  1 §iÒu 100 b»ng côm tõ  “theo quy  ®Þnh cña  ph¸p   luËt   vÒ   ph¸   s¶n”;   thay   côm   tõ   “tæ   chøc   tÝn   dông  phi   ng©n   hµng   100%   vèn   níc   ngoµi”   t¹i   c¸c   ®iÒu   106,  107,   108,   109,   110,   111,   112   vµ   113   b»ng   côm   tõ   “tæ  chøc tÝn dông 100% vèn níc ngoµi”. 3.  Bá  côm tõ   “c¬  quan  thuéc  ChÝnh  phñ”  t¹i kho¶n  3  §iÒu 116.   §i Ò u  3 1. LuËt nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh tõ  ngµy 01 th¸ng 10  n¨m 2004. 2. ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh  LuËt nµy. LuËt   nµy   ®∙   ®îc   Quèc   héi   níc   Céng   hoµ   x∙   héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI, kú  häp thø 5 th«ng qua ngµy 15  th¸ng 6 n¨m 2004.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2