intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của TT 22/2000/TT-BTM

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

136
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của TT 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 hướng dẫn thực hiện NĐ 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của CP quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt đôngj thương mại khác của

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của TT 22/2000/TT-BTM

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA TH¤ N G  T cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 26/2001/TT­B T M   B T n g µy  04 th¸ng 12 n¨ m  2001  ö a  ® æ i  b æ  su n g  m ét  S sè ®i Ó m   cña th«ng t sè 22/2000/TT­B T M  n g µy  15/12/2000 h íng d É n  thùc  Ö n  hi N g h Þ  ® Þ n h  sè 24/2000/N§­C P  n g µy  31/7/2000  c ña C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  c hi tiÕt thi µ n h   u Ët § Ç u  t   h L n íc n g o µi t¹i Öt  a m  v Ò   u Êt n h Ë p  kh È u  vµ   Vi N x c¸c  h o¹t ® é n g  th¬ n g  m ¹i kh¸c c ña c¸c  o a n h  n g hi Ö p   d cã vèn ® Ç u  t n íc n g o µi ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   24/2000/N§­   sè  CP ngµy  31/7/2000 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt §Çu       lnícngoµit¹ ViÖtNam;    i   ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   44/2001/N§­   sè  CP ngµy  02/8/2001 cña ChÝnh   phñ  quy ®Þnh  viÖc  vÒ  söa ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ ®Þnh  sè  57/1998/N§­   CP ngµy  31/7/1998 quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt Th¬ng    m¹i vÒ    ho¹t®éng  xuÊt kh¸u,nhËp      khÈu, gia c«ng  ®¹ilýmua   hµng          vµ      b¸n  ho¸ víi nícngoµi;   ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  4/4/2001 cña Thñ íng  t ChÝnh phñ  qu¶n    vÒ  lýxuÊtnhËp    khÈu  hµng      2001­ ho¸ thêikú  2005; ­ Thùc    hiÖn ChØ  thÞ  19/2001/CT­ sè  TTg  ngµy 28/8/2001 cña Thñ íng  t ChÝnh   phñ    chøc  vÒ tæ  thùc hiÖn NghÞ  quyÕt  09/2001/NQ­   sè  CP ngµy  28/8/2001 cña    ChÝnh  phñ  t¨ngcêng      vÒ    thu hót®Çu    n©ng  tvµ  cao hiÖu qu¶  ®Çu      ttrùctiÕp nícngoµit¹ ViÖtNam;        i   ­ Sau      khithèng nhÊt víic¸c Bé          Tµi ChÝnh,  C«ng  Bé  nghiÖp, Bé    N«ng   nghiÖp  Ph¸t tr vµ    iÓn N«ng  th«n, Tæng     Côc H¶i quan, Bé     Th¬ng    m¹i söa  ®æi,bæ     sung  mét  ®iÓm   thÓ  sau: sè  cô  nh  I­ h Ç n  n éi d u n g  ® îc s ö a ® æ i:  P 1­ VÒ     xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  (PhÇn  : II) a­ Kho¶n    îcsöa  æi  sau:   1.2 ®   ® nh  "1.2.Doanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi® îc mua       nh÷ng  Æt   m hµng  kh«ng  doanh  do  nghiÖp  s¶n xuÊt ®Ó     chÕ  biÕn xuÊt khÈu    hoÆc  xuÊt khÈu,     trõ nh÷ng  Æt     m hµng    ghi trong "Danh  môc   hµng ho¸  kh«ng thuéc ®èi  îng t   doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi mua     t     ®Ó xuÊt  khÈu" ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng  tsöa  æi    ® bæ sung  nµy.Danh    môc  hµng        thÓ  îc ho¸ nãitrªncã  ®   ®iÒu  chØnh  theo c¸c  quy ®Þnh    qu¶n lý vÒ  xuÊt khÈu, nhËp  khÈu cña  ChÝnh  phñ cho tõng thêikú."     b­ Bæ     sung  Kho¶n  míinh  6    sau: "6­Hå  miÔn    s¬  thuÕ  nhËp  khÈu  nguyªn liÖu:   6.1­Bé  s¬    hå  chung:   ­V¨n    b¶n    ®Ò nghÞ  îcmiÔn  ®   thuÕ  nhËp khÈu  nguyªn liÖu cho      s¶n  xuÊt  (nªu  doanh  râ  nghiÖp thuéc    tiªu chuÈn miÔn  thuÕ quy ®Þnh   i§iÒu  t¹  57 
  2. 2 NghÞ  ®Þnh  24/2000/N§­   sè  CP ngµy  31/7/2000,kÌm    theo Danh môc nguyªn  liÖu nhËp    khÈu cho s¶n xuÊt ®Ò     nghÞ  îcmiÔn  ®   thuÕ        Æt   (kªrâ tªnm hµng,  m∙ ph©n  i lo¹ hµng      ho¸ theo HS,  l     .   sè îng,trÞgi¸) B¶n  ®Þnh  møc  dông  sö  nguyªn liÖu s¶n      xuÊtnhËp    khÈu  theo quy    tr×nh  s¶n  xuÊt: +      §èivíidoanh  nghiÖp  b¾t  ®Çu   vµo  ®i  s¶n  xuÊt lµb¶n      ®Þnh  møc  theo  ®¨ng  t¹ Gi¶itr×nh kinh tÕ  thuËt. ký      i     kü  +      §èivíidoanh  nghiÖp  s¶n  ®∙  xuÊt lµ b¶n      ®Þnh møc  nguyªn liÖu thùc     tÕ  kÌm      l       vµ  b¸o c¸o sè îng trÞgi¸nhËp khÈu  thùc hiÖn  ®∙    trong n¨m  íc.   tr ­ V¨n    b¶n  cña  KÕ   Së  ho¹ch  §Çu ,hoÆc   t  Ban qu¶n    lýKhu  c«ng nghiÖp  ®Þa  ph¬ng    x¸c nhËn    thêigian doanh nghiÖp b¾t ®Çu   vµo  ®i  s¶n xuÊt (ghi     râ ngµy,th¸ng,n¨m).       ­B¶n    sao  GiÊy  phÐp  ®Çu  . t ­ B¶n    sao  b¶n  v¨n  cña  quan  îc Bé  c¬  ®   Th¬ng    quyÒn  m¹i uû  duyÖt kÕ  ho¹ch nhËp    khÈu  nguyªn liÖu cña      doanh  nghiÖp. 6.2­Ngoµi bé  s¬      hå  quy  ®Þnh  i t¹ §iÓm     6.1 nªu  trªn,      ®èi víitõng  i   lo¹  tiªu chuÈn  îcmiÔn  ®   thuÕ  kh¸c nhau    theo quy ®Þnh  cña §iÒu  NghÞ  57  ®Þnh  sè  24/2000/N§­     CP bæ sung thªm nh÷ng    v¨n b¶n sau: 6.2.1­Dù       ¸n thuéc ®Þa    bµn  kinhtÕ      Æc     x∙héi® biÖtkhã    kh¨n: V¨n b¶n    x¸c nhËn cña  quan  c¬  cÊp GiÊy phÐp ®Çu    c«ng  tvÒ  suÊt,lo¹     i s¶n  phÈm   cña tõng  së  c¬  s¶n xuÊtcña    doanh nghiÖp      êng    ®èi víitr hîp doanh  nghiÖp  nhiÒu  së  cã  c¬  s¶n  xuÊt®ãng        t¹ c¸c®Þa  i ph¬ng kh¸cnhau.   6.2.2­Dù      ¸n thuéc Danh    môc  Æc   ® biÖtkhuyÕn    khÝch ®Çu    tquy  ®Þnh  t¹ PhÇn     i IPhô     lôcIkÌm  theo NghÞ    ®Þnh  24/2000/N§­ sè  CP: 6.2.2.1­ ¸n xuÊtkhÈu     Dù      tõ80%     trëlªn: ­ Trêng  x¸c nhËn    hîp    miÔn  thuÕ cho  ho¹ch  kÕ  nhËp khÈu nguyªn liÖu  cña  n¨m   tíhoÆc   i n¨m  ®Çu     tiªnb¾t ®Çu   s¶n xuÊt: + B¸o    c¸o thùc hiÖn    xuÊt khÈu    cña n¨m  íccña  tr   doanh nghiÖp  tû lÖ  vµ    xuÊtkhÈu      (ví doanh  i nghiÖp  s¶n  ®∙  xuÊtxuÊtkhÈu)     ­ Trêng hîp    x¸c nhËn    ®Ó hoµn thuÕ nhËp khÈu  nguyªn liÖu cho    thêi gian tr       íckiadoanh  nghiÖp  xuÊtkhÈu    ®∙    ®¹t80%     trëlªn: +  B¸o c¸o thùc hiÖn  xuÊt  khÈu  cña n¨m      xin x¸c nhËn    ®Ó hoµn  thuÕ  nhËp  khÈu  nguyªn  liÖu cña  doanh  nghiÖp  (trong thêi h¹n    quy ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh  24/2000/N§­ CP):m Æt     hµng, sè îng,trÞ gi¸,   %         l       lÖ  trÞ gi¸xuÊt tû   khÈu  tÝnh    trªntæng      trÞ gi¸hµng  ho¸ s¶n xuÊt ra    (bao  gåm  xuÊt khÈu, tiªu       thô trong    tån  níc vµ  kho).C¸c  liÖu    sè  b¸o c¸o nµy  chØ  ®èi    víis¶n phÈm   doanh  nghiÖp  s¶n xuÊt  theo  ra  GiÊy phÐp   ®Çu   , kh«ng  t  bao  gåm  hµng  doanh  nghiÖp  mua trongníc®Ó       xuÊtkhÈu.   +  nhËn  X¸c  cña  quan  c¬  thuÕ          ®èi víib¸o c¸o xuÊtkhÈu  trªn.   nªu  6.2.2.2­Dù   chÕ     ¸n  biÕn n«ng s¶n      (trõgç),thuû s¶n    tõ nguån nguyªn  liÖu trong níc,xuÊtkhÈu          50%  s¶n phÈm     trëlªn: ­ B¸o  cña    c¸o  doanh nghiÖp  chøng minh toµn  nguyªn  bé  liÖu dïng      ®Ó s¶n xuÊt tõ nguån      trong níc,trõphô          gia,phô    thÓ  liÖu cã  nhËp khÈu. TrÞ      gi¸
  3. 3 vµ    %   tû lÖ  nguyªn liÖu trong níctrong trÞ gi¸nguyªn liÖu vËt t®Çu                        vµo cña  s¶n phÈm. ­ B¸o      c¸o xuÊt khÈu    s¶n phÈm   n¨m  íc:m Æt   tr   hµng,trÞ gi¸,   %         lÖ  xuÊt tû   khÈu    trªntæng      trÞgi¸s¶n xuÊt. 6.2.2.3­ ¸n ® Æc     Dù    biÖtkhuyÕn    khÝch  ®Çu     tõcßn    l¹cña  i Danh  môc  dù  ¸n liÖtkª t¹ PhÇn           i IPhô    kÌm  lôc1  theo NghÞ    ®Þnh 24/200/N§­ CP: ­V¨n b¶n    x¸c nhËn cña  qu¶n    Bé  lýchuyªn ngµnh    r»ng  ¸n        dù  ®ñ c¸c tiªu chuÈn  Æc   ® biÖtkhuyÕn    khÝch  ®Çu    ttheo PhÇn   IPhô     lôcIkÌm theo NghÞ  ®Þnh 24/2000/N§­   CP ngµy 31/7/2000. 2­ VÒ       giac«ng  (PhÇn  IV) Kho¶n  ® îcsöa  æi  sau: 1    ® nh  "1.Gia    c«ng      víi ngoµi. níc Ho¹t ®éng      gia c«ng      víiníc ngoµi cña    doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµitheo    quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   18/1998/TT­ tsè  BTM  ngµy 28/8/1998  cña  Bé  Th¬ng    m¹i híng dÉn      thihµnh NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  31/7/1998  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, gia  c«ng  ®¹i lý mua   vµ      b¸n hµng  ho¸      víiníc ngoµi vµ    Th«ng   sè  t 20/2001/TT­ BTM  ngµy 17/8/2001 cña Bé  Th¬ng m¹i híng dÉn  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  44/2001/N§­   sè  CP ngµy  02/8/2001 cña    ChÝnh  phñ quy ®Þnh  vÒ  viÖc söa  æi,    ® bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ  ®Þnh   57/1998/N§­   sè  CP ngµy 31/7/1998". 3­    VÒ thanh    lým¸y mãc thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn vËn chuyÓn, nguyªn      liÖu (PhÇn  ) VIII a­ Kho¶n    îcsöa  æi  sau:   2.2 ®   ® nh  "2.2­Trêng    i   hîp t¸  xuÊt m¸y    mãc,  thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn vËn    chuyÓn, vËt     tthuéc phÇn        tµis¶n cña  nhµ ®Çu      tnícngoµi: Hå  t¸ xuÊtm¸y  s¬    i   mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn vËn    chuyÓn, vËttgåm:      ­ QuyÕt ®Þnh     gi¶ithÓ doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi cña  t     c¬  quan  cÊp GiÊy phÐp  ®Çu  ; t ­ QuyÕt ®Þnh  thµnh lËp Ban thanh    lý cña Héi ®ång  qu¶n    trÞ hoÆc   QuyÕt ®Þnh thµnh    lËp Ban thanh    lýcña  quan  c¬  cÊp giÊy phÐp    ®Çu  ; t ­ V¨n    b¶n   ®Ò nghÞ  cña Ban thanh    lýkÌm B¶ng  danh  kª  môc  m¸y mãc  thiÕtbÞ,     i   vËt t t¸ xuÊt (nªu sè      giÊy  phÐp nhËp khÈu, trÞ gi¸nhËp        khÈu ban  ®Çu,      trÞ gi¸cßn  i phï hîp    l¹     víiphÇn  ) vèn  îc chia cña  ®     phÝa    níc ngoµitrong     ph¬ng    ¸n thanh  lý; ­ Ph¬ng  thanh    îc Héi  ¸n  lý ®   ®ång qu¶n    trÞ phª duyÖt hoÆc   îc nhµ  ®   ®Çu      tnícngoµiphª duyÖt (tr ng          ê hîp doanh  nghiÖp 100%  vèn    nícngoµi)". b­ Kho¶n    îcsöa  æi  sau:   3.1 ®   ® nh  "3.1­ViÖc    thanh    lým¸y  mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn vËn    chuyÓn    ®Ó thay  thÕ,® æi      míic«ng  nghÖ: Doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi® îc thanh        lým¸y mãc, thiÕtbÞ,     ph¬ng  tiÖn vËn    chuyÓn theo mét    trong c¸ctr     êng    hîp sau: ­§∙hÕt        thêigian khÊu    hao
  4. 4 ­BÞ  háng   h  ­§Ó    gi¶m    chiphÝ  kh«ng  nhu  do  cã  cÇu  dông sö  ­ §Ó     thay thÕ    m¸y mãc, thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn    c«ng  míi cã  nghÖ    tiªntiÕn h¬n.   Hå  thanh    s¬  lýgåm: ­ V¨n    b¶n    ®Ò nghÞ  (nªurâ lýdo        thanh    lý)kÌm  Danh môc  m¸y mãc, thiÕt     bÞ, ph¬ng  tiÖn vËn chuyÓn  cÇn  thanh      lý(lªnhµng, sè îng,sè      l   tê khaihµng    nhËp khÈu, trÞ gi¸khinhËp          khÈu, trÞ gi¸cßn  i        l¹ )b¶n  , sao    tê khaihµng    nhËp  khÈu,b¶n    sao    v¨n b¶n cho phÐp  nhËp khÈu; ­ B¶ng      kª khÊu hao m¸y mãc thiÕtbÞ    ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn thanh    lý (trongtr   êng    hîp thanh      lýkhihÕt  khÊu hao). ­ Biªn b¶n      gi¸m ®Þnh  m¸y mãc thiÕtbÞ    ph¬ng  tiÖn vËn chuyÓn  h  bÞ  háng  (trongtr   êng    hîp thanh      lý®Ó thay thÕ    háng).   khih  ­ V¨n    b¶n chÊp thuËn cña  quan  c¬  cÊp GiÊy  phÐp ®Çu     t (trong tr   êng  hîp thanh        lý®Ó gi¶m      bítchiphÝ    ho¹t®éng, hoÆc     thanh      lý®Ó ®æi   míic«ng  nghÖ). c­Bæ     sung  kho¶n  míinh  7    sau: "7­ ViÖc    b¸n thanh    lý m¸y mãc  thiÕt bÞ    ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cña  doanh  nghiÖp chÕ  xuÊtvµo      néi®Þa:  7.1 ­ Doanh     nghiÖp  chÕ xuÊt ® îcb¸n      thanh    lým¸y  mãc thiÕtbÞ    ph¬ng  tiÖn vËn  chuyÓn  vµo    néi ®Þa  theo c¸c quy ®Þnh   dông  ¸p  ®èi    víidoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi. 7.2­M¸y    mãc  thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn vËn    chuyÓn    b¸n thanh    lývµo    néidÞa  ph¶ichÞu    thuÕ  nhËp khÈu  c¸cnghÜa  tµi vµ    vô   chÝnh  kh¸c." 4­ §iÒu chØnh tr¸ch nhiÖm     cña  Th¬ng    c¸c c¬  Bé  m¹i vµ    quan  îc Bé  ®   Th¬ng    quyÒn  m¹iuû  (PhÇn  X) a­ Kho¶n      1.3 söa  ®æi  sau: nh  "1.3.Bé    Th¬ng     m¹i x¸c nhËn miÔn thuÕ  nhËp  khÈu nguyªn liÖu  s¶n  xuÊt cho    ¸n ® îcmiÔn    c¸c dù      thuÕ nhËp khÈu trong 5    n¨m ®Çu  s¶n  xuÊt quy    ®Þnh  i t¹ Kho¶n    §iÒu  vµ  ¸n  Æc   5, 6  57  dù  ® biÖt khuyÕn    khÝch ®Çu     t theo  QuyÕt  ®Þnh  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n  §iÒu  NghÞ  8  57  ®Þnh  24/2000/N§­ sè  CP". b­ Kho¶n    îcsöa  æi       2.1 ®   ® ,bæ sung  sau: nh  "2.1­DuyÖt      kÕ ho¹ch  nhËp  khÈu  x¸c nhËn  vµ    miÔn  thuÕ  nhËp khÈu  ®èi    víinguyªn liÖu,vËt   nhËp    t khÈu   ®Ó thùc hiÖn  ¸n  dù  BOT,  BTO, BT;  gièng c©y trång,vËt    nu«i,n«ng    Æc     dîc ® chñng  îc phÐp  ®   nhËp khÈu    ®Ó thùc hiÖn  ¸n  dù  n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp, ng nghiÖp    theo quy ®Þnh     t¹i kho¶n  §iÒu  NghÞ  2  57  ®Þnh  24/2000/N§­   sè  CP ngµy 31/7/2000 cña ChÝnh  phñ." II. Ö u  lùc thi µ n h  Hi  h
  5. 5 1­ Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. 2­ C¸c      néidung kh¸c cña    Th«ng   22/2000/TT­ tsè  BTM   ngµy 15/12/2000  cña  Th¬ng      Bé  m¹igi÷nguyªn hiÖu    lùc.
  6. 6 D a n h  m ô c H µ n g   o¸ kh« n g  thuéc ® èi tîng d o a n h  n g hi Ö p h cã vèn ® Ç u  t n íc n g o µi m u a  ® Ó  xu Êt kh È u (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   26/2001/TT­   tsè  BTM   ngµy  04/12/2001) I/ µ n g   Ê m   u Êt kh È u  H c x 1   khÝ,®¹n        .Vò    dîc,vËtliÖu næ,  trangthiÕtbÞ  thuËtqu©n      kü    sù. 2.§å    cæ. 3.C¸c        lo¹ ma tuý i 4.Ho¸    chÊt®éc.   5. Gç     trßn,gç    bãc    rõng      xÎ,gç  tõ gç  tù nhiªn trong        níc:cñi,than    tõ gç  hoÆc       cñi; s¶n  c¸c phÈm,  s¶n  b¸n  phÈm  lµm    rõng    tõ gç  tù nhiªntrong nícquy        ®Þnh  cÊm   xuÊt khÈu  iQuyÕt  t¹  ®Þnh   65/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 24/3/×998  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  c¸c v¨n  vµ    b¶n  cña ChÝnh  phñ  ®iÒu  chØnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy  (QuyÕt ®Þnh  136/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  31/7/1999;ChØ     thÞ sè  19/1999/CT­ TTg  ngµy 16/7/1999;v¨n b¶n  743/CP­       sè  NN ngµy  19/7/1999;v¨n     b¶n  340/CP­   sè  NN ngµy 07/4/1999).   6. C¸c  i   lo¹ ®éng    vËt hoang  ®éng    vµ  vËt,thùc vËt quý      hiÕm     tù nhiªndo    Bé  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n híng dÉn.     II/ µ n g  h o¸  h¸c  H k 1.G¹o   2.§éng      vËtrõng. 3.Thùc      vËtrõng  dïng lµm    gièng 4.§¸ quÝ, kim  i       lo¹ quÝ, ngäc          trai nhiªn tù Ghi chó:   Trêng      hîp c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi® îc cÊp      GiÊy  phÐp  ®Çu    t hoÆc   GiÊy  phÐp kinh doanh    ®Ó s¶n  xuÊt nh÷ng  Æt   m hµng  PhÇn     ë  IIDanh  môc  nµy th×  viÖc  xuÊt khÈu    thùc hiÖn    theo GiÊy    phÐp  ®Çu    c¸cv¨n b¶n  tvµ      quy  ph¹m  ph¸p luËtcã  i       l ªnquan.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2