intTypePromotion=1

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm về việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý mặt hàng vải các loại nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  th¬ n g   ¹i  m sè 22/1999/TT­B T M   n g µy  28 th¸ng 6 n¨ m  1999 v Ò   viÖc S ö a  ® æ i, b æ  su n g  m ét sè ®i Ó m  v Ò   viÖc kiÓ m  tra,  kiÓ m   o¸t s  vµ xö  lý m Æ t  h µ n g  v¶i  c¸c lo¹in h Ë p  kh È u  l     u th«ng trªn thÞ tr g ên C¨n  ChØ   cø  thÞ  853/1997/CT­ sè  TTg ngµy  11/10/1997 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  ®Êu   vÒ  tranh chèng    bu«n  trong t×nh  lËu    h×nh    Th«ng  míivµ  b¸o  sè  56/TB­ VPCP  ngµy 29/3/1999 cña    V¨n phßng ChÝnh  phñ  kÕt  vÒ  luËn cña  Phã  Thñ tíng ChÝnh  phñ t¹ Héi nghÞ  s¬ kÕt viÖc thùc hiÖn ChØ  thÞ  i 853/1997/CT­TTg cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. C¨n  t×nh  cø  h×nh thùc  tr tÕ  iÓn khai thùc    hiÖn Th«ng   li   t ªntÞch  sè  10/1998/TTLT­BTM­BTC­BCA­TCHQ   li   Th¬ng      Tµi chÝnh  do  ªnBé  m¹i ­ Bé    ­  C«ng  ­ Tæng   an    côc    H¶i quan ban hµnh ngµy 22/7/1998  kiÓm     vÒ  tra,kiÓm   so¸tvµ  lým Æt     xö    hµng    g¹ch men  l¸    i v¶ivµ    èp  t lo¹ nhËp  c¸c   khÈu u  l th«ng    trªn thÞ  êng. tr Sau    thèng  khi®∙  nhÊt  kiÕn    Tµi chÝnh, Bé  ý  víiBé      C«ng  vµ  an  Tæng   côc    H¶i quan, thay m Æt   ªnBé,  Th¬ng        li   Bé  m¹i híng dÉn söa ®æi, bæ     sung  mét  ®iÓm   sè  cña Th«ng   ªntÞch  10/1998/TTLT­ t li   sè  BTM­BTC­BCA­TCHQ   ngµy 22/7/1998 nãitrªnnh        sau: 1­ Thay    thÕ  ®iÓm   môc    3  IITh«ng   ªntÞch  10/1998/TTLT  sau: tli   sè  nh  "C¸c tæ    chøc,c¸ nh©n      kinh doanh    mua      i v¶ic¸c lo¹ nhËp khÈu  chîbiªn ë      gií  ivËn  chuyÓn  vµo u  l th«ng  trong thÞ  êng    tr néi ®Þa,  ngoµi ho¸    ®¬n  b¸n  hµng  cña  ngêi b¸n    giao  cho  ph¶i kÌm    theo  b¶n chÝnh  khai hµng  Tê    nhËp  khÈu  hoÆc  B¶n  trÝch tê khaihµng        nhËp khÈu  theo  Quy ®Þnh  172/1998/ sè  Q§­TCHQ   ngµy  20/6/1998  cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  viÖc  vÒ  lËp b¶n    trÝch têkhaihµng        nhËp  khÈu". 2­ Söa  æi    ® ®iÓm   môc    4  IITh«ng   ªntÞch  10/1998/TTLT  sau: tli   sè  nh  B∙ibá    côm     tõ "hoÆc lËp b¶ng    kª theo quy ®Þnh nÕu mua  hµng cña c  d©n    i  biªngií ". 3­ Söa  æi    ® ®iÓm   môc    6  IITh«ng   ªntÞch  10/1998/TTLT  sau: tli   sè  nh  * Söa    ®æi  quy  ®Þnh    t¹ g¹ch ®Çu   i   dßng  nhÊt kho¶n  lµ: thø    a  "Ph¶icã    b¶n  chÝnh Ho¸  ®¬n        gi¸trÞ gia t¨ng hoÆc     Ho¸ ®¬n  b¸n hµng,  hoÆc   Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu  xuÊt kho  ngêi b¸n    do    giao,trong      ®ã ph¶i ghi râ       rµng, ®Çy       c¸c    ®ñ tÊt c¶  kho¶n  môc   îc quy  ®   ®Þnh  cho  tõng  iho¸  lo¹  ®¬n;  ®ång    thêiph¶icã    kÌm  theo ngay    chøng    tõnhËp  khÈu    hîp ph¸p cña      l«hµng". * Söa    ®æi  quy  ®Þnh    t¹ g¹ch ®Çu   i   dßng  haikho¶n  nh  thø    a  sau: B∙ibá    côm     êng    tõ:"Tr hîp mua  hµng  cña   îng kh«ng  ®èi t   ph¶ilµngêikinh         doanh    th× ph¶ilËp b¶ng        kª theo quy    ®Þnh". Thay  thÕ  b»ng: "Ngêi mua       hµng, ngêi vËn      chuyÓn  hµng, ngêi nhËn      chuyÓn  giao hé    hµng    ho¸ cho ngêikh¸c®Òu       ph¶icã    ®Çy  ho¸ ®¬n, chøng  ®ñ      tõ quy ®Þnh   i®iÓm   ®iÓm   môc         t¹  3,  6  IInãi trªn kÌm theo cïng  hµng  ho¸.  Kh«ng  chÊp  nhËn    êng  c¸c tr hîp mua  gom,  vËn  chuyÓn  trong thÞ  êng    tr néi ®Þa   Æt   m hµng   v¶i ngo¹ikh«ng  chøng      cã  tõ nhËp  khÈu hîp ph¸p  kÌm  theo 
  2. 2 ngay  cïng l«hµng.Kh«ng        cho phÐp  xuÊt tr×nh c¸c chøng            tõ ho¸ ®¬n  sau    khi hµng    bÞ  ho¸ ®∙  kiÓm    gi÷". tra,t¹m  * Söa    ®æi  quy  ®Þnh    t¹ g¹ch ®Çu   i   dßng  3  thø  kho¶n  nh  b  sau: B∙ibá    côm     tõ "nÕu mua  hµng    tõ khu vùc    ichî biªn gií vµo    biªn gií     ,   i  néi ®Þa". 4.Th«ng     tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2