intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/1997/TT-BTC ngày 4/11/1997 của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

200
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/1997/TT-BTC ngày 4/11/1997 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/1997/TT-BTC ngày 4/11/1997 của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  é   µi c h Ý n h   è  25 /1998/TT­B T C  n g µ y 4 th¸ng  n¨ m  1998 B T S 3  s öa ® æ i,  æ   u n g  T h « n g  t sè 78/1997/TT­B T C  n g µy  4/11/1997  b s c ña B é  T µi  h Ý n h c Ngµy 4/11/1997 Bé      TµichÝnh  ban  ®∙  hµnh  Th«ng   78/1997/TT­ tsè  BTC   híng dÉn    nh÷ng  ®∙ivÒ  u    thuÕ  tµichÝnh      vµ    ®èi víiHîp      t¸cx∙theo quy ®Þnh   cña NghÞ ®Þnh  15/CP ngµy  21/2/1997 cña    ChÝnh  phñ.  §Ó  khuyÕn  khÝch    c¸cHîp      t¸cx∙chuyÓn  ®æi,®¨ng  l¹ theo    ký    i quy ®Þnh   t¹  iNghÞ  ®Þnh  16/CP  ngµy 21/2/1997  cña ChÝnh phñ, ®i    vµo   ho¹t®éng phï  hîp theo      tinhthÇn  cña LuËt Hîp      c¨n cø  kiÕn    t¸cx∙,vµ    ý  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  iv¨n  t¹  b¶n sè 06/CP/KTN   ngµy  06/01/1998 cña ChÝnh   phñ,   Tµi  Bé chÝnh  híng dÉn    söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÓm   i sè  t¹ Th«ng   78/1997/TT­ tsè  BTC,  sau: nh  1.­§iÓm       1,Môc    I,Th«ng   78/1997/TT­ tsè  BTC   quy  ®Þnh  ®èi t     vÒ   îng ¸p dông  îcsöa  ®   ®æi,bæ     sung  sau: nh    "1.­§èit        îng ¸p dông: §èit   îchëng  ®∙ivÒ   îng ®   u    thuÕ  tµichÝnh    vµ    ¸p dông  i t¹ Th«ng     t nµy    lµ: C¸c Hîp        t¸cx∙,Liªn hiÖp  Hîp      Quü  t¸cx∙ vµ  tÝn dông  nh©n  d©n    (díi®©y     gäi chung    lµ Hîp      ® îc cÊp  t¸cx∙)®∙    GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    theo  LuËt Hîp      t¸cx∙,bao  gåm   c¸c Hîp      ®¨ng    c¶    t¸cx∙ ®∙  ký, ho¹t®éng  íc ngµy    tr   LuËt Hîp      îc ban  t¸c x∙ ®   hµnh  nay thùc hiÖn  chuyÓn  æi  ®¨ng  kinh ® vµ  ký    doanh  itheo  l¹  quy ®Þnh  cña  LuËt Hîp      NghÞ   t¸c x∙ vµ  ®Þnh  16/CP  ngµy  21/2/1997 cña    ChÝnh  phñ". 2. B∙i ­  bá  §iÓm  3, Môc  I cña Th«ng  t  sè 78/1997/TT­ BTC  ngµy  4/11/1997 cña  TµichÝnh.   Bé    3.­§iÓm       1, Môc    IITh«ng   78/1997/TT­ tsè  BTC   ngµy  4/11/1997  îcsöa  ®   ®æi,bæ     sung  ®o¹n    më ®Çu,  sau: nh  "Hîp      ® îccÊp  t¸cx∙®∙    GiÊy  chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh  ký    theo  LuËt   Hîp      îc miÔn,  t¸cx∙ ®   gi¶m thuÕ doanh    thu,thuÕ    lî tøc  i theo quy ®Þnh  cña  ph¸p      luËtvÒ thuÕ  doanh thu  thuÕ    vµ  lî tøc  ®èi    së    i nh  víic¬  míi thµnh    lËp, nh sau:"   4.­§iÓm   d, Môc  , 1­   II Th«ng   78/1997/TT­ t sè  BTC   miÔn,  vÒ  gi¶m thuÕ  doanh    thu,thuÕ      îchíng dÉn  lîtøc ®   i   söa ®æi,bæ     sung  sau: nh  "d)Hîp        t¸cx∙bèc xÕp      th« s¬,Hîp      t¸cx∙dÞch  cung  vô  cÊp ®iÖn  cho    c¸c hé  n«ng d©n  îc gi¶m  ®   thuÕ doanh  thu  n¨m  2  (24 th¸ng)kÓ       îc cÊp    tõ khi®   GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    theo  LuËt Hîp      ® îcmiÔn    t¸cx∙vµ    thuÕ  lîtøc 2      n¨m  i ®Çu     (24 th¸ng)kÓ      lîtøc chÞu    tõkhicã     i thuÕ."
  2. 2 5.­§iÓm       2, Môc  , II Th«ng   78/1997/TT­ tsè  BTC  híng dÉn  thuÕ    vÒ  m«n  bµi® îcsöa  æi,bæ       ®   sung  sau: nh  " p  ¸ dông thuÕ m«n     bµi ®èi    víiHîp      t¸cx∙ cÇn  cø  c¨n  vµo møc     ®é quan  hÖ   s¶n  xuÊtvµ  chøc    tæ  s¶n  xuÊtkinhdoanh      cña tõng c¬    së. Cô  thÓ  lµ: Hîp      t¸cx∙nép  thuÕ  m«n    bµitheo  ®iÓm     2, Môc   ITh«ng   69­ tsè  TC/TCT  ngµy  5/11/1996 cña  TµichÝnh;   Bé    C¸c  cöa  hµng,cöa    hiÖu,®¬n  kinh doanh    vÞ    h¹ch to¸nphô      thuéc Hîp      t¸c x∙ nép thuÕ m«n  bµi theo ®iÓm  3, Môc  I Th«ng t sè 69­TC/TCT  ngµy  5/11/1996 cña  TµichÝnh;   Bé    X∙    viªnnhËn nhiÖm   cña  vô  Hîp      t¸cx∙giao (kÓ  Hîp        c¶  t¸cx∙vËn  , t¶i x©y    dùng)  th× kh«ng ph¶i nép    thuÕ  m«n     bµi.Trêng  hîp  nh©n      c¸  x∙ viªn hoÆc   nhãm         x∙viªntù kinh doanh      lµchÝnh,quan        hÖ víiHîp      t¸cx∙chØ    lµh×nh  thøc  th×    c¸ nh©n    x∙viªn,nhãm         x∙viªnph¶inép    thuÕ m«n     bµitheo ®iÓm     4, Môc   I Th«ng   69­ tsè  TC/TCT  ngµy 5/11/1996 cña  TµichÝnh."   Bé    6.­§iÓm      3,Môc  , II Th«ng   78/1997/TT­   tsè  BTC   híng dÉn  lÖ    vÒ  phÝ  ­ tr ícb¹ ® îcsöa  æi,bæ         ®   sung  sau: nh  "T liÖu s¶n    xuÊt cña        x∙ viªn(thuéc diÖn    ph¶ichÞu  phÝ  íc b¹)®∙    lÖ  tr     nép  phÝ  ícb¹,®em   lÖ  tr     gãp  vèn  vµo  Hîp        t¸cx∙,khiHîp      t¸cx∙®¨ng  quyÒn  ký  së  h÷u,quyÒn  dông    sö  cña Hîp        îcmiÔn  t¸cx∙th× ®   nép  phÝ  ícb¹; lÖ  tr   T liÖu s¶n    xuÊt ®∙    ®¨ng  quyÒn  h÷u,quyÒn  dông  ký  së    sö  cña Hîp    t¸c x∙,khi ®iÒu      chuyÓn   liÖu  t s¶n xuÊt    ®ã gi÷a        c¸c x∙ viªn trong Hîp      t¸cx∙ sö  dông    th× kh«ng ph¶inép  phÝ  ícb¹;   lÖ  tr   Trêng hîp Hîp        i  liÖu  t¸cx∙ tr¶ l¹ t s¶n xuÊt cho      x∙ viªn ph¶i x∙ viªn vµ        ®¨ng  quyÒn  h÷u, quyÒn  dông  ký  së    sö  cña m×nh th× ph¶i nép  phÝ  íc   lÖ  tr   b¹."   7.­Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  tõ ngµy  hiÖu      kÓ    cã  lùc thihµnh  cña  Th«ng   78/1997/TT­ tsè  BTC   ngµy  4/11/1997 cña  TµichÝnh.   Bé   
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2