intTypePromotion=1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
239
lượt xem
44
download

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA LUËT SöA ®æI, Bæ SUNG MéT Sè ®IÒU CñA LUËT THUÕ TIªU THô ®ÆC BIÖT C¨n cø vµo §iÒu 80 vµ §iÒu 84 cña HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; LuËt nµy söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· ®îc Quèc héi kho¸ VIII, kú häp thø 7 th«ng qua ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1990 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc Quèc héi kho¸ IX, kú häp thø 3 th«ng qua ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1993. §iÒu 1 Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nh sau: 1- §iÒu 1 ®îc söa ®æi, bæ sung: “§iÒu 1 Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ (gäi chung lµ c¬ së) s¶n xuÊt, nhËp khÈu mÆt hµng quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña LuËt nµy ®Òu ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo quy ®Þnh cña LuËt nµy.” 2- §iÒu 2 ®îc söa ®æi, bæ sung: “§iÒu 2 1- Mçi mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt chØ ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt mét lÇn. Trong trêng hîp s¶n xuÊt mÆt hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt b»ng nguyªn liÖu ®· nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× khi tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë kh©u s¶n xuÊt ®îc khÊu trõ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· nép ë nguyªn liÖu nÕu cã chøng tõ hîp lÖ. a) C¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt khi b¸n ra nh÷ng mÆt hµng nµy ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt mµ kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu kh©u s¶n xuÊt. b) C¬ së nhËp khÈu mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt khi nhËp khÈu vµ nép thuÕ doanh thu khi b¸n hµng. 2- Hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nÕu xuÊt khÈu th× kh«ng ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt.” 3- §iÒu 3 ®îc söa ®æi, bæ sung: “§iÒu 3 C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã nghÜa vô khai b¸o, nép thuÕ ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt.” 4- §iÒu 6 ®îc söa ®æi, bæ sung: “§iÒu 6 C¨n cø tÝnh thuÕ ®èi víi hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ sè lîng hµng ho¸, gi¸ tÝnh thuÕ ®¬n vÞ hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt.”
  2. 2 5- §iÒu 7 ®îc söa ®æi, bæ sung: “§iÒu 7 Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: 1- §èi víi hµng s¶n xuÊt lµ gi¸ do c¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng ®ã b¸n ra t¹i n¬i s¶n xuÊt cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 2- §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu, céng (+) thuÕ nhËp khÈu.” 6- §iÒu 9 ®îc söa ®æi, bæ sung: “§iÒu 9 MÆt hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ thuÕ suÊt ®îc quy ®Þnh theo BiÓu thuÕ: Sè MÆt hµng ThuÕ TT suÊt % 1 Thuèc hót a) Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu nhËp khÈu 70 b) Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu trong níc 52 c) Thuèc l¸ ®iÕu s¶n xuÊt kh«ng cã ®Çu läc, x× gµ 32 d) Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ nhËp khÈu 70 Rîu 2 a) Rîu thuèc 15 b) C¸c lo¹i rîu kh¸c (kÓ c¶ cån ªtilic) - Trªn 40o 90 - Tõ 30o ®Õn 40o 75 - Díi 30o, kÓ c¶ rîu hoa qu¶ 25 Bia c¸c lo¹i: 3 90 Riªng: Bia hép 75 C¸c lo¹i ph¸o hoa, ph¸o hiÖu, ph¸o ma, ph¸o hiÖu s¬ng 4 mï... (trõ ph¸o næ) ¤t« nhËp khÈu (kÓ c¶ d¹ng SKD) 100 5 - Tõ 5 chç ngåi trë xuèng - Tõ 6 ®Õn 15 chç ngåi 100 - Tõ 16 ®Õn 24 chç ngåi 60 6 X¨ng c¸c lo¹i, nap-ta (naphtha), chÕ phÈm t¸i hîp 30 (reformade component) vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha 15
  3. 3 chÕ x¨ng Trong trêng hîp cÇn thiÕt, Uû ban thêng vô Quèc héi cã thÓ quyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung mét sè mÆt hµng, thuÕ suÊt quy ®Þnh trong BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ ph¶i b¸o c¸o ®Ó Quèc héi phª chuÈn trong kú häp gÇn nhÊt.” 7- §iÒu 10 ®îc söa ®æi vµ bæ sung ®o¹n ®Çu: “C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã tr¸ch nhiÖm:“ 8- §iÒu 11 ®îc söa ®æi, bæ sung: “§iÒu 11 C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã nghÜa vô nép tê khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; nép ®ñ sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sau khi trõ sè thuÕ ®· nép trong th¸ng vµ sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· nép ë kh©u tríc (nÕu cã) theo th«ng b¸o thuÕ. Hµng th¸ng c¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép tê khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña th¸ng tríc cho c¬ quan thuÕ trong thêi h¹n 05 ngµy ®Çu th¸ng sau.” 9- §iÒu 14 ®îc söa ®æi, bæ sung: “§iÒu 14 Hµng s¶n xuÊt trong níc do c¬ së s¶n xuÊt kª khai khi b¸n hµng hoÆc tr¶ hµng gia c«ng. Hµng nhËp khÈu do c¬ së nhËp khÈu kª khai cïng víi viÖc kª khai thuÕ nhËp khÈu khi ®¨ng ký tê khai hµng nhËp khÈu.” 10- §iÒu 15 ®îc söa ®æi, bæ sung: “§iÒu 15 ViÖc nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc quy ®Þnh nh sau: 1- §èi víi hµng s¶n xuÊt trong níc, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nép ngay sau khi b¸n hµng hoÆc tr¶ hµng gia c«ng. Trong trêng hîp cha thu ®îc tiÒn, thêi h¹n nép thuÕ cã thÓ ®îc kÐo dµi, nhng chËm nhÊt kh«ng qu¸ 15 ngµy, kÓ tõ khi lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc tr¶ hµng gia c«ng. Riªng c¬ së nhá vµ c¬ së ®îc ¸p dông chÕ ®é kho¸n sè lîng hµng ho¸ tiªu thô, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nép theo ®Þnh ký cña th¸ng vµo ngµy 10, ngµy 20 vµ ngµy cuèi th¸ng. 2- §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép cïng víi thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu, nhng chËm nhÊt lµ 30 ngµy, kÓ tõ khi nhËn ®- îc th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ vÒ sè thuÕ ph¶i nép. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu phi mËu dÞch ph¶i nép ngay khi hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam.”
  4. 4 §iÒu 2 LuËt nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1996. §iÒu 3 ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cho phï hîp víi LuËt nµy. LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ IX, kú häp thø 8 th«ng qua ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1995.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2