intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
325
lượt xem
79
download

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA luËt  s ö a ® æ i,  æ   u n g  m é t s è  ® i Ò u  c ñ a  u Ë t ® Ç u    n íc n g o µ i  b s L t t¹i Ö t N a m  s è   18/2000/Q H10 n g µ y  09 th¸ng 6 n¨ m  2000  Vi § Ó   ë   éng  îp    mr h t¸c kinh  Õ  íiníc ngoµi,phôc  ô  ù  t v      v s nghiÖp  c«ng  nghiÖp    Ön  iho¸,ph¸ttr Ón kinh tÕ  èc  ©n    ¬  ë  ho¸,hi ®¹       i     qu d trªnc s khaith¸cvµ     sö  ông  ã  Öu  d c hi qu¶    ån  ùccña  t  íc; c¸cngu l   ®Ê n C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992; LuËt nµy  öa  æi, bæ     s®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Ç u     íc ngoµit¹  m s® c Lu   tn    i ViÖt Nam   îcQuèc  éinícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam     ®  h    ho x∙h   ngh Vi   th«ng  qua   ngµy  th¸ng11  12    n¨m  1996. §i Ò u 1 Söa  æi, bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Ç u    ícngoµit¹  Öt Nam   m s® c Lu   tn    i Vi   nh  sau: 1.§iÓ m   ®o¹n  §iÒu  ® îcsöa  æi      2  2  3    ® nh sau: “2.§Þa  µn:   b a)   Þa  µn  ã  iÒu  Ön   § b c ® ki kinh tÕ     éikhã    ­x∙h   kh¨n; b)   Þa  µn  ã  iÒu  Ön   § b c ® ki kinh tÕ     éi® Æc   Ötkhã    ­x∙h   bi   kh¨n.” 2.   Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi    1  14    ® nh sau: “1. Nh÷ng  Ên      v ®Ò quan  äng  Êt  tr nh trong  chøc  µ  ¹t ®éng  ña  tæ  v ho   c doanh nghiÖp  ªndoanh  å m:    Ö m,  Ôn  Ö m  li   g bæ nhi mi nhi Tæng  Gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  Gi¸m  c  ®è thø  Êt;söa  æi, bæ   nh   ®   sung  iÒu  Ö  ® l doanh  nghiÖp  Héi do    ®ång qu¶n  Þ quyÕt  nh  tr   ®Þ theo nguyªn t¾c  Êt trÝ gi÷a c¸c thµnh    éi    nh        viªnH ®ång qu¶n  Þcã  Æt   ¹ cuéc  äp. tr   m t i h C¸c bªn  ªndoanh  ã  Ó  li   c th tho¶  Ën  thu trong ®iÒu  Ö    l doanh nghiÖp    c¸c vÊn    ®Ò kh¸ccÇn  îcquyÕt ®Þnh    ®    theo nguyªn t¾c  Êt trÝ.”     nh     3.Bæ     sung  Òu  §i 19a    nh sau: “§iÒu  19a Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   tham    îp ®ång  îp t¸c c v ®Ç tn     bªn  c¸c giah   h   kinh doanh    trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng  îcphÐp        ®  chuyÓn  æi  ×nh  ® h thøc  u   ®Ç t  ,chia,t¸ch,   Ëp,hîp nhÊt doanh      nh     s¸p   nghiÖp. Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  iÒu  Ön,thñ tôcchuyÓn  æi  ×nh  ®Þ ® ki       ® h thøc ®Ç u  ,   t  chia,t¸ch,   Ëp,hîp nhÊt doanh      nh     s¸p   nghiÖp.” 4.§iÒu  ® îcsöa  æi      21    ® nh sau:   Òu  “§i 21
 2. 2 Trong    ×nh ®Ç u    µo  Öt Nam,  èn  µ  µis¶n  îp  qu¸ tr   t v Vi   v v t  h ph¸p kh¸c cña    nhµ  u    ícngoµikh«ng  Þ  ng  ông  ®Ç tn     b tr d hoÆc   Þch    t thu b»ng  Ön  bi ph¸p hµnh    chÝnh,doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµikh«ng  Þ  èc  ÷u  c v ®Ç tn     b qu h ho¸. Nhµ   íc Céng  µ    éi chñ  n  ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   b¶o  é  Òn  ë  ÷u  h quy sh c«ng nghiÖp, b¶o  ¶m   î Ých  îp    ® l  i h ph¸p  ña    µ  u    níc ngoµi trong c c¸c nh ®Ç t       ho¹t®éng    chuyÓn giao c«ng  Ö   ¹ ViÖtNam.”   ngh t   i   5.Bæ     sung  Òu  §i 21a nh    sau: “§iÒu  21a 1.     Trong  êng  îp do  tr h   thay ® æi    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µm  lu     l thiÖth¹i®Õ n   î Ých  ña     l i c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ      c v ®Ç t n     c¸c bªn tham    îp  ng  îp    gia h ®å h t¸ckinh  doanh, th×    doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµivµ    tham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  Õp tôc® îchëng        c¸cbªn  giah   h     ti       c¸cu ®∙i®∙  îcquy  nh   ®  ®Þ trong GiÊy  Ðp  u    µ  Ët nµy    ph ®Ç tv Lu   hoÆc   îcNhµ   íc ®  n  gi¶i   Õt tho¶ ®¸ng  quy     theo c¸cbiÖn     ph¸p sau  y:   ®© a) Thay  æi  ôc    ¹t®éng  ña  ù    ® m tiªuho   c d ¸n; b) MiÔn, gi¶m  Õ      thu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   c) ThiÖth¹icña       doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c bªn  c v ®Ç tn       tham    gia hîp ®ång  îp t¸ckinh doanh  îckhÊu  õvµo    Ëp  Þu  Õ  ña    h     ®  tr   thu nh ch thu c doanh  nghiÖp; d) §îcxem  Ðt båith ng     x     ê tho¶ ®¸ng    trong m ét  è  êng  îp cÇn  Õt.   s tr h  thi 2.C¸c    quy  nh  íiu  ∙ih¬n  îcban  µnh  ®Þ m  ®  ®  h sau    îccÊp  Êy  Ðp  khi®   Gi ph ®Ç u    Ï ® îc ¸p  ông  ts     d cho doanh nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi vµ      c v ®Ç t n     c¸c bªn tham    îp ®ång  îp t¸ckinhdoanh.” giah   h     6.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     33    ®   sung    nh sau: “§iÒu  33 Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ    tham    îp ®ång  îp c v ®Ç tn     c¸cbªn  gia h   h  t¸ckinh doanh  îcmua  ¹itÖ  ¹ ng©n  µng  ¬ng  ¹i®Ó   ¸p      ®  ngo   t i   h th m   ® øng  cho    c¸c giao  Þch  d v∙ng    µ    laiv c¸c giao  Þch  îc phÐp  d ®  kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËtvÒ     qu¶n  ýngo¹ihèi. l    Ch Ýnh  ñ  Öt Nam   ph Vi   b¶o  ¶m   ©n  i ngo¹itÖ  ® c ®è     cho  ÷ng  ù    Æc   nh d ¸n ® biÖtquan  äng®Ç u      tr   ttheo ch¬ng  ×nh cña  Ýnh  ñ    tr   Ch ph trongtõng thêikú.      Ch Ýnh  ñ  Öt Nam   ph Vi   b¶o  ¶m   ç  îc©n  i  ¹itÖ  ® h tr  ®è ngo   cho    ù    c¸c d ¸n x©y  ùng  d c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  µ  ét  è  ù    tr   c h  v m s d ¸n quan  äng kh¸c.” tr   7.§iÒu  ® îcsöa  æi      34    ® nh sau: “§iÒu  34 C¸c  bªn trong doanh    nghiÖp  ªndoanh  ã  Òn  li   c quy chuyÓn  îng    Þ nh gi¸tr   phÇn  èn  ña  ×nh  vcm trong doanh    nghiÖp  ªndoanh,nhng  li     ph¶iu      tiªnchuyÓn  nhîng cho    c¸c bªn trong  doanh nghiÖp  ªndoanh. Trong  êng  îp  li     tr h chuyÓn  nhîng cho doanh nghiÖp ngoµi ªn  li  doanh th× ®iÒu  kiÖn chuyÓn  nhîng   kh«ng  îcthuËn  î h¬n  víi®iÒu  Ön  ∙  Æt  cho    ®  l i so    ki ® ® ra  c¸c bªn trong doanh    nghiÖp  ªndoanh. ViÖc  li     chuyÓn  îng  èn  nh v ph¶i ® îc c¸c     bªn trong  doanh  nghiÖp  ªndoanh  li   tho¶ thuËn.  
 3. 3 Nh÷ng quy  nh   µy  òng  îc ¸p dông  i  íiviÖc  ®Þ n c ®  ®è v   chuyÓn  îng nh   quyÒn  µ  Üa  ô  ña    trong hîp ®ång  îp t¸ckinh doanh. v ngh v c c¸cbªn     h     Nhµ   u    ícngoµitrong doanh  ®Ç tn       nghiÖp 100%   èn  u    ícngoµicã  v ®Ç tn     quyÒn  chuyÓn  îng vèn  ña  ×nh. nh   cm Trong  êng  îp chuyÓn  îng vèn  ã    tr h  nh   c ph¸tsinhlînhuËn  × bªn    i th   chuyÓn  nhîng nép  Õ    Ëp    thu thu nh doanh  nghiÖp  íi Õ  Êtlµ25%   v  thu su     .” 8.§o¹n 2  Òu  ® îcsöa  æi        §i 35    ® nh sau: “Trong  êng  îp  Æc   Öt ® îc Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  tr h® bi     h Nh n   Nam   Êp  ch thuËn, doanh    nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi ® îc phÐp  ë   µikho¶n    íc c v ®Ç t n      m t  ën   ngoµi.” 9.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     40    ®   sung    nh sau: “§iÒu  40 Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ  c v ®Ç t     bªn  íc ngoµi tham    îp n    gia h   ®ång  îp    h t¸ckinh doanh    sau    Õt    Õ  íic¬  khiquy to¸nthu v   quan  Õ  µ   Þ   ç thu m b l   th×  îcchuyÓn  çsang  ®  l  n¨m sau,sè  çnµy  îctrõvµo    Ëp  Þu  Õ.   l  ®   thu nh ch thu   Thêigian ® îcchuyÓn  çkh«ng    n¨m.”      l  qu¸ 5    10.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     41    ®   sung    nh sau: “§iÒu  41 Sau    ép  Õ    Ëp  khin thu thu nh doanh  nghiÖp  µ  ùc hiÖn    Üa  ô  µi v th   c¸cngh v t   chÝnh kh¸c,viÖc  Ých thu nhËp    tr     cßn  ¹ ®Ó   Ëp    ü  ù  l i l c¸c qu d phßng, quü  óc    ph lî  ü  ë   éng  iqu m r , s¶n  Êtvµ    ü  xu   c¸cqu kh¸cdo   doanh  nghiÖp  Õt ®Þnh.” quy   11.§iÒu  ® îcsöa  æi      43    ® nh sau: “§iÒu  43 Khi chuyÓn  î nhuËn  níc ngoµi,nhµ  u    íc ngoµi ph¶i nép  ét    l i ra      ®Ç t n       m kho¶n  Õ  µ 3%,  thu l   5%,    è  î nhuËn  7% s l   i chuyÓn  níc ngoµi,tïythuéc  µo  ra       v møc  èn  ãp  ña  µ  u    ícngoµivµo  èn  v g c nh ®Ç tn     v ph¸p ®Þnh  ña    c doanh  nghiÖp  cã  èn  u    ícngoµihoÆc   èn  ùc hiÖn  îp ®ång  îp t¸ckinh doanh.” v ®Ç tn     v th   h  h     12.§iÒu  ® îcsöa  æi      44    ® nh sau: “§iÒu  44 Ng êi ViÖt Nam   nh   ë  íc ngoµi ®Ç u    Ò   íc theo      ®Þ c n    tv n   quy  nh  ña  ®Þ c LuËt  µy  îc gi¶m  n ®  20%   Õ  thu  Ëp  thu   nh doanh  nghiÖp  víic¸c dù  cïng so      ¸n    lo¹   õ tr ng  îp  dông  i tr   ê , h ¸p  møc   Õ   Êt  Õ   thu su thu thu  Ëp nh doanh  nghiÖp  µ l  10%;  îc ¸p  ông  ® d møc   Õ  Êt thuÕ  thu su   chuyÓn  î nhuËn  níc ngoµilµ 3%   l  i ra       sè  înhuËn  l i chuyÓn    ícngoµi.” ra n   13.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     46    ®   sung    nh sau: “§iÒu  46 1. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,Bªn  íc ngoµi tham    îp c v ®Ç t     n    gia h   ®ång  îp t¸ckinh doanh  ö  ông  Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  h     sd m ®Ê   n  bi ph¶itr¶tiÒn      thuª;trong tr ng  îp      ê h khaith¸ctµinguyªn       ph¶i nép  Õ  µinguyªn    thu t   theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  Öc  Ôn  ®Þ vi mi hoÆc  gi¶m  Òn  ti thuª ®Êt, m Æt   íc,     n  m Æt   Ón  i víi   ù    ©y  ùng    bi ®è     d ¸n x d c¸c ­ kinh doanh      ­ chuyÓn  giao,x©y  ùng      d ­
 4. 4 chuyÓn  giao    ­ kinh doanh, x©y  ùng      d ­ chuyÓn giao;dù  ®Ç u     µo  a     ¸n  t v ®Þ bµn  ã  iÒu  Ön  c® ki kinh tÕ      éikhã    ­ x∙h   kh¨n vµ  a  µn  ã  iÒu  Ön    ®Þ b c ® ki kinh tÕ    ­x∙héi® Æc   Ötkhã       bi   kh¨n. 2. Trong  êng  îp    tr h Bªn  Öt Nam   ãp  èn  Vi   g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  gi¸tr   sd ®Êt,th× Bªn  ÖtNam   ã     Vi   c tr¸chnhiÖ m  n   ï,gi¶i ãng  Æt     ®Ò b     ph m b»ng  µ  µn  v ho thµnh    ñ tôc®Ó   îcquyÒn  ö  ông  t. c¸cth     ®   sd ®Ê   Trong  êng  îp Nhµ   íc ViÖt Nam   tr h  n    cho thuª®Êt  ×  û     th U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  ¬i cã  ù  ®Ç u    chøc  ùc hiÖn  ¬ n   d ¸n  t tæ  th   viÖc  n   ï,gi¶i ãng  Æt   ®Ò b     ph m b»ng,hoµn  µnh    ñ tôccho    t.   th c¸cth     thuª®Ê   3. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îcthÕ  Êp  µis¶n  ¾n  Òn c v ®Ç tn      ch t   g li   víi®Êt  µ    Þ quyÒn  ö  ông  t      v gi¸tr   sd ®Ê ®Ó b¶o  ¶m   ® vay  èn  ¹    chøc  v t i tæ  c¸c tÝn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam. d ®  ho   t  i   Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  iÒu  Ön  µ  ñ tôc doanh  ®Þ ® ki v th     nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç tnícngoµithÕ  Êp  Òn  ö  ông  t.      ch quy sd ®Ê ” 14.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     47    ®   sung    nh sau: “§iÒu  47 1. Thu Õ   Êt  Èu,  Õ   Ëp  Èu  i  íihµng  Êt  Èu,  µng  xu kh thu nh kh ®è v   xu kh h nhËp  Èu  ña  kh c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ    tham    îp c v ®Ç tn     c¸cbªn  giah   ®ång  îp    h t¸ckinh doanh  îc ¸p  ông    ® d theo  Ët thuÕ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Lu   xu     nh khÈu. 2. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸cbªn  c v ®Ç tn       tham    îp ®ång  îp gia h   h  t¸ckinh doanh  îcmiÔn  Õ  Ëp  Èu  i víihµng  Ëp  Èu    ¹otµi     ®  thu nh kh ®è     nh kh ®Ó t     s¶n  è  nh, bao  å m: c ®Þ   g a) ThiÕtbÞ, m¸y m ãc;        b)  ¬ng  Ön  Ën    Ph ti v t¶ichuyªn  ïng  d n»m  trong  ©y  d chuyÒn c«ng nghÖ   vµ  ¬ng  Ön vËn  ph ti   chuyÓn  ïng ®Ó   a  n  d   ® ®ã c«ng  ©n; nh   c)  Linh  Ön, chi tiÕt,bé  Ën  êi  ô  ïng,g¸  ¾p, khu«n  É u,  ô  ki       ph r ,ph t   l   m ph kiÖn  i  Ìm  íithiÕtbÞ, m¸y  ãc,  ¬ng  Ön vËn    ® k v     m ph ti   t¶ichuyªn dïng    quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m   kho¶n  µy;   i b  n  d)  Nguyªn  Öu, vËt   dïng    Õ   ¹o thiÕt bÞ,  li   t ®Ó ch t     m¸y  ãc   m trong  ©y  d chuyÒn  c«ng nghÖ  hoÆc     Õ   ¹o linh kiÖn, chi tiÕt,bé  Ën  êi  ô  ®Ó ch t          ph r ,ph tïng,g¸ l¾p,khu«n  É u,  ô  Ön  i  Ìm  íi ÕtbÞ, m¸y  ãc;      m ph ki ® k v   thi     m ®)  Ët   ©y  ùng  V tx d trong níccha     s¶n  Êt® îc. xu   ViÖc  Ôn  Õ  Ëp  Èu  i  íihµng  mi thu nh kh ®è v   ho¸  Ëp  Èu  nh kh quy  nh  ¹ ®Þ ti   kho¶n  µy  îc¸p dông  n ®    cho  tr ng  îp m ë   éng  c¶  ê h   r quy    ù    m« d ¸n,thay thÕ,® æi      míic«ng  Ö.   ngh 3. Nguyªn  Öu,vËt t    Ön  Ëp  Èu      li    , linhki nh kh ®Ó s¶n  Êt cña    ù    xu   c¸c d ¸n thuéc lÜnh  ùc  Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u      v® bi   kh ®Ç thoÆc   a  µn  ã  iÒu  Ön  ®Þ b c ® ki kinh tÕ     éi® Æc   Ötkhã    ­x∙h   bi   kh¨n ® îcmiÔn  Õ  Ëp  Èu     thu nh kh trong thêih¹n      5 n¨m, kÓ   õkhib ¾t  u     t    ®Ç s¶n  Êt. xu 4. Ch Ýnh  ñ    ph quy  nh  Öc  Ôn,  ®Þ vi mi gi¶m  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  thu xu     nh khÈu  i víi   µng    Æc   ÖtcÇn  ®è     h c¸c ho¸ ® bi   khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç tkh¸c.”
 5. 5 15.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     52    ®   sung    nh sau: “§iÒu  52 Doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,hîp  ng  îp    c v ®Ç t     ®å h t¸c kinh doanh  chÊ m     ¹t®éng  døtho   trongnh÷ng  êng  îp sau  y:   tr h  ®© 1.H Õt  êih¹n ho¹t®éng      th       ghitrong GiÊy  Ðp  u  ;   ph ®Ç t 2. Theo  c¸c  iÒu  Ön  Ê m   ® ki ch døt  ¹t ®éng  îc quy  nh   ho   ®  ®Þ trong  îp h  ®ång, ®iÒu  Ö    l doanh  nghiÖp  hoÆc   tho¶ thuËn  ña      c c¸cbªn; 3.Theo  Õt ®Þnh  ña  ¬    quy   c c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   u    ícngoµido  l  n   ®Ç tn     viph¹m    nghiªm  äng ph¸p luËthoÆc   tr      quy  nh  ña  Êy  Ðp  u  ; ®Þ c Gi ph ®Ç t  4.Do  Þ    b tuyªnbè      ph¸ s¶n.” 16.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     53    ®   sung    nh sau: “§iÒu  53 1. Khi chÊ m     ¹t®éng     døt ho   trong tr ng  îp    ê h quy  nh  ¹    iÓ m       ®Þ ti ® c¸c 1, 2 vµ  §iÒu  cña  Ët  µy, doanh  3  52  Lu n   nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi,c¸c bªn  c v ®Ç t n      tham    îp  ng  îp    gia h ®å h t¸ckinh doanh    ph¶itiÕn  µnh    h thanh  ýtµis¶n  l    doanh  nghiÖp,thanh  ýhîp ®ång.   l    2. Trong    ×nh thanh  ýtµis¶n    qu¸ tr   l    doanh  nghiÖp,n Õu    Ön    ph¸thi doanh  nghiÖp  ©m   µo  ×nh  ¹ng ph¸  l vt tr   s¶n  ×  Öc    Õt  th vi gi¶iquy ph¸  s¶n cu¶ doanh  nghiÖp   îc thùc  Ön  ®  hi theo  ñ  ôc  th t quy  nh   ®Þ trong ph¸p  Ët vÒ   lu   ph¸   s¶n doanh nghiÖp. 3. ViÖc    Õt    gi¶iquy ph¸  s¶n doanh nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi ® îc c v ®Ç t n      thùc hiÖn    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ         ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp. 4.   Trong  êng  îp Bªn  ÖtNam   tr h  Vi   tham    giadoanh nghiÖp  ªndoanh  ãp  li   g vèn b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  µ   gi¸tr   sd ®Ê m doanh  nghiÖp  Þ    Ó  b gi¶ith hoÆc     ph¸ s¶n  × gi¸trÞ cßn  ¹ cña  Òn  ö  ông  t  ∙  ãp  èn  éc tµis¶n  th       l  i quy sd ®Ê ® g v thu     thanh  lýcña    doanh nghiÖp. ” 17.§o¹n 2  Òu  ® îcsöa  æi,bæ       §i 55    ®   sung    nh sau: “ChÝnh  ñ  ph quy  nh   Öc  Èm   nh   Êp  Êy  Ðp  u   , viÖc  ®Þ vi th ®Þ c Gi ph ®Ç t   ®¨ng  ý  Êp  Êy  Ðp  u   ; c¨n  vµo  kc Gi ph ®Ç t   cø  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ho   ho ph¸ttr Ón  i  kinh tÕ      éi,lÜnh  ùc,tÝnh  Êt,quy    ña  ù  ®Ç u   , quyÕt  nh     ­ x∙ h   v  ch   m« c d ¸n  t  ®Þ viÖc  ©n  Êp  Êp  Êy  Ðp  u    ph c c Gi ph ®Ç tcho  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc    trung  ng; quy  nh  Öc  Êp  Êy  Ðp  u    i  íic¸c dù    ¬  ®Þ vi c Gi ph ®Ç t ®è v     ¸n ®Ç u    µo  tv Khu  c«ng nghiÖp,Khu  Õ   Êt.”   ch xu 18.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     59    ®   sung    nh sau: “§iÒu  59 C¸c bªn hoÆc   ét  m trong c¸c bªn     hoÆc   µ  u    íc ngoµigöicho  ¬  nh ®Ç t n      c quan  Êp  Êy  Ðp  u    å  ¬    Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç t h s xin c Gi ph ®Ç t theo quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ.” Ch ph 19.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     60    ®   sung    nh sau: “§iÒu  60 C¬   quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç txem   Ðt ®¬n  µ  x  v th«ng  quyÕt  nh   b¸o  ®Þ cho  µ  u    nh ®Ç ttrong thêih¹n  ngµy  i víi   ù    éc diÖn  Èm  nh       45  ®è     d ¸n thu   c¸c th ®Þ
 6. 6 cÊp  Êy  Ðp  u  ,30  µy  i víi   ù    éc diÖn  ¨ng  ý  Êp  Êy  Gi ph ®Ç t  ng ®è     d ¸n thu   c¸c ® k c Gi phÐp  u  ,kÓ   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  îp lÖ.Quy Õt  nh  Êp  Ën  îc ®Ç t  t   nh ®   s h     ®Þ ch thu ®   th«ng    íi ×nh  b¸o d   h thøc GiÊy  Ðp  u  .   ph ®Ç t GiÊy  Ðp  u    ng  êilµGiÊy  ph ®Ç t®å th     chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh.”   20.§iÒu  ® îcbæ     63    sung    nh sau: “§iÒu  63 Doanh  nghiÖp, c¸ nh©n  ã  µnh  Ých  Êt  ¾c     c th t xu s trong  ¹t®éng    ho   s¶n xuÊt kinh doanh,cã  ng  ãp  ínvµo        ®ã g l  c«ng  éc  ©y  ùng  µ    iÓn ®Êt  cu x d v ph¸ttr   nícth× ® îckhen  ëng      th theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt  . Nhµ   u    ícngoµi ®Ç tn   ,doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c¸c bªn  c v ®Ç t n      tham    îp  ng  îp gia h ®å h  t¸ckinh doanh,tæ        chøc,c¸nh©n, c¸n bé,c«ng         chøc,c¬    quan  µ  ícviph¹m  nh n     c¸c quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   u    ícngoµith×  ú theo  lu   ®Ç tn     tu   møc      ¹m  ®é viph m µ   Þ  ö  ýtheo quy  nh  ña  b x l    ®Þ c ph¸p luËt.”   21.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     64    ®   sung    nh sau: “§iÒu  64 1. ViÖc    thanh    ¹t®éng  ña  traho   c doanh nghiÖp  ph¶i® îcthùc hiÖn  ng       ®ó chøc  n¨ng,®óng  Èm  Òn  µ  ©n  ñ quy  nh  ña    th quy v tu th   ®Þ c ph¸p luËt.   2. ViÖc    thanh    µichÝnh  trat   kh«ng  îcqu¸ m ét  Çn  ®   l trong 01    n¨m  i víi ®è     m ét  doanh  nghiÖp.  ViÖc thanh    Êt  êng  tra b th chØ   îc thùc  Ön    ã  ®  hi khi c c¨n  cho  cø  r»ng  doanh  nghiÖp    ¹m  viph ph¸p luËt.   Khi tiÕn  µnh    h thanh    traph¶icã  Õt  nh  ña  êi cã  Èm   Òn.   quy ®Þ c ng   th quy   KhikÕt  óc thanh      th   traph¶icã      biªnb¶n,kÕt  Ën    lu thanh    ëng  oµn  tra.Tr ® thanh  trachÞu    tr¸chnhiÖm  Ò   éidung      vn  biªnb¶n  µ  Õt  Ën  v k lu thanh    tra. Ng êira quyÕt  nh     ®Þ thanh    trakh«ng  ng  ®ó ph¸p luËthoÆc   êilîdông     ng    i viÖc thanh      ô  î  tra®Ó v l is¸ch nhiÔu,g©y  Òn  µ  ,    phi h cho  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp  × tuú theo  th     møc      ¹m  µ   Þ  ö  ýkû  ËthoÆc     ®é viph m b x l   lu   truycøu tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù;n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶ibåith ng  h s  g thi           ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p   luËt.   3. Nhµ   u    íc ngoµi,doanh    ®Ç t n     nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c¸c bªn  c v ®Ç tn      tham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh,tæ  gia h   h       chøc,c¸nh©n  îcquyÒn  Õu  ¹i,    ®  khi n   khëi kiÖn  i  íic¸c    ®è v   quyÕt  nh   µ  µnh    i ®Þ vh vi tr¸ ph¸p  Ët,g©y  ã    lu   kh kh¨n,   phiÒn  µ  ña    é, c«ng  h c c¸n b   chøc,c¬    quan  µ  íc.ViÖc  Õu  ¹i  ëikiÖn  nh n   khi n , kh   vµ  Öc    vi gi¶iquyÕt  Õu  ¹i  ëi kiÖn  îc thùc  Ön  khi n ,kh   ®  hi theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËt.   ” 22.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     66    ®   sung    nh sau: “§iÒu  66 1. C¨n  vµo  ÷ng    cø  nh nguyªn t¾c    quy  nh  ®Þ trong LuËt nµy,ChÝnh  ñ        ph cã  Ó  ý    th k c¸c tho¶  Ën  íinhµ  u    íc ngoµihoÆc   a  c¸c biÖn  thu v   ®Ç t n     ® ra    ph¸p  b¶o  ¶m,  ® b¶o    Ò   u  . l∙nhv ®Ç t
 7. 7 2. Ho¹t®éng  u    ícngoµit¹ ViÖt Nam       ®Ç tn    i    ph¶itu©n  ñ quy  nh  ña    th   ®Þ c LuËt nµy  µ      v c¸c quy  nh  ã  ªnquan  ña  ®Þ c li   c ph¸p  ËtViÖt Nam.  lu     Trong  êng  tr hîp ph¸p luËtViÖtNam   a  ã         ch c quy  nh, c¸cbªn  ã  Ó  ®Þ     c th tho¶ thuËn    trong hîp    ®ång  Öc  dông  Ëtcña  íc ngoµi n Õu  Öc  dông  Ëtcña  íc ngoµi vi ¸p  lu   n    vi ¸p  lu   n    kh«ng    íi ÷ng  tr¸v   i nh nguyªn t¾c  ¬    c b¶n  ña  c ph¸p luËtViÖtNam.”      23. Cô m   õ     t   “thuÕ  î tøc”trong LuËt  u    íc ngoµi t¹  Öt Nam   îc l i    ®Ç t n    i Vi   ®  thay b»ng  ô m   õ“thuÕ    Ëp    c t  thu nh doanh  nghiÖp”. §i Ò u 2  LuËt nµy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  th¸ng7    c hi l   t   01    n¨m  2000. §i Ò u 3  Ch Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   ph s ®   sung    c¸c v¨n b¶n quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam     tn      i   cho  ïhîp víi Ët nµy. ph       Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  n ®®  h    hßa    éi chñ  x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   khãa  kú  äp    th«ng  X,  h thø 7  qua  µy  th¸ng6  ng 09    n¨m  2000.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản