LUỸ THỪA(TT)

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
85
lượt xem
12
download

LUỸ THỪA(TT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức: Biết các khái niệm luỹ thừa với số mũ nguyên của một số thực luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa của một số thực dương 2. Kỹ năng:+ Biết dùng các tính chất của luỹ thừa để đơn giải biểu thức so sánh các biểu thức có chứa luỹ thừa 3. Về thái độ và tư duy: Tích cực hợp tác trong học tập, chủ động phát biểu xây dựng bài , nhận xét và tự đánh giá kết quả học tập II. Chuẩn bị:+ GV: bảng phụ + HS: Đã đọc bài mới ở nhà....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUỸ THỪA(TT)

  1. Tuaàn:8 (12C234) Tieátppct:22 Chöông2 : Baøi1 LUYÕ THÖØA(TT) Ngaøy I.Muïc tieâu: 1.Veà kieán thöùc: Bieát caùc khaùi nieäm luyõ thöøa vôùi soá muõ nguyeân cuûa moät soá thöïc luyõ thöøa vôùi soá muõ höõu tæ vaø luyõ thöøa cuûa moät soá thöïc döông 2. Kyõ naêng:+ Bieát duøng caùc tính chaát cuûa luyõ thöøa ñeå ñôn giaûi bieåu thöùc so saùnh caùc bieåu thöùc coù chöùa luyõ thöøa 3. Veà thaùi ñoä vaø tö duy: Tích cöïc hôïp taùc trong hoïc taäp, chuû ñoäng phaùt bieåu xaây döïng baøi , nhaän xeùt vaø töï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp II. Chuaån bò:+ GV: baûng phuï + HS: Ñaõ ñoïc baøi môùi ôû nhaø. III. Phöông phaùp + Vaän duïng toång hôïp caùc phöông phaùp IV. Tieán trình .+ Oån ñònh lôùp. + Baøi cuõ : (10’) Tính a ) A = 5 2 .5 − 32 b) B = 3 4 4 +Baøi môùi. tg HÑ-Thaày HÑ-Troø Noäi dung trình baøy Ñoïc saùch nghieân cöùu theo 4) Luyõ thöøa vôùi soá muõ höu tæ: -Höôùng daãn hoïc sinh tìm höôùng daãn cuûa giaùo vieân m Cho soá thöïc döông a vaø soá höõu tæ r = hieåu luyõ thöøa vôùi soá n muõ höõu tæ Ghi nhaän coâng thöùc trong ñoù m∈ Z ; n ∈ N , n ≥ 2 . Luyõ thöøa a vôùi - Giaùo vieân giaûng soá muõ r laø ar xaùc ñònh bôûi 15’ m a =a r n = n am -Laáy ví duï höôùng daãn hoïc -Laøm theo höôùng daãn cuûa sinh giaûi giaùo vieân Tính 2 2 -Töï nghieân cöùu giaûi a ) A = 9 .27 5 5 3 3 -Xung phong leân baûng Chuù yù: trong tröôøng hôïp cô soá döông b) B = 144 4 : 9 4 caùc tính chaát cuûa luyõ thöøa vaãn ñuùng 1 0 , 75 −5 ñoái vôùi soá muõ höõu tæ c) C =   + 0,25 2  16  3 em leân baûng
  2. -Goïi hoïc sinhleânbaûng Caùcemkhaùccuøngnhaänxeùt -Goïi hoïc sinhnhaänxeùt chínhxaùchoaùlôøi giaûi 5) Luyõ thöøa vôùi soá muõ voâ tæ -Höôùngdaãnhoïc sinhtìm Ñoïc saùchnghieâncöùutheosöï Cho soá döông a , α laø soá voâ tæ vaø (rn) laø hieåuluyõ thöøavôùi soá höôùngdaãncuûagiaùovieân moät daõy soá höõu tæ maø nlim∞rn = α →+ muõvoâtæ Ngöôøi ta chöùng minh ñöïoc raèng daõy soá ( a r ) coù giôùi haïn khi n → + ∞ vaø giöùo haïn n ñoù khoâng phuï thuoäc vaøo vieäc choïn daõy 15’ soá (rn). Chuùyù theodoõi Ta goïi giôùi haïn ñoù laø luyõ thöøa cuûa a -Thaàygiaûng Tieápnhaän ñònhnghóa vôùi soá muõ α a α = lim a r vôùi α = l im rn n n→+ ∞ n→+ ∞ Laømtheohöôùngdaãncuûa -Laáyví duï höôùngdaãnhoïc giaùovieân sinhgiaûi Xungphongleânbaûngtrình baøy ( ) 3 a) A =  3  3     5’ b) B = 41−2 3 .161+ 3 3 emleânbaûng 2 3 2 c ) 27 :3 -Goïi hoïc sinhleânbaûng Caùcemkhaùccuøngnhaïnxeùt -Goïi hoïc sinhnhaänxeùt traoñoåi ñeåchínhxaùclôøi -GV nhaänxeùtvaøñaùnh giaûi Kí duyeät giaùchung ngaøy:2/10/10 VII. Cuûng coá vaø höôùng daãn baøi taäp nhaø: *) Caùckhaùinieämvaøtính chaát
  3. *) Ñoïc tieápbaøi môùi *) Baøi taäp1,2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản