Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
1.678
lượt xem
258
download

Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tốc độ phản ứng là độ biến thiên. - A. nồng độ của 1 chất trong phản ứng trong 1 đơn vị thời gian. - B. Khối lượng của một trong các chất phản ứng trong 1 đơn vị thời gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  1. Luyeän taäp: TOÁC ÑOÄ PHAÛN ÖÙNG & CAÂN BAÈNG HOÙA HOÏC • Caâu 1 • Haõy choïn ñaùp aùn ñuùng • Toác ñoä phaûn öùng laø ñoä bieán thieân • A. noàng ñoä cuûa 1 trong caùc chaát phaûn öùng trong 1 ñôn vò thôøi gian. • B. khoái löôïng cuûa moät trong caùc chaát phaûn öùng trong 1 ñôn vò thôøi gian. • C. noàng ñoä cuûa 1 trong caùc chaát saûn phaåm trong 1 ñôn vò thôøi gian. • D. noàng ñoä cuûa 1 trong caùc chaát phaûn öùng hoaëc saûn phaåm trong 1 ñôn vò thôøi gian.
  2. Caâu 2 D.Khoâng ñuùng! C.Sai maát roài! • Cho PTHH vaø soá lieäu thöïc nghieäm sau • A+2B→3C B.10 ñieåm! Noàng ñoä A C t= o 1,1M 0M t= 20 phuùt 1,0M x = 0,015 • 1, Tính x? • 2, Toác ñoä trung bình cuûa phaûn öùng(mol / l.phuùt)tính theo chaát A laø: C. 0,0015 D. 0.03 A. 1,01 B. 0,0005 • 3, Neáu toác ñoä phaûn öùng tính theo chaát C coù cho keát A. Sai roài! quaû nhö treân khoâng? Vì sao?
  3. Caâu 3 • Haõy cho Söï thay ñoåi ñieàu kieän Söï thay ñoåi Vpu bieát söï thay ñoåi Taêng noàng ñoä chaát Vpu vôùi tham gia töøng Giaûm aùp suaát(rieâng tröôøng phaàn) cuûa chaát tham hôïp thay gia ñoåi ñieàu Giaûm t0 phaûn öùng kieän phaûn öùng sau Taêng dieän tích tieáp xuùc Cho theâm chaát xuùc taùc
  4. Caâu 4 Theá naøo laø phaûn öùng thuaän nghòch? • Caâu 5 • Haõy choïn ñaùp aùn ñuùng • Caân baèng hoùa hoïc laø traïng thaùi cuûa phaûn öùng thuaän nghòch khi • A. V pö thuaän » V pö nghòch • B. V pö thuaän « V pö nghòch • C. V pö thuaän = V pö nghòch • D. phaûn öùng döøng laïi
  5. Caâu 6 • Haõy choïn daùp aùn ñuùng • Phaûn öùng N2 + 3H2 2NH3 coù haèng soá caân baèng laø [ NH3 ] [ NH3 ] 2 A. B. [ N 2 ][ H 2 ] [ N 2 ][ H 2 ] 3 [ NH3 ] [H2 ] [ N2 ] 3 C. D [ N 2 ] [ H2] [ NH3 ] 1/ 2 2 3/ 2 D. A & C
  6. Caâu7 • Khi ñun noùng HI trong moät bình kín, xaûy ra phaûn öùng • 2HI(k) H2(k)+I2(k) • ÔÛ moät nhieät ñoä T, haèng soá caân baèng K cuûa phaûn öùng baèng 1/64. Tính xem coù bao nhieâu % HI bò phaân huûy ôû nhieät ñoä T? • Höôùng daãn• 2HI(k) H2(k)+I2(k) • B ñaàu 1 0 0 • Pu 2x x x • CB 1-2x x x x2 1 • =>60x2 +4x – 1=o = [1 − 2 x ] 64 2 • =>x1 < o (loaïi) • x2= 0,17 • Ñaùp soá % HI phaân huûy = 37%
  7. Caâu 8 • Theá naøo laø söï chuyeån dòch caân baèng hoùa hoïc? Caâu 9 Cho caân baèng CaCO3(r) CaO(r)+CO2(k) ∆H
  8. Caâu 10 • Trong coâng nghieäp, khí NH3 ñöôïc toång hôïp theo PTHH sau N2 + 3H2 2NH3 ∆H

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản