Lý thuyết thị trường hiệu quả

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
299
lượt xem
128
download

Lý thuyết thị trường hiệu quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường hiệu quả đuợc hiểu theo 3 khía cạnh: Phân phối hiệu quả, Hoạt động hiệu quả và Thông tin hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết thị trường hiệu quả

 1. LY Ù   U Y EÁ T  Ò   Ö Ô Ø N G   TH TH TR H I U  UAÛ EÄ Q (Theory  f ent Ef ci ) I. Lôøi môû ñaàu II. Lyù thuyeát thò tröôøng hieäu quaû: Thò Tröôøng hieäu quaû ñöôïc hieäu theo 3 khía caïnh: Phaân phoái hieäu quaû, hoaït ñoäng hieäu quaû vaø thoâng tin hieäu quaû. Phaân phoái: Caùc nguoàn taøi nguyeân khan hieám chæ ñöôïc phaân phoái cho nhöõng
 2. LY Ù   U Y EÁ T  Ò   Ö Ô Ø N G   I U   TH TH TR H EÄ Q UAÛ (Theory  f ent  t ) Ef ci )( t • Hoaït ñoäng: Caùc chi phí giao dòch trong thò tröôøng ñöôïc quyeát ñònh theo quy luaät caïnh tranh. Khi chi phí giao dòch baèng khoâng thì thò tröôøng ñöôïc coi laø hieäu quaû. Tuy nhieân treân thöïc teá, caùc thò tröôøng seõ khoâng toàn taïi neáu hoaït ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi vaän haønh thò tröôøng khoâng ñöôïc buø ñaép
 3. LY Ù   U Y EÁ T  Ò   Ö Ô Ø N G   I U   TH TH TR H EÄ Q UAÛ (Theory  f ent  t ) Ef ci )( t • Thoâng tin: Giaù CK hieän haønh phaûn aùnh ñaày ñuû vaø kòp thôøi taát caû caùc thoâng tin coù aûnh höôûng ñeán thò tröôøng • Keát luaän: Thò tröôøng hieäu quaû laø thò tröôøng trong ñoù giaù CK ñaõ phaûn aùnh ñaày ñuû vaø kòp thôøi taát caû caùc thoâng tin hieän haønh treân thò tröôøng • Bieán ñoäng giaù laø phaûn aùnh cuûa giaù ñoái vôùi caùc thoâng tin môùi, maø caùc thoâng tin naøy khoâng döï ñoaùn ñöôïc. Töùc laø giaù CK bieán
 4. III. Lyù thuyeát veà söï bieán ñoäng ngaãu nhieân (Random Walk) Caùc hình thaùi cuûa Thò tröôøng hieäu quaû: Söï phaân chia thaønh caùc hình thaùi cuûa thò tröôøng höõu hieäu laø döïa treân möùc ñoä khaùc nhau cuûa hình thöùc nhöõng thoâng tin coù theå nhaän ñöôïc. Bao goàm: 1. Hình thaùi yeáu (Weak Form) 2. Hình thaùi trung bình (Semi strong form)
 5. V. Moät soá vaän duïng cuûa lyù thuyeát thò tröôøng hieäu quaû • Phaân tích kyõ thuaät • Phaân tích cô baûn • Quaûn lyù danh muïc ñaàu tö moät caùch thuï ñoäng hay chuû ñoäng?
 6. V. Moät soá vaän duïng cuûa lyù thuyeát thò tröôøng hieäu • quaû (tt) Hoïc thuyeát veà thò tröôøng höõu hieäu cho raèng vieäc quaûn lyù danh muïc ñaàu tö chuû ñoäng chæ laø söï laõng phí veà maët thôøi gian vaø tieàn baïc • Hoïc thuyeát veà thò tröôøng höõu hieäu tuyeân boá raèng giaù caû cuûa coå phieáu luoân chính xaùc vôùi nhöõng thoâng tin coù theå kieám ñöôïc. Vì vaäy, moïi coá gaéng trong vieäc mua vaø baùn chöùng khoaùn thöôøng xuyeân chæ laøm taêng chi phí cho caùc nhaø moâi giôùi CK maø khoâng laøm taêng giaù trò cuûa CK ñoù. • Moät trong nhöõng chieán löôïc phoå
 7. V. Moät soá vaän duïng cuûa lyù thuyeát thò tröôøng hieäu quaû (tt) • Vai troø cuûa quaûn lyù danh muïc ñaàu tö: • Vai troø cuûa quaûn lyù DMÑT vaãn quan troïng trong moät thò tröôøng höõu hieäu. Vò trí toái öu cuûa moãi nhaø ñaàu tö thì khaùc nhau phuï thuoäc vaøo tuoåi taùc, möùc thueá, taâm lyù ñoái vôùi ruûi ro… • Giaù thò tröôøng hay laø giaù ghi soå? • Trong moät soá tröôøng hôïp, nhieàu ngöôøi tin töôûng raèng khaùi nieäm veà
 8. VI. Lieäu thò tröôøng coù laø hieäu quaû • Ñeå traû lôøi cho vaán ñeà nay, chuùng ta haõy xem xeùt moät soá tröôøng hôïp nhö sau: • Aûnh höôûng theo ngaøy nghæ: • Qua thoáng keâ, ngöôøi ta nhaän thaáy raèng giaù coå phieáu coù khuynh höôùng giaûm vaøo ngaøy cuoái tuaàn vaø vaøo phieân giao dòch thöù hai ñaàu tuaàn. Chính vì hieän töôïng naøy gaén lieàn vôùi giaù môû cöûa ngaøy thöù 2 neân teân goïi ñöôïc ñaët laø aûnh höôûng cuûa ngaøy nghæ. • Chieán löôïc kinh doanh ñöôïc kieán nghò laø naém giöõ coå phieáu töø
 9. Lieäu thò tröôøng coù laø hieäu quaû (tt) • Aûnh höôûng cuûa thaùng gieâng: • Ngöôøi ta nhaän thaáy raèng thu nhaäp cuûa coå phieáu trong thaùng gieâng thì cao hôn caùc thaùng khaùc trong naêm. • Taïi thôøi ñieåm ñaàu naêm môùi, söùc eùp cho nhu caàu cuûa vieäc mua vaøo coå phieáu ñaõ taïo ra hieän töôïng goïi laø aûnh höôûng cuûa thaùng gieâng.
 10. Lieäu thò tröôøng coù laø hieäu quaû (tt) • Aûnh höôûng cuûa caùc coâng ty nhoû: • Caùc nghieân cöùu cho thaáy caùc coâng ty nhoû thöôøng coù thu nhaäp lôùn hôn caùc coâng ty lôùn. • Caùc coâng ty nhoû ít ñöôïc caùc nhaø phaân tích chuyeân nghieäp chuù yù. Chính ñieàu naøy laøm cho thò tröôøng coù theå thu ñöôïc lôïi nhuaän khi khaùm phaù vaø khai thaùc nhöõng tin töùc coù lôïi
 11. Lieäu thò tröôøng coù laø hieäu quaû (tt) • Phaûn öùng cuûa giaù chöùng khoaùn ñoái vôùi vieäc thoâng baùo phaân taùch coå phieáu. • Vieäc phaân taùch coå phieáu chính laø keát quaû cuûa chieàu höôùng taêng leân cuûa giaù coå phieáu trong caùc thaùng tröôùc ñoù. Nhö vaäy, coù theå coù theå coi laø thò tröôøng höõu hieäu vì thò tröôøng phaûn öùng nhanh vaø chính xaùc
 12. Lieäu thò tröôøng coù laø hieäu quaû (tt) • Keát quaû cuûa caù nhaø ñaàu tö rieâng leû: • Moät soá nhaø ñaàu tö rieâng leû thu ñöôïc lôïi nhuaän sieâu ngaïch qua thôøi gian khaùc nhau. Möùc phaân loaïi töø caáp moät ñeán caáp 5. • Nhöõng coå phieáu ñöôïc phaân vaøo loaïi 1 laø nhöõng coå phieáu coù khaû naêng ñem laïi lôïi nhuaän treân möùc trung bình. • Loaïi coå phieáu ñöôïc xeáp loaïi ñem
 13. K eátl  uaän • Moät thò tröôøng ñöôïc coi laø höõu hieäu seõ bieåu hieän thoâng qua caùc ñaëc tröng sau: • Giaù chöùng khoaùn thay ñoåi kòp thôøi vaø chính xaùc ñoái vôùi nhöõng thoâng tin môùi. • Söï thay ñoåi cuûa thu nhaäp kyø voïng ñöôïc quyeát ñònh bôûi söï thay ñoåi cuûa laõi suaát do thôøi gian ñem laïi vaø phuï phí ruûi ro. Moïi söï thay ñoåi cuûa giaù chöùng
 14. K eát  u aän   l (tt) • Nhöõng nguyeân taéc hoaëc kinh nghieäm ñeàu laø ngaãu nhieân khoâng döï ñoaùn ñöôïc. • Nhöõng nguyeân taéc hoaëc kinh nghieäm naøy ñeàu khoâng theå aùp duïng ñeå thu ñöôïc lôïi nhuaän sieâu ngaïch. • Caùc nhaø ñaàu tö chuyeân nghieäp khoâng theå thu ñöôïc lôïi nhuaän sieâu nghaïch caû treân hai phöông

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản