intTypePromotion=3

Lý thuyết và bài tập cơ bản Tiếng Anh THCS - Chuyên đề 1:Verb tenses

Chia sẻ: Nguyễn Văn Thiệu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:112

0
124
lượt xem
27
download

Lý thuyết và bài tập cơ bản Tiếng Anh THCS - Chuyên đề 1:Verb tenses

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý thuyết và bài tập cơ bản Tiếng Anh THCS - Chuyên đề 1:Verb tenses bài tập thực hành viết câu, đoạn văn và các bài tập trắc nghiệm các thì trong tiếng Anh. Đáp án các bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập cơ bản Tiếng Anh THCS - Chuyên đề 1:Verb tenses

 1. An My secondary school CHUYÊN ĐỀ 1:VERB TENSES  I/. THE  PRESENT TENSE : I/. THE  SIMPLE PRESENT TENSE : THÌ HIEÄN  II.   THE   PRESENT   PROGRESSIVE   TENSE: THÌ  TAÏI ÑÔN: HIEÄN TAÏI TIEÁP DIEÃN: (+)    I / You / We / They /Ns+ V0 (+) S  +  am / is / are + V­ing       She /  He  /   It /N + V ( ­ s / ­ e s) (­) S  +  am / is / are + not + V­ing * Ñoäng töø taän cuøng coù : S  , SH  , CH  , X   (?)Am / Is / Are + S  +   V­ing  ?  , O , Z thì ta theâm –es,taän cuøng coù phuï  aâm vaø –y ñoåi –y  thaønh –I + ­es (­)     S + don’t / doesn’t + V0 (?)Do / Does + S +  V0…..? * Ñoäng töø “ To be”: I + am....   You   /  * Caùchduøng: We / They/Ns + are   .....   She / He / It/N +  - Thì hieän taïi tieáp dieán dieãn taû haønh * Caùch duøng: Dieãn taû moät ñoängñangxaûyra taïi thôøi ñieåmnoùi. haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp Ví duï: Pleasedon’t makeso muchnoise.I am  laïi/thoùi Ví duï: quenTheyôû hieän go to taïi church every  working - Noùi veà söï thaät hieån nhieân:Ví -Haønh ñoäng ñang xaûy ra xung quanh thôøi duï: The Earth moves round the sun ñieåmnoùi *Töø   nhaän   bieát: -always,   usually,   Ví duï: Mary wantsto work in France,so sheis  occasionally,   regularly,often,   Always   ,   learning French Sometimes (Thænh thoaûng), Never ( Khoâng   * Chuù yù caùch theâm–ing vaøo ñoäng bao giôø),  Seldom, rarely (Ít khi),  …every  :   töø: every   day,   every   year…­   once…,   twice…,   3   - Ñoängtöø taäncuønglaø –e, ta boû–e, theâm times… Every …..( Moãi……),  – ing ( write – writing ) Cách phát âm “­s / ­es” sau động từ  chia  ở  - Ñoängtöø taäncuønglaø –ie, ta thaybằng –y  ngôi thứ  ba số  ít trong thì HTĐ hoặc danh  , theâm– ing (tie: Dung is tying a cat to the từ số nhiều bed) a.   Phát âm là /s/ khi từ tận cùng bằng các  - Ñoängtöø moätaâmtieáttaäncuønglaø moät phuï aâm, tröôùc coù moät nguyeân aâm ta phụ âm vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ / gaápñoâi phuï aâmroài theâm– ing. ( swim –  Develops   /dɪˈveləpS/:   Meets   /miːtS/Books  swimming ) /bʊkS/:  Laughs /læfS/: Months /mʌnθS/ - Ñoängtöø 2 aâmtieátcoù daáunhaánôû vaàn b.  Phát âm là /z/ khi từ  tận cùng bằng các  hai, taän cuøng baèng moät phuï aâm, tröôùc laø moät nguyeânaâm, ta gaáp ñoâi phuï aâm phụ  âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/,  roài theâm–ing ( begin – beginning /n/, /ŋ, /l/, /r/ và các nguyên âm * Töø nhaän bieát:  Now, right now, at the  Pubs   /pʌbZ/:   Birds   /bɜːrdZ/:   Buildings   / ˈbɪldɪŋZ/:  moment, at present,today­ Sau  caâu mệnh  Lives /lɪvZ/: Breathes /briːðZ/:Rooms/ruːmZ/:  lệnh : Keep silent! The baby is sleeping/Sau  Means /miːnZ/: Things /θɪŋZ/: Fills /fɪlZ/:  câu: where is/are+ S ? Cars   /kɑːrZ/:Dies   /daɪZ/:   Windows   / Thêi hiÖn t¹i TD ®i víi always khi ta ˈwɪndoʊZ/:  muèn phµn nµn vÒ mét hµnh ®éng lÆp c. Phát âm là /ɪz/ khi từ tận cùng bằng các  ®i lÆp l¹i. Eg : He's always losing his keys. (Anh phụ âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ ta cø lu«n ®¸nh mÊt ch×a khãa) Kisses   /’kɪsIZ/:  * Notes : Mét sè ®éng tõ kh«ng thêng Compiled       by NguyenVan  Thieu   1
 2. An My secondary school Dances   /’dænsIZ/:Boxes   /’bɑːksIZ/:  dïng ë d¹ng tiÕp diÔn : be, understand, Roses   /’roʊzIZ/   Dishes   /’dɪʃIZ/:   think (cho r»ng), know, hear, love, like , Rouges /’ruːʒIZ/Watches /’wɑːtʃIZ/:Changes / stop , feel, smell, taste, sound .... ’tʃeɪndʒIZ/ EXERCISES 1 Complete the following senrences, using the simple present tense 1. ………………Thuy ( usually/ go ) ……..…… .. ………to church every Sundays.? 2.Mrs Dung ( often /not watch )………………………………………TV in the evening. 3. What ……….you  ( do )…………..  …………every morning? We (often/talk)…………………………………………..about our work  4.My sister (always / get )………… ……………….…up at 7 o’clock in the morning.She (do) ………………………….morning exercises and(brush)……………………………her teeth 5. After classes Huong (often/ not listen )………………………………   ……… to music,She( help) …………………….her parents(look after)………………..……………….younger sister 6. Ha( not play/usually ) …………..……………….…..volleyball every afternon.She(tidy/often) ……… …………………..her living room 7. Nam (often /be ) ……………………………….…..late for school. 8. Lan and I ( be/usually) ……………………………..……..in class 9A EXERCISES 2 Complete the following senrences, using the present progressive tense 1. Tam ( sleep) ………………………………..…, but we ( play )………………….………... video gamesat present. 2. What………………………….. you ( do ) ………………..….now? I (lie)……………………..on a sofato watchTV 3. We ( not study )…………………………….. at the moment, we ( watch ) ……………………………………….…..TV. 4. ……………………….You ( cook )…………………………... some dishes when your mother (be)..............atwork? – Yes, I am 5. Hurry up. Miss Hue ( wait )………………..………… outside,she(talk)...............................with Miss Hongaboutour study 6,Where is Dung?' '­She(be)...............in the living­room..She (play)…………………..  games online EXERCISES 3 Complete the  senrences, using the presents simple/ progressive tense 1. Where ......................you (live)........................?  I (live)......................in HaNam province 2. What .....................Tuan (do) ......................now?     He (water) ......................flowers in the garden.He(take)....................care of them regularly 3. What ......................Miss Hue  (do) ......................?     She (be) ......................a teacher.She(teach)......................................usLiterature  at present 4. Where ...................... you (be), Nam? Lan and I(be)..........................in the living­room.We  (wacth)............................a moving film  5. At the moment, my sisters and my brother (play).....................................volleyball, They(play)...........................................sport every afternoon 6. it is 9.00 p.m; my family (watch)......................TV.We(watch)......................film on TV after  dinner every night 7. In the summer, I usually (go)..................to the park with my friends, and in the spring, we  (have) ...................Tet Holiday; I (be)........................happy because I always (visit) .................my  grandparents,relatives and close friends 8.....................your father (go/often).......................to work by bus?  Compiled       by NguyenVan  Thieu   2
 3. An My secondary school Yes,but sometimes he (ride)............................motorbike 9. How.......................your sister (go/often).........................to school?By bike,but  she(walk).............   ........to school with her classmates at this moment 10. What time ………….Thuy and Thanh(get up/usually)......................................? 11. What........................they (do)...................._in the winter? They(often/not do).......................................anything 12. Today, we (have).........................English class.We(learn).....................it at school twice a week 13. Huyen( like)……………… learning English now because it(be)..........       .her favourite subject.  14. Now, my brother (enjoy)...........           ............._eating bananas. 15. Look! That  man (wave).......           .................you. 16. Keep silent ! I (study )..........................................my English lessons. 17. ........................ you (play)........................badminton       right now? 18. Everyday, my father (get up)...........................at 5.00 a.m, but today(be)…………….Sunday ,he  (sleep) ............................ 19. Every morning , I (watch)....................TV at 10.00, but today I (Listen ) ......................... to music  20. Everyday , I (go) ........................to school by bike but I (travel) ……………. to school by  motorbike at the moment 21. Every morning, my father (have) ...............a cup of coffe but today he (drink).......................milk. 22. At this  timet, I(read)...........................a book and my brother (watch) ..............................TV. 23. Hung and his friends (play)........................_badminton after school,but  they(clean).........................and (decorate)..............................their classroom at present II. THE FUTURE TENSE: Simple future NEAR FUTURE S +will / shall + V0 1. Form S +won't / shan't+  V0 a. Kh¼ng ®Þnh S + be going to Will /shall  + S  +  V0……? +V * Caùch duøng: Thì töông lai ñôn dieãn taû haønh b. Phñ ®Þnh S + be + not + ñoäng xaûy ra trong töông ®îc dïng víi tÊt c¶ going to + V Will lai c. Nghi vÊn Be + S + going to + c¸c ng«i. Shall thêng dïng víi ng«i I , we. V? - Are you going to work in France next Eg : - I'll do it tomorow. (I'll = I will) ( T«i sÏ lµm month ? - Yes, I am / No, I'm viÖc nµy vµo ngµy mai) not. - He'll come here soon. (Ch¼ng mÊy chèc nã sÏ 2. The use tíi ®©y) - Our exam will be in two weeks. (Kú thi a. DiÔn t¶ hµnh ®éng t¬ng lai ®· lªn cña chóng t«i sÏ diÔn ra trong 2 tuÇn n÷a) kÕ ho¹ch tõ tríc. - They won't help you. Eg : - He's going to get married next - Will you buy it ? month.(Anh Êy sÏ cíi vî vµo th¸ng sau) - Yes, I will/ No, I won't. b.DiÔn t¶ hµnh ®éng s¾p x¶y ra * Will cßn ®îc sö dông trong lêi yªu cÇu, lêi mêi trong t¬ng lai gÇn Eg : - Will you please get it for me ? (Yªu cÇu) .Eg : Look at those clouds ! It's going - Yes, certainly/ OK / of course. to rain. (Nh×n nh÷ng ®¸m m©y k×a ! - Will you come to my party ? (Lêi mêi) Trêi s¾p ma ®Êy * Will ®îc sö dông khi ®a ra lêi høa * So s¸nh Will vµ Be going to Eg : - I will pay you tomorrow. ( T«i sÏ tr¶ cËu vµo - Be going to chØ hµnh ®éng t¬ng lai Compiled       by NguyenVan  Thieu   3
 4. An My secondary school ngµy mai) cã dù ®Þnh. * Shall ®îc sö dông trong lêi gîi ý Eg : - I'm going to England for my Eg : - Shall we go to the zoo this afternoon ? holiday next week. ( ChiÒu nay chóng ta ®i vên thó chø ?) - Will chØ hµnh ®éng t¬ng lai bÊt chît, * Shall ®îc dïng trong lêi ®Ò nghÞ gióp ®ì kh«ng ®îc dù tÝnh tõ tríc. Eg : - Shall I do it for you ? ( §Ó t«i gióp cËu nhÐ) Eg : - Our teacher is ill. (ThÇy gi¸o bÞ * Töø nhaän bieát: Tomorrow, next….., in + èm ®Êy) naêm trong töông lai, some day, sooner or - Is he ? I'll visit him this afternoon later,duøng trong meänh ñeà, ôû caâu ñieàu (ThÕ µ ? ChiÒu nay tí sÏ th¨m thÇy. ) kieän loaïi I, ñöùng sau moät soá ñoäng töø:think,hope,believe,expect,promise,......... ................. EXERCISES 1 Complete the following senrences, using the correct  tense of the verbs 1/ ­ Hai has just been taken to hospital with a broken leg. ­ I'm sorry to hear that. I (visit) ……………………him. 2/ Look at those clouds. It (rain)……………………….. 3/ What are you going to do with that dress ?    ­ I (embroider) ……………….…………..it. 4/ I've hired a typerwriter and I (learn)  …………………….……………to type. 5/ Listen to this ! I think this news (surprise)………………….…….. you. 6/ Thu, when ……….you (get)……………………… married, this year or next year ? 7/ ­ What……… you (do)………….. next week ?   ­ I (visit)…………………….. my grandparents. 8. Goodbye ! We ( see ) ………………you tomorrow. 9.. The weather ( start )………………………… a little colder tomorrow. 10. Stay home. Lan ( call ) ……………..………….….you tonight. 11. ………You ( be ) …………………..free tomorrow? 12. Hurry up or you (be)……. ……….late for class. 13. We (send)……… the money as soon as the goods are delivered. 14, He thinks that it (rain)………………….tonight 15, When John……………..(arrive)here tomorrow, I …………..(call)you EXERCISES 2:Complete the following senrences 1.I completely forget about (do)................ the housework. Give me a moment,I..........(.do) it now. 2.Tonight,I(stay).................................. home. I've rented a video 3.Ifeeldreadful.I(be)...................................sick 4.If you have any problem,  don'tworry.I(help)...........................................you 5.Where   are   you   going?//I(see)...............................................friends 6.That   mobilephone   is   ringing     .   //   I(answer).......................................it 7.Look at those clouds.It(rain)..............................................................now 8.What   do   you   want   to   drink?Tea   or   coffee?  I(have).......................some   tea,please 9.Thanks for your offer .ButIamOK.Shane(.help)................................me(do).............................tomorrrow 10, My parents …………...(be) very angry when they  know  this school report Compiled       by NguyenVan  Thieu   4
 5. An My secondary school  EXERCISES4:Complete the following senrences 1.A:“There's someone(knock)...........................................the front door.”      B: “I (come).................................................and(open).....................................it 2. Toan thinks the Chung (win)............................................. the next election. 3.A:“I’m   going(move)....................................into   a   house   tomorrow.”      B: “Oh!We (come)............................ and( help) .....................................you.” 4. If she passes the exam, not only she but also her parents (be) ......................very happy. 5. we (prepear)..................................everything for the final exams, We promise.. III. THE PAST TENSE: THÌ QUAÙ KHÖÙ  THE   SIMPLE   PAST   TENSE: THÌ   QUAÙ  THE   PAST PROGRESSIVE TENSE: THÌ  KHÖÙ ÑÔN QUAÙ KHÖÙ TIEÁP DIEÃN I / he / she / it + was (+) S  + was / were  +  V­ ing (?)S  +  V­ ed / ­2 You / we / they + were (­)     S  + was / were  + not + V­ ing (­)  S  +  didn’t + V0 S + was / were + not  (?)     Was / Were + S  + V­ ing     ….? (?) Did + S  +  V0  Was / Were + S  * Caùchduøng: …..? ……….? - Dieãntaûhaønhñoängxaûyra taïi moätthôøi * Caùch duøng:- Thì quaù khöù ñôn dieãn taû ñieåmxaùcñònhtrongquaùkhöù haønhñoängxaûyra trongquaùkhöù Ví duï: They were working at seven o’clock  - Dieãntaûthoùi quentrongquaùkhöù last night * Töø nhaän bieát: Yesterday, ago, last…….,    - Dieãn taû haønh ñoäng ñang xaûy ra trong in + naêm ôû quaù khöù quaùkhöùthì coù moäthaønhñoängkhaùcxen * Chuù yù: Caùch theâm –ed- Ñoäng töø taän vaøo S  + was / were  +  V­ ing   when  S  +  V­  cuønglaø –e, ta boû–e roài theâm–ed Ví ed / ­2 duï: arrive - arrived-Ñoängtöø taäncuønglaø – Ví duï: I was sleeping whenthe phonerang S  y, tröôùc noù laø moät phuï aâm thì ta ñoåi –y + V­ ed / ­2    while  S  + was / were  +  V­ ing     Ví thaønh–i roài theâmed duï The phonerang while I was sleeping Ví duï: try – tried- Ñoäng töø taän cuøng laø moät phuï aâm, tröôùc noù laø moät nguyeân Töø nhaän bieát: aâm, ta gaáp ñoâi phuï aâm roài theâm–ed Ví  at   o.'clock /  at this time duï: fit – fitted Between ........and...                                              *C¸ch ®äc ®u«i ed : + thôøi gian ôû quaù khöù - ed ®îc ®äc lµ /id/ khi ®øng sau t vµ d : From...........to....                  + thôøi gian quaù  Eg : wanted needed khöù - ed ®îc ®äc lµ / t / khi ®øng sau k, p, sh, ch, All ss, x Eg : - stopped, washed, watched, missed, fixed, cooked ... - ed ®îc ®äc lµ / d / sau c¸c trêng hîp cßn l¹i EXERCISES 1:Complete the following senrences, using the suitable  tense 1. We ( start )……… ……………………….…… school when I was six. 2. …………………………………you ( meet ) ………….his parents yesterday? 3. The school ( be )…………………………………….……… in bad conditions three years ago. 4. ……………………………….your  aunt ( call ) ………………………….…..me yesterday? 5. He ( not visit ) ……………………………..….Da Lat last summer. Compiled       by NguyenVan  Thieu   5
 6. An My secondary school 6/ Minh (be) …………………….very tired when I (see) …………………………him yesterday. 7/ My father( usually /work)……………….. 8 hours a day, but yesterday he (start) ................. (work).........................at 9.00 a.m and (finish)…………………………….. at 9.00 p.m 8/ It usually (rain) ……….….a lot in summer but it (rain) …..………..a little last summer. 9/ ­When ……….......…..John (leave) …….............…here for  Da Lat ?  ­He (leave) ………............…..5 days ago.He (fly)……………………………there 10/ What …………………….….you (do) …………………………..last Sunday ? ­  I (have)………………………an interesting  holiday in New York. 11.Kim Loan  said that she (arrive)………......................class on time yesterday 12. My brother (join)………………the army when he (be)………….….young EXERCISES 2A:Complete the following senrences, using the past progressive tense or past simple 1. What …………………you ( do ) ……,,,….at six o’clock yesterday? 2. Nam ( take )………,,,,,,… a shower at eight o’clock last night. 3. I ( do )……………. my homework at seven o’clock yesterday. 4. While they ( eat )………………, the phone (ring)..................last night 5. It ( rain ) ……………..when the plane (arrive)............... in Ha Noi. 6. I (see)……. a car accident while I (wait)………..for you at this corner yesterday 7. The baby (fall)…………. down when he …………….…( run) towards his mother 8. ……….You(wait)…….. a minute while I (look) ………………………..through the test ? EXERCISES 2B Complete the  senrences, using the past progressive tense or past simple 1/ When I (arrive)………………. at his house, he still (sleep) ……………. 2/ The light (go) …………………out while we (have) ……………dinner. 3/ The last time I (see)…………………… him, he (wear) …………..a grey suit. 4/ Just as I (leave)………….. , a student (stop)…………… me in the hall 5/ Nam (play)………………. football when he (break)………….. his leg. 6/ We (drink)…………. a lot of beer at the party the day before yesterday. 7/ They (build)……………… a new bridge when I was there 2 months ago. 8/ He (sit) ………………………in a cafe when I saw him. 9/ My company (make) …………..a lot of profits 5 years ago. 10/ What …………you (do) ……………….when I phoned you on Monday ? 11/ While the two thieves (argue)………………..…, someone (steal) ………………..their car. 12/ When he was a boy at school, Edison (ask) ……………a lot of questions. The teacher (think) ………………….he   was   stupid   and   she   (send)   ……………him   home.   Edison's   mother   (teach)  ……………..her son at home and he (begin) …………….to carry out a lot of experiments. 13/ ­ ………………You (visit) ……………..the zoo yesterday ? ­ Yes, I did. When I (go)…………………. there, I (see) …………our teacher. 14/  Who (invent) ………………..the radio ? IV. THE PRESENT PERFECT TENSE: THÌ HIEÄN TAÏI HOAØN THAØNH Caâu xaùc ñònh      S  +  have / has + V­ ed / ­3 Caâu phuû ñònh      S  +  have / has + not + V­ ed / ­3 Caâu nghi vaán      Have / Has + S  +  V­ ed / ­3    ….? * Caùchduøng:Thì hieäntaïi hoaønthaønhdieãntaû: - Haønhñoängvöøamôùi xaûyra trongquaùkhöù Ví duï: I have just finished my homework - Haønhñoänghaysöï kieäntaïi moätthôøi ñieåmkhoângchaécchaéntrongquaùkhöù Compiled       by NguyenVan  Thieu   6
 7. An My secondary school Ví duï: I have already seen thatfilm - Haønhñoängxaûyra trongquaùkhöùnhöngcoønlieânquanñeánhieäntaïi Ví duï: Shehas studied Frenchfor threeyears Thêi hiÖn t¹i hoµn thµnh dïng víi This is the first, second, third ...... time ( §©y lµ lÇn ®Çu tiªn, lÇn thø hai ......) * Töø nhaän bieát: Just, already, yet, ever, so far, recently, lately, before, up to now, since, for Since +a pointof time(moätñieåmthôøi gian)(Since2011/January,…… ) For +a periodof time( moätkhoaûngthôøi gian) ( For 5 years) EXERCISES 1Complete the following senrences, using the present perfect tense 1. We ( not come )…………………. to your house for two years. 2. She ( live )………………. here since last year. 3. He ( see ) ……………………you since yesterday? 4. Nam ( collect ) ………………..stamps since 1999. 5. ………………..You ( finish ) ………..your composition yet? – Yes, I have. EXERCISES 2Complete the following senrences, using the present perfect tense 1/ My wife and I (be) ……………………….there several times in the past. 2/ We (study) …………………almost every lesson in this book so far. 3/ He (visit)…………………….…. his friends recently. 4/ ­ ……………………….you (see)………………… Nga  today ? ­ No, I (not see) ……………………………… her yet. 5/ She (do) ……………………her homework already. 6/ They (never/go)…………… to the cinema in their life. 7/ Tom, I (not see) ………………….you for ages ! Where have you been ? 8/ He is the most kind­hearted man I (ever /meet)………………….. 9/ There (be) …………….3 accidents on this street in the past 3 days. 10/ Is this the first time you (visit) …………….our beautiful country ? 11/ Scientists (find)……………. cures for many illnesses in the last 50 years.  12/ My uncle's health (improve) ……………..since he (leave) …………….India. 13/ I (buy)…………….……… a new shirt last week but I (not wear)…………………. it yet. 14/ I (not see )………………… Lan since we (leave) ……………school. 15/  We (just /move)……………………………. to a new house, but we (be) ………………. …..dissatisfied  with it. EXERCISES 3 ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN ( VÀ NGƯỢC LẠI ) . 1. This is the first time I have seen him (đây là lần đầu tôi thấy anh ta ) =>I have never seen him before. ( tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây ). The first time + S + have/ has + PII  /V­ ed    S + have/ has    + Never  + PII  /V­ ed +  before  2. I started / began studying English 3 years ago => I have studied English for 3 years. S + started / began + to­ V/ V­ing     + a) in + time b) last  + mốc thời gian c)when + S + V­ed d) khoảng thời gian+ ago Compiled       by NguyenVan  Thieu   7
 8. An My secondary school => S + have/ has + PII  /V­ ed                a) since + time                                                                  b) since + last  + m ốc th ời gian                                                                   c) since + S + V ­ed                                                                  d)  for + kho ảng th ời gian 3. I last saw him when I was a student.( lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là khi tôi là SV )  => I haven't seen him since I was a student.( tôi đã không thấy anh ta từ khi tôi là SV )  Last : lần cuối    Since : từ khi   4. The last time she went out with him was two years ago. => She hasn't gone out with him for two years S + HTHT (phủ định) + since / for + …..    ­ S + last + QKĐ (khẳng định) …+ when + mệnh đề    ­ The last time + S + QKĐ (khẳng định) + was + thời gian Ex: I haven’t heard him since August.       – The last time I heard him was in August.       I haven’t seen him since I left school.       – I last saw him when I left school.  5. It's ten years since I last met him.(đã 10 năm từ khi tôi gặp anh ta lần cuối ) => I haven't met him for ten years . ( tôi đã không gặp anh ta 10 năm rồi ) S + HTHT (phủ định) + for + thời gian        It’s + thời gian ….+ since …+ last + QKĐ (khẳng định) Ex: I haven’t seen my father for one month.        – It is one month since I last saw my father.       Tom hasn’t had his hair cut for over three months.       – It is three months since Tom last had his hair cut.  6. When did you buy it ? ( bạn đã mua nó khi nào ? => How long have you bought ? ( bạn đã mua nó được bao lâu ? ) Mẫu này có dạng : when : thì dùng quá khứ đơn => How long : thì dùng hiện tại hoàn thành EXERCISES 1: Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first. 1) This is the first time he went abroad. => He hasn’t…………………………………………………………. 2) She started driving 1 month ago. => She has………………………………………………………….. 3) We began eating when it started to rain. => We have………………………………………………………. 4) I last had my hair cut when I left her. => I haven’t…………………………………………………………………… 5) The last time she kissed me was 5 months ago. => She hasn’t………………………………………………………. 6) It is a long time since we last met. => We haven’t…………………………………………………… 7) When did you have it ? => How long ………………………………………………..? 8) This is the first time I had such a delicious meal . => I haven’t………………………………………….. Compiled       by NguyenVan  Thieu   8
 9. An My secondary school 9) I haven’t seen him for 8 days. => The last …………………………………………………………. 10) I haven’t taken a bath since Monday. => It is …. ………………………………………………………………… EXERCISES II. Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first. 1. Samuel started keeping a diary in 1997. Samuel has………………………………………………………………………………… 2. We started learning English five years ago. We have….………………………………………………………………………………… 3. I began living  in Ho Chi Minh city when I was 8. I have……………………………………………………………………………… 4. She has taught the children in this remote village for five months. She started…………………………………………………………………………………… 5. He hasn’t written to me since April. The last time……………………………………………………………… 6. She hasn’t had a swim for five years. She last …………………………………………………………………………………… 7. They last talked to each other two months ago They haven’t…………………………………………………………………………… 8. The last time she saw her elder  sister was in 1999 She hasn’t…..…………………………………………………………………………… 9. She hasn’t written to me for years. It’s years……..…………………………………………………………………………… 10. Robert and Catherine have been married for ten  years. It’s ten years……………………………………………………………… 11. It’s two weeks since they cleaned their room. They……………..……………………………………………………………………… 12. It’s over six months since John had his hair cut. John………………………………………………………………………………………… 13. How long is it since you rode a bicycle? When…………………………………………………………………………………? 14. How long is it since he wrote to me? When………………………………………………………………………………? 15. When did he last talk to you? How long…………………………………………………………………? 16. When did you last telephone him? How long……………………………………………………………………………? 17. We have never eaten this kind of food before. It’s the………………………………………………………………………………………. 18. This is the first time I have seen this film. I have never………………………………………………………………………… 19. John began playing the piano ten years ago.    John has………………………………………………………………………….. 20. He has given up smoking for 2 months. He started………………………………………………………………………. V. THE PAST PERFECT TENSE: THÌ QUAÙ KHÖÙ HOAØN THAØNH Compiled       by NguyenVan  Thieu   9
 10. An My secondary school Caâu xaùc ñònh      S  +  had + V­ ed / ­3 Caâu phuû ñònh      S  +  had + not + V­ ed / ­3 Caâu nghi vaán      Had + S  +  V­ ed / ­3    ….? * Caùch duøng:Thì quaù khöù hoaøn thaønh dieãn taû moät haønh ñoäng hay söï kieän xaûy ra tröôùcmoätthôøi ñieåmhaymoätsöï kieänkhaùctrongquaùkhöù. * Thêi qu¸ khø hoµn thµnh diÔn t¶ hµnh ®éng x¶y ra tríc mét hµnh ®éng qu¸ khø hoÆc mét thêi ®iÓm qu¸ khø kh¸c . Thêng ®i víi after, before, when, by the time (cho tíi khi), as soon as ( ngay sau khi) Eg : - After he had done his homework, he went to the cinema. ( Sau khi nã lµm xong bµi tËp, nã ®i xem phim.) = Before he went to the cinema, he had done his homework. - When I got there, they had gone home. (Khi mµ t«i tíi ®ã, hä ®· vÒ nhµ råi.) - When he had sung his song, he sat down. (Khi anh ta h¸t xong, anh ta ngåi xuèng) - By the time we got to the station, the train had already left. ( Cho tíi khi chóng t«i tíi ga, tµu ®· ch¹y råi) Ví duï: We had finished plantingtreesbeforelunchtimeyesterday WhenI arrived at theparty,Lucy had already gone home EXERCISES 1 Complete the following senrences, using the past perfect tense 1. We stopped for a rest after we ( walk )…………………………..….. for two hours. 2. I ( finish ) ……………………………..my homework before I went to school. 3. We received her letter after she ( move )…………………….……. to a new house. 4. I ( see ) ………………………….him eating in the restaurant before going home yesterday. 5. We missed the beginning of the play, because it ( already/ start )………………..…………….  when we arrived. EXERCISES 2Complete the following senrences, using the past perfect or past simple tense  1. Almosteverybody(leave)…………………………….……. by thetimewe (arrive) ………………..………………….. 2. He (wonder)……………………………….……. whetherhe(leave)………………….. ……………. his walletat home. 3. The secretary(not leave)…………………………. until she(finish) …………………………………. herwork. The couple(scarcely/enter)…………….……………. thehousewhenthey(begin)…………………………….…. to argue. 4. The teacher(ask)………………………. theboy why he(notdo)……………………………. ……. his homework. 5. She(already/post)………………. ……. theletterwhenshe(realize)…… …………….……. she (send)…… ………………. …. it to thewrongaddress. 6. Hardly thecar (go)…………………………….. a mile whenit (have)……………………..……. a flat tyre. 7. The weather(be)…………………………………….. far worsethanwe (expect) ………………………………. 8. They (bemarried)……………………………………..……….…. for five yearswhentheyfinally (have)…………………. a child. 9. No soonerthey(sell)………………………….…. their car thanthey(regret)……………………. havingdoneso. 10. Whenshe(finish)…………………..…. herwork she(go)…………………………….…. to the cinema. Compiled       by NguyenVan  Thieu   10
 11. An My secondary school 11.He(not eat)………………………..…. until his parents (come)…………………………. home. 12.She(tell)………………………………………………she never (meet)…………………………. him. 13.He(do)………………………………….her homework before he(go)……….…………………… out. 14. The lights (go)…………………………………. out the momenthe (get)……………………… into the cinema. 15. Hardly the holiday (begin)……………. when they (leave)………………. the town. 16. They (be)…………. out for an hour when it (start)…………………………. to rain. 17. They (leave)……………. the shop as soon as they (buy)………. everything they (need) ………….. 18. The house (burn)……………. to the ground buy the time the firemen (arrive) ………………………….. 19. As he (do)………………. a lot of work that day he (be)……………. very tired. 20. I already(hear)……………. abouttheaccidentwhenhe(tell)………………. meaboutit. 21. He (live)……………. in thecountryfor tenyearswhenhe first (come)…………………………. to London. 22. I (not talk)…………. to him becausewhenI (arrive)…………………………. he already(leave) ………………………….. 23. When we (go)……………. out again, the wind (stop)………………………….. 24. He (think)………………. he (win)…………………………. in the lottery but he (not have) …………………………. of course. 25. No sooner the bell (ring)………………. when the pupils (go)……………. out to play. 26. Before you (mention)…………………. his name, I never (hear)………………. of this poet. 27. Our guests (be)……………. still here when he (come)……………. back from school. 28. The same day he (arrive)……………. I (receive)………………. a postcard from him. 29. They just (close)………………. the shop when I (get)…………. there. 30. Whenthepoliceman(blow)……………. his whistlethedriver(stop)……………. thecar EXERCISES 3:Put the verb in brackets into the correct tense: 1. I ( get )……………………………………. up the day before yesterday. 2. What…………………….you (do) ……………………………. the day after tomorrow? 3. She always (go) ………………………………….to sleep before her mother does. 4. She rarely (take) ……………………………….a bath after dinner. 5. ………………………you (take) …………………………………….a trip next summer? 6. Alice and Mary (put) ………………………………….away the dinner dishes right now. 7.The telephone rang while I (take) …………………………….my shower this morning. 8. In what year…………………………………….World War II (break)  …………………………………….out? 9. We (learn) …………………………………….grammar right at the moment. 10. John and Tom (write) …………………………………….letters at the moment. 11. Listen! Someone (knock) …………………………………….at the door. 12. It always (snow) …………………….in winter. It (snow) ………………………. now. 13. I (read) ………………………………….a book when the electricity was cut off 14. Look! A boy (run) ………………….after a dog. He (want) ……………….to catch it. Compiled       by NguyenVan  Thieu   11
 12. An My secondary school 15.I(spend) ………………….this weekend in Dalat. I (go) …..there nearly every month. 16.The bell rang while I (have) …………………………………….lunch. 17. When the  second war (end) …………………………., we were living in the countryside 18. Marconi (invent) ……………………………………. radio a long time ago. 19. She (not, speak) ……………………………………. To me for over a month. 20. I (buy) …………………………………….a good dictionary yesterday morning. 21. …………………………….you (have) …………………………………….dinner yet? 22. So far, I (not, see) …………………………………….a camel. 23. In France birbs (fly) ……………………. to the South before winter comes. 24. He (sit) …………………………………….on a chair at 9:00 last night. 25. I (know) ……………………………………. him for a very long time. 26. My parents (come) …………………………………….to stay with me next month. 27. The war began while he (live) …………………………………….in France. 28. They (just leave) …………………………………….here. 29. He (turn) …………………………………….on the fan now. 30. There (be) …………………………………….no intelligent life on the moon. 31. He thanked me for what I (do) ……………………………………. . 32. My bicycle isn’t here any more. Somebody (take) ………………………………….it. 33. I (not, see) ………………………………….her for three years. I wonder where she is.  BÀI TẬP TỔNG HỢP : Put the verbs in brackets into the correct tense: 1. Mr.Tuan always (go) …………………………… to work by bus. 2. We (start)…………………………………………… our newschool yearlastmonth. 3. She(receive)………………………………………… herpenpal’s letterthis morning. 4. It (notrain) ………………………………………………. in thedry season. 5. Lan (take)……………………………… heryoungerbrotherto thezoo lastSunday. 6. I (live) …………………………………………………… heresinceI wasborn. 7. They (give) ……………………………………… methelettera few minutesago. 8. WhenI sawhim,he(sit) ……………………………………………. asleepin a chair. 9. Whatyou (do) ………………………………………………… at 7 p.myesterday? 10. My brother(write)…………………………………………… severalplays. 11. We (learn)………………………………………………… Englishnow. 12. He (write)………………………………………………… a long novel at present. 13. Why didn’t you listenwhile I (speak)………………………………………… to you? 14. Whereareyou?– I’m upstairs.I (have)……………………………………… a bath. 15. You (have)…………………………………………………… breakfastyet? 16. My little sister(drink) ……………………………………………… milk everyday. 17. The doctorsometimes(return)…………………………………………… homelate. 18. They (have)…………………………………………… lunchin thecafeterianow. 19. They often(thank)………………………………………… mefor whatI do for them. Compiled       by NguyenVan  Thieu   12
 13. An My secondary school 20. His uncle(teach)……………………………… Englishin our school five yearsago. 21. They (notgo) ……………………………………………… to themovieslastSunday. 22. You (find) ……………………………………………… my penyesterday? 23. The light (go) ………………… outwhenwe (study)…………………….our lesson. 24. There(be) ………………………… anEnglishclassin this roomtomorrowevening. 25. They (paint)………………………………………… theschool gatewhenwe came. 26. They (build) …………………………………… a newschool in this areanextyear. 27. My brother(work) …………………………………… in this factoryfor manyyears. 28. The children(play) …………………………………… soccerat 4 o’clock yesterday. 29. I (see)…………………………………………… Nga at thebusstopeverymorning. 30. Whatyou (do) ………………………………………………………… lastnight? 31. It (be) ……………………….…..oftenhotin thesummer. 32. My motherwentto thesupermarketyesterday,butshe(notbuy) ……… anything. 33. NamandBa (play) ……………………………. soccerat present. 34. My family (go) ………………….…………. Da Lat nextsummer. 35. I’d like (tell) ……………..………… you somethingaboutmy family. 36. Sheneeds(eat)………….…………. a lot of vegetablesandfruit. 37. Pleasedon’t makeso muchnoise.I (study)…………………………….. 38. The water(boil) ……………………………at 100degreesCelsius. 39. Look! Somebody(climb)……………………up thattreeoverthere. 40. I (notsee)……………………………………hersincelastweek. 41. How longyou (know) …………………………………. Tom? 42. Hoa (burn)……………………herhandwhenshe(cook) ………………..……. The dinner. 43. While we (cross)……………….….thestreet,thepoliceman(shout)…………..…….atus. 44. Whatyou (do) ………………………………at this timeyesterday? 45. I hopeit (notrain) ……………………whenwe (start)………………….early tomorrow. 46. My sister(play) ………………………thepianosinceshe(be) ………………….a child. 47. I (neverforget)……………………….whatyou (justtell) ………………………….me. 48. He (leave)………….hometwo weeksagoandwe (nothear)………………fromhim since. 49. She(win) ……………………….thegold medalin 2004. Compiled       by NguyenVan  Thieu   13
 14. An My secondary school 50. While you (play) …………………..theguitar,I (write)…………………….a letter. CHUYÊN ĐỀ 2: THÌ VÀ SỰ HOÀ HỢP THÌ Phần lý thuyết:Dạng 1: Chia động từ dựa vào trạng từ nhận biết Ở dạng này, các em phải nắm vững những dấu hiệu về thì dựa theo cách dùng hoặc những   trạng từ  nhận biết và điều quan trọng là các em phải thuộc công thức của các thì cơ  bản   trong Tiếng Anh.   VD1: Cho hình thức đúng của đông từ trong ngoặc: Ở dạng này các em phải biết phối hợp thì giửa mệnh đề chính và mệnh đề trạng từ chỉ thời gian   đi với:  WHEN: Khi đó UNTIL: cho đến khi = TILL  WHILE: Trong khi AS SOON AS: ngay khi    BEFORE: Trước khi = BY THE TIME SINCE: kể từ khi  AFTER: sau khi Để làm tốt dạng bài tập này các em cần phải thực hiện các bước sau: ­ Xác định ngữ cảnh trong câu xem những hành động này xảy ra ở QK, HT, hay TL ­ Xác định trong câu có những trạng từ chỉ thời gian gì ­ Tiến hành phối hợp thì theo quy tắc riêng của nó: Dạng 2: Phối hợp thì trong mệnh đề trạng từ chỉ thời gian 1.   Ngữ   cảnh   ở   QK:   (thường   các   em   sẽ   gặp   những   trạng   từ   như   YESTERDAY,   LAST   NIGHT, AGO... hoặc một động từ đã được chia ở thì QK) ***when + QKĐ, QKTD ; QKTD + when + QKĐ : QKĐ + when + QKTD VD1: We   were having  supper when the phone ran **** while + QKTD, QKĐ ; QKĐ + while + QKTD ; QKTD + while + QKTD VD2: My father   was reading  newspaper while  I    was listening   to music *** Before/ by the time + QKĐ, QKHT ; QKHT + before/by the time + QKĐ VD3: Before he arrived, everybody   had left ****After + QKHT, QKĐ ; QKĐ + after + QKHT VD4: After I had finished work, I   went   out with my friends. 2. Ngữ cảnh  ở tương lai: (thường các em sẽ gặp những trạng từ như   TOMORROW, NEXT  WEEK, NEXT MONTH... hoặc một động từ được chia ở thì tương lai) ****S +will / shall /may /can.....+ when /until / as soon as / before... + HTĐ / HTHT VD1: I will wait here until they  come  VD2: After I get home, I   will eat   dinner Lưu ý: HTHT + since + QKĐ ; Since + QKĐ, HTHT VD3: Shehastaughtheresince shegraduated EXERCISES 1:Put the verbs in brackets into the correct tense: 1. I .................... (have) coffee for breakfast every morning. 2. The student .................... (look) up that new word right now. 3. Be quiet ,the baby ....................(sleep). 4. My friend ......................... ( be) in hospital for a long time, and he (not go )home yet. 5. They ............................. ( read) the newspaper yesterday. 6. I ............................(learn) English for two years. Compiled       by NguyenVan  Thieu   14
 15. An My secondary school 7. Perhaps I (see) ..................... you again one day. 8. Summer ...................... (follow) Spring. EXERCISES 2: Choose the best answers to complete the sentences 1. So far, many beautiful hotels................................in HCM city A. were built           B. has been built      C. are built        D. have been built 2. .................................you  paint the house last years ? A. Was B. Were C. Did D. Have 3. We …… Dorothy since last Saturday. A. don’t see  B. haven’t seen C. didn’t see D. hadn’t seen  4. My sister …… for you since yesterday. A. is looking B. was looking C. has been looking D. looked   5. Hurry up, Jane ! We all …… for you A. wait B. are waiting C. waiting D. are waited   6. Mary..............................me an hour ago. A. phoned B. has phoned C. phones D. was phoning    7. Up to now, I..............................a lot of information about her. A. would learn B. learnt C. have learnt D. will learn EXERCISES 3:Put the verbs in brackets into the correct tense. 1.  I’ll come and see you before I ……........... (leave) for the States. 2. John …….............. (read) a book when I saw him. 3. Almost everyone ……................. (leave) for home by the time we arrived. 4. Henry ……................ (go) into the restaurant when the writer was having dinner. 5. He will take the dog out for a walk as soon as he …….............. (finish) dinner. 6. Before you asked, I …….................... (write) these letters      7. He fell down when he ……................ (run) towards the church.  8. The light went out while I........................... (have) dinner. 9. They .................... (help) her as soon as they have completed the work. 10. You will see him when he............................... (come) here tomorrow. Exercise 4: Put each verb in brackets into either the present perfect, past simple or present simple. 1. Last week I (lose)……....................my scarf, and now I (just lose) ……....................my gloves. 2. I (work) ……............. for Blue Bank at the moment but I (decide) ……...............to change jobs. 3. We (be) ……................ here for hours. Are you sure we (come)……..............to the right place? 4. (you see) …….................... my calculator? I'm sure I (leave) ……....................ithere earlier. 5. We (have) …….................... some coffee and then (catch) …….................... the bus home. Exercise 5: Complete the sentences with the correct tense of the verbs In brackets. 1. When I (see) ……....................you tomorrow, I (tell) ……....................you mynews. 2. As soon as we (get) …….................... there, we (phone) …….................... for a taxi. 3. I (go) …….................... to the library before I (do) …….................... the shopping. 4. we (wait) …….................... here until the rain (stop) …….................... 5. I (get) …….................... $500 from the bank when it (open)…….................... EXERCISES 6: Choose the best answers to complete the sentences 1. He........for 25 years before he retired last year.A. has taught B. had been teaching C. has been teaching D. was teaching 2. Please send me a postcard as soon as you .......................... in London. A. will arrive B. is going to arrive C. have arrived D. arrive Compiled       by NguyenVan  Thieu   15
 16. An My secondary school 3. I saw John yesterday morning while I.............................home from work. A. walkedB. am walking C. was walking D. had been walking 4. As soon as you........................your homework, you will be allowed to go out. A. are doing  B. had done                 C. did                          D. have done 5. After Mary..........................her degree, she intends to work in her father’s company. A. will finish B. finishes C. is finishing D. will have finished 6. She has worked as a secretary.....she graduated from college.A. untilB. while C. beforeD. since 7. Ann ..... for me when I arrivedA. was waiting B. waited C. had waited D. has been waiting 8. My handbag was stolen.....we were playing tennis.A. afterB. beforeC. during D. while 9. They won’t come home until they.......everything.A. had seenB. Saw C. were seeing D. see 10. Don’t come....... I have finished lunch.A. after B. as soon as C. since D. until CHUYÊN ĐỀ 3: THỂ BỊ ĐỘNG  Phần lí thuyết: THE PASSIVE VOICE IS FORMED:  be + past participle ( V/  V ­ 3 / ­ e d  ) S              +             V       +           O    ( active : chuûñoäng) S    +     be +      V( ­ 3 / ­ e d)     +       by + O   ( passive: bò ñoäng ) I/. THE  SIMPLE PRESENT TENSE :  THÌ HIEÄN TAÏI ÑÔN S    + V /  V  ­ s / ­ e s  +   O                                          She   opens    the door S  +  am / is / are +   V ­ 3 / ­ e d  +  by + O                The door   is    opened   ( by her ) II. THE SIMPLE PAST TENSE: THÌ QUAÙ KHÖÙ ÑÔN S    +     V  ­ 2 / ­ ed  +   O                                       She   wrote    some letters    to me S  +  was / were +   V ­ 3 / ­ e d  +  by + O          Some letters   were    written    to me ( by her  III/. THE PRESENT PROGRESSIVE TENSE :  THÌ HIEÄN TAÏI TIEÁP DIEÃN Compiled       by NguyenVan  Thieu   16
 17. An My secondary school S    +  am / is / are   + V­ing    + O                                Nam  is  reading  a book   in the room S   +  am / is / are  +  being  +     V  ­ 3 / ­ e d  +  by + O   A book   is   being  read  in the room by Nam IV. THE PRESENT PERFECT TENSE: THÌ HIEÄN TAÏI HOAØN THAØNH S    +  has / have +   V  ­ 3 / ­ ed  +   O                      We   have  just   finished    our homework S  +  has / have +  been    V ­ 3 / ­ e d  +  by + O       Our homework   has  just  been   finished  (by us V. SIMPLE FUTURE TENSE: TÖÔNG LAI ÑÔN S    +  will +    V  +     O                                My father    will   buy    a new car     next month S  +  will +  be    V ­ 3 / ­ e d  +  by + O     A new car   will  be  bought    by my father  next month VI. MODAL VERB: ÑOÄNG TÖØ KHIEÁM KHUYEÁT S    +  modal verb +    V  +     O                                      I    can     do     this work pS  +  modal verb +  be    V ­ 3 / ­ e d  +  by + O               This work   can    be   done    (by me) * Ghi chuù: Modal verbs: can, could, may, might, ought to, have to, must, be going to, should, used  to,…. VII. CAÙCH BIEÁN ÑOÅI CAÂU PHUÛ ÑÒNH, CAÂU HOÛI YES/NO VAØ CAÂU HOÛI  COÙ TÖØ ÑEÅ HOÛI: 1. Caâu phuû ñònh: a. Hieän taïi ñôn Shedoesnot open thedoor The door is   not opened ( by her) b. Quaù khöù ñôn: She did not write someletters to me Someletters were not written to me( by her) c. Hieän taïi tieáp dieãn: Nam is not reading a book in theroom Compiled       by NguyenVan  Thieu   17
 18. An My secondary school A book is not being  read in theroomby Nam d. Hieän taïi hoaøn thaønh: We have not just finished our homework Our homework has notjust been finished (by us) e. Töông lai ñôn: My father will not buy a newcar nextmonth A newcar will not be  bought by my father nextmonth f. Modal verb: I can not do this work This work can not be done (by me) 2. Caâu hoûi YES / NO: a. Hieän taïi ñôn Does she open thedoor? Is   thedoor opened ( by her) ? b. Quaù khöù ñôn: Did She write someletters to you? Were someletters written to me( by her)? c. Hieän taïi tieáp dieãn: Is Nam reading a book in theroom? Is a book being  read in theroomby Nam? d. Hieän taïi hoaøn thaønh: Have you just finished your homework? Has your homework just been finished (by you)? e. Töông lai ñôn: Will my father buy a newcar nextmonth? Will a newcar be  bought by my father nextmonth? Compiled       by NguyenVan  Thieu   18
 19. An My secondary school f. Modal verb: Can you do this work? Can this work be done (by you)? 3. Caâu hoûi coù töø ñeå hoûi: Where did your child find thekey? Where was thekey found by your child ? Which book do people prefer? Which book is prefered? Who made thefinal decision? By whom was thefinal decision made? VIII. SPECIAL CASES: MOÄT SOÁ TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT. 1. Ñoäng töø coù hai taân ngöõ: a. Loaïi caâu passive theâm “TO” Nhöõngñoängtöø “ give,send,show,pay,teach,tell, lend,promise,hand,throw,wish, deny,offer, own …” coù 2 tuùctöø. Tröôønghôïp naøychuùngta coù 2 hìnhthöùccuûacaâubò ñoäng. * Chuùngta söûduïng“TO” khi “DO” trôûthaønhchuûtöø trongcaâubò ñoäng Ví duï: My father gave me a newhat. S V IO DO I was given a newhat by my father A newhatwas givento meby my father. b. Loaïi caâu passive theâm “FOR” Nhöõngñoängtöø “ buy, make,leave,order,do, save,get…” coù 2 tuùctöø. Tröôønghôïp naøy chuùngta coù 2 hìnhthöùccuûacaâubò ñoäng. * Chuùngta söûduïng“FOR” khi “DO” trôûthaønhchuûtöø trongcaâubò ñoäng Ví duï: I bought my brother somebooks S V IO DO My brother was   bought somebooks ( by me) Somebooks were   bought for my brother ( by me) 2. People / they + V + that + S + V Caáutruùcactivetreânkhi ñöôïc ñoåi sangpassivecoù theåtheohai caùchsau: Ví duï: Peopleknowthatsheis married Peopleknowthatshe is married Compiled       by NguyenVan  Thieu   19
 20. An My secondary school It is known thatsheis married She is known to be married 3. Verb of perception: Caùc ñoäng töø chæ giaùc quan S + V + O + V 0 ………. S + be + V - 3 / - e d + to +V 0 …………. * Ñoängtöø MAKE cuõngñöôïc duøngnhöcaùcñoängtöø chæcaûmgiaùc.Loaïi caâunaøykhi ñoåi sangpassivevoiceta thöôøngboûBY vaøObject 4. Các dạng đặc biệt: a. Causative form (Thể nhờ bảo): “Have”, “Get”. ­ Chủ động: S + have + O (person) + V0 + O (thing) ­ Bị động:    S + have + O (thing) + V3ed VD: I had him repair the roof yesterday.       I had the roof repaired yesterday. ­ Chủ động:  S + get + O.1 + to V0 + O.2 ­ Bị động:     S + get + O.2 + V3ed VD: I will get her to cut my hair. I will get my hair cut. b. Verbs of opinion: Say, Think, Believe, Know, Report, Declare…(V 1) Có 2 dạng bị động: ­ Chủ động:    S1 + V1 + that + S2 + V2… ­ Bị động: => It + (be) + V1 (3/ed) + that + S2 + V2…                => S2 + (be) + V1 (3/ed)   + to + Vo……               Hoặc + to have + V1 (3/ed)…. VD: ­ They say that John is the brightest student in class. => It is said that John is the brightest student in class. => John is said to be the brightest student in class. c. Passive of MAKE ­ Chủ động: S + make + O + Vo ­ Bị động:    S + (be) made + TO + Vo  d. Passive of NEED ­ Chủ động: S + need + TO V : cần phải ­ Bị động:    S + need + Ving / to be V3ed : cần được EXERCISES 1:Put the verb in brackets into the correct tense 1. People ………………… (grow) much rice in Mekong Delta. 2. Rice ………………… ( in Mekong Delta. 3. Someone ………………… (_ (break) the window last night. 4. The window ………………… ( (break) last night. 5. The children are using the computers right now. 6. The computers ………………… ( by the chldren right now. 7. They ………………… ( (not, use) the room for ages. 8. The room ………………… ((not, use) for ages. Compiled       by NguyenVan  Thieu   20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản