Mạch chi trên

Chia sẻ: Le Van Tuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
187
lượt xem
85
download

Mạch chi trên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do ĐM dươí đoǹ đi qua khe sươǹ 1 điể̉m giữa xương đoǹ vaò vuǹ g nać h đôỉ tên la ̀ ĐM nách. Đường chuân̉ đić h: Tư ̀ điêm̉ sau giưã xương đoǹ tơí điêm̉ giưã nêṕ khuyủ khi tay giang ngang 90 độ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạch chi trên

 1. MẠCH CHI TRÊN
 2. MẠCH CHI TRÊN: ĐÔNG MACH NACH ̣ ̣ ́ 1. Nguyên ủy: Do ĐM dưới đon đi qua khe sườn 1 ̀ điể̉m giữa xương đon vao vung nach ̀ ̀ ̀ ́ đôi tên là ĐM nách. ̉ Đường chuân đich: Từ điêm sau ̉ ́ ̉ giữa xương đon tới điêm giữa nêp ̀ ̉ ́ khuyu khi tay giang ngang 90 độ. ̉
 3. 2. Liên quan: ĐM nach chạy dọc theo bờ trong cơ quạ canh ́ ́ tay. Cơ ngực bé phủ trước ĐM, chia ĐM ra ̀ ̣ lam 3 đoan liên quan. a. Đoạn trên cơ ngực be: (giữa xương đon và ́ ̀ cơ ngực be) ́ - Đinh nach: Có thể ân ĐM vao xương sườn ̉ ́ ́ ̀ để câm mau tạm thời. ̀ ́ + Trước trong: Quai cac dây TK ngực ôm lây ́ ́ ĐM ̀ + Sau ngoai: 3 thân nhât cua đam rôi TK canh ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ tay đêu năm sau ĐM. ̀ b. Đoạn sau cơ ngực be: ́ - Liên quan với cac cơ thanh trước nach là ́ ̀ ́ quan trọng. - Cac thân nhì quây quanh ĐM ́ c. Đoạn dưới cơ ngực be: ́ - Là đoạn dai nhât so với 2 đoạn trên, dễ vao ̀ ́ ̀ tìm ĐM nhât, khi dơ tay lên đâu thì tât cả bó ́ ̀ ́ mạch thân kinh năm ngay dưới da ̀ ̀
 4. 3. Phân 5 nhanh bên: ́ a. ĐM ngực trên: Nho, tach ngay ở dưới xương đon cho 2 cơ ngực to và be. ̉ ́ ̀ ́ b. ĐM cung vai ngực: Tach ở bờ trên cơ ngực bé câp mau cho cơ ngực và ̀ ́ ́ ́ ́ ́ tuyên vu, mom cung vai.̉ ̀ c. ĐM vú ngoai (ngực ngoai):Tach ra ở sau cơ ngực be, câp mau cho thanh ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ trong cua nach và tiêp nôi với ĐM vú trong, các nhánh liên sườn. ̉ ́ ́ ́ d. ĐM vai dưới: Là nhanh bên lớn nhât, tach từ ĐM nach ngay bờ dưới cơ ́ ́ ́ ́ dưới vai. Đi xuông dưới và vao trong qua hom nach chia 2 nhanh: ́ ̀ ̃ ́ ́ - Nhanh ngực: Câp mau cho thanh ngực bên. ́ ́ ́ ̀ - Nhanh vai: Chui qua tam giac bả vai tam đâu ra sau để tiêp nôi với 2 nhanh ́ ́ ̀ ́ ́ ́ cua ĐM vai sau, vai trên (nhanh cua đông mach dưới đon) tạo thanh vong nôi ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ quanh vai e. Thân ĐM mũ canh tay Cho 2 nhanh: ́ ́ - Nhanh mũ canh tay sau ́ ́ - Nhanh mũ canh tay trước ́ ́
 5. H. Sơ đồ ĐM nach, canh ́ ́ tay 1. Nhánh ngực trên 2. Nhánh cùng vai ngực 3. ĐM vú ngoài 4. Nhánh vai 5. Nhánh ngực ngoài 6. Nhánh bên trong trên 7. Nhánh bên trong dưới 8. Thõn quặt ngược trụ 9. ĐM trụ 10. Thân liên cốt 11. Nhánh quặt ngược quay sau 12. Nhánh quặt ngược quay trước 13.ĐM cánh tay sâu 14. ĐM cánh tay 15. Nhánh vai dưới 16. Nhánh mũ trước 17. Nhánh mũ sau 18. ĐM nách.
 6. MẠCH CHI TRÊN: ĐÔNG MACH CÁNH TAY ̣ ̣ 1. Nguyên uy: ĐM nach tới bờ dưới cơ ngực to, đôi tên thanh ĐM ̉ ́ ̉ ̀ ́ canh tay. 2. Đường đi: Từ bờ dưới cơ ngực to, ĐM đi ở khu canh tay trước, ́ đi trong ông canh tay, qua ranh nhị đâu trong xuông dưới nêp ́ ́ ̃ ̀ ́ ́ khuyu khoang 2 khoat ngon tay (3cm), chia 2 nhanh tận. ̉ ̉ ́ ́ ́ Đường chuân đich như ĐM nach. ̉ ́ ́ 3. Liên quan: Có 2 phần liên quan ở cánh tay và ở nếp gấp khuỷu. a. Ở canh tay:́ ĐM năm trong khu canh tay trước cung với 2 TM đi kem. TK giữa ̀ ́ ̀ ̀ và TK canh tay bì trong năm trong ông mạch canh tay ́ ̀ ́ ́ b. Ở khuỷu: ĐM chạy trong ranh nhị đâu trong cung với thân kinh giữa và ̃ ̀ ̀ ̀ nhanh ĐM bên trụ (trong) dưới. ́ - ĐM chạy sat bờ trong cơ nhị đâu. Phia trước có chẽ cân cơ nhị ́ ̀ ́ đâu phủ lên (môc quan trong tim đông mach) ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ - Thân kinh giữa luôn năm bên trong ĐM ̀ ̀
 7. MẠCH CHI TRÊN: ĐÔNG MACH CÁNH TAY ̣ ̣ 3. Nhanh bên:́ a. ĐM canh tay sâu: Là nhanh lớn nhât bao đam tai lập tuân hoan khi ĐM ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ canh tay bị thăt. ĐM chia 2 nhanh tận. ́ ́ ́ - Nhanh trước cung với thân kinh quay chọc qua vach liên cơ ngoai ra ́ ̀ ̀ ́ ̀ trước, tới ranh nhị đâu ngoai tiêp nôi với ĐM quặt ngược quay trước. ̃ ̀ ̀ ́ ́ - Nhanh sau đi sau vach liên cơ ngoai xuông ranh khuyu, lôi câu tiêp nôi ́ ́ ̀ ́ ̃ ̉ ̀ ̀ ́ ́ với nhanh quặt ngược quay sau. ́ b. ĐM bên trụ (trong) trên: Cung thân kinh trụ chọc qua vach liên cơ ̀ ̀ ́ trong ra khu sau và cung xuông ranh rong rọc, khuyu, tiêp nôi nhanh quặt ̀ ́ ̃ ̀ ̉ ́ ́ ́ ngược trụ sau cua thân ĐM quặt ngược trụ. ̉ c. ĐM bên trụ (trong) dưới: Chạy trong ranh nhị đâu trong, tiêp nôi với ̃ ̀ ́ ́ nhanh quặt ngược trụ trước cua thân quặt ngược trụ . ́ ̉ ̣ 4. Nhanh tận: Tới dưới nêp khuyu khoang 3cm, ĐM canh tay chia 2 ́ ́ ̉ ̉ ́ nhanh tận: quay và trụ nuôi dưỡng cẳng tay. ́
 8. H. ĐM quay và trụ 1. Cơ cánh tay 2. ĐM cánh tay 3. T hân ĐM trụ 4. ĐM trụ 5. Cơ sấp tròn 6. Cung cơ gấp chung nông 7. ĐM trụ 8. ĐM liên cốt trước 9. Cơ gấp cổ tay trụ 10. Cơ gấp chung sâu ngón tay 11. ĐM trụ 12. Nhánh trụ gan tay 13. Cung ĐM gan tay sâu 14. Cơ khép ngón cái 15. Cơ đối chiếu ngón cái 16. Cơ ngắn gấp ngón cái 17. Cơ cánh tay quay 18. ĐM quay 19. Cơ gấp dài ngón cái 20. ĐM quay 21. Thân liên cốt 22. Nhánh quặt ngược quay trước 23. Cơ cỏnh tay quay 24. Cơ nhị đầu
 9. ĐÔNG MẠCH CĂNG TAY: ĐM QUAY ̣ ̉ 1. Nguyên ủy: Là nhanh tận phia ngoai cua ĐM canh ́ ́ ̀ ̉ ́ tay tach ra ở dưới nêp khuyu 3cm ́ ́ ̉ Đường chuân đích: Vạch từ điêm giữa ̉ ̉ nêp gâp khuyu tới ranh mạch cổ tay. ́ ́ ̉ ̃ ĐM đi chêch xuông dưới và ra ngoai dọc ́ ́ ̀ theo mao cheo xương quay đên bờ ̀ ́ ́ ngoai căng tay thì chạy thăng xuông ̀ ̉ ̉ ́ ranh mạch cổ tay ̃
 10. ĐM QUAY: Liên quan ĐM năm nông trong vach liên cơ ̀ ́ phân cach 2 khu căng tay: Trước ́ ̉ trong và trước ngoai.̀ -LQ Ngoai: Cơ ngửa dai là cơ tuỳ ̀ ̀ hanh cua ĐM, chạy kem theo ĐM ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ́ suôt căng tay, nhanh nông cua ̉ ̀ thân kinh quay đi kem theo ĐM̀ đên 1/3 dưới căng tay thì bỏ ĐM ́ ̉ luồn dưới gân cơ cánh tay quay ra khu sau tới mu tay.
 11. ĐÔNG MẠCH CĂNG TAY: ĐM QUAY ̣ ̉ -LQ Trong: ĐM đè lên cac cơ ngửa ngăn ́ ́ rôi băt cheo trước cơ sâp tron và cơ gâp ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ chung nông. Đên 1/3 giữa thì ĐM chạy ́ trong khe giữa 2 cơ ngửa dai và gan tay ̀ lớn (tim ĐM ở khe nay dê). Đên 1/3 dưới ̀ ̀ ̃ ́ ĐM năm nông (vì cac cơ thanh gân) trong ̀ ́ ̀ ranh mạch cổ tay giữa gân cơ ngửa dai và ̃ ̀ gan tay lớn trên cơ sâp vuông (qua da và ́ cân đên ĐM), đây là chỗ băt mạch. ́ ́ -Ở cổ tay: ĐM vong sau mom trâm quay ̀ ̉ qua hom lao giai phâu, chọc qua khoang ̃ ̀ ̉ ̃ liên côt I chui giữa cơ khep ngon cai để ́ ́ ́ ́ xuông gan tay, nôi với nhanh trụ gan tay ́ ́ ́ tạo thanh cung mạch gan tay sâu. ̀
 12. ĐM quay: Nhánh bên 1.Nhiêu nhanh nuôi cơ và xương. ̀ ́ 2.Nhánh quặt ngược quay trước. 3.Nhánh ngang trước cổ tay: 4.Nhánh quay gan tay: xuông gan tay nôi với nhanh ́ ́ ́ tận cua ĐM trụ tạo thanh cung ĐM gan tay nông. ̉ ̀ 5.Nhánh mu cổ tay: Quay nôi với mu cổ tay trụ tạo ́ ̀ thanh cung ĐM mu tay. ́ 6.Nhánh mu ngon cai: ́ ́ 7.ĐM khoang liên côt I: 8.Nhanh tận ĐM quay: Nôi với trụ gan tay tạo cung ́ ́ gan tay sâu.
 13. ĐÔNG MẠCH CĂNG TAY: ĐM TRỤ ̣ ̉ 1. Nguyên uy: Nhanh tận phia trong ̉ ́ ́ cua ĐM canh tay, tach ra ở dưới nêp ̉ ́ ́ ́ ̉ ̉ khuyu khoang 3cm. 2. Đường đi: Đi từ lôi củ nhị đâù ̀ chêch xuông và vao trong đên bờ ́ ́ ̀ ́ trong căng tay gặp thân kinh trụ và ̉ ̀ cơ trụ trước (thân kinh, cơ tuỳ hanh ̀ ̀ ĐM) Đường chuân đich vạch từ mom trên ̉ ́ ̉ rong rọc đên bờ ngoai xương đậu. ̀ ́ ̀
 14. ĐM TRỤ: Liên quan Thay đổi trong quá trình ĐM quay đi từ trên xuống dưới. a. 1/3 trên: ĐM năm rât sâu, chui dưới ̀ ́ cơ sâp tron và cung cơ gâp chung ́ ̀ ́ nông, giữa cơ gâp chung nông và gâp ́ ́ chung sâu. Thân kinh giữa và nhiêu ̀ ̀ ́ ̉ ̀ nhanh cua thân kinh nay băt cheo ̀ ́ ́ trước ĐM. Vung ngã 3 ĐM canh tay trụ ̀ ́ và quay là vung rât phức tạp khó tim ̀ ́ ̀ thây ĐM, vêt thương ĐM vao ngã 3 ́ ́ ̀ nay dễ gây hoại tử căng tay. ̀ ̉
 15. ĐM TRỤ: Liên quan b. 1/3 giữa: ĐM trụ đi giữa cơ gâp ́ chung nông và cơ gâp chung sâu, ́ ĐM năm trong bao cơ gâp chung ̀ ́ sâu. Thân kinh trụ năm bên trong ̀ ̀ ĐM. c. 1/3 dưới: ĐM tương đôi nông, ́ chạy giữa gân cơ trụ trước và gâp ́ chung nông, trên cơ sâp vuông, nên ́ chỉ cân rạch da và cân là tới ĐM. ̀ d. Ở cổ tay: ĐM và thân kinh trụ ̀ chạy trước dây chăng vong cổ tay, ̀ ̀ sat bờ ngoai xương đậu để xuông ́ ̀ ́ gan tay.
 16. ́ Nhanh bên: 1. Một số nhánh nuôi xương, cơ 2. Thân ĐM quặt ngược trụ 3. Thân ĐM liên côt ́ 4. ĐM ngang trước cổ tay trụ: Tiêp nôi với nhánh ngang ́ ́ trước cổ tay quay. 5. ĐM mu cổ tay trụ: Tiêp nôi với nhanh cung tên cua ĐM ́ ́ ́ ̀ ̉ quay tạo nên cung ĐM mu tay. 6. ĐM trụ gan tay: Tach ở giữa ô gan tay giữa vao mô ut ́ ̀ ́ xuông tiêp nôi với nhanh tận ĐM quay tạo nên cung ĐM ́ ́ ́ ́ gan tay sâu.
 17. ̣ ̣ ̀ ĐÔNG MACH BAN TAY: Có 3 cung ĐM nuôi dưỡng ban tay ̀ 1. Cung ĐM mu tay: Do cac nhanh quay và trụ mu tay hợp với ́ ́ nhau tạo thanh.̀ 2. Cung ĐM gan tay nông:Do ĐM trụ (là chủ yêu) tiêp nôi với ́ ́ ́ ́ nhanh quay gan tay. 3. Cung ĐM gan tay sâu Do nhánh tận ĐM quay (là chủ yêu) ́ tiêp nôi với nhanh trụ gan tay tạo thành. ́ ́ ́
Đồng bộ tài khoản