intTypePromotion=3

MẪU ẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM ....

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
3
download

MẪU ẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM ....

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 1c. Bản đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Nghệ An (dành cho cộng đồng) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------Nghệ An, ngày ....... tháng ....... năm ....... BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM ..... 9. Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường: TT ... Thời gian ... Đơn vị công tác ... Mô tả công việc ... Thành tích cụ thể ... ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM ....

  1. Mẫu số 1c. Bản đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Nghệ An (dành cho cộng đồng) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Nghệ An, ngày ....... tháng ....... năm ....... BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM ....................... 1. Tên cộng đồng:................................................................................................ 2. Địa chỉ cộng đồng:.......................................................................................... 3. Địa phương lập thành tích về bảo vệ môi trường:.......................................... …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 4. Họ và tên Đại diện cộng đồng: ....................................................................... 5. Điện thoại: ......................... Fax: ........................ E-mail: .............................. 6. Quá trình hoạt động TT Thời gian Đơn vị công tác Chức danh/chức vụ ... ... ... ... 9. Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường: TT Thời gian Đơn vị công tác Mô tả công việc Thành tích cụ thể ... ... ... ... ... 10. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Nghệ An (ghi rõ một trong các lĩnh vực quy định tại Điều 7 của Quy định này): .............................................................................................................................
  2. ............................................................................................................................. Xác nhận của địa phương nơi lập thành Đại diện cộng đồng tích bảo vệ môi trường (Ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản