Mẫu bản nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
230
lượt xem
23
download

Mẫu bản nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu bản nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư Năm 200... (áp dụng đối với các dự án xây dựng mô hình trình diễn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu - NT01/KN BẢN NGHIỆM THU CƠ SỞ Kết quả thực hiện chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư Năm 200... (áp dụng đối với các dự án xây dựng mô hình trình diễn) Căn cứ hợp đồng số ........ KN-HĐ ngày............. tháng ......... năm 200....... về việc triển khai thực hiện dự án Khuyến nông, khuyến ngư giữa Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Quốc gia và ............................................................................................................................................................................................................... Hôm nay, ngày . . .... . tháng ........ năm 200... I- Thành phần nghiệm thu gồm: Đại diện đơn vị thực hiện (Đơn vị ký hợp đồng với Trung tâm KNQG). 1.............................................................................. Chức vụ: ........................................... 2 .............................................................................. Chức vụ: ........................................... Đại diện cơ sở (xã, phường) trực tiếp thực hiện mô hình. 1.............................................................................. Chức vụ: ........................................... 2 .............................................................................. Chức vụ: ........................................... Đại diện Sở NN và PTNT tỉnh ( TP) 1 .............................................................................. Chức vụ: ........................................... 2 .............................................................................. Chức vụ: ........................................... Các hộ hoặc đại diện các hộ tham gia 1. ....................................................................................................... 2. ....................................................................................................... Đại diện các cơ quan khác ( nếu có) 1.............................................................................. Chức vụ: ........................................... 2 .............................................................................. Chức vụ: ........................................... 3 .............................................................................. Chức vụ: ........................................... 4 .............................................................................. Chức vụ: ........................................... II- Kết quả Sau khi kiểm tra thực tế dự án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tại. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ., chúng tôi thống nhất đánh giá như sau: 1. Các loại giống, thiết bị, vật tư đã sử dụng: Số Tên giống, thiết bị, vật tư ĐV Tổng số đã sử dụng Tổng số được hỗ trợ TT Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Ghi tính (1.000đ) (1.000đ) chú Cộng :
  2. 2 2. Kết quả thực hiện: (Đánh giá theo chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế và các chỉ tiêu khác theo HĐ đã ký (phụ lục Hợp đồng và dự toán). Tuỳ theo yêu cầu từng dự án, các chỉ tiêu đánh giá được thay đổi cho phù hợp) Chỉ tiêu ĐV Theo yêu cầu Thực tế đạt Ghi chú tính HĐ được Qui mô thực hiện Số hộ tham gia Số điểm trình diễn Thời gian triển khai (từ tháng....đến tháng...) Giống: - Tên Ghi từng loại cụ thể (thiết bị, - Phẩm cấp vật tư,...) - Số lượng Tập huấn: - Số lần - Số người Tham quan: - Số ngày - Số người Tổng kết: - Số ngày - Số người Các chỉ tiêu KT khác: III- Kinh phí mô hình: - Giá trị hợp đồng : .................................................................. - Số tiền đã nhận : ..................................................................... - Số tiền đã chi đến khi nghiệm thu: ..................................................................... ...... Trongđó : - Do nhà nước hỗ trợ: ..................................................................... - Do người hưởng lợi đầu tư (góp): ............................................................. IV- Đánh giá chung: - Nhận xét các nội dung đã triển khai (giống, vật tư, tập huấn, hội thảo,..) và kết quả, hiệu quả so với nội dung hợp đồng đã ký; những tồn tại, lý do và kiến nghị. ......................................................................................................................................................................................................................................................
  3. 3 ....................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................... - Kết luận: - Đồng ý đưa vào quyết toán: (quy mô, khối lượng, ...) - Không đồng ý đưa vào quyết toán : - Những nội dung cần tiếp tục thực hiện: Bản nghiệm thu được lập thành .............. bản có giá trị như nhau trong đó có 01 bản lưu hồ sơ thanh quyết toán với Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia Đơn vị ký HĐ (Bên B) Cơ sở thực hiện (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) Sở NN và PTNT Đại diện các hộ tham gia (Ký tên, đóng dấu) Đơn vị khác Đối với các dự án trung ương thực hiện: - Thành phần tham gia nghiệm thu phải có Trung tâm KNKN QG và các Cục, Vụ chức năng theo QĐ số 37/2008/QĐ- BNN. - Những dự án chỉ triển khai ở 1 điểm thì NT cơ sở thay thế cho nghiệm thu tổng hợp (nếu có đủ các thành phần).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản