Mẫu bản nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện dự án đào tạo - huấn luyện khuyến nông, khuyến ngư

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
141
lượt xem
20
download

Mẫu bản nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện dự án đào tạo - huấn luyện khuyến nông, khuyến ngư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu bản nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện dự án đào tạo - huấn luyện khuyến nông, khuyến ngư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện dự án đào tạo - huấn luyện khuyến nông, khuyến ngư

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu - NTĐT/KN BẢN NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN Dự án đào tạo - huấn luyện khuyến nông, khuyến ngư Căn cứ hợp đồng số................ ngày...... tháng....... năm 200... ký kết giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và: ........................................................................................................ Về việc tổ chức tập huấn khuyến nông, khuyến ngư năm 200.. Hôm nay ngày......... tháng ....... năm 200.......tại: .............................................................. I. Thành phần nghiệm thu: Đại diện bên A : Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia 1/ Ông (bà) ....................................................... Chức vụ: .......................................................... 2/ Ông (bà) ....................................................... Chức vụ: .......................................................... Đại diện bên B (đơn vị ký hợp đồng): ....................................................................................... 1/ Ông (bà) ....................................................... Chức vụ: .......................................................... 2/ Ông (bà) ....................................................... Chức vụ: .......................................................... 3/ Ông (bà) ....................................................... Chức vụ: .......................................................... Trên cơ sở tổng kết các kết quả tập huấn khuyến nông, khuyến ngư năm 200... của bên B, chúng tôi cùng thống nhất đánh giá việc thực hiện hợp đồng với các nội dung sau: II. Nội dung chi tiết và kết quả: ( bên B thực hiện) Thứ Chỉ tiêu đánh giá Đơn vi tính Yêu cầu của HĐ Thực hiện tự Số lớp tập huấn lớp Tổng số học viên tham gia người Thời gian tập huấn (ngày/lớp) ngày Tham quan thực tế ngày Đối tượng tham gia: người - Cán bộ - Khuyến nông viên, nông dân Giảng viên: - Phương pháp truyền đạt Trên 80% tốt - Tài liệu, phương tiện thực hành Kết quả học tập của học viên % khá giỏi Trên 75% khá giỏi Khả năng áp dụng vào thực tế sản tỷ lệ % xuất Địa bàn tổ chức:.......................................................................................................................... NghiÖm thu kÕt qu¶ tËp huÊn KN - 2007 1
  2. ........................................................................................................................................................ III. Đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng và đề xuất (bên A thực hiện) ........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ IV. Kinh phí: Số tt Hạng mục Kinh phí theo Kinh phí thực hiện hợp đồng 1 Tài liệu tập huấn 2 Vật tư thực hành, tham quan 3 Chi phí giảng viên 4 Chi phí học viên 5 Chi phí khác Tổng cộng - Tổng kinh phí bên B đã nhận : .................................................................................................... Viết bằng chữ: ..................................................................................................... - Kinh phí bên B đã chi :................................................................................................... Viết bằng chữ: .......................................................................................................... Căn cứ kết quả đánh giá các họat động tập huấn do bên B thực hiện. Hai bên A và B thống nhất: - Đồng ý đưa vào quyết toán: ................................................................................. - Không đồng ý đưa vào quyết toán: ....................................................................... - Những nội dung tiếp tục thực hiện: ....................................................................... Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản. ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A Thủ trưởng đơn vị Cán bộ phụ trách Thủ trưởng đơn vị Phòng Đào tạo, (ký tên, đóng dấu) đào tạo (ký tên, đóng dấu) Huấn luyện NghiÖm thu kÕt qu¶ tËp huÊn KN - 2007 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản