intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu Bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong công ty

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1.984
lượt xem
378
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong công ty

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong công ty

  1. Công ty : BM.08.18 BANG ĐANH GIÁ NHÂN VIÊN - CÔNG NHÂN ̉ ́ TRONG CÔNG TY Họ tên: ................................................ Chưc vu: . ............................... ̣ Lương khơi điêm: …...................... ̉ Bộ phân: ............................................. ̣ ̀ ̣ ̣ Ngay nhân viêc: .................. Lương hiên tai: ……...............…….. ̣ ̣ Trinh độ hoc vân : ................................................................ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ Băng câp cao nhât : ........................................................ ́ Thâm niên Công tac : ........................................................... Vị trí chuyên môn : ........................................................ Câp Quan lý trưc tiêp : ...................................................................................................................................................... ́ ̉ ́ A. CÔNG VIÊC HIÊN TAI ĐANG THƯC HIÊN (Xêp theo thư tư ưu tiên) ̣ ̣ ̣ ̣ ́ STT ̣ ́ CÔNG VIÊC CHINH CÔNG VIÊC PHỤ ̣ 1 2 3 4 5 6 7 8 B. CÂP QUAN LÝ TRƯC TIÊP ĐANH GIÁ ( Điêm số tôi đa là 10 điêm ) ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̉ STT ĐÔI VƠI CÔNG VIÊC ́ ̣ PHÂN ĐANH GIÁ ̀ ́ ĐIÊM SỐ ̉ 1 Tinh phưc tap ́ ̣ ................................................................................................................... ................................................................................................................... Khôi lương công viêc (số ́ ̣ 2 ................................................................................................................... giơ lam viêc trong ngay) ̀ ̣ ̀ ................................................................................................................... 3 ́ ́ ̣ ̣ Tinh sang tao, linh đông ................................................................................................................... ................................................................................................................... 4 Tinh phôi hơp, tổ chưc ́ ́ ................................................................................................................... ................................................................................................................... 5 ̀ ́ ̣ Tinh thân trach nhiêm ................................................................................................................... ................................................................................................................... 6 Tinh kỷ luât ́ ̣ ................................................................................................................... ...................................................................................................................
  2. 7 Kêt quả đat đươc ́ ̣ ................................................................................................................... ................................................................................................................... 8 ̣ ̉ ́ Kinh nghiêm giai quyêt ................................................................................................................... ................................................................................................................... 9 Kỷ năng chuyên môn ................................................................................................................... ................................................................................................................... 10 Khả năng quan lý điêu hanh ̉ ̀ ̀ ................................................................................................................... ................................................................................................................... ̉ ̉ ́ TÔNG ĐIÊM TÔI ĐA: 100 ́ ̣ XÊP LOAI : .................................... GHI CHÚ : XÊP LOAI : XUÂT SĂC : 81≤ X ≤ 100 điêm ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀ T.BINH : 51≤ X ≤ 60 điêm ̉ ̉ GIOI : 71≤ X ≤ 80 điêm ̉ ́ YÊU : X ≤ 50 điêm ̉ KHÁ : 61≤ X ≤ 70 điêm ̉ C. PHÂN NHÂN XET, ĐANH GIÁ VÀ ĐỀ XUÂT CUA CÂP QUAN LÝ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ 1. Đanh giá chung: ́ MĂT TICH CƯC ̣ ́ MĂT HAN CHẾ ̣ ̣ ̉ ̣ TRIÊN VONG ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ........................................................... ................................................. ........................................................... ................................................. ........................................................... ................................................. ........................................................... ................................................. ................................................. 2. Đề xuât: ́ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ̀ NGAY CHỮ KÝ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. D. Ý KIÊN NHÂN VIÊN ĐƯƠC ĐANH GIÁ ́ ́
  3. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ̀ NGAY CHỮ KÝ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. E. Ý KIÊN PHONG NHÂN SƯ ́ ̀ ............................................................................................................................................... ̀ NGAY ............................................................................................................................................... CHỮ KÝ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ F. XET DUYÊT CUA BAN TÔNG GIAM ĐÔC ............................................................................................................................................... CHỮ KÝ ̀ NGAY ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2