MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
486
lượt xem
160
download

MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG A. GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH HÀNG 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C. Tên khách hàng: Trụ sở: Điện thoại: Fax: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Ngành kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

  1. CHƯƠNG VII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ 1 PHỤ LỤC 7M. MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH Ngân hàng Nông Nghiệp và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phát triển Nông thôn Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chi nhánh ________ ........., ngày ..... tháng ....... năm BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG (¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng c¸ nh©n vay ng¾n h¹n ®Ó thùc hiÖn ph-¬ng ¸n SXKD vµ dÞch vô) A. GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH HÀNG 1. Tên khách hàng: 2. Trụ sở: 3. Điện thoại: Fax: 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5. Ngành kinh doanh: 6. Tài khoản giao dịch số: B. NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG 1. Số tiền đề nghị vay: 2. Thời gian vay: Trong đó, thời gian ân hạn: 3. Lãi suất vay: 4. Mục đích: 5. Hình thức trả vốn gốc, lãi: 6. Tài sản đảm bảo: C. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY VỐN 1. Kết quả thẩm định hồ sơ pháp lý Nhận xét hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng đã đúng, đủ hay chưa, đã hợp lý, hợp lệ hay chưa, có cần phải bổ sung tài liệu hay giải trình gì thêm không? Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CTF Ltd.
  2. CHƯƠNG VII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ 2 2. Kết quả thẩm định tình hình hoạt động của khách hàng Tóm tắt tình hình hoạt động và khả năng tài chính của khách hàng: Lấy từ kết quả phân tích phụ lục 7C, 7E Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CTF Ltd.
  3. CHƯƠNG VII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ 3 Sản phẩm Cơ sở sản xuất Danh tiếng thương mại và các điều kiện mua hàng Các khách hàng Hệ thống phân phối và các điều kiện bán hàng D. LỢi ÍCH DỰ TÍNH TỪ KHOẢN VAY Lấy từ kết quả phân tích của phần 6.7 chương VII E. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH Nguồn: Lấy từ kết quả phân tích của Phụ lục 7G F. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ & KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO VÀ TRẢ NỢ VAY Nêu ý kiến đánh giá về hiệu quả và khả năng trả nợ của phương án, khả năng trả nợ của khách hàng. G. PHÂN TÍCH RỦI RO a. Rủi ro kinh doanh và các viễn cảnh tương lai của khách hàng • Rủi ro do nhu cầu sản phẩm giảm • Rủi ro cạnh tranh • Rủi ro từ chi phí • Rủi do từ sản xuất và quản lý b. Rủi ro hoàn trả vốn vay c. Rủi ro kinh tế vĩ mô • Rủi ro chính trị • Rủi ro ngoại hối d. Rủi ro tài chính e. Các rủi ro khác H. CÁC QUAN HỆ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG & TỔ CHỨC TÀI CHÍNH Nêu kết quả phân tích tại phần 6.6.3 chương VII Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CTF Ltd.
  4. CHƯƠNG VII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ 4 I. PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA KHÁCH HÀNG 1. Lấy từ kết quả phân tích của Phụ lục 8D 2. Triển vọng phát triển của khách hàng J. TÀI SẢN BẢO ĐẢM NỢ VAY Nêu kết quả phân tích từ phần 6.9 Chương VII K. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG Nêu kết quả phân tích từ chương V L. NHẬN XÉT VỀ KHÁCH HÀNG VAY M. KIẾN NGHỊ CỦA CÁN BỘ TÍN DỤNG N. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG O. QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHO VAY HOẶC NGƯỜi ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO 1. CÁC BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TÓM LƯỢC 2. CÁC BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH DỰ TÍNH VÀ CƠ SỞ TÍNH TOÁN Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CTF Ltd.
  5. CHƯƠNG VII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ 5 Ngân hàng Nông Nghiệp Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Phát triển Nông thôn Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chi nhánh ________ ================ ........., ngày ..... tháng ....... năm BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG (¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng c¸ nh©n vay tiªu dïng) A. GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH HÀNG 1. Tên khách hàng: 2. CMND số: 3. Địa chỉ thường trú: 4. Điện thoại: 5. Tình trạng gia đình: B. NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG 1. Số tiền đề nghị vay: 2. Thời gian vay: Trong đó, thời gian ân hạn: 3. Lãi suất vay: 4. Mục đích: 5. Hình thức trả vốn gốc, lãi: 6. Tài sản đảm bảo: C. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VÀ NGUỒN TRẢ NỢ VAY 1. Mục đích sử dụng vốn vay: mục đích và các thông tin về đối tượng vay vốn 2. Nguồn trả nợ vay a. Các nguồn thu nhập (Từ thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh, từ lương, từ thu nhập cho thuê nhà, từ thu nhập đầu tư cổ phiếu, đầu tư khác) b. Các khoản chi trong gia đình c. Thu nhập còn lại D. THU NHẬP DỰ TÍNH TỪ KHOẢN VAY E. PHÂN TÍCH RỦI RO Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CTF Ltd.
  6. CHƯƠNG VII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ 6 F. CÁC QUAN HỆ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG & TỔ CHỨC TÀI CHÍNH G. TÀI SẢN BẢO ĐẢM NỢ VAY Nêu kết quả phân tích từ phần 6.9 Chương VII H. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG Nêu kết quả phân tích từ chương V I. NHẬN XÉT VỀ KHÁCH HÀNG VAY J. KIẾN NGHỊ CỦA CÁN BỘ TÍN DỤNG K. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG L. QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHO VAY HOẶC NGƯỜi ĐƯỢC UỶ QUYỀN Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CTF Ltd.
  7. CHƯƠNG VII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ 7 Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CTF Ltd.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản