intTypePromotion=3

MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
128
lượt xem
6
download

MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 352/QĐ-Ttg ngày 10/03/2011 của thủ tướng chính phủ ;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Tập đoàn, Tổng công ty … BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM 0 GIỜ NGÀY 01/7/2011 I/ Về số liệu Đơn vị tính: đồng Số TÀI SẢN Số báo cáo Sổ thẩm định của Tập đoàn (Tổng Mã Ghi chú số TT công ty) Theo sổ kế Theo kiểm Theo sổ kế Theo kiểm Chênh Chênh kê, xác định lệch kê, xác định lệch toán toán lại lại 1 2 3 = 2-1 4 5 6 = 5-4 7 A TÀI SẢN
  2. A1 Tài sản đang dùng (1) I Tài sản cố định và đầu tư dài hạn Tài sản cố định 1 1.1 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 1.2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Bất động sản 2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3
  3. Tài sản dài hạn khác 4 II Tài sản ngắn hạn Tiền 1 1.1 Tiền 1.2 Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2 Các khoản phải thu ngắn hạn 3 Hàng tồn kho 4 Tài sản ngắn hạn khác 5
  4. III Giá trị quyền sử dụng đất A2 Tài sản không cần dùng (2) I Tài sản cố định và đầu tư dài hạn Tài sản cố định 1 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3 Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 4 Chi phí trả trước dài hạn 5 II Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
  5. Công nợ không có khả năng thu hồi 1 Hàng tồn kho kém, mất phẩm chất 2 A3 Tài sản chờ thanh lý (3) I Tài sản cố định và đầu tư dài hạn II Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn A4 Tài sản hình thành từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4) TỔNG CỘNG TÀI SẢN B NGUỒN VỐN
  6. B1 Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Nợ chưa đến hạn trả 1 Nợ đến hạn trả 2 Nợ quá hạn trả 3 II Nợ dài hạn Nợ chưa đến hạn trả 1 Nợ đến hạn trả 2 Nợ quá hạn trả 3
  7. III Nợ không phải trả IV Nợ khác B2 Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1 Thặng dư vốn cổ phần 2 Vốn khác của chủ sở hữu 3 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 4 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 5
  8. Quỹ đầu tư phát triển 6 Quỹ dự phòng tài chính 7 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 8 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 10 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 11 II Nguồn kinh phí và quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1 Nguồn kinh phí 2
  9. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 3 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN II/ Phân tích, kiến nghị: Ngày tháng năm Kế toán trưởng Tổng giám đốc Người thẩm định (Tập đoàn, Tổng công ty)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản