intTypePromotion=1

Mẫu Báo cáo Tình hình hoạt động của bộ phận một cửa

Chia sẻ: Tạ Thị Thu Hường Thu Hường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
1.045
lượt xem
42
download

Mẫu Báo cáo Tình hình hoạt động của bộ phận một cửa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Báo cáo Tình hình hoạt động của bộ phận một cửa" trình bày về tình hình hoạt động của phòng một cửa các thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh. Từ đó, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, trong hoạt động công tác tại bộ phận một cửa thị trấn Quang Minh đồng thời đề ra phương hướng khắc phục những thiếu sót còn tồn tại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo Tình hình hoạt động của bộ phận một cửa

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỊ TRẤN QUANG MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ ____________________________________ Số : /BC-UBND Quang Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2014 BÁO CÁO Tình hình hoạt động của bộ phận một cửa Kính gửi: - UBND huyện Mê Linh; - Phòng Nội vụ huyện Mê Linh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của phòng nội Vụ huyện Mê Linh ngày 22/ 09/2014 về việc báo cáo tình hình hoạt động của phòng một cửa các thị trấn thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh . Để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, trong hoạt động công tác tại bộ phận một cửa Thị Trấn Quang Minh đồng thời đề ra ph ương hư- ớng khắc phục những thiếu sót còn tồn tại; UBND Thị Trấn Quang Minh báo cáo với những nội dung cụ thể như sau: I .ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Bộ phận một cửa Thị Trấn Quang Minh được được thành lập trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của UBND thành Phố Hà Nội. trong quá trình thực hiện nhìn chung đã đem lại hiệu quả cao, trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở đối với tổ ch ức, cá nhân trong và ngoài địa bàn đến giao dịch và làm việc tại địa phương . Trong quá trình thực hiện bộ phận một cửa Thị Trấn Quang Minh đã chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà nước và pháp luật, đặc bi ệt thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và hoạt động của bộ phận ti ếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND Th ị Trấn Quang Minh ban hành . Về chế độ phụ cấp, trang phục, tình hình sử dụng biên chế, lao động hợp đồng đều thực hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo cũng nh ư hướng dẫn của huyện và thành phố . II . CĂN CỨ PHÁP LÝ : 1 . Các văn bản chỉ đạo của UBND huyện và Thành Ph ố đã được triển khai tại bộ phận một cửa :
  2. - Quyết định số 84 /QĐ-UBND ngày 01/07/2009 của UBND Thành Phố Hà Nội v/v ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa , cơ ch ế một của liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội . - Hướng dẫn số 2422 / SNV –CCHC ngày 17/8/2009 của s ở N ội v ụ thành phố Hà Nội v/v hướng dẫn thực hiện quyết định số 84 / QĐ-UBND ngày 01/07/2009 của UBND thành phố hà nội v/v ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa , cơ chế một của liên thông tại các cơ qua hành chính nhà nước thuộc thành phố hà nội . - Quyết Định số 4046/QĐ-UBND và 4046 /QĐ-UBND ngày 31/08/2011của UBND thành phố Hà Nội v/v công bố công khai bộ th ủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội . - Quyết định số 1996 / QĐ –UBND ngày 04/04/2012 của UBND huyện Mê linh v/v ban hành kế hoạch đẩy mạnh cải cách th ủ t ục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2012-2015. - Quyết định số 6601 /2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND huyện Mê Linh v/v ban hành quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện theo cơ chế một cửa , một cửa liên thông . - Quyết định số 8628 / QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND huyện Mê Linh v/v công khai bộ thủ tục hành chính đang thực hi ện t ại huyện Mê Linh 2. Các văn bản quy định của UBND Thị Trấn Quang Minh đã được ban hành : - Quyết định số / 2013 / QĐ-UBND ngày 23/05/2013 của UBND Th ị Trấn Quang Minh v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa , cơ chế một cửa liên thông tại UBND Thị Trấn Quang Minh . - Quyết định số 168 /QĐ-UBND ngày 25/ 10/2012 của UBND Th ị Trấn Quang Minh v/v công bố công khai bộ danh mục TTHC thuộc th ẩm quy ền giải quyết của UBND Thị Trấn Quang Minh . - Quyết định số 77 / QĐ –UBND ngày 24/05/2013 của UBND Th ị Trấn Quang Minh
  3. v/v kiện toàn tổ chức bộ phận tiếp nhận h ồ sơ và trả k ết qu ả gi ải quy ết thủ tục hành chính tại UBND Thị Trấn Quang Minh . - Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND Th ị Trấn Quang Minh v/v phân công cán bộ công chức bộ ph ận một cửa ti ếp nh ận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc các lĩnh vực tại UBND Th ị Trấn Quang Minh . - Ngoài ra UBND Thị Trấn Quang Minh xây dựng một số văn bản khác như . nội quy bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ,sổ nhật ký , phiếu giao nhận hồ sơ , phiếu hẹn trả kết quả ... đồng thời hàng năm xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính tại đơn vị cũng như chấp hành và thực hiện các văn bản ch ỉ đạo c ủa huy ện , và thành phố liên quan đến công tác CCHC . III . Tình hình kết quả thực hiện tại bộ phận một cửa: 1 Tình hình sử dụng biên chế , lao động hợp đồng: + Tổng số người đang làm việc tại bộ phận một cửa = 06 người trong đó - 01 Đ/c PCT UBND thị trấn làm trưởng bộ phận , trình độ chuyên môn : đại học luật - 02 cán bộ chuyên trách ( gồm 01cán bộ VPTK trình độ chuyên môn đại học hành chính , và 01 cán bộ tư pháp , trình độ chuyên môn đại học luật ) - 03 tổ viên : 01đại học hành chính , 01 đại học chuyên ngành báo chí , 01lao động hợp đồng đại học chuyên ngành tài chính kế toán . + V/V phân công cán bộ công chức , lao động hợp đồng ph ụ trách tiếp nhận và trả kết quả các lĩnh vực tại bộ phận một cửa Thị Trấn Quang Minh được thực hiện theo quyết định số 84 / 2009 / QĐ –UBND ngày 01/07/2009 của UBND Thành phố Hà Nội . 2 . Cơ sở vật chất , trang thiết bị phục v ụ cho ho ạt đ ộng t ại b ộ phận một cửa ; + Trang thiết bị hiện có tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả t ại đ ơn v ị , gồm có. - Bàn = 06 chiếc - Ghế = 16 ghế đơn xuân hòa và 02 gế băng dài - Tủ lưu trữ hồ sơ = 05 chiếc tủ sắt hòa phát
  4. - Máy vi tính = 05 chiếc - Máy in = 02 chiếc - Máy pho to cop Py = 01 chiếc - Máy fax = 01 chiếc - Điện thoại cố định = 01 chiếc + số thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại phòng m ột c ửa = 11 lĩnh vực /130 thủ tục các loại . +đã công khai hồ sơ , biểu mẫu + đã công khai danh mục thu phí và lệ phí + đã công khai hòm thư góp ý thuận tiện . + đã công khai đường dây nóng phản ánh kiến nghị + đã công khai thời gian tiếp nhận và trả kết quả , nội quy , quy định của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại phòng một cửa . + Biển hiệu bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng mẫu + khẩu hiệu “sống và làm việc theo pháp luật,, đảm bảo tốt + Bàn làm việc có bảng ghi họ tên chức danh song còn thiếu + Đã Thực hiện các quy định về sổ nhật ký, phiếu hẹn, phi ếu giao nhận hồ trên phần mềm “motcuaxa.hanoi.gov.vn”. + Sổ góp ý của bộ phận một cửa đã thực hiện. + Việc thực hiện mặc đồng phục, đeo thẻ đã thực hiện tốt theo quy định. 3 . Tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với công ch ức, lao động hợp đồng tại bộ phận một cửa: - Về mức chi trả chế độ cụ thể đối với trưởng bộ phận = 0,6 % mức lương tối thiểu / người / tháng - Mức chi trả chế độ đối với cán bộ chuyên trách = 0,6 % m ức lương tối thiểu / người / tháng - Mức chi trả chế độ đối với cán bộ công chức , lao động h ợp đồng là t ổ viên bộ phận một cửa = 0,02 % mức lương tối thiểu / người / buổi .
  5. - Đối với chế độ trang phục của trưởng bộ phận và cán bộ chuyên trách được cấp đầy đủ hàng năm theo quy định tại quy ết định 2492 / QĐ – UBND ngày 02/06/2011 của UBND thành phố Hà Nội . 4 . Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông : + Số lượng thủ tục hành chính giải quyết theo cơ ch ế một cửa , m ột cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thị trấn bao gồm : - Lĩnh vực đang thực hiện tại thị trấn = 11 lĩnh vực - Số thủ tục đang thực hiện tại thị trấn = 130 thủ tục + Về quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan giải quyết trên cơ sở được quy định của từng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp th ị trấn và th ực hi ện tốt quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng pháp lu ật. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, công dân đến giao dịch và gi ải quyết công việc tại bộ phận một cửa . IV. Đánh giá : A, Về ưu điểm : - Toàn thể cán bộ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa cơ bản đã nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong các lĩnh vực được phân công; - Chấp hành đúng quy định giờ giấc làm việc tại cơ quan, đ ơn v ị và quy chế làm việc của bộ phận một cửa - Thực hiện tốt quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức; - UBND thị trấn đã tiếp nhận triển khai l ưu trữ đầy đủ các loại văn bản chỉ đạo của UBND huyện về cải cách hành chính . Đồng thời ban hành cụ thể hóa các văn bản thực hiện quy chế làm việc của UBND thị trấn, quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả th ủ tục hành chính, quy định về quy trình giải quyết từng loại th ủ t ục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương, công khai đầy đủ thời gian tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính đã ban hành;
  6. - Trong quá trình tiếp xúc với công dân, tổ chức đến làm việc với UBND thị trấn cán bộ công chức đều giao tiếp lịch sự, thái độ hòa nhã, hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. B. Tồn tại hạn chế : - UBND thị trấn Quang Minh là địa bàn có dân số tương đối đông, đồng thời có khu công nghiệp đóng trên địa bàn nên hàng ngày l ượng công dân đến chứng thực thường khá đông , điều này nhiều lúc đã gây b ức xúc cho công dân phải chờ lâu. V. PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI UBND Thị Trấn Quang Minh quyết tâm phát huy nh ững kết qu ả đã đạt được, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót còn tồn tại. Cụ thể: như ý kiến của đoàn kiểm tra phòng nội vụ huyện mê linh đã chỉ ra những thiếu sót cần phải khắc phục . - Quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức tại bộ phận một cửa chấp hành tốt giờ giấc làm việc, giữ đúng lễ tiết tác phong trang phục trong giao tiếp và làm việc hàng ngày. Đồng thời giao chỉ tiêu thi đua cho từng cán bộ của bộ phận ,cam kết nếu để xảy ra tình trạng vi ph ạm về kỷ cương hành chính thì người đứng đầu bộ phận đó và cán bộ công chức vi phạm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tập thể Đảng uỷ - UBND thị trấn; - Đề nghị UBND huyện Mê Linh tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí xây dựng phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính riêng biệt, đủ diện tích so với yêu cầu; Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện của bộ phận một cửa Thị Trấn Quang Minh. Kính đề nghị UBND huyện Mê Linh, Phòng Nội vụ huyện huyện Mê Linh tạo điều kiện giúp đỡ để địa ph ương thực hiện ngày càng được tốt hơn trong việc thực hiện công tác c ải cách hành chính cho những năm tiếp theo./. Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THị TRấN - Nh kính gửi (để b/cáo) KT. CHỦ TỊCH - Lu VP. PHÓ CHỦ TỊCH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2