intTypePromotion=1

MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
11
download

MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN (Thay thế Phụ lục 2 của Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BGTVT ngày 26 /6 /2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN

  1. M Ẫ U C HỮ V À C HI T I Ế T T R Ì N H B À Y T H Ể T HỨC V Ă N B Ả N (Thay thế Phụ lục 2 của Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BGTVT ngày 26 /6 /2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) STT Thành phần thể thức Loại chữ Cỡ Kiểu chữ Ví dụ minh hoạ và chi tiết trình bày chữ Phông chữ Times New Roman: chữ thường, chữ in hoa Cỡ chữ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Quốc hiệu In hoa 12-13 Đứng, đậm - Dòng trên 13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Dòng dưới 13-14 Đứng, đậm In 14 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc thường - Dòng kẻ bên dưới _________________________ 2 Tên cơ quan, tổ chức - Tên cơ quan, tổ chức chủ quản cấp Đứng In hoa 12-13 13 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI trên trực tiếp - Tên cơ quan, tổ In hoa 12-13 Đứng, đậm 13 VỤ PHÁP CHẾ chức - Dòng kẻ bên dưới ___________________ 3 Số, ký hiệu của văn Đứng Số: 12/2010/TT-BGTVT; Số: 15/TTr-BGTVT; In 13 13 bản thường Số: 12/PC Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012 4 Địa danh và ngày, In 13-14 Nghiêng 13 tháng, năm ban hành thường văn bản
  2. 5 Tên loại và trích yếu nội dung a Đối với văn bản có tên loại - Tên loại văn bản In hoa 14-15 Đứng, đậm 14 THÔNG TƯ - Trích yếu nội dung 14 Đứng, đậm Quy định về … In 14 thường - Dòng kẻ bên dưới b Đối với công văn Trích yếu nội dung Đứng V/v Thẩm định dự thảo… In 12-13 13 thường 6 Nội dung văn bản Đứng Trong công tác chỉ đạo ... In 13-14 14 thường a Gồm phần, chương, mục, điều, khoản, điểm - Từ “phần”, “chương” và số thứ Đứng, đậm In 14 14 Phần I Chương I tự của phần, chương thường - Tiêu đề của phần, 13-14 Đứng, đậm In hoa 14 QUY ĐỊNH CHUNG QUY ĐỊNH CHUNG chương - Từ “mục” và số thứ Đứng, đậm In 14 14 Mục 1 tự thường - Tiêu đề của mục 12-13 Đứng, đậm In hoa 12 GIẢI THÍCH LUẬT, PHÁP LỆNH - Điều 13-14 Đứng, đậm Điều 1. Bản sao văn bản In 14 thường - Khoản Đứng 1. Các hình thức ... In 13-14 14 thường
  3. - Điểm Đứng a) Đối với .... In 13-14 14 thường b Gồm phần, mục, khoản, điểm - Từ “phần” và số thứ 14 Đứng, đậm In 14 Phần I tự thường - Tiêu đề của phần In hoa 13-14 Đứng, đậm 14 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ... - Số thứ tự và tiêu đề In hoa 13-14 Đứng, đậm I. NHỮNG KẾT QUẢ... 14 của mục - Khoản: Trường hợp có tiêu 13-14 Đứng, đậm 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng In 14 đề thường Trường hợp không có Đứng 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày… In 13-14 14 tiêu đề thường - Điểm Đứng a) Đối với .... In 13-14 14 thường Chức vụ, họ tên của 7 người ký - Quyền hạn của In hoa 13-14 Đứng, đậm 14 TM. CHÍNH PHỦ KT. BỘ TRƯỞNG người ký - Chức vụ của người In hoa 13-14 Đứng, đậm 14 THỦ TƯỚNG THỨ TRƯỞNG ký - Họ tên của người 13-14 Đứng, đậm In 14 Nguyễn Văn A Trần Văn B thường ký 8 Nơi nhận a Từ “kính gửi” và tên Đứng In 14 14 cơ quan, tổ chức, cá thường nhân
  4. - Gửi một nơi Kính gửi: Vụ Tổ chức cán bộ 14 - Gửi nhiều nơi Kính gửi: 14 - Vụ Vận tải; - Cục Đường sắt Việt Nam. b Từ “nơi nhận” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân - Từ “nơi nhận” Nơi nhận: (đối với công văn, In 12 Nghiêng, Nơi nhận: 12 thường đậm tờ trình) - Tên cơ quan, tổ Đứng - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ...; - Như trên; In 11 11 chức, cá nhân nhận thường - .....................; - ...............; văn bản, bản sao - Lưu: VT, KHĐT. - Lưu: VT, KHCN. 9 Dấu chỉ mức độ khẩn In hoa 13-14 Đứng, đậm 13 KHẨN HỎA TỐC THƯỢNG KHẨN 10 Chỉ dẫn về phạm vi 13-14 Đứng, đậm In 13 XEM XONG TRẢ LẠI LƯU HÀNH NỘI BỘ lưu hành thường 11 Chỉ dẫn về dự thảo In hoa 13-14 Đứng, đậm 13 DỰ THẢO DỰ THẢO LẦN 10 văn bản 12 Phụ lục văn bản - Từ “phụ lục” và số thứ tự của phụ lục 14 Đứng, đậm In 14 Phụ lục 1 thường - Tiêu đề của phụ lục In hoa 13-14 Đứng, đậm 14 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
  5. 13 Số trang Đứng In 13-14 2, 7, 15 14 tại thường - Trình bày chính giữa, trên đầu trang giấy hoặc tại góc phải, ở cuối trang giấy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản