MẪU ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN VÀ SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
161
lượt xem
17
download

MẪU ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN VÀ SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU SỐ 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN VÀ SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  1. MẪU SỐ 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CHỨC NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………, ngày … tháng … năm … Số: / ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN VÀ SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội……………… 1. Doanh nghiệp, tổ chức:................................ ................. 2. Địa chỉ:................................ ................................ ......... 3. Điện thoại:................................ ................................ .... 4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .......................... 5. Cơ quan cấp: ................................ ................................ Ngày cấp: ....................... 6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ................................ ................................ ......... Đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài cụ thể như sau:
  2. Thời Trình độ chuyên môn gian làm việc Ngh Số Vị Mức Đăng ệ lượng trí ký lươn Số Từ nhân đang Kinh Số côn g tuyển lượng đạ nhữn làm nghiệ TT g trun mới (ngườ i g Bắ việc m Kết việ i) g (ngườ họ ngàn Khá t thú (ngườ làm c bình i) c h đầ c i) việc c trở nghề u (>=5 truyề lê năm) n n thốn g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 ….
  3. Tổn x x x x x x x g Ngày tháng năm Đại diện người sử dụng lao động Nơi nhận: (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Như trên; - Lưu đơn vị.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản