intTypePromotion=1

Mẫu đánh giá thử việc

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:3

1
783
lượt xem
122
download

Mẫu đánh giá thử việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đánh giá thử việc', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đánh giá thử việc

  1. CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM VIET NAM PAYMENT SOLUTION JOINT STOCK COMPANY Cho cuộc sống đơn giản hơn P 804A, Số 22, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Tel.: 04 7764 668 Fax: 04 7764 666 §¸nh gi¸ thö viÖc ¤ng/Bµ : VÞ trÝ : Bé phËn : Ngµy b¾t ®Çu lµm viÖc: : §iÒu kiÖn : NhËn xÐt cña ng-êi gi¸m s¸t trùc tiÕp C¸c nh©n tè hiÖu qu¶ XuÊt s¾c RÊt tèt Tèt B×nh th-êng KÐm §iÓm HiÓu biÕt c«ng viÖc 10 9 8 7 6 ChÊt l-îng c«ng viÖc 10 9 8 7 6 CÇn cï, ch¨m chØ 10 9 8 7 6 Hîp t¸c, t-¬ng trî 10 9 8 7 6 Quan hÖ víi ®ång nghiÖp 10 9 8 7 6 Tu©n thñ giê giÊc lµm viÖc 10 9 8 7 6 ý thøc lµm viÖc 10 9 8 7 6 TÝnh chñ ®éng 10 9 8 7 6 Møc ®é tin cËy 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 Tu©n thñ chØ dÉn vµ néi quy Tæng céng ®iÓm Kh«ng ®ñ n¨ng lùc, cho th«i viÖc tõ ngµy KÐo dµi thêi gian thö viÖc Ngµy, tõ ngµy Qua thö viÖc : Thï lao hµng th¸ng (PhÇn dµnh cho Bé phËn Nh©n sù) DiÔn gi¶i C¸c kho¶n ®-îc tr¶ trong PhÇn ®Ò nghÞ t¨ng thªm Kho¶n ®-îc tr¶ míi thêi gian thö viÖc Møc l-¬ng VND VND VND Trî cÊp VND VND VND Tæng céng VND VND VND BM/QT04 - 03 . BH 01/6/2008
  2. §iÓm m¹nh , ®iÓm yÕu (tãm t¾t) - Dµnh cho nh©n viªn §iÓm m¹nh: §iÓm yÕu: KiÕn nghÞ c¶i thiÖn hiÖu qu¶ c«ng t¸c, kü n¨ng c¸ nh©n vµ yªu cÇu ®µo t¹o Mét sè nhËn xÐt kh¸c: (dµnh cho tr-ëng bé phËn) X¸c nhËn cña Phô tr¸ch trùc tiÕp Ngµy: X¸c nhËn cña Tr-ëng Bé phËn Ngµy: X¸c nhËn cña Phßng HC ­ KT Ngµy: NhËn xÐt vµ phª duyÖt cña l·nh ®¹o CHẤP THUẬN Kh«ng chÊp thuËn Ngµy Ban Gi¸m ®èc X¸c nhËn cña Ng-êi ®-îc ®¸nh gi¸: Ngµy: BM/QT04 - 03 . BH 01/6/2008
  3. BM/QT04 - 03 . BH 01/6/2008
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2