intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu đánh giá thử việc

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:3

804
lượt xem
123
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đánh giá thử việc', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đánh giá thử việc

  1. CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM VIET NAM PAYMENT SOLUTION JOINT STOCK COMPANY Cho cuộc sống đơn giản hơn P 804A, Số 22, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Tel.: 04 7764 668 Fax: 04 7764 666 §¸nh gi¸ thö viÖc ¤ng/Bµ : VÞ trÝ : Bé phËn : Ngµy b¾t ®Çu lµm viÖc: : §iÒu kiÖn : NhËn xÐt cña ng-êi gi¸m s¸t trùc tiÕp C¸c nh©n tè hiÖu qu¶ XuÊt s¾c RÊt tèt Tèt B×nh th-êng KÐm §iÓm HiÓu biÕt c«ng viÖc 10 9 8 7 6 ChÊt l-îng c«ng viÖc 10 9 8 7 6 CÇn cï, ch¨m chØ 10 9 8 7 6 Hîp t¸c, t-¬ng trî 10 9 8 7 6 Quan hÖ víi ®ång nghiÖp 10 9 8 7 6 Tu©n thñ giê giÊc lµm viÖc 10 9 8 7 6 ý thøc lµm viÖc 10 9 8 7 6 TÝnh chñ ®éng 10 9 8 7 6 Møc ®é tin cËy 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 Tu©n thñ chØ dÉn vµ néi quy Tæng céng ®iÓm Kh«ng ®ñ n¨ng lùc, cho th«i viÖc tõ ngµy KÐo dµi thêi gian thö viÖc Ngµy, tõ ngµy Qua thö viÖc : Thï lao hµng th¸ng (PhÇn dµnh cho Bé phËn Nh©n sù) DiÔn gi¶i C¸c kho¶n ®-îc tr¶ trong PhÇn ®Ò nghÞ t¨ng thªm Kho¶n ®-îc tr¶ míi thêi gian thö viÖc Møc l-¬ng VND VND VND Trî cÊp VND VND VND Tæng céng VND VND VND BM/QT04 - 03 . BH 01/6/2008
  2. §iÓm m¹nh , ®iÓm yÕu (tãm t¾t) - Dµnh cho nh©n viªn §iÓm m¹nh: §iÓm yÕu: KiÕn nghÞ c¶i thiÖn hiÖu qu¶ c«ng t¸c, kü n¨ng c¸ nh©n vµ yªu cÇu ®µo t¹o Mét sè nhËn xÐt kh¸c: (dµnh cho tr-ëng bé phËn) X¸c nhËn cña Phô tr¸ch trùc tiÕp Ngµy: X¸c nhËn cña Tr-ëng Bé phËn Ngµy: X¸c nhËn cña Phßng HC ­ KT Ngµy: NhËn xÐt vµ phª duyÖt cña l·nh ®¹o CHẤP THUẬN Kh«ng chÊp thuËn Ngµy Ban Gi¸m ®èc X¸c nhËn cña Ng-êi ®-îc ®¸nh gi¸: Ngµy: BM/QT04 - 03 . BH 01/6/2008
  3. BM/QT04 - 03 . BH 01/6/2008
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2