intTypePromotion=3

Mẫu đơn đề nghị cấp tiền học miễn giảm học phí

Chia sẻ: Nguyen Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
80
lượt xem
4
download

Mẫu đơn đề nghị cấp tiền học miễn giảm học phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu đơn đề nghị cấp tiền học miễn giảm học phí dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề và giáo dục đại học công lập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp tiền học miễn giảm học phí

  1. MÉu 01 Phụ lục III (Kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN hç trî MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập) Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội (cấp huyện) Họ tên sinh viên:................................................................................................ Ngày tháng năm sinh:..................................... Nơi sinh...................................... Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: …………………………………………… Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):........................................................................ Xã (Phường): …………………………… Huyện (Quận) …………………… Tỉnh (Thành phố) ……………………………………………………………... Ngành học: ………………………Mã số sinh viên: ………………….............. Thuộc đối tượng (Ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn nghị định 49):…………………………………………………………………….. Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ tr ợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. Thái Bình, ngày …….. tháng …… năm……….. Người làm đơn Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Trường Đại học Y Thái Bình Xác nhận anh/ chị: ……………………………………………………………………….. Là sinh viên năm thứ:...........................Học kỳ:..................Năm học: 20 - 20 Lớp: ………………………, Khóa học: 20 - 20 , Thời gian khóa học: ………..... (năm) Hệ đào tạo:.....................................................của Nhà trường Kỷ luật: …………………………………………………… (Ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). Số tiền học phí hàng tháng: ………………………. (đồng). Đề nghị phòng Lao động – thương binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho anh/ chị …………………theo quy định và chế độ hiện hành. Thái Bình, ngày tháng năm TL. HIỆU TRƯỞNG P. TRƯỞNG PHÒNG QLĐTĐH Năm học: 2010 – 2011: 340.000 đ/ tháng Năm học: 2011 – 2012: 455.000 đ/ tháng Năm học: 2012 – 2013: 570.000 đ/ tháng
  2. MÉu 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN hç trî MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập) Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội (cấp huyện) Họ tên sinh viên:................................................................................................ Ngày tháng năm sinh:..................................... Nơi sinh...................................... Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: …………………………………………… Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):........................................................................ Xã (Phường): …………………………… Huyện (Quận) …………………… Tỉnh (Thành phố) ……………………………………………………………... Ngành học: ………………………Mã số sinh viên: ………………….............. Thuộc đối tượng (Ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn nghị định 49):…………………………………………………………………… Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ tr ợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. Thái Bình, ngày …….. tháng …… năm……….. Người làm đơn Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Trường Đại học Y Thái Bình Xác nhận anh/ chị: ……………………………………………………………………….. Là sinh viên năm thứ:...........................Học kỳ:..................Năm học: 20 - 20 Lớp: ………………………, Khóa học: 20 - 20 , Thời gian khóa học: ………..... (năm) Hệ đào tạo:.....................................................của Nhà trường Kỷ luật: …………………………………………………… (Ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). Số tiền học phí hàng tháng: ………………………. (đồng). Đề nghị phòng Lao động – thương binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho anh/ chị …………………theo quy định và chế độ hiện hành. Thái Bình, ngày tháng năm TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG QLĐTĐH Bé y tÕ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  3. MÉu 01 Trêng ®¹i häc y th¸i b×nh §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc GIẤY XÁC NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN (theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP về chế độ miễn, giảm học phí) Họ tên sinh viên:.............................................................................................................. Mã sè sinh viên: ......................................Ngày sinh:...................................................... Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):.................................................................................... ......................................................................................................................................... Là sinh viên năm thứ:...........................Học kỳ:..................Năm học: 20….. - 20 …… Ngành, nghề: .................................................................................................................. Lớp: ………………………… , Khóa học : 20….- 20 …., Thời gian khóa h ọc: ... năm Hệ đào tạo:...........................................................Loại hình đào tạo: ............................. Trường Đ ại học Y Thái Bình xác nhận anh/chị:............................................................. HiÖn ®ang theo häc ngµnh ................. thuéc “Danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại” căn cứ theo các văn bản quy ®Þnh sau: 1. Danh môc kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1152/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 18/09/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh X· hội về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề, c«ng việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 2. Danh môc kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1580/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh X· hội về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề, c«ng việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Giấy xác nhận này cấp để sinh viên bổ sung vào hồ sơ đề nghị xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 15/11/2010. Thái Bình, ngày… tháng … năm…… TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG QLĐTĐH
  4. MÉu 01 Danh s¸ch sinh viªn líp…….. ®¨ng ký Xin miÔn gi¶m häc phÝ ®∙ ®îc xÐt miÔn gi¶m häc  phÝ n¨m häc Trêng  T Ngµy th¸ng n¨m  Hä vµ tªn ®èi tîng 2010­  2011­  2012 hîp lµm  T sinh 2011 2012 ­  míi 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. L u ý: Sinh viªn ghi râ ®èi tîng: Con th¬ng binh, con liÖt sÜ; cã hé khÈu thêng tró t¹i c¸c x· biªn giíi, vïng cao, h¶i ®¶o; ngêi d©n téc thiÓu sè thuéc hé nghÌo, ngµnh häc nÆng nhäc, ®éc h¹i…. Theo quy ®Þnh nghÞ ®Þnh 49/2010/N§-CP. - BCS ®¨ng ký danh s¸ch theo líp vµ nép cho GVCN vµo ®Çu n¨m häc ®Ó lµm c¨n cø ký x¸c nhËn.
  5. MÉu 01 - GVCN ký, x¸c nhËn cho sinh viªn vµo thø 3, thø 5 hµng tuÇn. Ban c¸n sù líp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản