intTypePromotion=1

Mẫu giấy xác nhận điều chỉnh nội dung

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
335
lượt xem
11
download

Mẫu giấy xác nhận điều chỉnh nội dung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy xác nhận điều chỉnh nội dung', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy xác nhận điều chỉnh nội dung

  1. (THÀNH PHỐ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ XÂY DỰNG hoặc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)… Số: …../….. … ngày … tháng … năm … GIẤY XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG 1 Giấy phép xây dựng Biên bản kiểm tra hoàn công - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; - Xét đơn của Ông (Bà).....................………, ngày......tháng.....năm......... về việc đề nghị điều chỉnh nội dung: + Giấy phép xây dựng số:..............…………………………………………, ngày.....tháng........năm …………..do........................cấp và các chứng thư kèm theo. + Biên bản kiểm tra hoàn công số:............…………………………………., ngày.......tháng........năm ……….do...............………………………… cấp và các chứng thư kèm theo. Qua đối chiếu hồ sơ, ……………………… 2 xác nhận nội dung được điều chỉnh như sau: + Nội dung trong 3 Giấy phép xây dựng Biên bản kiểm tra hoàn công .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày___/___/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dưng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng 3 Đánh dấu X vào ô thích hợp
  2. .................................................................................................................................. + Nội dung điều chỉnh: ........................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Giấy xác nhận này được lập thành 02 (hai) bản, cấp cho Ông/Bà:.…….................…. 01 (một) bản, lưu tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ..............….... hoặc Sở Xây dựng 01 (một) bản và có giá trị pháp lý đính kèm Giấy phép xây dựng số .........................…………………………..., ngày.........tháng….....năm...…. GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc TUN. CHỦ TỊCH UBND QUẬN (HUYỆN)……… TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2