Mẫu quyết định gia han giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
3
download

Mẫu quyết định gia han giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định gia han giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

  1. Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Sở Lao động - Thương binh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và Xã hội ...., ngày..... tháng..... năm..... Số:........../ QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ....... - Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; - Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; Xét đề nghị của..................................................; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Gia hạn lần thứ......... cho Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm số........., ngày..... tháng...... năm....... cấp cho Doanh nghiệp........................................ Tên giao dịch: ......................... ........................................................................... Cơ quan quản lý Doanh nghiệp (nếu có): ...........................................................
  2. ............................................................................................................................ Giấy đăng ký kinh doanh số............................................................................... do......................... ......................................................................................... cấp. Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp: Điện thoại:................................Fax:...........................Email: ........................... Số tài khoản:................................ Tại:................................................................ Điều 2. Thời hạn gia hạn của giấy phép: Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày..... tháng..... năm...... Điều 3. Doanh nghiệp...................... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Nơi nhận: .............

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản