MẪU QUYẾT ĐỊNH Giải quyết khiếu nại

Chia sẻ: Nguyễn NHi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
93
lượt xem
2
download

MẪU QUYẾT ĐỊNH Giải quyết khiếu nại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu số: A 01 -THA (Ban hành theo TT số: 09/TTBTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU QUYẾT ĐỊNH Giải quyết khiếu nại

  1. Mẫu số: A 01 -THA (Ban hành theo TT số: 09/TT- BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............., ngày...... tháng..... năm 20.... Số: ......./QĐ-TCTHA QUYẾT ĐỊNH Giải quyết khiếu nại của: ............................... TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Xét đơn của ông (bà):...................................................., địa chỉ.......................... ..........................................................................khiếu nại ......................................... ................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ............................................(nêu nội dung khiếu nại)................................................ .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự................................. nhận thấy: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ............................................(nhận xét, đánh giá)........................................................ .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
  2. .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Từ những căn cứ và nhận định trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chấp nhận (không chấp nhận) khiếu nại của:....................................., địa chỉ:........................................................................................................................ .......................(nêu rõ chấp nhận phần nào, chấp nhận một phần hay toàn bộ)..... ................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ………(nêu biện pháp xử lý nếu có)......................................................................... .................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Điều 2. Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự .........................................., người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  3. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyền khiếu nại tiếp đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này (nếu là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu)./. TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c); - Viện KSNDTC; - Vụ GQKNTC; - Trung tâm DLTT & TK THADS; - Lưu: VT, HS.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản